□EFRHIVI Watervaten en Kuipen G. ROBIJN Co Damesmantels Japonnen EXTRA Deken-Aanbieding Fa BOUMAN VULKACHEL met Groote sorteering FLANELLEN PYAMA's. I I E. H. Boasson Co. DE BESTE BRILLEN HELDER'S Brillen. Magazijn „DeZwaluw" I Saartje Pavias. voor Herfst en Winter Wintertijd - Busgroententijd Inspecteur C. H. LUIF, Dames Heeren Meisjes Jongens Pyama's. Mooie dessins PYAMA FLANELLEN. Aanleg en Onderhoud van Tuinen. A. VAN 800H, vl R. J. de Muijnck, Benedenhuis te huur. VAN DELFT KINDCRWASEN. FRANS DAMMAN, SNELWEGER Lange Delft H 14 berichten de ontvangst eener schitterende collectie Prachtkeuze in alle genres en prijzen. 1 KORTE DELFT G 1. DAGELIJKS ontvangen wij voor onze bibliotheek de nieuwste boeken, Leesprijs 10 cent per week en per deel. H. H. WINKELIERS I Molton Wlegendekentjes f 0,36 Wollen Wiegendekentjes 0,89 Molton Dekensreeds vanaf 0,69 Mooie Wollen Dekens (met rand)5,49 Fantasie Wollen Dekens 7,28 Oestikte Dekens (diverse kleuren) 6,28 Bebloemde gestikte Dekens in mooie dessins met effen band (extra prijs 7,98 Brabandsch Bont voor Gordijnen enz. in rood, groen, blauwper el 0,39 Beddebont (diverse strepen) 0,49 Prima Damast (moderne kleuren)0,79 Cretonne voor Oekenovertrek0,39 Lakens, Sloopen, enz. in diverse prijzen. LANGE DELFT 120. ZIEKTEVERZEKERING „Dr. NICOLAAS TULP" Zie Etalage. LAAGSTEN PRIJS Kost an Inwoning. Ontvangen H. H. v. 't Westende, No. 238 ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Advertentlën. Papler-en Zakkenhandel L. Noordstraat C 42 Middelburg HEEREN WINKELIERS! Iets over zuiver wegen merk UTRECHT (W. C. OLLAND). en ZIET DE ETALAGES VRAAGT ONS PRIJS. HET IS OOK UW VOORDEEL. Aanbev. F. MALJERS ZOON, Vliss.str. K 58, Telef. 320. Stationsweg 56 - Telefoon 63 Dr i^''3°—1674 "Ip Directie: J. H. WAGENAAR. Daarom de meest Ideale. Langeviele K 219 - Middelburg ONDER DE LUIFEL. tegen zijn VLISSINGEN Bellamypark Leden van Ziekenfondsen 10 pCt. korting MIDDELBURG Langedelft Ook wij hebben voor zeer b i 11 ij k e n prijs zeer fijne KOEKJES. VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT No 51 18 SEPTEMBER 1929 33e JAARGANG ^JIT^EVERS^rro0IJ^^^H0FR^0^^ËKENIN^2280J^LIEP238j P. J. VAN IR EN, Volderijlaagte M 73. Aanbevelend. Adres Segeerstraat 71. TE KOOP Adres Teerpakhuizenstraat P 34. Eein verhaal uit den Franschen tij'd door C. JACOBSZ. III. Van alles 'wat. „Hé zei Pavias'met een vergenoegd lachje, terwijl hij: de verkleumde handen wreef,„Zqo'n vuurtje is goud waard! Vrouw, sluit de blinden en steek de kaars aan 1 Ik ga van avond die deur niet meer uit. Wat is het koud... We krijgen sneeuw, vast en zeker „Dat zou wel eens zoo kunnen z!ij|n." Moeder Pavias hield een zwavelstokje in de vlammen van het haardvuur. „Leg er nog een turf op, AndriesSaartje zal ook wel koud zijn, als ze zoo dade lijk' thuis komt." „Is het dan al bij zessen Ik geloof, dat ik van avond niet warm worden kan. A/Jaar och, we hebben tot nu toe nog weinig koude gehad, een enkelen dag wat vorstZeg vrouw, heb je van daag Franschen gezien „Jaeen paar malen kwam een patrouille