Heerlijke Reuzelbollen. [allies feere huid Stoelwagentje te koop. Bier, Limonades, Wijnen en Gedistilleerd. *lij Scheren PUROL Prachtvolière, G. ROBI JN Co. Opening Winterseizoen Rijpe „FIJFFES" West-Indische BANANEN SIERT U Leerboeken H. B. S. A. Stokvisch. Kleine Stokvisch Fa M. VERBURG Zn., Loop- of Fietsjongen Smidsjongen gevraagd. SCHULTE en THIEME Loopjongen. K a N H 5 6? 1 men VERLOREN Heerenfiets [Swift] nieuwe banden. Te koop een Eiken Salon Pathéfoon OpOpOp ZIET ONZE ETALAGES. DE DUIF MET EEN BRIL MODERN EN VOORDEELIG. W Nette M Laxeer £f| Maagje; Duitsche Herder, Kostganger gevraagd. een Kinderwagen. Vlasmarkt K150 - Middelburg is je Adres voor ORGEL f 185,- JOH. DE HEER, Dames A P. DOBBELAAR. Kapper Knippen, Wasschen, Onduleeren Ant. Evertse-Metzger. 01 D O 3 3 El 3 El 3 3 3 3 3 3 LANGEDELFT H 14. CHIQUE MODELLEN e 3 03 e E! B 01 03 01 01 0 01 03 01 B een Plaatsvervanger worden heden aan goedkoopen prijs verkocht. Profiteert van deze reclame-gelegenheid. flinke Juffrouw Winkeljuffrouw. een Jongen, Accugeiijkrichter Voor één Kwartje C. HUIJSMAN, Lange Geere K 250 Smidsjongen gevraagd. nette Loopjongen, een goede Machinale Houtbewerker goede Volwassen halfw. Houtbewerkers Net Dagmeisje flinke Dagmeid flink Dienstmeisje, Gevraagd een Dienstmeisje, een Meisje Meisje gevraagd nette Dienstbode net Dagmeisje. flink Meisje, Meid-Huishoudster, net Meisje, LANBtDElFI flink Dagmeisje DA6MEISJE of WERKVROUW Nette Werkvrouw Flink Meisje Een nette Dagmeid flinke Dagdienstbode flink Dienstmeisje, ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Voor de Jeugd. Advertentlën. IJNHARDTls Hoofdpijn Zenuw 7* Staal qa ft Contant of f 5,00 per maand. UiT PARUS EN WEENEN. Nette Dagdienstbode of Werkster, VAN RADIOLIEFHEBBERS OPRUIMING van een partijtje a 50 cent per K.G. Gravenstraat, Middelburg De meest hinderlijke kwaal Bij ROSKAM op de Lange Burg. GEVRAAGD voor VAST WERK en eenige en Orgelfabriek A. S. J. Dekker, Goes vraagt een Advertentie-Bureau LITTOOIJ OLTHOFF Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG - belast zich met het plaatsan van ADVERTENTIÉN In alle Bladen. "gevraagd gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek, Molenwater M 255-256, Middelburg. Na opleiding hoog loon. VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS ADVERTENTIÉN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT No 49 4 SEPTEMBER 1929 33e JAARGANG □EFFIFIM UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 ANTWOORDEN Nos. 69—72. No. 69. huis zaal voor raad No. 70. Te Elimi, daar waren 12 wa- terfonteincn en 70 palmlboonien. No. 71. Een raadsel. No. 72. 164. RAADSELS. No. 73. Twee steden A en B. liggen een uur rfjdens van elkander. Stel u voor, dat er elke minuut een wagen uit A naar B vertrekt en in B. aangeko- imlen weer aanstonds naar A. terugkeert. Hoeveel wagens zal dian een terugkee- remd rijtuig passeeren. Past op No. 74. Wie noemt mij een stad, vlek oi dorp in ons Vaderland, van 7 letters, 'waarvan er 5 voorkomen in dezelfde volgorde als in het alfabet; No. 75. Ik ben een afgerond geheel, Van 't huisraad maak ik uit een deel Maar daaglijks wordt 'k opnieuw gömlaakt. 'k' Werd eens door 's mienschen hand gemaakt. 