Opening Najaars- en Winterseizoen Zijt gij verkouden? Magazijn „De Zwaluw" Demi-Saisons en Winterjassen, J. HOOFTMAN Jr., Nette Winkeljuffrouw Een flinke Werkvrouw SIERT y BLOEMISTERIJ BAL JEU. D. C. Bouwense, zwart gedragen Bontjas van Restanten SIGAREN Vulkachel m. Plaat en Kit net Meisje. Saartje Pavias. MET EEN BRIL MODERN EN VOORDEELIG. Rollen Blauw, Wit en Rood Kastpapier, rheu matiek j icht FALCON REGENJASSEN. ievraagd een nette Werkvrouw f 3,50. Rollen Wit Damast Kastpapier, BLOEMBOLLEN voor kamer en tuin. Ingezonden Mededeelingen. een geel gelakt Kinderledikant met Matras. Kledingmagazijn Jongen gevraagd Een Werkvrouw of Meisje Werkhuizen ECHT LEDEREN ACTEN- en SCHOOLTASSCHEN FRANS DAMMAN, Te koop Motorjekker en -Broek OPRUIMING J. J. LIEVENSE, F. SANDIJCK Jr., F. SANDIJCK'S Leesbibliotheek Dagelijks nieuwe Boeken H. OLLING, Pennlnghoek. een Werkvrouw. nette Dienstbode. Nette Dienstbode Een net Dagmeisje een Meisje Flink Dagmeisje net Dagmeisje. Dagmeisje gevraagd nette Dagdienstbode. Net Dagmeisje Net Meisje nette Werkvrouw Twaeda Meisje. net Meisje, Matte Meisjes ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN oplossing, het beste en beproefde inwrijfmiddel tegen Voor de Jeugd. WIJ HEBBEN VOOR U: Voor het as. Winter seizoen hebben wij een grooten voorraad welke de allernieuwste mode aangeven. Buiten gewoon variëerend zijn de Stoffen waarvan deze Winterkleeding vervaar digd is. Ook in coupe en afwerking treft U bij ons altijd iets aparts Vraagt onze Vlasmarkt, Middelburg. HUISNAAISTER gevraagd VAN LEDEREN REDICULEN. Kortedelft G 3 en F 25 Papier- en Zakkenhandel L. Noordstraat C 42 - Middelburg Voor de Schoonmaak! van 10 Meter, slechts 35 cent. slechts 30 cent. Korte Delft G 1. Parker- en Swan Vulpenhouders Actetasschen Doezen Postpapier PRIMA KWALITEIT Alles aan lage prijzen Leesprijs 10 cent per week gevraagd baven de 14 jaar. Zich persoonlijk cf schriftelijk aan te melden Zesuwsche Confectiefabriek, Molenwater U 255-256, Middelburg. Na opleiding hoog loon. VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAAROSTRAAT UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Bij apothekers en drogisten verkrijgbaar. Een verhaal uit den Franschen tijd door C. JACOBSZ. IV. Omstreeks middernacht bewoog zich in de Langedelft een gedaante langzaam voorwaarts. Naderden in de verte voet stappen, hetzij van burgers of van pa trouilleerde militairen, dan verschool hij zich haastig achter een uitspringendiein kelder. Nauwelijks was echter het ge luid der schreden weggestorven, of de onbekende ging met langzamen tred be hoedzaam weder voort. Wie was die late wandelaar ©n wat mocht hij; in zlijn schild voeren Het Was een man, maar och, dat kon ook niet anders, want welke vrouw1 waagde zich op dat uur en in dien tijd zonder behoor lijk geleide buitenshuis Volgen we slechts den geheimzinnigen wandelaar. Na zich nog eenige keeren verscholen te hebben, bereikte de onbekende de Korte Qeere en voor een .onaanzienlijk huisje bleef hij staan, terwijl hij schich tig in het rond zag, en opmerkzaam luisterde. Geen onraad vernemende be- wlopg de man de lippen, en daar klonk zacht het miauwen van een kat. Onhoorbaar werd het bovenvenster geopend. „Wie is daar Een ruwe stem deed een poging tot fluisteren, ,,'t Is al nacht!" 