OPRUIMING RESTANTE „De Kleine Stem". BNUTRICIA'S| BLOEMISTERIJ BALJEU. De aanbidder van Saartje Pavias. Prijs 185 gulden ALLOVER H. BOASSON ZONE gecondenseerde Karnemelk 5 J. D. JENS, Firma C. L. HENDRIKSE, Groote Openbare Samenkomst A. v. ROONv.h. R.1. de Muijnck II— EN ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG DE DORPEN OP WALCHEREN Oud Papier Aangifte van nieuwe leden van 10-16 jaar op Zaterdag 17 Augustus a s. fs middags van 5 tot 6 uur bovenzaal „de Vooruit", Nieuwstraat. bbbbbbbbbiibbbbbbbbbbbbbbbbi|B n a a a a a a a a a a a a a a Maatschappij „Nutricia" Zoetermeer Afdeeling Zuigelingenvoeding U B B B B a B BnBaBflflBaflBBBflBBflflBflBBflflflBBfl H. H. VAN 7 WESTENDE, D. V. op Donderdag 15 Augustus SANGUINOSE UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Voor de Jeugd Advertentlftn Nog enkele mooie FORNUIZEN. TUINMATTEN en HAMERS Vloeibare mHatool Poetscrême, prima, voor halven prijs. Ook HERDERMESSEN gr. soort. Emailie Zakketeh en Teiltjes. KOFFIE- en THEEPOTTEN. Stal- en Rijtuiglantaarns en Boomhaken. te koop aangeboden. VAM DAMME's PIANO- en ORGELHANDEL EXTRA LAGE PRIJZEN MARKT IHOEK GORTSTR. Laat uw flesch vullen met Eau de Cologne of Odeur van de firma J. C. Boldoot bij te MIDDELBURG in de groote zaal van het SCHUTTERSHOF. SPREKER PROF. 6. WISSE VAN APELDOORN. onderwerp: Petrus in de Gevangenis, en Herodes in het Circus. Toegang 10 cent aan de zaal Aanvang 8 uur precies. Opening deuren 7,15. HET COMITÉ Zuiver Plantaardig Versterkingsmiddel. BILLIJKE RRIJZEN. VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No. 46 14 AUGUSTUS 1929 PRIJS DER ADVERTENTIËN: 33e JAARGANG Een verhaal uit den Franschen tijd. door C. JACOBSZ. VII. Willeta Seneij wordt stoutmloedig. Het einde van den Sint-Nicolaasavond. Het vallen van het broodje en het blozen dier jongelieden mioge aan de algemieene aandacht zijn ontsnapt, San tje echter is het niet ontgaan. Het is haar plotseling duidelijk geworden, waarom' Willelm: zoo dolgraag weer te Middelburg wilde wonen zij kent nu de reden van de groote blijdschap, wel ke haar broeder heeft betoond, toen Zijn sollicitatie naar de vacante betrekking van boekhouder bij den heer Serlé het gewenschte resultaat had. En of zij' wil of niet, het meisje kan een lach onmogelijk bedwingen. „Waarom lach je zoio opeens vraagt Saartje, die naast haar zit, nieuwsgierig. „Ik lachen Maar kind Santje pro beert nu zeer ernstig te kijken, wat haar echter maar half gelukt. „Dat is ver beelding, "hoor „Verbeelding Neen, wezenlijk niet Wat is er toch, Santje Er is iets 'k zie het aan je oogenMoiet jiji iets voor mlij' verzwijgenIk ;m|oiet het weten Kijlk me eens aan, zonder te lachendat kun je niet." Saartje dreigt schalks met den vinger. En even later „Neen, zie je wiel Je lacht weer Hé, wat flauw Je maakt 'm!iji ook al aan den gang... Zeg dan toch wat, malle meid Geef antwoord En het antwoord' komt, maar heel anders dan Saartje verwacht. Want plot seling voelt ze den arm van haar vrien din om dein hals. Het antwoord is een kus 1 Zeer verwonderd kijken allen het meisje aan. „Zeg eens, Santje Ben je zóó blij, dat je je vriendin weer naast je hebt Vader Pavias lacht recht hartelijk. „Hé, ik wordt jaloersch op mijn dochter. Toe Saartje, ga eens wat op zij, dan kom IK naast Santje zitten." „Neen, vadertje, wij blijven bij el kaar, niet wiaar, San Saartje weet, dat haar vader graag zoo eens plagen mag. „Zorg mlaar, dat het vuur niet uitgaat." I „Gelijk heb je, kind!" Vader Pavias werpt leen verschen turf in de vlammen. „Moeder Je moest nog eens Inschen ken. 