Verkooph. Amerikaan, Nieuwe Motor-duozitting NntsspaaM Matraat D 51, Kleeding naar Maat RADIO VLASMARKT L 9. 5 W sl Voor nieuwe oogst Peulvruchten naar SIMON DE WIT Simon de Wit is goedkooper! AANGIFTE VAN LEERLINGEN DE BESTE BRILLEN HELDER'S Brillen. Ls. Baurdoux, ERRES 25 WATT EXTRA LACE PRIJZEN. Zeeuwsclie Pi: no- en MIJNHARDT5 VERKOOPHUIS „AMERIKAAN", slechts f 450. Geef Uw jongens onze MOOI ORGEL FIJNHARDHOUTHANDEL Speciaal VAKKUNDIG ADRES voer RADIO, ELECTRISCHE APPARATEN en RIJWIELEN. Telefoon 563. J. G. VERMEER. a o TE MIDDELBURG. LAAGSTEN PRIJS zoo goed als nieuw, MIDDELBURG. tabletten iegen verstopping Ze zijn onverslijtbaar! BESTE KWALITEIT Segeerstraat. Algemeene Scboolboe^handel Lange Burg 95. Teekenbohoefien Prijs 135 gulden. VAN DAMME9S Orgel- en Pianehandel, VOORRADIG: RUIM 1000 M2 TRIPLEX A. C. JULIANUS - Langeviele K 217-218 VRAAGT VOOR Lange Noordstraat. Aanbevelend, Voor belanghebbenden gratis demonstratie van de versterker met „STERLING" ELECTRO-D YN AMISCHEN LUIDSPREKER SPECIAAL VOOR GROOTE ZALEN. C O Thans is het de tijd, voor het inkoopen van Uwen wintervoorraad. CAPUCIJNERS CAPUCIJNERS extra grof PLATTE CAPUCIJNERS GROENE ERWTEN GROENE ERWTEN extra gelezen 11 cent per pond 13 cent per pond 16 cent per pond 10 cent per pond 12 cent per pond Wij garandeeren ten volle, de buitenge woon fijne kook van al onze peulvruchten. voor den 3-jarigen Winteravondcursus in het BEHANGEN EN STOFFEEREN van Maandag 2 September tot Maandag 23 September 1929, des morgens van 812 uur bij den Directeur der School (Ingang Zuidsingel). Toegelaten kunnen worden, zij, die de lagere school hebben doorloopen. Bij de aangifte moet volgens art. 14 der Nijverheidsonderwijswet een geneeskundige verklaring worden overgelegd, uit welke blijkt of de leerling voor het gekozen ambacht lichamelijk al dan niet geschikt is. Op dezen cursus wordt les gegeven in Het maken en ophangen van gordijnen, het naaien en leggen van loopers en tapijten, het maken van bedden, kapok- en spring- veeren matrassen, peluwen enz., het stoffeeren van stoelen, fauteuils, divans, enz. Verder wordt ook les gegeven in handteekenen, materialenleer, vakbespreking, Nederlandsche taal, rekenen, meetkunde en boek houden. De cursus vangt aan 1 October en eindigt 1 April. tegen zijn VLISSINGEN MIDDELBURG Bellamypark Langedelft Leden van Ziekenfondsen 10 pCt. korting Duitsche Piano (merk Gebr. Zimmerman) zeer fraaie zwarte kast, prachtige toon, Levering franco met volle garantie. Betaling desgewenscht met f 10, per maand. Korte Burg A 33 Doos 60et Bij Apoth.en Drogisten. (I CUCHt CiCHNA&tL 159/. waar ze gerust in kunnen ravot ten. Verkrijgbaar in Cord Fluweel en Kamgaren in grijs, bruin, blauw en zwart. Lange Noordstraat. De van ouds bekende 75 cent per pond. Na Natuni A. DE STEUR, pe Na Natuurboter de beste. TE KOOP Adres bureau van dit blad. LEVERING VAN ALLE School-, Schrijf- on voor alle Inrichtingen van Onderwijs te koop aangeboden MIDDELBURG Lange Noordstraat L 187, bij het Stadhuis. hvfört- <t -■ o.:. Eiken, 1 en 2 zijdig, Okoüms, Berken, Elzen. CA WIT EN CUBA TRIPLEX EN MULTIPLEX. Okoüme Muurplaten. Groote voorraad EIKENHOUT. Prima kwaliteit Lage prijzen. MIDDELBURG. 