Met smakelijke Kaas is DE LANGE, Langeviele 208, nog goedkooper, F. SANDIJCK Jr. Coöp. „De Broederband Keft© Jongen Saartje Pavias. donderdag 29 augustus 1929 slechts 35 cent per pond. Inspecteur C. H. LUIF, mr zie etalage. Dr. NICOLAAS TULP" Vlasmarkt K150 - Middelburg Limonades Limonade-Siropen Bier Wijnen en Gedistilleerd Ls. BAURDOUX, Onze Pathéfoons en Platen VAN DAMME'S BST MUZIEK. ZIEKTEVERZEKERING Kantoorboekhandel Korte Delft 6 1. Weet U wel hoe meer ge afneemt hoe grooter de uitkeering is bij eventueele ziekte en overlijden. Wij verkoopen alleen prima waren aan concurreerende prijzen. ■Sedert eenige dagen had hij zijn be- gheden weder hervat, maar, welk ge Voor de Jeugd. Advertentlên Is het beste en betrouwbaarste adres voor ALGEMEEKE SCHöOLBOEKHANDEL, Lange Burg 95. Leerboeken, Atlassen, Woordenboeken enz. Piano- en Orgelhandel, door 102 Ruiters in Walchsrsch Costuum op in ds ABDIJ ie MIDDELBURG, van des morgens acht tot des namiddags ongeveer vijf' uur. Om half één optocht van alle 102 ruiters van de Balans, langs Burg, Markt, Lange Noordstraat, Wagenaarstraat naar Abdij. Omstreeks drie uur begint in de Abdij de prijskamp om de Wisselbekers van H. M de Koningen, van Dr. H W. VAN LOON te Veere, de Beker der Gemeente Middelburg en die van de Burgerij van Middelburg. Toegangsprijs 30 cent met inbegrip van Stedelijke Belasting. Toegang door de poorten Burg en Koorkerkhof, niet aan de Balans. Stationsweg 56 - Telefoon 63 Directie: J. H. WAGENAAR. WW RUIMS SORTEERING Potlooden - Penhouders - Gom GEKLEURDE INKTEN. Passers - Verfdoozen - Kleurkrijt SCHOOLTASSCHEN - ATLASSEN SCHOOL-ÉTUI'S - INKTLAPPEN AANBEVELEND. gevraagd voor loop- en magazljnwerk, om bij gebleken geschiktheid te worden opgeleid tot Winkelbediende. Aanvangsalaris pl.m. 9 gulden. Adres D. C. Bouwense, Korte Delft G 3. en verhaal uit den Franschen tijd dioor i C. JACOBSZ. 1. Een oude bekende. Het jaar 1814 had zij;n intrede gedaan, edert een tweetal weken w'apperde van jna alle torens van de Zeeuwsche landen de vaderlandsche driekleur alcheren echter zuchtte nog onder de ransche heerschappij en dit bewind ukte thans zoo mogelijk nog zwaarder an te voren. Nauwlettend droegen de verheerschers zorg, dat de inwoners an Walcheren volkomen onkundig ble- en betreftende de gebeurtenissen, zoo el in ons land als daarbuiten. Een renge censuur waakte er voor, dat ge- i inden brieven ook maar het gering- e licht kondien verspreidentalrijke sluiten van den prefect voorspelden en burgers de zwaarste straffen, indien ook maar ©enige poging tot verzet verstandhouding miet den vijand zou- f jen wagen, ja, zelfs werd den Arnemuid- hen visschers het uitvaren verboden, oor dit besluit werd de bevolking van memuiden in de grootste armoede ge- rnipeld. Gelukkig echter deed de pre- kant aldaar, de heer Hondius, alles, at hij: kon, om den nood zijner.gemeen- leden te verzachten, en het mocht hem in ook gelukken met de te Middelburg gezamelde liefdegaven de nijpende ar- oedie een weinig te lenigen. Toch kwam men hier allengs meer en - ïer op die hoogte van den waren stand n zaken. Want vanuit Zuid-Beveland dl men te Middelburg eenige brood'en den in te voeren, en in deze broioden (1 men Hollandsche nieuwsbladen ver- rgen, welker inhoud zich natuurlijk een joopend vuurtje verspreidde. En men schepte nieuwen moed. Zoo kwam het dan ook, dat niemand nig geloof meer schonk aan de euwstijdingen der Fransche couranten bulletins, die sedert den len Juli 1811 Middelburgsche Courant hadden ver- ngen. Napoleon behaalde nog altijd sterrijke overwinningen duizenden en izenden gevangenen werden door de ansche troepen gemaakt, die bijna en verliezen leden. Maar de vijiand en maar Hij1 werd dagelijks