1', lil. „Bier en brood fluisterde de late bezoeker en deze woorden hadden on middellijk een wondervolle uitwerking. „Wacht even. Ik zal zóó open doen 't Is Teeuw.... wel alle menschen Inderdaad Teeuw stond voor de ar moedige woning, maar wat had hij daar te doen, in het holst van den nacht Want in dat huisje toch woonde Vermei- ren, door de Franschen diet zonder re den van smokkelarij verdacht, maar nog nimmer ondanks alle waakzaamheid op heeterdaad door hen betrapt. Een half uur bleef Teeuw daar. Toen verscheen hij met zijn gastheer weder in de deuropening. „Je hebt me dus begrepen-, Daan....Teeuws stem klonk nu niet zoo deftig als gewoonlijk, wat wel een weinig vreemd was. „Je weet het dus. Aanstaanden Donderdag zal er in de duinen bij Zoutelande geen enkele kommies wezen. Ze zullen mee- nen, dat men zal probeeren bij Domburg koloniale waren aan land te brengen. Ik zal hun dat wel op de mouw spelden, en jullie zullen .ongehinderd een goed nachtje maken. Nu, wel te rusten, Daaln Bedankt voor de twintig franken Ge merkt lezer, dat de heer Van Lim- meren twee heeren dient. De Heer Van Limmeren waagt een tweede poging. Ge zult u nog wel herinneren, lezer, dat onze vriend Teeuw tot de conclusie gekomen was, dat Saartje's afwijzende houding uitsluitend haar oorzaak vond in de bovenmatige bedeesdheid van het meisje. Slaagde hiji er dus in dien schroom te overwinnen, dan was een glorierijke zegepraal een voldongen feit. Dat Saartje echter voor hem, den zon derlingen dwaas, niet de. minste gene genheid koesterde, dat bet goede kind wellicht reeds een ander liefhad, dat het vroolijke schepseltje met zijn bespotte lijke deftigheid zich in stilte allerkoste lijkst amuseerde, aan al deze mogelijk heden dacht onze lachwekkende adonis niet. ,J O, die angstvallige schuchterheid Maar bestaan moeilijkheden niet, om overwonnen te worden Dit toch wias slechts een kwestie van tactiek. En tac tisch handelen Teeuw was er een meester in. Ge hebt dïit reeds aan het eind van mijn vorige vertelling kunnen oonstateeren. Welnu, zien wij1 slechts óp welke wijze onze tacticus thans voor 'de tweede maal te werk gaat. v „Wat is Vader laaft van avonid Saartje sprak deze woorden op half- luiden toon, nadat de. Abdijtoren zes sla- en over de winter<}tille stad had doen oren. „Al over zessenMaar misschien moet 'hiji weer overwerken, 'tot 'zeven uur, zooals gisterenavond. Hé, ik heb hon gerNog een kwartiertje zal ik wach ten. Als hij er dan nog niet is, eet ik alvast een boterham Bons De klopper van de voordeur viel. i Moeder Kwam al gauw1 terug dus, tè spoedig eigenlijk. Zooevcn was zij heen gegaan om een zieke buurvrouw een paar uurtjes gezelschap te houden. Nü al terug Maar neen Het moest een ander zijnMoeder toch had een sleutel medegenomen. Wie zou het zijn? Ook Vader behoefde niet te kloppen. Aarzelend verliet Saartje het woonver trek. Even later „Dag juffrouw Pavias, goeden avond, bedoel ik Hoe gaat het u Het arme meisje werd bleek van schrik, on daar was wel reden voor. Want de heer Van Limmeren stond op het stoepje en hij lachte zeer minzaam. Saartje beantwoordde dien vriendelijj- ken groet nietzij was hevig geschrok ken. Maar o,ok Teeuw Zweeg, niet we tend, wat te zeggen, zoo het scheen. Alleen de