WEET HET MARGARINE VERBRUIK STEEDS STIJGENDE IS LEDIKANTEN i: BEDSTELLEN i: si IE SI IS GESTIKTE DEKENS SI IS SI IS SE IS SE IS *i 6.90 8.75 5.90 MIDDELBURG. IdtsspaaM Bogardstraat D 51 netburg. li HONDERD DUIZENDEN Vraagt ze uwen winkelier en neemt geen ander merk meer MODE-ACADEMIE I Echte Lederen Actentasschen Natuurwijn voor weinig geld, als Een Werkvrouw of Meisje Loopjongen gevraagd Werkvrouw gevraagd, enkele Leerlingen Een flinke Dienstbode Een net Dagmeisje Een net Dagmeisje G. D. DE LEEUW-VAN REES. Middelburg, Bierkade G 203 Nette Meisjes PRIJS PER HALF POND 30 CENT. V R A A 6 T ZE UWEN WINKELIER 111 Prima Houten Ledikanten, 2-persoons vanaf 3-deelig Bedstel met schuine Peluw en 2 Kussens, OA AA vanaf CilliUU :i Prima Wollen Dekens in Fantasie en Gestreept, 2-persoons vanaf Prima 2-persoons Satinet Dekens vanaf Een nette Jongen Prijs f 3.50. Viasmarkt K150 - Middelburg een Keukenmeid Een Meisje gevraagd Hulp in de huishouding. net Keukenmeisje. Dagdienstbode. Net Dagmeisje nette Dienstbode, Nette Dienstbode Nette Jongen gevraagd. Nette Werkster een Dienstbode flinke Werkster. Dienstbode een Werkster. Een nette Werkvrouw flinke Werkster, DE JHJIF. net Dagmeisje, nette Dienstbode een Meisje Flink net Meisje Net Dagmeisje net Meisje, Tweede Meisje. DAT INDIEN U ÊEN KEER allerfijnste „DE A B DIJ" gebruikt, zult U begrijpen, dat DUIZENDEN deze prefereeren boven de dure Natuurboter. ALLERFIJNSTE „DE ABDIJ" wordt geheel modern bereid, heeft den- zelfden smaak en voedingswaarde als Natuurboter en kost MAAR HALVEN PRIJS. Staat alles U tegen? PAKJES allorfijnste „DE ABDIJ" werden In ZEELAND reeds gebruikt en NOOIT werd een klacht gehoord Allerfijnste ,jDE ABDIJ" vervangt Natuurboter volkomen en wordt op de meest MODERNE en HYGIËNISCHE WIJZE BEREID Aanvang van den nieuwen Cursus in Costuumnaaien en Knippen. Aparte cursus voer opleiding Goupeuse-Leerares. Vraagt gratis Prospectus Dagelijks van 1012 en van 24 uur. Woensdags en Vrijdags van 7—9 uur. met handvat in Krokodil- en Gestreept Leder. FIRMA F. B. DEN BOER. Hot en met Woensdag- a.s. 'Bil een kali Jhee d 125, 112112, IÜÜ, 87 75 ets. 1 ons 5£ikïes qcaiis. 05ii een ons Jhee d 50, 45, 40, 35, 30 ets. 1 Jieep Chocolade qtaiis.. de Qcuyiec Zoon. levert U een goede zuivere Santa Maura per fi. f 0,75 Zoete Spaansche Wijn per fl. - 0,90 Mistella - 1,00 Samos - 1,00 Bloedwijn - 1,00 Port a Port per Liter - 1,00 enz. enz. Heerlijk is ons alom bekend SCHILLETJE per flesch slechts f 1,00. PRIMA ADVOCAAT per flesch f 2,00. gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek, Molenwater M 255-256, Middelburg. Na opleiding hoog loon. Op ons atelier kunnen nog geplaatst worden. R yjör - ••-' i ..r V Ï-- V' :A -:V-v Sï WOLLEN DEKENS Verkoophuis Cortstr. 18 AANGESLOTEN BIJ HET NEDERLANDSCH SPAARBANK-BUREAU. ELKEN DAG GEOPEND VAN 10—1 UUR, DONDERDAGS VAN 10—12 UUR EN 1—2 UUR, WOENSDAG- EN ZATERDAGAVOND VAN 7-8 UUR. RENTE 3 PCT. VAN ÉÉN TOT 10.000 GULDEN, PER DAG BEREKEND. