□EFFIFIM Witte en Komijne Kaas. belegen EDAMMER. Groote Sorteering: VAN LOO, i E. H. Boasson Co. OPRUIMING Lappen, Vloerzeil etc. I esfanten Huis van Ongeregelde Goederen Firma B. BOUMAN. Verkoophuis Amerikaan a Laatste week der Manchester Blauw Keper De aanbidder van Saartje Pavias. Vijf en dertig cent JAC. L. A. DE LANGE, Koffer-Pathéfoon te koop. Kinderwagen te koop. Korte Noordstraat E 3 Middelburg 6R00TE MARKT G 6 en 7, ONDER DE LUIFEL. In Werkmans-Confectie voordeelige aanbieding. Langedelft - Middelburg KLAVERS's WERKKLEEDING. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Advertentlfin 'n pond van die fijne f 1,25 'n heerlijke LANGEVIELE 208. BSanchs&:ter Schoolbroeken vanaf Manchester Pakjes (8 jaar) geheel gevoerd Blauw Serge Broeken, geheel gevoerd Peau de Pêche Broekjes Manchester Jassen Manchester Broeken Pilow Broeken Fantasie Broeken Rijbroeken Overalls 1,25 7,25 1,65 1,85 6,75 2,75 2,75 3,00 6,50 3,75 Enkele stuks Dames-Japonnen Jongenspakjes (effen Dril) Sportpakjes, mooie dessins f 1,29 1,58 3,49 Khahi Hemden (groote maat) f 1.29 Extra sterke Sokken thans 0,43 Zware Sajette Sokken (zwart en grijs) 0,98 Grijze Jasjes (mooie kwaliteit) 1,98 Prima Keeper en Simson Jassen en Broeken diverse prijzen (alle maten) Groote collectie Dasjes en Zijde Zellbinders mooie dessins en zwart vanaf 0,19 Zeer groote keuze waschechte Kleedjes in Ruit en Moderne dessins vanaf 0,49 Opruiming in Sportpantalons 0,89 Dames en Heeren Badpakken vanaf 0,50 voor leder vakman. Uiterst solied, gemakkelijke modellen, groote voorraad en lage prijzen, DE GROOTE VOORDEELEN! Jekkers, Costuums, Vesten, Broeken en Pakjes. Jassen, Kielen, Broeken en Overalls. Pilow Broeken, Stofjassen, Sporthemden enz. VOOR IEDER VAK HET BESTE PAK. Zie speciale Etalage C 22. Lange Noordstraat C 22-24. VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT No. 47 21 AUGUSTUS 1929 33e JAARGANG UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Een verhaal uit den Franschen tijd. door C. JACOBSZ. VIII. (Slot) Enkele voorvallen. De heer Van Limrneren is zeer vroolijjk. Vermoe dens. Een ontmoeting in den mist. Ter gelegenheid van de herdenking van Napoleons kroning tot keizer gaf tie Prefect den 5en December een diné, waar o.m. de heer Schorer, oud-burge meester van Middelburg, aan deelnam;, 's Avonds ten elf uren thuis gekomen, wachtte dezen heer een onaangename verrassing Op last van Gilly wierd! bijl gearresteerd, en nog dien zelfden nacht naar Vlissingen gevoerd. Een zelfde lot trof' dien nacht ook eenige andere hee- ren. De reden van deze gevangenne ming Gilly oordeelde het noodig, over gijzelaars te beschikken, die ten waar- Borg moesten dienen voor het bewaren van de rust binnen Walcheren. Het werd hun toegestaan, vrouwen en familiele den te ontvangen ook het wandelen binnen Vlissingen werd niet verboden, mits onder geleide van eenige gendar mes. Den 9en Januari van het volgende jaar kreeg de heer Schorer de vrijheid. Gedurende de nu volgende dagen wa ren de Engelschen in No-ord- en Zuid- Beveland geland. Wel poogden de Fran schen vanuit Walcheren herhaalde ma len de zoo gehate Britten te verdrijven, maar de Engelschen behielden de over hand, krachtig door de bloeren gesteund. Terzelfder tijd trachtten inwoners van Veere jen Westkapelle door het geven van