vriendelijke glimlach duurde onveranderd voort. Plotseling echter veranderde dit. De gelaatstrekken van den bezoeker ver starden, hij1 keek nu buitengewoon treu rig, en, terwijl de linkerhand op de on derdeur steun zocht, wreef de rechter over de maagstreek, als werd het li chaam daar ter plaatse door vlijmende smarten gekweld. Een klagelijk kermen deed zich hooren. Snel week het onthut ste meisje een schrede achterwaarts. „Ach, juffrouw Saartjega niet heenverlaat miij nietheb mede lijden met den desolaten toestand mijns lichaams ai, aiooik labo reer aan verscheidene kwalen ai o, wat een steek.... Nu gevoelde ik mijl dezen middag zoo heel wel, en een paar huizen hier vandaan stort ik eens klaps weder in... ai... o, juffrouw Saartje't is of ik met zwaarden doorpriemd wordgelukkig, dacht ik.... hier wonen bevriende menschen, daar zal men mij een Wijle rust niet wei geren nu zakt het een beetje och, nu is 't weer veel ergeroei oeioeilieve juffrouw'erbarm u mijnerlaat mij even binnen, opdat ik mij lave met een teug waters Het goede meisje overwon een laatste aarzeling. Teeuw had haar onheusch, zelfs grievend bejegend, zij koesterde een hartgrondige afschuw jegens hem, maar een ongelukkige in zoo'n deernis- wekkenden toestand buiten laten staan, neen, dat ware wreed En Teeuw trad binnen, steunend en klagend, terwijl hij heimelijk grinnikte. Maar Saartje zag het niet. Natuurlijk is het u reeds duidelijk, geachte lezer, welk plan de campagne door den heer Van Limmeren gevolgd werd. Het speculeeren op het 'medeliji- den der aangebedene moge u in hooge mate unfair lijken, Teeuw noemt het een krijgslist, en welk goed gene raal neemt zulke listen niet te baat Bovendien, worden de middelen niet door het doel geheiligd (Wordt vervolgd) GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Leerboekje, Tabakspijp, 2 Blauwe Manchetten, Hondenriem, Hangslotje, Dasspeld, Damesport., Mantelband, Huissleutel, Portefeuille, Motorhand schoen, Port. met inh. Bij ingezetenen Sleuteltje, B. A. A. Vergouwe, Pluimstraat E 88 School- etui met inh., A. Verhage, KI. Vlaande ren M 145 Port. met inh., v. Etsen, Brakstraat O 275 Rijwiel, Dr. Wap, L. NoordstraatGlassnijder, Baas, L. Geere K 357 Gummi Hondje, Moeliker, Volderij'laagte M 71 Port. met inh., W. de Konink, Wagenplein P 11 In signe, J. Montenari, Zusterstraat I 215 Kroontje (goud met steentjes), Klaassen, Nieuwstraat G 217 Kinder onderlijfje, Comelissen, Gem. Zwemschool Haven- dijk Broche, Petrie, Korte Delft G 12 Port. met inh., Wondergem, Volderij' laagte M 79a Etui inh. potlooden, Edel man, Rouaansche Kade G 160Na geletui, Dunes, Jodengang R 236 Kin- derbezemtje, A. Biondina, Rozenstraat W 259 1 1 eerenrijwiel, v. d. Harst, Groenmarkt Damesport. miet inh., Wil- leboordse, Latijnsche Schoolstraat C49; Kilogewicht, de Leeuw, Sleperssingel Q 147 Gouden Ring, Duimstok, Kinder- taschje, 2 Groentenkistjes, Kinderport. met inh., Gemeente Veldwachter Oost- kapelle Kindertaschje met inh., Won dergem, Penninghoeksingel L 72. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. d. M. E. Nijman, geb. Hekelaar, d'. C. J. van de Klippe, geb. Abrahamse, d. OVERLEDEN W. Flink, geh. met N. W. Leijnse, 80 j. C. de Graaf, geh. met P. C. de Jonge, 65 j. A. van Loo, 44 j., geh. met H. Wolders J. A. Ver horst, 72 j., geh. met J. C. Genevaij. ANTWOORDEN Nos. 73-76. No. 73. 