BOOTTOCHT van Middelburg en Vlissingen SIERT U ÜCUS Inmaak-Brandewijn. Fruit-Brandy DE FRANSGHE BAZAR. Ziet onze GEVELUITSTALUNGr Speelgoederen D. C. BOUWENSE, Donderdagavond 8 uur NetLoopmeisje Loopjongen. Kleermakerij A. BRESLER Een flinke Loopjongen nette Loopjongen Loopjongen of Loopmeisje Nette Jongen een Schrijf-Bureau. Naaisters en een Leerling Nette Dienstbode Dagmeisje Een Dagmeisje gevraagd MODERN EN VOORDEELIG. MET EEN BRIL Voor een ieder SMIDSLEERLING of HALFWAS. Zeeuwsche Piano- Orgelliandel, Strijksters gevraagd. Nette Meisjes Instituut voor Arbeidersontwikkeling. ORGEL f 165 JOH. DE HEER Purgeer en Bloed zuiverende Pillen SCHULTE THIEME, Denevers Frères, Reigerstraat naast Dhr. Camper. Het beste voor den laagsten prijs. ÜP Specialiteit in KINDERWAGENS "Wè Vlasmarkt K150 - Middelburg Limonades Limonade-Siropen Bier Wijnen en Gedistilleerd Pracht Hond (Groenedaler). 4 weken weggeloopen POES, 1/1 Viool en Guitaar. Blauwe Aardappels Ds. J. JONGELEEN, Vergeten bij Fa B. BQUMAN, ruime Benedenkamer, 700 Blauwe platte Dakpannen twee compiete Zijden Kappen gevraagd. LOOPJONGEN Voordeelige AANBIEDING. Flinke Jongen flinke Dienstbode of Werkvrouw Dag Dienstbode gevraagd eene Dienstbode, Een net Meisje Meisje gevraagd, Net Dienstmeisje Gevraagd nette Dienstbode flinke Dagdienstbode, flinke Dienstbode, Meisje gevraagd, Net Dagmeisje Meisje gevraagd, op ZONDAG 25 AUGUSTUS 1929, met de „Koningin Wlihelmina" naar ANTWERPEN. Kaarten met entrée Dierentuin ff 1.75, zonder entréa ff 1.50 verkrijgbaar vanaf Donderdag in het gebouw „De Vooruit". VAN ROTTERDAM. ma Prijs f 0.60 per doos. Ouders en Voogden, laat geen Uwer [.kinderen een be trekking in de FRANSCHE BAZAR aanvaarden, vraagt eerst aan onzen Bond inlichtingen, ook persoonlijk geven wij vol gaarne inlichtingen. Ons advies is nog steedsloopt de FRANSGHE BAZAR voorbij, niemand onzer koopt er, volgt ook gij dit voorbeeld Schitterende Sorteering. GROOTSTE ZEEUWSCHE WANDELBAZAR. vanaf de allergoedkoopste tot de fijnste uitvoering. Is het beste en betrouwbaarste adres voor: voor VAKKLEEDING Geknipt thuis. Langedelft Damesschort (blauw) Pakje inh. Rammelaar eri Schaaffje. een 2 verdiepingshuis, met ruime werkplaats en droge kelder, electr. licht en waterleiding. De origineele pepermunt Adres J. F. WOLSKY, Lange Delft I 18. Gevraagd een Adres L. B. de Nijs, Langedelft. Nieuwe Orgels 9 registers f 195 Harp Orgels vanaf f 275 Nieuw Lindholm Orgel f 225 Mooie Duitsche Piano (zoo goed als nieuw) f 400 Nieuwe Duitsche Piano's prima merken vanaf f 550 Gebruikt Orgel 16 reg. f 125 Gevraagd een (geen winkel schuren). Adres Meertens, Korte Delft G 10. gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek, Molenwater M 255-256, Middelburg. Na opleiding hoog loon. Gebrek aan eetlust die te veel van zijn kracht ge vergd heeft wiens zenuwen zjjn uitgeputdie de verschijnselen heeft van anaemie (bloedarmoede) of neurasthenie (zenuwzwakte) is de SANGUINOSE het middel dat snel de verloren krachten herstelt. Door dat de SANGUI NOSE het bloed vernieuwt, ver rijkt en versterkt, grijpt zij met vaste hand in tal van kwalen, die allen samenhangen met zwakke zenuwen of arm bloed. SANGUINOSE kost per fl. f 2,de 6 fl. f 11. 