'k' Word in den regel wel bemind Doch' niemand is miij zoo gezind Oml miiji te houden dag aan dag, Zeg mijl nu, hoe ik heeten mag. No. 76. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Dop van een Radiateur, Oliekan, Huissleutel, Kinderport. Naamkaartje in etui, Postduif, Nummerplaat, Gummi Poppetje, Badmuts, Dameshoed, Onder deel kopstuk van een paard, Lakbandi- je, Huissleutel, Sleutel Melkbus, Sleutel, Sleutel Melkbus, Hondenhalsband. b'. Blij: ingezetenen Portemonnaie, Vreeke, Jasmijnstraat W 174 Koperen beugel Kinderwagen, de Jong, Molen water E 53 Gouden Dasspeld, Crucq, Park' va n NieuwenhoveOnderlijf je, Zwemschool, Havendijk Zwempak met Handdoek, L. Kingmans, N. Kerkstraat B 105a Spaarbriefje, J. Montaan, Seis- plein Q 287 Jongensjas, M. Streefkerk, Jasmijnstraat W 125 Port. met inh., A. Francke, Meliskerke Ladder, H. C. Wouters, Noordweg R 12 2 Zwem pakken en een Badhanddoek, Tonnie Boone, Lange Geere K 314Rijwiel- plaatje, K. Klaassen, Noordweg S 228 Zilv. Armbandhorloge, J. Moens, Diok- straat P 168 Rïj'wielplaatj'e, C. Cor- nelissen, Segeersweg V 106 Stukje Goud, C. Clercq, Vlasmarkt L 21 Riji- wielplaatje, H. J. Wesselink, Heeren- graeht M 49 Damestaschje met inhoud. Augustijn, Pottenmarkt K 171 Port. met inh.. De Nood, Rozemarijnstraat E 155; Zilv. Geldstuk, A. Groenewegen, Joden- gang R 236a Kachelpastaglans, Bazel, Dam Z.Z. G 38b Sleutel Melkbus, Bak kerij! „Vooruit", Nederstraat Rijlwiel- plaatje, J. de Rijke, Gravenstraat I 256; Engelsch Sleuteltje, A. Ph. de Looff, St. Jansgang I 88 2 Zakdoeken, J. Ton, Veersche Singel S 152 Kettingstreng, J. Geerse, 't Zand D 185 Actetasch, H. Weesepoel, Wagenplein P 17 Kin derkous (grijs), J. Bosch, 't Zand D194; Matrozenmuts, Steur, Kortedelft. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van "26 Augustus—3 September. ONDERTROUWD B. van Belle, 26 j. en C. N. Minet, 20 j. GETROUWD J. J. van den Burg, 33 j. en A. J. Vertregt, 33 j. H. F. M. van Opstal, 22 j. en A. M. H. Priester, 21 j. A. Q. Wagensveld, 26 j. en J. Blokpoel, 24 j. W. van Gulden, 27 j. en J. C. van de Garde, 22 j. E. C. de Troiijje, 27 j. en C. Ludikhuize, 31 j. W. Vader, 29 j. en J. M. Nortier, 19 j. BEVALLEN A. de Klerk, geb. van Kleven, z. E. Marinissen, gebl Maas, z. J. Koornan, geb. Catsm'an, d!. M. L. van Hese, geb. Emans, dl. E. Kerk- hove, geb. De Groot, d'. J. N. J. J. van Damme, geb. Polei j1, z. W. J. Til- roe, geb. Marcusse, z. OVERLEDEN J. W. Minderhoud, 48 j., geh. met J. Hubregtse N. J. Baas, 24 j., ongeh. zoon J. Bosschaart, 73 j., geh. met E. M. Barentsen G. D. L. Weemaes, 2 mud., zoon. Gelijk blijkt uit een advertentie op pagina 3 van dit blad heelt de heer J. G. VERMEER, Vlasmarkt L 9, een win kel geopend in Radio-Artikelen, Elec- trische Apparaten en Rijwielen. De rui me Winkel maakt een prettigen, stelml- migen indruk. Wij konden ons daar overtuigen dat een Gramophoon-plaat door middel van de Erres-Gramophoon-versterker, wan neer deze door een Sterling-Luidspreker wordt weergegeven, U doet denken, dat de geheele Marine-Kapel achter de win kel is opgesteld. Wij kunnen iedereen aanraden zich daarvan eens te overtui gen. Hiet is inderdaad