signalen den Engelschen inlichtin gen te verschaffen. Gilly gebood op deze lieden te vuren, zoo men hen in de dui nen; vond, ja, hun woningen desnoods in die asch te leggen. „Vrouw Soetens, ik ben mieer dan te vreden over u Teeuw zit in zijin leun stoel, de voeten op het vensterkozijn'. „Meer dan tevreden, vrouw' Soetens Die hachée van dezen middag was voor treffelijk In den vervolge wensch ik dit gerecht drie malen 's weeks op mijn tafel te zien. U kunt nu wiel gaan, vroUw Soetens Ik wil over iets nadenken, en heb derhalve behoefte alleen te zijn." Meesmuilend verwijdert de vrouw zich. f 's Mans geidiachten schijnen aange naam te zijn, want hij lacht en wrijft zich in de handen, ja, zelfs probeert hij een deuntje te zingen. De stem' klinkt wat heesch en van zuiver zingen is wei nig te bespeuren, maar overigens klinkt het toch heel aardig. „Je bent een kraan van een kerel, Teeuw De zanger schijnt het zingen te willen staken en denkt diepzinnig na. „Je bent een gladde vogel, Teeuw Zóó aangevat, moet je slagen Eerst een paar schermutselingen, en d|an plotse ling de aanval, die de beslissing zal brengen. Nu, de overwinning is zoo goed als zekerMaar ik ben op den goeden weg.... Wat heb ik van mid dag toch gesmuld Zou z ij dok' hachée kunnen klaarmaken Maar enfin, dat is van later Zorg." De heer Van Limimeren staat op en loopt eenige malen de kamer in het rond. En onder het loopen moimipelt hij1: „Dat pakneen 'maarDat was een lumineus idééEn zoo krijg ik de vader en die moeder ook aan mijn zijde't Kostte anders aardig geld, maar dat is niets. Mijine middelen per- mitteeren miiji zulks." Teeuw1 staat thans voor den spiegel en beziet zijin beeld met innig welge vallen. „Ik1 mag er wel wezenEn zijl, wel, zij1 zal zich geen oogenblik beden ken en het geluk met beide handen aan vatten Tra-la-la Tra-la-Ia Wat mankeer ik tochWe zullen een schoon paar zijn 'k Moet straks eens informeeren, wanneerEn dan nu, liefst maar zoo spoedig mlogel'ijk „Vader", zegt Saartje een paar dagen later, „ik moet u eens iets vertellen. Moeder weet het reeds. Telkens, als ik mij op straat begeef, ontmioiet ik Van Limimeren. 't Is, of hij' precies weet, wanneer ik uitga. En als hij mijl passeert, neemt hij den hoed af, zóó diep, dat de mcnschen mij' verwonderd aanstaren, of soms miet elkander fluisteren. Vanmor gen weer. Ik zie hem in de Langedelft aankomen, en vlug loop ik de Heeren straat in. En warempel, op de kaai is bij ook weer. Zeker sloeg hij1 de Segeer- straat in. En hij' groette, bespottelijk ge- wjoon. Al doe ik, of ik hem niet zie, 't helpt niets. Ik schaam mlij zoo Vader, wat zou dlit alles toch beteekenen „Moet een meisje van jouw leeftijd dat vragen, Saar Vader Pavias kijkt heel nijdig. Dan, terwijl zijn vuist het tafelblad dreunen doet„Het beteekent, dat de kerel verliefd op je is Dat is het, en niets anders. En als zijin verve lende attenties niet heel spoedig op houden, dan zal i k er een eind aan maken Wie weet, waf de mcnschen anders nog denken „Ik hoop, vadier, dat het zoo; zijin zal Het meisje lacht even. „Nu is het ook duidelijk, van wien het pak afkomstig', is Maar, indien dit zoo is, veel zal hij1 er niet medé bereiken." Het lieve gezichtje kijkt heel bloos. „Wat verbeeldt hij; zich wel ,,'k Ben blij, dat je er zioo over denkt, SaarMaar, dat