119 rijtuigen. Een rijtuig, dat b.v. 's morgens om 8 uur vertrekt zal om 10 uur daar weer terugkeeren en is dus 2 uur onderweg. In die 2 uur tijd zijn uit A vertrokken 120 rijtuigen, waar van het eerste al de andere passeert. Het gevraagde getal is dus 120 1 is 119. No. 74. Abcoude. No. 75. Een béd. No. 76. Kan u op de thee komen tus schen vijf en zes RAADSELS. No. 77. 1, 2 en 3 is een zeer smakelijke groente. 4, 5 en 6 is ©en middel tegen vuile voeten. Het geheel is een berg in Indië. No. 78. Invulraadsel. rst g d n n d n g di dit H it m ni g n n 1 d g br cht D r m vr ndj a w lt v r st n i rstj g d cht n a n g d n No. 79. Ik ben een been en toch geen been Heel vaak van hout of ijzer Hoewél ik zelf niet lezen mag Doorvlieg ik boeken dag aan dag En ik raak de bladen een voor een Al maakt het mij niet wijzer. No. 80. Noem een vromen Koning, die een goddeloozen vader en een god- loozen zoon had. WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Als uw organisme zelf u door pijn en kwalen, een duizelig gevoel, oorsui zingen en andere stoornissen waar schuwt, dat de nieren het urinezuur en andere vergiftige stoffen niet behoorlijk uit het bloed filtreeren, dient gij u in acht te nemen. Gij kunt het spoedig ge noeg zelf uitmaken. Let er op of gij last hebt van rug pijn, rheumatische pijnen, ischias of spit, een prikkelbaar, zenuwachtig, af gemat gevoel, een gevoel of uw ooren suizen of gonzen, te vaak of te weinig aandrang tot urineeren, troebel, te don ker of te licht gekleurd water. Bran dend en pijnlijk bij de loozing. Zan derig, gruisachtig of draderig bezinksel. Elk dezer verschijnselen kan beteeke- nen, 'dat uw nieren hulp behoeven. Ge bruik dan onmiddellijk Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Zij worden aanbevolen als het middel, dat de verzwakte nieren opwekt, de urineloozing regelt en u bevrijdt van rugpijn, rheumatiek en die andere ellendige verschijnselen van nier- aandoening. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten i f 1.75 per flacon. Speciaal adres voor FOSTER'S RUGPIJN NIERPILLEN MAAGPILLEN ZALF bij PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detail. Advertentiën. nnnnBHnHBi BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 1624 September. ONDERTROUWD W. Vermeulen, 24 j. en J. M. Roskam, 20 j. W. M. Groene wegen, 28 j. en C. J. Janse, 24 j. D. J. Schrier, 20 j. en A. J. Riemens, 20 j. J. G. Rozendal, 22 j. en M. C. Vergouwe, 23 j. GETROUWD S. Karman, 28 j. en C. E. de Jonge, 26 j. A. A. Struij'k, 29 j. en N. S. Bosschaart, 20 j. J. M. Malgo, 31 j. en J. Spruij't, 26 j. M. J. van Hercules, 27 j. en J. A. de Rijk, 28 j. BEVALLEN A. S. Braun, geb. Lieen- houts, z. M. Janse, geb. Louiwerse, 5 Katjesdrop per ons 16 cent. Knocpjesdrop per ons 16 cent. Jujubesdrop per ons 18 cent. Hoest Melange per ons 18 cent. Rollen Salmiakdrop-Tabletten, per rol 10 cent Stophoest per rol 10 cent. Anijlstabletten per stuk 5 cent. Anijsblokjes Voldoende voor een kop Anijsmelk, per blokje 1 cent. Pakjes Anijsblokjes inh. 10 stuks 10 ct. TE KOOP AANGEBODEN Prijs f 12.