verplet- •d. Niemand, die ook maar eenig geloof a deze snoevende woorden hechtte, en lachte eens, of haalde de schouders En met reden. Maar toch, één vraag stte op aller lippen Hoe lang nog Ja, inderdaad Hoe lang nog Er was nog iets anders, dat de hoop een spoedig einde van het uitheemsch wind levendig hield. Onderscheidene ansche ambtenaren en militairen wa- begonnen mfet in alle stilte hun fcof- s te pakken, ten einde gereed te zijn or een overhaaste vlucht. En boven in zond de prefect rijm fraaie re|s- J jets naar Gent. Uit vrees Weineen 1 et 'rijtuig moest geschilderd worden. aar kort daarna zond hij zijn vier paar- S'i ook naar dezelfde stad. Uit vrees? t kunt ge begrijpen De dieren imoes- - beslagen worden, weet ge. hemand die het geloofde. En van dit genblik wist men De Franschen we- i, dat hun dagen hier geteld zijn. baarlijk, een volkomen logische ge- igtrekking Maar WanneerWan- :r 9 Wanneer ge lezer nrijn vorige vcrtel- g met genoegen gelezen hebt, wat ik i harte hoop, dan zult ge ongetwijfeld uwsgierig zijn te vernemen, hoe het irtje Pavias verder ging. Gaarne wil u dan ook haar verdere lotgevallen halen. t daar eerst vraagt echter een ander se aandacht. Want wc moeten ons derom1 naar het Reigerstraatje bege- 1, naar de kamer van den heer Van tïmeren, in wien ge waarschijnlijk öök 1 belang stelt. 3e herinnert u natuurlijk nog dien stigen Decemberavond, waarop hij n beslissenden aanval op Saartje's hart d gewaagd, een aanval, die helaas t het minste succes opleverde. Welk een wreedie teleurstelling En, of dit nog niet genoeg was, Tceuw d dien avond koude gevat, en een 'ijkte koude ook. Een paar weken ach- en had hij1 het bed m'oeten houden, jar dank zij een drietal aderlatingen, jvolgdi door een aanzienlijke hoevcel- tid koortspillen, was hij wederom1 ge- iel hersteld, 's Mans humeur echter erd yet beter, integendeel, Saartjes Mgering had hem1 "diep gegriefd, en (t was, of elke nieuwe dag dit zw'aar- tr deed gevoelen. not het ambt van verrader onzen ad viseur anders ook mdge verschaffen, de ondervonden beleediging was te groot geweest. Reeds dagen lang zint hij1 op wraak, maar, hoe zal hij het meisje hare weigering betaald zétten Hij weet het niet, althans nii nog niet. En deze mach teloosheid maakt hem woedend, wat de armie vrouw Soetens, meer dan haar lief is, mioet ondervinden. Ging hij maar heen Doch op welke andere wijze mioet zij dan in haar onderhoud en dat van haar dochtertje voorzien Teeiuw zit weder voor het raami, met de beenen op het vensterkozijn, 'smans meest geliefkoosde houding. Hij heeft juist gescheld en een gestommel op de trap verkondigt, dat zijn hospita spoedig zal verschijnen. Een klopje op de deur. „Ja-a-a Teeuw antwoordt langzaam, op deftigen to,on. „Binnen Ga daar staan, vrouw Soetens, zóó bij de tafel. Ik wil een paar dingen met u bespreken. Primo Het middagmaal van morgen. Mijn krachten zijn wederom geheel te ruggekeerd. Geeft dit u geen reden tot verheuging, vrouw Soetens „O, ja, meneer Zeker, meneer Het gelaat der vrouw teekent echter weinig blijdschap. „Nietwaar Maar om den welstand miijns lichaams blijvend te kunnen be stendigen, heb ik krachtig voedsel van nocde. Gij kunt mij toch volgen, vrouw Soetens De weduwe knikt Zwijgend. „Juist 1" gaat Teeuw voort. „En daar om wensch ik morgenmiddag erwten soep te nuttigen, miet varkenskluiven. Ge zult dit niet vergeten, hoop ik „Neen, meneer Ik zal er voor zor gen." „Uitstekend geantwoord, vrouw Soe tens Thans willen wij van dit onder werp afstappen. Neen, blijf nog staan. Ga nog niet heen Zooeven heeft uw dochtertje luidkeels gezongen. Hoort ge dit, Vrouw Soetens, luidkeels gezon gen Verwonderd staart de goede ziel ha ren zonderlingen kostganger aan. „Ja", vervolgt