't Wordt zoo zachtjes aan al laat." De hangklok wijst half negen. Laat Och, kom Men bedenke, dat Imlen in dien tijid veel vroeger ter ruste ging, dan in onzen tijd. Misschien kwam! dit voor een deel wel hierdoor, dat het werk' meestal zeer vroeg in den Morgen begon. De dagelijksche arbeidsduur was aanmerkelijk langer, dan in onze dagen. „Weet ge, wat ik van middag hoor de zegt de oude Pavias, Saartje's grootvader. „Of het waar is 'k Weet het niet, maar och, dat het zoo, ware De Prins moet de vorige week in Sche- veningeu geland zijln ,,'t Zijin misschien mlaar praatjes Wat weten we hier eigenlijk Daar in de kast, vader, ligt het oranjelint gereed. Maar wanneer Pavias zucht. „Napo leon is taai, heel taai. Toch, dat zijln glorie weldra ten einde zijln zal, valt niet te ontkennen." „Santje, zeg nu eenswat had' je toch zooi even Saartje spreekt fluiste rend, „Ik wieet heusch niet, wat ik van je denken moet." „Begin je daar nu weer over 'k Ben zooi bij1, dat we weer bij1 elkaar zijn..." „Neen, Sandat was het niet. Je joktSaartje kijkt wat ontevreden. „Maar als je liever z!wijgt, zal ik' niets meer vragen." „Och, Saartje, toeNiet boos wie zen De donkere ooigen kijken Saartje vragend aan. „Komaan, daar doe je goed aan, 'Willem1. Kom je bij ons zitten 't Schijnt, dat Willem ook wel eens over iets anders praten wil, dan over de grieven tegen de Franschen. Hiji is, schoon wat aarzelend, de meisjes gena derd, en als zijln zuster wat gaat verzit ten om jplaats voor hem! te maken, ziet hijl Saartje even vragend aan. „Wel zeker, Willem1Het mleisje glimlacht. „Vertel eensbevalt je nieuwe betrekking je goed Heerlijk, dat ziji daar belang in stelt, en zoo vol aandacht luistert „Saartjewil je even de Melkkan halen Ze staat achterBreng ook een paar kelkjes mee." „Goed, mioeder Het Meisje staat op. En Santje zegt, terwijl ze haar broer aanstoot„Toe Willem, ga even (met haar mee. 'Zij' kan onmogelijk alles al leen dragen Even aarzelt de jonge man. Maar dan staat hiji haastig op en volgt Saartje naar het achtervertrek. „Wat is er, Willem' Het meisje ziet hem aan, de kan1 met melk in de hand. „Wou je iets vragen Het kaarsvlammetje verspreidt weinig licht. Toch ziet züji, dat hijl iets zeggen Wil. Dan, als Willem blijft zwijgen „Kan ik je met iets helpen „Saartje.... ik hoop, dat je niet bloos op me zult zijn Een korte pauze. „Boos, op jou, Willem Waarom: De heldere oogen zien hem' verwonderd aan. „Och, Saartjeneen, ik weet wei- Kijk, het is vandaag Sinterklaas, en daar om1 zou ik je zoo graagSaartje, mag ik je dit geven Een klein pakje wordt haar in de hand gedrukt. „Maar Willem Saartje is zeer verwonderd, maar toch, zij' is niet ver stoord'Integendeel, haar stem1 ver raadt blijde verrassing. „Een geschenk? Voor mij Heusch Dat is toich niet noodig „Saartje...." De jonge man schept 'wieder moed, olmtiat zijn gave niet wordt versmaad. „Kijk nu eens." En bijl het licht van de kaars ontknoopt het meisje het touwtje, zij is toch wel nieuws gierig het papier wordt losgewik- keld. Wat bevat het spanen' doosje „Maar WillemWat aardig van jeVol bewondering beziet zij een kleine flacon van geslepen glas, met zilveren sluiting. „Hoe miooi Mag ik dat wiel van je aannemen „Moet je dlat vragen, Saartje Vind je het moioi Saartje steekt hem de hand toe, die hiji gretig vat. „Ik ben niet boos, Wil lem Wel bedankt, hoor Wat prach tigLaten we nu naar binnen gaan. Draag jij even die kelkjes. Wil je Het meisje zet de kopjes op de tafel, maar de goede jongen ziet het niet. Hij is te zeer van andere dingen vervuld. „Saartje Kun je de melk niet vin den Vrouw Pavias roept luid, ver wonderd „Ja, moeder Ik klolm1 Het geven van St. Nicolaasgeschen- ken geschiedde toen veel minder dan thans. Met oogen, stralend van blijd schap, het gelaat hoogrood' gekleurd, treedt Saartje de kamer in. Santje Merkt het dadelijk. En ook' de