pak van Teeuw; 'k Weet het nietPavias denkt na. „Men zegt, dat h'iji in stilte die Fran- sche politie dient. Maar hoe ter wereld komt hij dan aan tabak, en koffie, en thee Dan moet die snuiter ook' rniet de smokkelaars in verbinding staan. Maar hoe is dat te vereenigen Ik begrijp het niet.... Of, Saar, heb je misschien nog een anderen aanbidder „Och, vader, houd toch op Wat ver schrikkelijk De mooie oogen worden vochtig. ,,'k Zei het Zoo m'aar kind! Niet hui len, Saar! Hoe denk jiji er over, vrouw?" „Ikzegt vrouw Pavias. „Ik Vraag je mijn oordeel Welnu. Als een zool aanzienlijk en vriendelijk heer als die mieneer Limmerang zijn zinnen op Saartje gezet heeft, dan wogen we wel heel dankbaar zijn." „Maar, mloeldjer „Maar, vrouw Die twee uitroepen klinken op 't zelfde oogenblik. Dienzelfden avo'nd verlaat Saartje o|ml zeven uur het huis van «ten heer Fak Brouwer. Een zware mist is neergedaald en hult de straten in een schier ondoor- dringbaren nevel. Langs den donkeren Zuidsingel gaat het meisje liever niet en daarom kiest ze altijd de Spanjaardstraat, ten minste, als Pavias haar niet komt ha len. Maar deze moet van avond werken. Nauwelijks heeft Saartje de Korte Noiordstraat verlaten, of zij' merkt dat ie'mianidi haar volgt. Verschrikt wendt ze het hoofd, maar de mist belet goied te zien. Het beangste meisje versnelt haastig haar schreden, miaar het baat niet, de voetstappen naderen mieer en meer en weldra heeft de achtervolger haar bereikt, nog vóór ze de Oude Kerk voorbij! is. „Mejuffrouw Pavias, geloof ik De onbekende treedt naast haar en peemt imet ee'n breedien zwaai den hoed af. „Zoude ik het onuitsprekelijke genoe gen mogen hebben, u naar huis te ge leiden Saartje herkent den man. 't Is Teeu|w', die zijn beslissenden aanval op het hart van het meisje gaat wagen. Het arme kind, blijt op h'aar onderlip, en loopt zoo mogelijk nog vlugger, maar Teeuw heeft lange beenen. Hij1 wacht antwoord, maar het meisje zwijgt. En de heer Van Limmeren vervolgt „He laas, uw schoone lippen blijven gesloten. Dat ik 'mij! echter even aan u voorstele! Ik ben de heer De Limimeren Teeuw spreekt den naalmi weer uit, als ware hij' een geboren Franscbmian, En of zij' wil of niet, Saartje mioet even lachen, en de keizerlijke adviseur wordt het aanstonds gewaar. „Gij' lacht, waarde miejuffrouw Nu, die lach kan uw schoon gelaat slechts veredelen Ik ben u zeer dankbaar, dat ge uw ootmoedige dienaar zoo welwil lend aanhoort „Ik mioet 'weldenkt het geplaag de meisje en '2tj' klemt de lippen nog vaster opeen. Maar Teeuw is nog niet ontmoedigd, o, neen De eigenlijke aanval gaat nu pas beginnen. En terwijl de linkerhand den wandelstok bevallig zwaait, gaat hij! voorti „U'w bekoorlijkheden hebben in miijln ontvankelijk gemoed een onuitwischba- ren indruk gegriftJa Uw beeltenis heeft wortels geschoten in mijn. hart... Steeds zijt ge in mijn gedachten En daaroim vrage ik u eerbiediglijik Sta mijl toe, u nader te leerein kennen, opdat aldus ons beider duurzaam geluk ge grondvest worde Saartje zucht. Was zij' maar thuis Ze loopt, als had ze vleugelen. Geluk kig, de Spanjaardstraat is al over de helft Dan probeert Teeuw haar arm te vatten. „Laat datSaartje wil nü niet zwijgen. Het arime kind is schier buitein adem1. 