door de straat, net zjooals ge woonlijk." „De Fransozen keken niet heel vroo- lijik, hé „Neen Ze waren nijdig, geloof ik'.... En die kleine sergeant, je weet wel, die altijd zoo buldert tegen zijn manschap pen, nu, 'k heb den man nog nooit zóó grimmig zien kijken. Zou er wat ge beurd zijn Heb je soms iets vernomen, Andries „Ja, vrouwtje, luister. Maar eerst zal ik mijn pijp- eens stoppen." En de daad bij het 'woord voegende begon onze tim merman te vertellen, wat hij: des mid dags had gehoord. Eenige dagen te voren hadden de Franschen gepoogd Zuid-Beveland te heroveren. Begunstigd door den donke ren nacht waren er te Vlissingen op kanonneerbooten en transportschepen 500 man ingescheept, die in die nabijheid van Borsselen landden. De bezetting al daar, bestaande uit een compagnie En- gelsche mariniers, onder bevel van kapi tein Sandfiort, en een compagnie vrijwil ligers, aangevoerd dioor den kapitein Do- minicus, moest voor de overmacht wij ken. Maar deze terugtocht duurde slechts kortde Engelschem en Hollanders wis ten zich achter het dorp te verschansen en bleletten met een veldstuk den Fran schen het naderen. Onderwijl luidde men in de naburige dorpen de alarmklok en spoedig kwam van alle zijden de land storm opdagen. De Franschen werden nu hevig aangevallen en met een verlies van -oen twaalftal dooden en talrijke ge wonden vluchtten zij naar de schepen te rug. Een zelfde poging mislukte eenigen tijjd later eveneens. Het gebeurde was ioók in: Middelburg bekend geworden, tot groote vreugde van de inwoners, en, in den afgeloopen nacht had men op ver scheidene deuren van woningen, «waarin Franschen verblijf hielden, met krijt een tweeregelig i'ijmpje geschreven Vivat Oranje 1 Hoezee Weg met het Fransche vee De daders werden niet gevonden.. Maar de Franschen ergerden zich ge ducht. De voorspelling van Pavias was uit gekomen het had des nachts flink' ge sneeuwd en daarna was het stevig gaan vriezen. En zo,Oi dekte reeds dagen lang een vaste sneeuwkorst straten en plei nen, tot vreugde van de jeugd, maar tot groot ongerief der volwassenen. Aan het sneeuwruimen van gemeentewege «deed men in dien tijd nog niet. Saartje", begon Willem Seney, toen hij! des avonds bij het haardvuur zat, een kolm dampende anijlsimlelk in de hand, „Je zult mij1 niet verwacht hebben, niet wiaar Maar Santje is ongesteld, Zij! ligt te bed en kan dus niet komen. Zij vroeg amlij!, het je even te 'Willen gaan, zeggen..." „Och, hoie vervelendSaartje dacht even na, het gezichtje heel ernstig. „Weet je wat, Willem Ik loop zööi da delijk even met je mee. Santje zou wel denken, als ik niet kwamJe gaat toch naar huis zeker Of vind je het vervelend Als je soms liever alleen gaat „Maar Saartje, 'hoe kun je zooi iets denkenLiever alleenIk vind het juist heel prettigLaten we wat voortmaken, 't is een heel eind van hier tot op de Vlasmarkt." En even later begaf het tw'èetal zich op pad. Gemakkelijk viel het loopen niet op de harde, hobbelige sneeuwmassa ■en 'de duisternis bemoeilijkte dit nog meer, want de straatverlichting