verbluffend. Ondergeteekende zag zich" gaarne be last met Aanleg en Onderhoud van FRUIT-, GROENTEN- EN BLOEMENTUINEN. (Aanleg naar den nieuwsten stijl en ont werpen.) Vraagt inlichtingen zonder eenige verplichtingen bij P. KASSE, Contr. Plantenkündigen Dienst, Zacharias Jansenstraat W 268, M'burg. DONDERDAG WEER VANAF 9 UUR M. DE REGT, MOLSTRAAT. ONTVANGEN KANTKOEK EN SPECULAAS. G. M. KRIJGER, NOORDSTRAAT 104 tabletten 30 en O V/C tabletten Vil/c tabletten \Jc tabletten ï/V/c tabletten */C By Apoth.en Drogisten* Wij lederen puike Westkapelsch'e Aard appelen 5 cent per Kilo, per 70 K.G. 1 3.—. Alles franco huis. Het goiedkoopste adres. A. ROSKAM, Winterstraat Q108a. TE KOOP een mooie donkerkleurige Reu, 10 mud. oud, mak en gezond. Adres Veldwachter St. Laurens. Te koop een twee-persoons LEDIKANT MET RESSORT, WASCHKAST met MARMEREN BLAD Adres Hofplein D 70. In een klein gezin van twee personen wordt een nette Adres bureau van dit blad. Te koop groiote partij SINAASAPPELKISTEN voor spotprijs. Adres „De Toko", Langedelft. TE HUUR 2 kleine Bovenwoningtjes f 2.ein f 3.per week. Klein 'Huisje alleen f 4.50, voor kleine gezinnen. Te bevr. Willemsen's Woningbureau Noord- straat naast het Postkantoor. Zaterdagavond op de Markt tusschen Stadhuis en Soc. de Vergenoeging een oranjeroset waarop een zilveren plaatje met beeltenis van H.M. die Koningin. Verzoeke terugbezorging bij1 de Poli tie of bijl den verliezer VAN BERLE- KOM, Molenwater 51. TE KOOP Adres Jasmijnstraat 164. Wrijft de gesmette en ontstoken deelen voorzichtig In met Purol, en houdt het huidje steeds droog, door bij het verwis selen van den luier, telkens te be poederen met Purol-Kinderpoeder Purol dooa 30. 60 co 90 ct Tqbe 80 ct. Purol-Kinder poeder bus 60 cl. <n I gld. Ontvangen de nieuwe BESSENSAP EN JAM'S, diverse soorten en merken. G. M. KRIJGER, NOQRDSTRAAT 104 Adres Mej. Steijh, Zusterstraat I 239. TE KOOP Adres Londensche Kade H 66. Pracht-Instrument, merk Angelus, modern Eiken kast, zéér mooi van toon. Volle Garantie. Vraagt omgaand inlichtingen Oo9tzeedjjk 324-332, ROTTERDAM. (merk Anker) en Eiken Platenkast en 60 nummers, 'billijken prijs ien een GEËMAL. KEUKENKACHEL. Adres Noordweg S 209. geen stukgaan en F™ pijn meer en ook geen na- j schrijnen der huid, als men j I vóór het inzeepen de huid even j I inwrijft met slechts een weinigs Doos 30- 60, Tube 80ct. Mijd 1ste kwaliteit ANTRACIET a zomerp rij'zen is bijna op. Ze gaat naar b'oven in prijis. Bestel heden, verwacht nieuwe zen ding. Ruim voorzien en in lossing 1ste kwaliteit Eierkolen. Wagenaarstraat D 82. Breestraat. Koestraat. heeft een aparte Damessalon voor Beleefd! aanbevelend, Zacharias Jansenstraat 93, Nieuw Middelburg. TE KOOP 2 Manskanaries en 4 Poppen (Seifert) en 2 dubbele Broedkooien. Adres Zach. Jansenstraat W 188. Heden lessen hervat. (Billijke conditiën) Onderwijs in Orgelspel, theoretisch en practisch. WAGENAARSTRAAT D 82. FIJNE VLEESCHWAREN de beste kwaliteit aan concurreerende prijzen. Beleefd! aanbevelend, G. M. KRIJGER, NOORDSTRAAT 104 TE KOOP EEN KINDERWAGEN. Adres Vlasmarkt 161. Van 7 6 September tot 5 October gevraagd, wegens dienstplicht. Gelieve spoedig bericht of persoonlijke