12 fl. f 21,—. Tweemaal per dag een eetlepel. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c-4. Den Haag. Wij! leveren puike Blauwe Aardappe len 4 cent per Kilo, 10 Kilo voor 35 cent, 25 Kilo voor 75 cent, franco huis. Het goedkoopst adres. A. ROSKAM, Winterstraat Q 108a. 1NMAAKT1JD. prachtige tion, uitnemend fabrikaat, fraaie kast, verschil lende registers, w. o. Vox Humana. Extra koopje Langdurige garantie. Franco levering. Contant of f5,per maand. Vraagt omgaand inlichtingen. Oostzeedijk 324—32 van H. VAN AKEN, Apotheker Specialist te SELZAETE. Het beste en doelmatigste pur geermiddel veroorzaken geen bi u i k p ij! n of k r a m p e n, zui veren het b 1 o e d en geven het nieuwe kracht. Hoofddepót voor Holland Postbiox 55 Middelburg. CYLINDER-SCHR1JFBUREAU. Speciaal voor het doel gestookt, de vruchten blijven jaren goed'. PER LITER f 2.60. (merk gedeponeerd). Voolr inmaak van alle vruchten. PER LITER f 1.90. met gratis recepten. Likeurstokers Middelburg. Namens de Afdeeling Middelburg van de Algemeene Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, HET BESTUUR. Eigenhaardstraat P 204. Rund- en Varkensslagerij Wagenaarstr., Hoek Bree, Telefoon 455. H. C. FREDERIKS. Versche Runderlappen vanaf 60 et. per 5 ons, Prima Kalïslapipen 69 et. per 5 ons, Mooie Kalfskrippen 70 et. per Kilo, Heerlijke gebraden Rollade 20 et. per ons, Varkenshoofdkaas 10 ct. per ons, Prima Boterhamworst 14 ct. p. ons TE KOOP Adres Bogardstraat D 39. Brieven letter W, bureau van dit blad. Donker grijs. Terug te bezorgen Reigerstraat A 117. Te koop aangeboden Adres Dam G 76. 3 ceint per K.G. Neemt proef. A. J. VADER, NOORDWEO R 32. TE KOOP een mooie halfwas SAANEQEIT, DA MESFIETS, 10 TREETRAP, MAH. TAFEL, KAST, STOELEN enz. Adres J. Bijkersma, Karelsgang 45. hoopt D.V. in de Engelsche Kerk, Sim- pelhuisstraat, op te treden Chr. Ger. Predikant te Hilversum'. LANOE G1STSTRAAT 182. Adres voor maken van HEEREN- EN DAMESKLEEDING, KEEREN EN OP PERSEN. Zij die Stof hebben vragen prijsopgaaf. TE KOOP Te bevragen Pijpstraat N 225. Worth a crown lOctaperroI Geen Snelschoenmakerij maar pr. Hand werk. Heeren Zolen en Hakken f2.25. Dames Zolen en Hakken fl.50. Ook je adres v. genaaid werk. Laat uw schoe nen vak. rep. G. v. d. Broek, Wal A 5 KLEERMAKERIJ. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor Maat-, Keer- en Reparatie- werk'. Nieuwste Stalen voorradig. I. J. DU BOIS, Bagijinhof E 146. Een Juffrouw, gebruikt eigen meube len, zoekt een toet inbegrip van pension. Brieven ondier letter B bureau v. d. blad Te koop voor 15 gulden (Tules du Nord), spotkoopje bijl S. de Vos, Seisweg R 152 en aan hetzelfde adres 'een PAKHUIS TE HUUR, geschikt voor verschillende doeleinden. TE KOOP voor Electrisch Licht en NIEUW ZEIL. Adres bureau van dit blad. Apotheek v. d. Harst, Korte Delft, vraagt een NETTEN LOOPJONGEN. Terstond gevraagd een Adres J. C. Bouwens, Mr. Smid, Wa- genaarstraat. Terstond Aiftir;pis