van' dien tijid was uiterst primitief. Zoo k.on het dan ook gebeuren, dat het meisje midden in de Spanjaardstraat ■Voor de vijfde maal dreigde te vallen. Gelukkig bleef het bij; dreigen, want dank riiji haar eigen tegenwoordigheid van geest en den steun van Willlems army wist zij zich staande te houden. „Dat liep weer goed af, Saartje Zou het niet gemakkelijker wezen als je als je mij' een arm gaf Ja, gemakkelijk zou het Wel zijn, on getwijfeld Maar de menschen, wat zou den die wel zeggenEigenlijk had den Zij goed geteld twee menschen ont moet, twee kleine jongetjes, die een mandje kachelhout droegen. Evenwel.... „Je bent heel vriendelijk, Willem.... 't Is zoo' lastig voor jeZij wist echter zeer goed, dat de jonkman aan hare zijde dien last niet zoo heel zwaar Zou achten, maar, zie je„We zijn toch ook niet verloofd, Willem Als iemand het zag Bedenk lezer, dat deze vertelling in het begin van de vorige eeuw speelt Toen Waren de meisjes in het algemeen mleer gereserveerd dian thans, en echter zij! waren er rikt minder om Ja, als iemand zoo iets zag Saartje had gelijk, zoo iets was ongepast. En al loiopende dacht Willem na. „Je bent toch niet 'boos, Saartje „Och, wel neen, Willem. Waarom zou ik Je bedoelt het goed, maar je weet..." De laatste zin werd niet voltooid, want weer gleed zijl uit, thans voor de zesde maal, en ditmaal viel het mfcisje. On middellijk stond zij: echter weer overeind, lachend. „Dat is toch toevallig Gelukkig heb ik mij niet bezeerd Wat is het toch glad, hé „Zie je nu wei, SaartjeAls je straks w*èèr valt, kon het wel eens min der goed afkopen. Vreemd Plotseling zag Saartje zich zelf w'eer loopen in dezelfde straat, zoo snel zij! maar kon, in het gezelschap van den heer Teeu'w, ongeveer een maand geleden. Wéér hoorde zij 's mans hoogdravende woorden, wéér zag zij dat bleek gelaat, wéér hoorde züji dat lijzig stemgeluid En eensklaps kwam de linkerhand uit het harige mofje te voorschijn, en verle gen vatte zij den arm naast haar. „Is het zóó goed, Willem (Wordt vervolgd) GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Rijwielplaatje, Fietspet, Kinder- taschje, Huissleutel, Achterlamp van :een Auto', Rijwielplaatje. b. Bij' ingezetenen Badhandschoen, A. Boogaard, N. Vliss. Weg E 190a Vul pen, M. Tazelaar, Noordweg R 15h'; Damesport. met inh., Labruyère, Lange Burg D 23 Knipmes, Mink (Slager), Brakstraat O 262 Lipssleutel No. 14, Secretarie, N. en St. Joosland Bad- schoen, F. v. Leeuwen, Loskade P 263 Rijwielplaatje, v. d. Berge, 'N. Vliss. Weg 78 Sleutel (made Lips), JoSchel- lings, Arn. Schuitvlot Q 266 Zwart Kinderschoentje, J. Francois, Oostk'erk- plein O 6 Vulpotlood, J. Zuijfdweg, Veersche Weg S 1 Rijwielplaatje, I. de Regt, Bree E 21 Bont Kinderschort- je, Pagter, Emmastraat W 116 Trap, Labruyère, Stadsschuur Badhanddoek, Muts en Pak, B. Meijlers, 't Zand, Bree- weg D 152 Armbandhorloge, A. Ver meulen, Brakstraat O 272 Schildersjas, Burgs, Eigerihaardstraat P 235 Pakje inh. Overal en Werkkiel, Q. Maas, Ncordsingel R 52 Port. met