1 En Teeuw bazelt voort, wel merken de, dat de overwinning nog zeer twijfel achtig is „Deze gevoelens mijns harten 'zijn u reeds bekend ge'weestWant mlijin kiesche huldedat suikerbrood was voortreffelijk, niet waar, miejuffrouw De prijs was geen bezwaar Nog geen antwoord. En dan, een laat ste, wanhopige poging „Ik bekleed een aanzienlijk' amibt, me juffrouw Adviseur in dienst van" den grooten Napoleon Vroeger was ik werkman, thans ben ik een .heer Mijn salaris is zeer groot, en bovendien De hoek van de Spanjaardstraat „VaderVader Saartje hijgt. Ja, inderdaad Even voor haar loopt Pavi as, die van zijin werk huiswaarts keert. De heer Van Limimeren snelt die Mol straat in. j De slag is verloren. Indien deze vertelling u bevallen is, lezer, en ge gaarne méér van Saartje zoudt willen vernemen, geduld dan Wellicht hoort ge spoedig, hoe het haar verder ging. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Dasspeldje, Parapluie, Port., Lapje Stof, Port. met inh., Bril, Riem. b. Bij ingezetenen Belastingplaatje, Looisen, Klein Vlaanderen M 156 Paar Kousen, C. v. d. Broek, Hofplein E 229 Belastingplaatje, W. de Visser, Noord- weg R 32; Jas, Davidse, Brakstraat O 263 Gouden Armband, Stenhuis, Zach. Jansenstraat W 95 Tabakspijp, H. Put te, Rozenstraat W 210 Sleutel van melk bus, H. Verstraate, Spanjaardstraat F 54 Pijp, C. v. d, Harst, Korte Delft G 7 Pet, B. Vermeulen, Bellinkstraat G 170 Snoer Parels Imet Slot, P. de Klerk, Volderijlaagte M 77 Collier miet Ket ting, B. Bakker, Seisstraat Q 1 Port. met inh., J. Drioel, Noordweg S 203 Damestasch inh. Gouden Dameshorloge, Port. met inh., enz., Jac. Joziasse, Lange Burg B 5 Poppetje, L. Paardekoper, KoningstraatIJstauts, J. Petiet, Pen- ninghoek L 55 Horlogeketting, A. Lo- Imans, Ganzengang O 21 Damesport. 'met inh., Poppie, Fruitkraam, Markt Damestasch met inhoud, F. Luitwieler, Veêrsche Singel S 33 Stroohoed, Bos dijk, Eigenhaardstraat P 203 Dames tasch imet inh., Foto's, Sirag, Koestraat; Huissleutel, v. Belzen, Schoorsteenve- gerssingel Q 47 Gouden Ring, Politie, Biggeherke. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 1220 Augustus. ONDERTROUWD J. J. v. d. Burg, 33 j. len A. J. Vertregt, 33 j. W. Schreu- der, 24 j. en M. Geervliet, 26 j. E. C. de Troijie, 27 j. en C. Ludikhuize, 31 j. W. van Gulden, 27 j. en J. C. van de Garde, 22 j. P. H. Gonsemulder, 31 j. en A. P. Willemse, 41 j. A. G. Wa- gensveld, 26 j. en J. Blokpoel, 24 j. H. F. M. van Opstal, 22 j. en A. M. H. Priester, 21 j. i J BEVALLEN C. de Visser, geb. P'uij- pe, z.C. H. M. Geers, geb. van Elsae- ker, z. P. Nijhof, geb. Müller, z. E. van de Vijver, geb. de Jonge, z. P. C. Jonker, geb. Kleinepier, d. J, Eiff, geb. Marlijls, z. GETROUWD A. van den Bosse, 24 j. en C. J. Maas, 24 j. J. A. Baljeu, 49 j. en M. A. Bergman, 35 j. C. Ver- Weijl, 60 j. en W. van Gemert, 52 j. OVERLEDEN C. P. Arends, ongch. d. 40 j. J. van Sluijis, wed. van W. Roo- se, 77 j. C. R. A. Scheele, vrouw van W. Vermeulen, 25 j. Prachtige Reiskoffer-Pathéfoon met Pla ten, slechts 4 weken hieuw, spotprijs. Adres Gortstraat 31. Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 et. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bjj Gabriëlse, Café de Koophandel. Een .goed onderhouden Adres Zusterstraat I 206a. De Ideale Werkkleediug

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1