aanmelding J. TE VEL, Coiffeur, Seis- Traat, Middelburg. vraagt tegen 1 October nog een (extern), met het vak békend en niet beneden 20 jaar. Schriftelijke aanbieding met opgaaf vorige betrekking aa;n de Directrice, Noord straat 32 (boven de zaak). j Fa. D. de Jager Jr's Ijzerhandel vraagt voor haar afdeeling Huishoudelijke Ar tikelen met 1 October een beschaafde Gevraagd een Adres Mej. Weeda, Wagenaarstraat D 81. Worth a crown. De origincelc pepermunt lOcts. per rol SOcts.por ons GEVRAAGD voor loop- ein keuke'n'werk. Adres Balans 109. TE KOOP (nieuw). Spotprijs. Adres Gortstraat 31. TE KOOP Adres W. Blaas, J a s!m|ij)n stra at W 183. voor menschen op leeftijd is verstopping. Foster's Maagpillen geven baat vanaf de eerste dosis. Een ide aal laxeermiddel voor ouden van dagen. Foster's Maagpillen Alom verkrijgbaar A f 0.65 per flacon. Hallo Hallo FYFFES BANANEN 20 ct. p. ipondi, Stoofperen grojote 6 6 Kilo a 25 ct. en 5 K.G. Smeltappiels a 25 ct., Sint Jan-appels 2 K.G. a 25 ct., Roiöde Pruimen 15 ct. p. K.G., 2 K.G. voor 25 ct. ROSKAM OP DE LANGE BURG. Een half pond fijne TOFFEES. Een half pond fijne KOEKJES. Een half pond fijne ZUURTJES. Een half pond fijne PEPERMUNT. Een half pond fij'ne BABBELAARS. Een half pond fijne ROOKTABAK. Gemengd Kippenvoer 16 ct. per Kilo, per 5 Kilo 75 cent. TABAK, SIGAREN EN SIGARETTEN Alle soorten KLOMPEN. Adres Taal, Breestraat. Gevraagd een Hoog loon. Adres L. B. de Nijs, Langedelft. gevraagd. Hoog loon. Adres G. Robijn Qo., Langedelft H 14 Adres Bliek v.h. Tavenier, Breestraat O 157. gevraagd., niet beneden de 16 jaar. Zon dags vrij. Adres Van LoO', Heerengracht M 24. Van stonden aan een gevraagd'. Zondags vrij!. Adres Wed. P. Abrahamse, Vlasmarkt L 13, Middelburg. Gevraagd voor direct een niet beneden 15 jaar. Adres bureau van dit blad. voor dag of dag en nacht, tegen, Octo ber of half October. Adres Mevr. Zimmenm'an, Dam Q 45. Gevraagd begin October voor dag of dag en nacht. Adres Mevrouw Van Geuns, Rotterd. Kade 227. Aanmelden 's avonds na 7 uur. leeftijd 1416 jaar van 84 uur. (Zondags vrij.) Adres Mej. Antbeunisse, Kinderdijk- Wegens huwelijk der tegenwoordige een gevraagd. (Zondags vrij!.) Adres N. v. d. Driest, Langeviele K 220 Mevrouw Oldeman, Tramsingel E 10, vraagt een Van Oss, Vlasmarkt, vraagt tegen be gin October voor dag en nacht. Voor nu of later gevraagd een flinke voor dag of voor dag en nacht. Niet ouder dan 45 jaar, v.g.g.v., hoog loon. Te bevragen Firma Gebr. Hildernisse, Lange Noordstraat 184. Mevrouw Hoogstra, Markt, vraagt een leeftijd ongeveer 14 jaar, van kwart voor acht tot vier uur. Terstond een gevraagd van 8 tot 5 uur (Zondags vrij). Adres bureau van dit blad. gevraagd. Adres Mevrouw de Wilde, Seisbol- 'werk M 209a. gevraagd. Adres J. Roskam, Vlasmarkt. gevraagd voor halve dagen, behalve des Vrijdags, niet boven 16 jaar. Adres Spanjaardstraat F 75. gevraagd. Adres Mej. de Bakker, Gortstraat I 345 Wegens vertrek naar elders een gevraagd tegen October. Hoog loop. Adres Mej. Brouwer, Langeviele. voor dag en nacht als meisje-alleen:, van goede getuigen voorzien. Adres Mevrouw Stutterheig, Rouaan- schc Kade 152.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1