deze, „Dit is inder daad geschied. Ik 'heb alle reden, zeer vertoornd te zijn „Maar m'n lieve mensch Keetje mag toch wel zingen, zou ik denken Welk kwaad steekt daar nu in Teeuw heft plechtstatig de rechter hand omboog. „Mijn hoofd is nog zoo zwak, Vrouw Soetens. Ik kan geen le ven verdragen. Weet ge, wat zich hier bevindt De beenige vinger raakt het lage voorhoofd aan. De weduwe Zwijgt. „Weet ge het niet O, gij onwetend schepsel Daar, achter deze beenderen 'mijns voorhoofds bevinden zich de her senen, de zetel des verstands! En altijd arbeiden deze hersenen, Vrouw Soe tens „Ja, miijnheer „Juist geantwoord, goede vrouw Ik Wil uwe onkunde gaarne vergeven. Maar toen Keetje zooeven zong, kon ik niet geregeld denken, zóó werd ik door haar stem in mijn overpeinzingen gestoord, te meer, daar mijn hoofd de gevolgen van miijin ziekte nog steeds ondervindt. Ge herinnert u nog, dat ik van krachtig voedsel sprak Een volledig herstel is zonder dat niet bestaanbaar. Maar zal ik geheel herstellen Want men heeft mlij dezer dagen gruwelijk beleedigd Imlijn edele en verheven gevoelens zijn miskendin het slijk vertrapt Ik wandel niet langs rozen, Vrouw Soe tens „Ik ook niet...." denkt de aange sprokene, maar zij zWijgt, wat heel ver standig is. Het gelaat van den heer Van Limime- ren wordt plotseling krijtwithet tee kent hevigen toorn, haat. „Ze zij'n er nog niet, neen, lang nietIk zalik zalWilt ge heengaan, Vrouw Soe tens OogenblikkelijkGauw wat, asjeblieft En als de vrouw de kamfer hoofd schuddend heeft verlaten, schopt onze vriend zeer nijdig een stoel omver, en zijin vuist dreunt op het tafelblad. Teeuws hersenen arbeiden op dit oogen blik1 geducht. Maar wat doet opeens zijn gramschap bedaren en waarom lacht hiijl zoo genoeglijk „Ik1 weet het Ik weet het Saartje is geschrokken, omdat ik, een heer van stand, miet een schitterende positie, haar ten huwelijk vroeg Dit onver acht ge luk1 bracht haar van streek! Ze kon niet antwoorden, zóó verlegen was ze 't Js ook zooeven een eer voor haar Welaan dan, Teeuw, leen tweede poging! Ze 'zal zoo naar je verlangenen on getwijfeld heeft ze thans diep berouw over haar schuchterheid I i (Wordt vervolgd) srl ,39 ANTWOORDEN Nos. 65-63. No. 65. Diotina 3 en Bavus 6 drach men. No. 66. Hard. No. 67. Jerobea'm, of Jehu, of Joas, of Joram, of Joahas. E la. S allum. Achab. J ora'rn, of Jehu, enz. A hazia. Alzoo de profeet Jesaja. No. 68. Schimmels er zijn pok witte rozen. RAADSELS. No. 69. In elke woning, nog zoo klein, Zal steeds 1, 4 te vinden zijn. 4, 1 dit staat vast als een paal, In elk stadje slechts één maal, In 4, 2 wordt ineestberaan Wat dient tot bloei der stad gedaan. 3, 2 ein 3, 1 zijn een deel van 1, Maar dan dient 1 niet al te klcen, Is in de stad 3, 4 verteerd, Dan kan de vijand niet meer geweerd. Vier woordjes van één lettergreep, Vul die maar in ge vat de kneep. No. 70. Waar waren er 12, die uit de diepte kwa'men, omringd door 73, die in de hoogte prijkten No. 71 Zoolang ge mij zoekt, blijf ik, wat ik ben maar zooidira gij mij gevon den hebt, houd ik op te zijln, wat ik eerst was. No. 72. Neem' de helft van wat en 2 minder, dan nog eens de helft en 4 Urinder en dan zult ge Zooveel benedein 100 hebben, als boven 103 sterk zijn. Hoeveel waren er GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Konijinenvelletje; Portefeuille mfet inh., Pakje inh. Ijzerwerk, Bezem1, Da- m'eshandschoen, Twee Blikken Rapsen, Damesparapluie (Tompoes), Pakje met inh., Rozenkrans, Huissleutel, Jongens- pet, Portemionnaie. b. Bij ingezetenen Gouden Ring, Po litie Biggekerke (W.) Rijlwielplaatje in etui, Garage Kieviet, St. Janstraat; Jong Tijgerpoesje, M. Nieuwenhuize, Oud Arn. pad T 149 Kinderport., J. Janse, Seisweg R 180 