—. i Te bevragen Lange Delft I 18. €Ut Cue Hoog loon. Adres Bakkerij H. B. Wijtman, Hcerenstraat H 170. Wegens huwelijk een Brieven onder letters O. I. bureau van dit blad. gevraagd, leeftijd 15 a 16 jaar. Brieven onder letter A bureau v. d. blad gevraagd voor Maandag en Vrijdag. Adres Emmastraat 39. gevraagd voor den Vrijdag. Adres Mej. Peeters, Badhuis. Net Meisje vraagt voor 3 a 4 'middagen in de week. Adres No-omweg S 230, Middelburg. voor een halve dag, hetzij) Vrijdag of Zaterdag. Adres Lange Delft H 22. WERKVROUW GEVRAAGD voor Vrijdag of Zaterdag. Aanmelden na 6 uur. Adres M. Labruyère, 't Zand D 188. SE1SWEG R 235 - TEL. INT. 353 MIDDELBURG. LOSSE BLOEMEN, BLOEMWERKEN. GROOTE EN JARDINIERE VARENS. RUIME KEUZE IN PALMEN EN ANDERE SIERPLANTEN. DIVERSE BLOEIENDE PLANTEN. SIERKURK, MAKART-ARTIKELEN, BILLIJKE PRIJZEN. Prachtsorteering In OAMESTASCHJES en Bij J. PIETERSE, KAPOENSTRAAT Rund-, Varkens- en Kalfsvleesch aan concurreerendc prijzen. Ook fijna Vleeschwaren. HAM per ons f 0.30 ROOKVLEESCH per ons f 0.25 ROOKSPEK per ons f 0.18 TE KOOP 100 c.M. lang. Maat 44. Extra koopje. Adres Gravenstraat 280 boven. Waterdicht f 12.—. WINTERJAS als nieuw f 20. Adres Armeniaansch Schuitvlot 256. ORELIO LORD PHILIPS EXPORTA GUI DO LA DEVISA ROSA LINDA' ZIE DE ETALAGE BIJ KROMME WEELE K 107. van 6 voor 5 cent van 6 vioor 5 cent van 8 voor 7 cent van 10 voor 8 cent van 10 voor 8 cent ,van 10 voor 8 cent IHIf TE KOOP een in goeden staat zij'n» Adres J. Visser, Krommeweele L 29. Weer geregeld verkrijgbaar mijn van ouds bekend SINT NICOLAAS a 16 cent per ons. BAKKER VAN DAMME, Korte Gortstraat I 340. Weer geregeld voorhanden ons be kend SINT NICOLAAS van 12, 16 en 20 cent per ions. I BAKKERIJ „HET WITTEBROODSKIND" C. DE KLERK, 'T ZAND D 3. Laat Uw RADIOTOESTEL VAKKUN DIG OMBOUWEN, ook reparatiën. Conditiën billijk. A. WILDSCHUT, Radiomonteur, Acculaadstation. Bagij'nhof 169. Beste Adres voor het VERNIKKELEN van Kacheldeelen enz. is Eenigst adres alhier dat zelf vernikkelt. VOORHANDEN Ie kwaliteit Lamsvleeach, Bout en Coteletten. H. F. MINK, BRAKSTRAAT O 262 Geen Snelschoenmakerij maar pr. Hand Werk. Heeren Zolen en Hakken f 2.25 Dames Zolen en Hakken f 1.50. Ook je adres v. genaaid werk. Laat uw schoe nen vak. rep. G. v. d. Broek, Wal A 5 GEVRAAGD Adres Lange Noordstraat 28. Gevraagd met Nov. of eerder eene voor dag en nacht. Aanmelding Seissingel R 69. gevraagd, niet onder de 16 jaar. Adres Mevr. Dene vers, Nieuwstraat G 221. gevraagd. Adres Loskade P 264. Aanmelding tusschen 7 en 9 uur. Mevr. Meerkamp van Embden, Rou aansche Kade G 118, vraagt voor de morgenuren. Aanmelden 's avonds na half acht. Gevraagd een Adres A. Joziasse, L. Burg B 5. gevraagd. Zondags vrij. Adres Mevr. Zimmerman, Dam G 45. Mevr. Koen, Blauwe Dijk P 39c, Mid delburg, vraagt ©en Aanmelden nam. 7 uur. voor halve dagen. Adres Rouaansche Kade G 140. Gevraagd tegen 1 Nov. een Adres Houtkade 112 beneden. Zich aan te melden na half acht. gevraagd. Adres Mej. Van 't Westende, Potten- markt K 173. gevraagd voor dag of dag en nacht, v.g.g.v. en een 1 Zich aan te melden Hcerengracht 34. GASTHUIS MIDDELBURG. Gevraagd een net Mevrouw Hoogstra, Markt, vraagt een leeftijd ongeveer 14 jaar, van kwart vopr acht tot vier uur. GEEFT UW ADVERTENTIES TER PLAATSING AAN HET ADVERTENTIEBUREAU VAN LITTOOIJ OLTHOFF MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1