0 'j - AANGESLOTEN BIJ HET NEDERLANDSCH SPAARBANK-BUREAU. ELKEN DAG GEOPEND VAN 10-1 UUR, DONDERDAGS VAN 10—12 UUR EN 1—2 UUR, WOENSDAG- EN ZATERDAGAVOND VAN 7-8 UUR. RENTE 3 PCT. VAN ÉÉN TOT 10.000 GULDEN, PER DAG BEREKEND. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschenkomst der Spaarbank, sinds 1 Jaunuari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van trak tementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. onze schitterende stal en- collecties Nieuwste Engelcshe dessins. Toonaangevend Bode ROELSE, Domburg, biedt te kOop aan Tuinschelpén en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Gabriëlse, Café de Koophandel. GEOPEND de nieuwe zaak O O (0 mJ o -C O m o m X y- «j O O O —I *- o Om XXIX. Teun en Pietje maken plannen om de maan te verlaten. Toen Groot-Vizier weer was vertrokken, Zei op een mooien morgen Piet' Het wordt nu zoetjesaan ook: tijd), Teun, Dat wij naar huis gaan, vindt je niet Ik krijg nu toch wel wat verlangen, Naar vader, moeder en ons huis,. Al voel ik mij: bij Zilverbaardje Ook nog zop leuk en prettig thuis Je hebt gelijk zei Teun nadenkend We moeten er maar over spreken, En niet te lang er rnteiei gewacht Ze gingen toen naar Zilverbaardje; En zeiden beiden hem hun wensch Daar heb ik ook al aan gedacht, Dat neemt jullie zei hij zeer vriend'lijk Toch kwalijk geen verstandig mensch En ik wil jullie nog wat Zeggen, Dat 't mij een groote vreugde schenkt, Dat jullie toch bijl al je pretjes Gok aan je beide ouders denkt. (Nadruk verboden) i DE LOTGEVALLEN VAN TEUN MEST EN PIETJE DEFTIGHEER. Zij zullen heel verheugd wfel wezett Jullie wieer beiden terug te zien, En dan het volgend jaartje kompn Jullie wirer op de maan misschien Maar vóórdat jullie hier vandaan gaat, Vieren wij' eerst nog vroolij(k feest, Dat is, moeten jullie maar denken, Dan het afscheidsdiner geweest Vriend Vederzwart en Pinkellichtje Hadden wel even wat verdriet, 1 Toen Zij hoorden, dat ging verlaten De maan hun vriendje Teun ani Piet Maar toch zij troostten zich weer spoedig, En aten vroolijk met elkaar, En allen hoopten Zij van harte Qp een nieuw weerzien 't volgend jaar. Vriend Zilverbaardje, die tracteerde Op bruidsuikertjes en op koek, En zakken vol met apenootjes Stonden nog ergens in: een hoek Ze kregen ook nog limonade, Ja ieder wel een glas of! zes, Dat lekk're goed schonk Pinkellichtje Uit een héél groote kogelflesch. Tot slot vroeg hun nog Zilverbaardje Of Zij zich nooit hadden verveeld'. En toen gaf hij; hun -elk eeni boekje, Waarin de maan was afgebeeld!. Ze kregen ook nog mooie bloerhén, Die op de maan waren gegroeid, En ook twee groote lila rozen, Die hjjna waren uitgebloeid Zij werden beiden overladen Met alles wat de Maanman hadji 't Was, alles bijl elkaar genomen*. Gerust een heele groote schat Toen gingen ze zeer vroolijjk slapen, En droomden, dat ze waren thuis Den volgend' ochtend was het afschéid En togen zij; tezaam naar huis J(Slot Volgt))

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3