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschenkomst der Spaarbank, sinds 1 Jaunuari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van trak tementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. FOStl Gebrek aan eetlust Verstopping Slechte spijsvertering en alle voedingsstoornissen moeten spoedig zwichten voor Foster's Maagpil len, die uw geheele or ganisme verkwikken. B Maagpillen Alom verkrijgbaar f 0.65 per flacon Amsterdam Leeuwarden Utrecht Goes gevraagd voor bakkerij en loopwerk. Adres 'J. van Ouwerkerk, Bree. P De Concurrent J. ROSKAM, VLAS- MARKT, heeft mooie Blauwte Druiven 70 'ct. p. Kilo, Witte 35 ct. p. Kilo, Meloenen vanaf 15 ct., Fijne Handperen 15 en 20 ct. p. Kilo, 4 K.G. Handappelen a 25 ct., 10 K.G. Smeltappelen a 25 ct., 3 K.G. Tomaten a 25 ct., Perziken, Prui men enz. enz. Wij leveren U Puike Westkapelsche Blauwe Aardappelen 5 ct. per K.G., per Mud f 3.(Winterprovisie goedkoo- per.) Alles franco huis. A. ROSKAM, Winterstraat Q108a. Gevraagd voor zoo spoedig mogelijk getuigen voorzien. Adres Mevr. Meyer, Langeidlelft I 36. Adres Mevr. Meijer, Langedelft I 36 van half negen tot twee uur 's middags. Zich aan te melden na 7 uur 's avonds. Adres Café Juliana, Markt K 5. Gevraagd voor spoedige indiensttre ding in klein, rustig gezin een nette Te bevragen Tceipakhuizenstraat P 32a Mevrouw Portheine, Dam 147, vraagt met November een Zich aan te melden 's avonds na 7 uur Mevrouw Hackenberg, Molenwater M 268, vraagt een t gevraagd, Zondags vriji. Adres Van Loo, Heerengracht M 24. Mevr. Leydesdorff, Markt C 10, vraagt wegens huwelijk der tegenwoordige, met Nov. of later een (Uitsluitend voor de huishouding.) Aanmelden 's avonds na 7 uur. gevraagd, niet onder de 16 jaar. Adres Mevr. Denevers, Nieuwstraat G 221. gevraagd van 's morgens 's Zaterdags van 8—4 uur. Adres Focus, Lange Burg. 8—10 en om ook in het wijnvak opgeleid te wor den, leeftijd 14—16 jaar. Adres Denevers, Wijnhandel, Koor kerk hot 108. Adres Bakkerij H. B. Wijtman, Hee- ren straat H 170. Voor direct gevraagd1 JONGEN OF MEISJE 13-16 jaar voor melkonderzoek en bood schappen. Loon nader overeen te ko men. Aanmelden Kantoor Zuivelconsu- lent Oost-Infdisch Huis dagelijks van 912 en 1.305 uur. voor twee halve dagen per week. Adres Noordsingel 169. gevraagd. Adres bureau van dit blad. Mej. de Bakker, Gortstraat b'.dl. Markt, (Rijwielhandel) vraagt met October voor dag en nacht of een Gevraagd een en tevens Adres Bree 138. gevraagd voor den Zaterdag. Adres M. Peterse, Langedelft. Gevraagd een voor 2 morgens in de week. Adres Rouaansche Kade G 141. Gevraagd in klein gezin een van 8—5 uur. Zich aan te melden Hee rengracht M 26a. Met 1 November of nader te bepalen datum; eén gevraagd voor dag oT dag en nacht. Zich aan te melden na half 8. Adres Mevrouw Loois, Rouaansche Kade G 121, Middelburg. Mevr. Gilde, Pottenmarkt, vraagt voor de morgenuren. Vrijdag den ge- heelen dag. gevraagd van 8—3, Vrijdags van 8—7. Zondags vrij. Adres Mevrouw Beenhak ker, Npiordweg R 13a (boven). gevraagd, niet beneden 16 jaar. Adres Noordsingel 186a. gevraagd. Adres Wed. de Munck, Markt K 6. Mevr. Scheele, Hofplein, vraagt een leeftijd ongeveer 14 jaar, voor de mor genuren. De heer Callenfels, Dwarskade 107, vraagt een gevraagd niet boven de 18 jaar. Adres bureau van dit blad. gevraagd van 's morgens 8 tot 's avonds 8 uur. Zich aan te melden na 8 uur. Adres Pottenmarkt K 173 (beneden).

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4