Taschje mfet inh., Mag. de Weefstoel, Langeviele K 405 Jon genspet, Tammelink, Spanjaardstraat F 74 Oud Holl. Broche, Kleinepier, KI. Vlaanderen M 174 Regenjas, Biondina, Hoogstraat Gouden Manchetknoot, P. Lampert, Volderijlaagte M 92 Gouden Ringetje, Plasschaart, Heerengracht M 26Damesport. met inh., Vreemdelin gen Bureau, Markt Zwembroek met Handdoek, L. den Hollander, K. Geere K 360b Manchetknoop, Hellinga, Ro zenstraat W 213Heerenrijwiel, Julia nus, Coiffeur, MarktBos Sleutels, Cu- jé, Lange Noordstraat L 124 Dames mantel, Van aHm, Markt C 5 Studen ten Muts, M. Burgs, Schoorsteenvegers- singel Q 96 Eend (dood), Lampert, Pcnninghoek L 46Overboek, W. dc Wolf, Veere A 208 Gewicht, G. Ce- vaal, Leliestraat W 148. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 17—27 Augustus. ONDERTROUWD J. Flipse, jut 28 j. en N. Rijksc, jd. 27 j. Adr. de Leeuw, jlmL 24 j. en K. E. Harms, jd'. 23 j. J. G. K. van Iren, jm. 22 j. en J. M. Buijls, jd. 21 j. GETROUWD A. F. A. M. de Paau'w, BEVALLEN J. Davidse, geb1. An- jm(. 24 j. en A. H. J. Jentink, jd. 21 j. thcunisse, d. J. de Jonge, geb. Maar- tense, z. W. C. Geervliet, gebl Won- dergem, z. W. C. Schellings, geb. van Nassau, d. OVERLEDEN J. M. J. Maassen, man van E. Voorhans, 35 j. J. de Kraker, geh. mfet N. Riemens, 56 j. H. M. Jan sen, geh, met J. C. Eggel, 77 j. STOP DIE RHEUMATIEK! Verwaarloos nimmer de geringste aanval van rheumatiek. Die kan u maandenlang pijn en ongemak kosten. Ofschoon weinig menschen bij vochtig of koud weer geheel van rheumatiek bevrijd blijven, behoeft deze kwaal niet die kwelling te zijn als het geval is. De oorzaak is gewoonlijk urinezuur, en zooals bekend, is het de taak der nieren om dit urinezuur en andere schadelijke bestanddeelen uit het bloed te filtreeren. Men kan derhalve in het algemeen zeg gen, dat men bevrijd kan blijven van rheumatiek, als de nieren gezond en geregeld werken. Bij slecht weer en nu een gevatte koude, of als ongewone inspanning de nieren verzwakt heeft, is derhalve de eenige veilige weg om de werking de zer allerbelangrijkste organen te ver sterken. Daarvoor wordt geen middel sterker aanbevolen dan Foster's Rug pijn Nieren Pillen, want tenzij de nie ren gezond zijn en goed werken, hebt gij kans niet van rheumatiek verschoond te blijven. Verzuim geen kostbare tijd. Neem Foster's Pillen zoodra gij de minste rheumatische pijn voelt; wek de trage nieren op en versterk ze, en be vrijd u zoodoende van nierverschijnselen als rugpijn, spit, ischias, rheumatiek en die ellendige urinestoornissen. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten k f 1.75 per flacon. Speciaal adres voor FOSTER'S RUGPIJN NIERPILLEN MAAGPILLEN ZALF bij PAUL VAN SLUIJS Co., vTasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detail. LEVERING VAN ALLE Schoolbehoeften, zjjn in kwaliteit het HOOGST en in prijs het LAAGST. Gemakkelijke Condities. MIDDELBURG. Lange Noordstraat L 187, bjj het Stadhuis. RINGRIJDERIJ TE PAARD Bij A. L. ROSKAM, LANGE BURG B 11, koopt U ImlOiOie Witte Pruimen voor 20 et. en Boeren Witte voor 25 et. p. pond, de beste Blauwe Druiven 65 et. p. pond, 'mooie Appelen en Peren. Zie Etalage. OPGERICHT TE AMSTERDAM in 1925 GEVESTIGD TE ALKMAAR Dr. Nicolaas Tulp 15-3-1674 Verzekering tegen de kosten van: ZIEKENHUIS- en BARAK KEN VERPLEGING, OPERATIE en VERVOER naar het ziekenhuis, zonder voorafgaand geneeskundig onderzoek.' Concurreerende Premiëa. Vrijgevige Voorwaarden. VRIJE KEUZE VAN ZIEKENHUIS. Actieve vertegenwoordigers gevraagd op zeer voordeelige voorwaarden. Vraagt schriftelijk inlichtingen bjj den p a. den Heer F. DE KONING, Dokstraat P 180, Middelburg. PRIMA KWALITEITEN EN LAGE PRIJZEN 93

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1