inh., R. v. d. Bunt, Vlissingschestraat I 158 Broche en Handschoen, R. A. Bastiaan- se, Langeviele K 404 Rijwielplaatje in étui, C. v. Sluijls, Eigenhaardstraat P236; Bruine Port. tmiet inh., L. Barendse, Oude Veersche Weg T 209 Knipmes, M. Moens, 't Zand D 116 Wit grijze Poes, C. W. de Gouttel, Branderijmolengang M 287 Zwempak, Muts en Handdoek, Christiaanse, Noordweg R 8 Hand pomp, Pioppe, Dampoort T 186 Drie Foto's, Schrijver, Zuidsingel E 28 Knip mes, J. Grootjans, Oud Arn. Pad T 93. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. Ondergeteekende maakt bekend dat hij' MAANDAG 23 SEPTEMBER weder om zal beginnen met het OPHALEN van AARDAPPELSCHILLEN en vraagt be leefd om de gunst van ieder, evenals het vorige jaar. M. KOLE, Spanjaardstraat Middelburg Hoofdvertegenwoordiger Voor Zeeland van de Snelwegerfabriek W. C. OLLAND Wilt ge zuiver wegen gepaard doen gaan met vlug wegen, gebruikt dan een te koop, voor alle doeleinden geschikt. Adres Denevers, Wijnhandel, Koor- kerkhol 108. OPGERICHT TE AMSTERDAM in 1925 GEVESTIGD TE ALKMAAR Verzekering tegen de kosten van: ZIEKENHUIS- en BARAK- KENVERPLEGING, OPERATIE en VERVOER naar het ziekenhuis, zonder voorafgaand geneeskundig onderzoek. Concurreerende Premiën. Vrijgevige Voorwaarden. VRIJE KEUZE VAN ZIEKENHUIS. Actieve vertegenwoordigers gevraagd op zeer voordeelige voorwaarden. Vraagt schriftelijk inlichtingen bij den p a. den Heer F. DE KONING, Dokstraat P 180, Middelburg. langste levensduur, minste in onkosten, meest stof vrije, zuinigste in gebruik Ziet de Modellen en vraagt inlichtingen (voor Walcheren) bjj TELEFOON 330. Ook voor GASHAARDEN en FOR NUIZEN vakkundige plaatsing en onderhoud verzekerd. VI II IV Ringen per ons 8 cent. Tip Top' per ons 8 cent. Lievertjes per ons 8 cent. Vanilleringen per ons 8 cent. Fnou Frou per ons 10 cent. Koffiew'afels per ons 10 cent. Ijswafels, per ons 10 cent. Mandarijnwafels per ons 19 cent. Prima kwaliteit Speculaas pier ons 8 ct. Extra fijn Wit Speculaas per ons 12 ct. Prachtige Bruidsuikers per ons ,8 cent. Toeristen Bonbons per ons 10 cent. Extra Strong Pepermunt per ons 12 ct. Hollandsch gekleurd per ons 12 cent. Turn-Turn per ons 12 cent. Toffees twee ons voor een kwartje. Eenvoudige bejaarde Juffrouw vraagt Brieven met prijsopgaaf .onder letter M bureau van dit blad. Pompadourschorten, groote en kleine maten vanaf f 1.55, Bonte Schorten, ver schillende kleuren en maten vanaf f 1.65, Jasschorten, diverse kleuren f 1.98, Ze- phir Wol vanaf 30 cent per knot, Man- telwiol 40 cent per knot, Wol met Zijde 45 cent per knot, Gekleurd Breikatoen 42 cent per onsknot, Ongebl. Breikatoen 34 cent per onsknot, Astrakan Frotté Zijide 50 cent per knot, Gloria Linnen voor Pyama's en Ondergoed 42^2 cent per el, Hemden en Pantalons vanaf 85 cent enz. enz. Aanbevelend, v.h. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt K 173 Een telefoontje op Woensdagmorgen maakt het mogelijk, dat door middel van „De Faam" geheel Middelburg en Walcheren weet wat U adverteert.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1