Ml O al m Simon de Wit's Reclame Speculaas SIMON DE WIT is goedkooper! Vereeniging „HELPT ELKANDER" SHERT~Ïj" LIEVEOQËDS MOSTERD DE BESTE. DE SMAKELIJKSTE. f NOUVEAUTÉS BONTVELLEN BONTRANDEN M. H. BOASSON Z* V Langedelft A 90-91, Middelburg Opening Seizoen CAI* lis0 4 u Nieuwe en Gebruikte ORGELS en PIANO'S SCHULTEENTHIEME Huidschaving MET EEN BRIL MODERN EN VOORDEELIG. r -Nk. Bloedarmoede Zenuwzwakte Algemeene verslapping. inderkopji FABRIEKEN TE BARENDRECHT a CONTANT D O to* VS* te Middelburg. Dames A P. DOBBELAAR, Kapper Knippen, Wasschen, Onduleeren met mooi, dik h F. SANDIJCK Jr. FIJN HARDHOUTHAN DEL ELECTRISCHE- EN HAND- WASCHMACHINES Wij exposeeren de nieuwste modellen voor het as. najaar. Zie onze voordeelige prijzen LANBE DELFT JJ. MEYER MIDDELBURG FLANELLEN ONDERJURKEN. FLANELLEN PYAMA'S. FLANELLEN NACHTJAPONNEN. Voordeelige Aanbieding Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel „TETRA" Westkapelsche Aardappelen. F. SANDIJCK Jr. NIC. G. VAN HOEPEN. Moffelinrichting „Kretta Angin" Hoofdpijn en Laxeer en Zenuw rir: Staal qa 5 PAK VONKVRIJE LUCIFERS 25 cent 4 PAK AARDAPPELMEEL 25 cent 2 PAK PRIMA SAGO 25 cent 2 GROOTE FLESSCHEN INMAAKAZIJN 25 cent 4 PAK PRIMA ZEEPPOEDER 25 cent 6 GROOTE STUKKEN PRIMA HUISHOUDZEEP 20 cent Weer ontvangen, het sinds jaren bekende 16 cent per half pond Bij bovengenoemde vereeniging, die aangesloten is bij het Nederlandsch Verbond voor ziekteverzekering, welke uitvoerder is eener Bedrijfsvereeniging, kunnen werkgevers zich verzekeren voor hunne werklieden bij ziekte, alsmede kunnen zich ook verzekeren eigenwerkers, losse werklieden enz. De premie be draagt 2 cent per gulden, waarvoor eene uitkeering van 80% wordt genoten. De overige 20 <y0 kunnen ook door verzekering gedekt worden. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door W. DE PAGTER, Veerscheweg T 229. K. F. H. ACDA, Seisweg R 116a. A. FL1PSE, Nieuwe Haven I 112. VAN Mag. „DE MAAN" - Tel. 551. aar Foto- en Briefkaartalbums. VOORRADIG: RUIM 1000 M2 TRIPLEX A. C. JULIANUS - Langevlele K 217-218 MARKT BIJ DE GORTSTRAAT. BESTE EN GOEDKOOPSTE IN HUUR Verkoopdopót z J <8 O O H H J ZOODRA 6IJ BEMERKT, DAT UW HOOFDPIJN of de zenuwen U de baas worden en gij U lusteloos en ter neergeslagen gevoelt, neem dan een ZENUWHOOFDPIJN POEDER van Dr. J. B. Meenk met een weinig water in, rust 3 a 5 minuten en gij zijt weder opgewekt en vrij van Hoofdpijn en kunt met ijver (Jw dagtaak verrichten. Dr J B MEENK's Zenuwhoofdpijnpoeders kosten 5 cent per poeder f 1,10 per doos van 25 poeders. De ECHTE poeders met portret en driehoekzegel zijn uitsluitend te bekomen bij Uw Apotheker of Drogist. Laat U niets anders in de handen stoppen! Fabr E. M Breskamp, Rijswijk (ZH.) ZEER LAGE PRIJZEN BETALING VAN AF 5 EN 10 GULDEN PER MAAND. In de Drogisterij in Het Huis met de Roode Pilaren KANTOORBEHOEFTEN. Electrlsche Licht- en Kracht-lnstalatles IJNHARDT'S Maagje heeft een aparte Damessalon voor Beleefd aanbevelend, Zacharias Jansenstraat 93, Nieuw Middelburg. DAMES laat Uw schoenen verven in miode kleuren. 75 CENT PER PAAR. Moderne Reparatie-Inrichting Snelschoenmakerij, Lange Burg B 15 In alle gevallen van bloedar moede, zenuwzwakte of algemeene slaptetoestanden, is de Sangui- nose het middel dat snel en af doende verandering brengt. Een groot voordeel van de Sangui- nose is, dat zjj ook door de zwakste gestellen verdragen wordt en g?en schadelijke bijwerkingen vertoont. Neem er de proef van. Maar zorg dat gij de echte San- guinose hebt. Sanguinose kostper fl. f 2, 6 fl. fII,12 fl. f21,-. Bij alle Apothekers en Dro gisten verkrijgbaar. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c-4. Den Haag. Bezoekt de Radio Toom- en Gehoorzaal Giststraat. Nieuwste Ontvang-Apparatem, Luidsprekers enz. Een Radio uit „DE MAAN" Staat overal VOORAAN. Entrée vrij1. (Betaling na overleg.) Het haar groeit veel sneller als gij dat met Purol be handelt. Als; men zoo nu en dan slechts een weinig Purol goed in de hoofdhuid wrijft, dan wordt daardoor de haar groei krachtig bevordert en het haar mooier en dikker. KORTE DELFT G 1. ENORME KEUZE: Nieuwste Dessins. Lage Prijzen. Eiken, 1 en 2 2ijdig, Okoüme, Berken, Elzen. CAWIT EN CUBA TRIPLEX EN MULTIPLEX. Okoüme Muurplaten. Groote voorraad EIKENHOUT. Prima kwaliteit Lage prijzen. MIDDELBURG. Mr- ■■iiiiiir E L O Mantels en Japonnen D oe o o H O u 06 ÜJ -jL btf O 06 Q O UI -1 w u Q Ü- LL O O I 06 O. Wjj brengen gaarne onder Uw aandacht, dat Tetrachloorkoolstof of kortweg brandgevaarloos is en voor het wasschen van Handschoenen enz. Benzine volkomen vervangt. In vele gevaflen zelfs beter is. TETRA. is zeer vluchtig en laat niet de minste onaangename geur achter, koopt U TETRA in elke hoeveel heid zeer voordeelig. Neemt U ook eens proef met TETRA TE KOOP bij1 elke hoeveelheid puike ook1 te bestellen voor Winterprovisie. Per H.L. f 2.80 thuisbezorgd. BODE JANSE, Westkapelle. Bestelhuis VAN AARTSEN, Bliksla ger, Pottenmarkt. KORTE DELFT G I. W\j hebben een ruime sorteering ZIE ONZE ETALAGE. van de MIDDELB. REPARATIEINRICHTING LANGE GEERE K 246 ziijn perfect mlet volle garantie. Beleefd aanbevelend, Machineriën, Kracht-, Weeg-, Meet- en Hijschwerktuigen. Drijfwerken en Motoren. Pijpleidingen, Pompen en Appendages, Smleed-, Draai, Schaaf-, Boor- en Frees- werk, Autogeen Lasschen en Snijden, Landbouw en Zuivel, Brandkasten en Sloten, Haarden en Kachels, Naamplaten en Ste'mpels. Stoom', Gas, Water en Electriciteit. en huid ver wonding bjj dieren, alsmede zeere spenen b(j melkvee, ge neest men spoedig met Purol. Doos 60, 90 ct. en f 1.75. Bjj Apoth. en Drog. Het goedkoopste adres voor MOF FELEN EN NIKKELEN is in de „Kret- ta Angin", Lange Singelstraat N 171. Nu is het tijd votor Uw Kachel en Plaat- Werk te laten Moffelen en Vernikkelen. Spoedig klaar, le klas werk aan billijken prijs. Voor Uw Rijwiel is nu de tijd „All Weather" te laten Moffelen. Voor hen die hun Rijwiel zelf schoon maken speciaal tarief. Vraagt U eens prijs Beleefd aanbevelend', Prima Runderlappen vanaf 60 ct. p. 5 ons, Kalfskrippen 60 ct. p. K.G., Kalfsl. 60 ct. p. 5 ons, Vark.hioofdk. 10 ct. p. ons, Gebraden Rollade 20 ct. p. ons, Prima Rookworst 50 cent per 5 ons. H. C. FREDERIKS, Wagen.str„ Tel. 1455 KORTE BURG A 33 - MIDDELBURG. Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Gabriëlse. Café de Koophandel. tabletten 30 en Ov/c tabletten vv/c tabletten «_Jc tabletten *s\Jc tabletten v/c By Apoth.en Drogisten! Geen Snelschoenmakerij maar pr. Hand werk. Heeren Zolen en Hakken f2.25. Dames Zolen en Hakken fl.5Q. Ook je adres v. genaaid werk. Laat uw schoe nen vak. rep. G. v. d. Broek1, Wal A 5

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3