m.nsQ'p NiPtiw IncFprcchp- Adres C. Joosse, Nieuw Oostersche- straat. gevraagd. Adres L. E. Rivière, Markt. gevraagd voor lichte bezigheden. Drukkerij' „De Lange Jan", Noord- straat naast het Postkantoor. Tegen September gevraagd, leeftijd minstens 14 jaar. Adres O. Robijin Co., Langedelft H 14 gevraagd voor loop- en miagazijin'werk', olm! bij: gebleken geschiktheid te worden opgeleid tot Winkelbediende. Adres D. C. Bouwense, K. Delft G 3. Te koop gevraagd' met onderkasten. Brieven oritter No. 25 worden tot Donderdagmorgen 12 uur in gewacht aan het bureau van dit blad. Koopt blij! ROSKAM, LANGE BURO B 11, mooie Witte Pruimen 30 ct. per pond1, mooie Blauwe Druiven 65 ct. pl. pond, prachtige Roode Pruimen 20 ct. p. K.O., Zoete St. Jantjes 20 ct. p. K.Q., Bananen 30 en 25 ct. per pond). -: Levering franco. :- Langdurige garantie. Betaling vanaf 5 en 10 gulden per maand. Korte Burg A 33, Middelburg. gevraagd, liefst bekend miet electriciteit ioto onmiddellijk in dienst te treden. Adres A. van Roon v.h. R. J. de Muijnc'k1, Langeviele K 219. M. Labruijère, Zand D 188, vraagt voor den Vrijdag of Zaterdag EEN WERKVROUW. Te spreken 's avonds na 6 uur. Voor direct of later gevraagd een voor (i ederen dag, v.g.g.v., hoog Ioo|n. Adres Boekhandel Fa. Gebrs. Hilder- nisse, Lange Noordstraat. Tegen Sept. aankomende of gevorderde gevraagd1. Adres O. Robijin Go., Langedelft H 14 miet 1 Sept. of 1 Oct. aanstaande. Zich aan te meldeji Woensdag en Zaterdag avond na 7 uur Rotterdamsche Kade O 239. t Op de Zeeuwsche Confectie Fabriek' kunnen voor direct STRIJKSTERS ge plaatst worden. Ook getrouwde dames, of zij' welke voor halve dagen kunnen,, k o men in aanmerking. Zich persoonlijk; of schriftelijk aan te melden Molenwa ter 255-256. Mejuffrouw Boudewijnse, Dam 31-32, vraagt tegen September of later die koken kan. gevraagd, niet beneden 16 jaar. Adres Nieuwstraat O 221. gevraagd voor hulp bij! kinderen, leeftijd 1315 jaar. Adres Mevr. v. Swigchefat, Dwars- kade 110. i Op de Avondschool van Mej. A. Lahr Handwerkbnderwijzeret)Penniflgboek- singel L 36, 2e huis v. dl Krommeweele, kunnen EENIQE MEISJES geplaatst worden voor het leeren van begin-Naaien en alle nieuwste Hand- Werken. i Een net aankomend van 7.30—3 uur. Adres Dwarsk'ade O 111. gevraagd. Zondags vrij1. Adres Langedelft B 128. voor dag of dag ein nacht. Adres A. Joziasse, Manufacturenzaak, Lange Burg B 5, Middelburg. Gevraagd een niet beneden de 18 jaar. Adres Wagenaarstraat D 81. Gevraagd1 een kunncnae koken en netjes werken. Hulp van 2de Meisje aanwezig. Adres H. Meijer, Lange Delft I 36. voor heele of halve dagen, ongeveer 15 jaar. Adres J. M. Minnaar, Etoimastraat W 109 gevraagd. Adres Noordsingel 62. Adres Mevr. Pouwer, Noordsingel S 156a. van 8 tot half 2. Adres Spanjaardstraat F 65. U slechte spijsvertering, schele hoofdpijn, prikkelbaarheid, ver stopping, maagpijn en hartwater. genezen spoedig na gebruik van Foster's Maag- pillen. het tonische laxeermiddel. Foster's Maagpillen Alom verkrijgbaar f 0.65 per flacon.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4