moeder heeft iets bespeurd. „De kelkjes, Saartje Het meisje wendt het hoofd naar Wil lem1, die haar gevolgd is. Och, och, hij: heeft ze vergeten Santje lacht weer, en vreemd Saartje lacht haar toe. Maar er komt plotseling afleiding. De klopper ojp de voordeur dreunt, en vader Pavias haast zich open te doen. Op het stoepje staat een jongen. „Asje blieft, baas De complimenten van me neer, ja, 'k heb den naam1 vergeten Hier is een pak Wel te rusten, baas „Hei, jongen Vader Pavias roept luid. Maar de knaap rent heen. „Wat zullen we nu weten Een pak Dat is* nog nooit gebeurd Het pak wordt op tafel gezet, en nieuwsgierig staan allen op. „Een mes, vrouw Touw en papier zijln spoedig verwiji- derd. Wat bevat de doos Op het dek sel is een stuk papier bevestigd en daarop staat met Zwierige letters te le zen V a n e e n w elmeenent V r i e n t. „Van wien zou dat zijln Pavias is zeer verwonderd, en Saartje zegt zacht „Toch niet van jou, Willem Zwij gend schudt hij; het hoofd. Drie pakjes bevat de doos, het eerste draagt Pavias' naam'. Weer een touw tje loseen zak „Tabak Tabak Echte tabak Zoo waar als ik Andries heet Vader WillemRuik eens!Echte vari- nas Dat 's wat anders als mijln linde- blaren Waarlijk, de goede man danst van vreugde. En allen zien het wonder aan, maar begrijpen er niets van. Het tweede pakje is voor Saartje's mioeider. Als de goede vrouiwi dien inhoud ziet, schreit Zijl van vreugde. „Zien jullie dat Koftie en thee Wel een half pond van iederVader Saartje Wat zullen we smullen Van wien komt dit alles toch Vrouw Pavias is ontroerd. Want sinlds hoe lang behelpt men zich miet allerlei weinig smakelijke surrogaten De alge- meene verwondering beschrijven Ik zie er geen kans toe. „Daar ligt een w'aarde op de tafel Vader Pavias schudt het hoofd1. Want de koloniale waren, die uit Engeland wlonden ingevoerd en het scherpziend oog der commiezen ontgaan, worden in het geheim' tegen fabelachtige prijzen verkocht. „Als daar maar niets achter zit. Dat is het Werk van iemand', die schatrijk is." Allen zien Pavias aan. „Hoe gaarne ook, wie gebruiken er niets van Ik wil geen gesmokkelde waren. Niet, dat ik ze niet lustHo mlaar Kijk eens naar 't laatste pakje, SaarJou naam'staat er op." Een wieinig gejaagd opent het meis je het pak, het grootste van de drie, en uit het papier komt een groot suiker brood, in den vorm van een hart. Met groiote letters van witte suiker, staat op het gebak te lezen MIJN HART IS VOOR U. „Saartje zegt Pavias gestreng, „Wat beteekent dit alles Weet je daar m'éér van „Neen, vaderHet klinkt als een smartkreet. Het arme meisje begint te schreien. Willem Seneij is bleek geworden en balt in stilte de vuisten. (Slot voglt) ANTWOORDEN Nos. 61- -64. No. 61. In het wioöird' water is tarwe besloten. i No. 62. De Klok. No. 63. De landman. No. 64. De letter p. RAADSELS. No. 65. Diotima en Baucis gingen in den tempel van Jupiter en baden hem, dat hiji hun geld verdubbelde. Hiji deed het en tot dank offerde elk van hen tw'ee drachmen. Met het overige gingen zij naar den tempel van Apollo, waar hun het zelfde gebeurde en weer offerde elk' twee drachmen. Nu telden1 zij: hun geld en Diotima haid dubbel zooveel en Bau cis driemaal zooveel als zij' eerst bezaten. Hoeveel geld bezaten zijl bij' het begin No. 66. Hoe ligt een kat op een muur No. 67. Zoek de namen van zes ko ningen van Israël, wier beginletters dien naam van een profeet vormen, die tïjt- dlens de belegering van Jeruzalem door Sanherib' in die stad geleefd heeft No. 68. Wie heeft Wel eens roos kleurige paarden gezien BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 513 Augustus. ONDERTROUWD B. van Hoek, 27 j. en J. Verrijk, 27 j. GETROUWD J. van der Klooster, 26 j. en J. O. Baas, 20 j. M. dé Lange, 26 j. em A. Snijders, 23 j. BEVALLEN J. Beukert, geb. Roe- lofs, z. M. Roose, geb. Bal, d. G. van Zweden, geb'. Lous, z. P. Cujé, gebl Goeman, id. OVERLEDEN J. Kole, wed. van P. Schoiuwemaar, 79 j. M. F. van de Putte, ongeh. d. 16 j. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Kinderarmband, 3 Lapjes Stof (sta- Gummi Jas en Fietspet, Handschoen, len), Handschoen, Padvindersfleseh, Port. met inh., Zakje, Redicule, School- etui, Ring Sleutels, Pijp, Slagierskiel, Pijp in etui, Rij wielpl aatje, Paar D amies hand schoenen, Dasspeldje. b. Bij ingezetenen Kindermanteltje, J. Zeeveld, Korte Geere K 342 Rijwiel plaatje, P. Gillisse, Noondweg A 4 Broche (goud), A. Koppiejan, Nederstr. O 110 Knipmesje, Clement, K. Noord straatPaar Beenstukken, K. Tres, Zus terstraat I 218 Port., de Nooijer, Korte Singelstraat N 182 Port. met inh., A. Wolff, Arm. Voetpad' T 120 Kinder- taschje (met inhoud', Gem. Veldwachter, Oostkapelle Kerkboekje, v. Meeren- doinck', Laimbrechtstraat L 103 Zilve ren) Broche, Juffr. Ludikhuizen, Juliana- straat W 13 Pakje met inh., J. J. v. d. Vijver, Seis wieg R 137 Sleutel, Petiet, Penninghoek L 55 Gouden Collier, J. Klercq, Vlasmarkt L 21 Zweep, V. d. Berge, B e e n hou wier s singel K 69 Vul potlood en Heerien Horloge, C. Crucq, 't Zand D 125 Handtaschje met inh., B. Schuilwerve, Hofplein E 223 En- gelsch Leerboek, A. Heijstek, Hendrik straat W 70 Rijwielplaatje, Akkermans, Veersche Weg T 241 Rijwielplaatje, J. Poppe, Gat van de Bleek T 186 Houd, Roskam, Vlasmarkt K 143 Sierspeld', M. Step, Korte Geere K 334 Vogeltje (grijs), Mej. Hendrikse, Brakstraat O 273 Kindertasehje Imiet inhoud!, Vrolon, Noolrdstraat Kinderstroohoed1, Koene, Sleperssingel Q 140 Rijwielplaatje, A. Theunie, 't Zanld' D 153. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. VOOR VROUWEN. Vrouwen vooral, hebben nu en dan behoefte aan de hulp van Foster's Rug pijn Nieren Pillen. Vanaf de vorming tot voorbij den middelbaren leeftijd tre den in het vrouwelijk organisme voort durend veranderingen op, die veel in spanning van de nieren vorderen. Even eens in het kritieke tijdperk en in de maanden voor en na de geboorte van kinderen, krijgen de nieren veel extra werk te doen. Het is daarom geen won der, dat vrouwen zoo vaak Tijdien aan rugpijn, afmattende pijnen, waterzuch tige zwellingen, hoofdpijn, duizeligheid, zenuwachtigheid en urinestoomissen. Vrouwen behooren te weten, dat de nie ren de gewichtige levenstaak hebben om de onzuivere stoffen uit het bloed te filtreeren. Als de nieren verzwakt of overspannen zijn, wordt de bloedsom loop geïnfecteerd en het geheele gestel aangedaan, waardoor spit, blaasontste king, rheumatiek, lendezwakte enz. kun nen ontstaan. Foster's Rugpijn Nieren Pillen zullen voor vrouwen in tijd van nood een ze gen blijken. Zij worden aanbevolen door vele dankbare, verstandige vrouwen, die haar herstel en welzijn aan het tijdig gebruik van dit versterkend niermiddel te danken hebben. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten a f 1.75 per flacon. Speciaal adres voor FOSTER'S RUGPIJN NIERPILLEN MAAGPILLEN ZALF büj PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detail. Langevirie K 219 MIDDELBURG. MIDDELBURG. Lange Noordstr. L 187, bjj het Stadhuis. Iedereen, ook te Middelburg, kan mee helpen eenige menschen geregeld aan het werk te houden. Bewaart daarvopr slechts Uwi en laat het idioor een onzer werklieden afhalen. Geef bericht aan een van onder staande adressen. Te Vlissingen WALSTRAAT 44, Telef. 76; BROUWENAARSTRAAT 4 boven v. DISHOEKSTRAAT 22 (werkplaats) te Middelburg J. DE GROOT, Schuitvlotstraat. ssilll 1 met tarwe of rystt bloem, met of zonder suiker, is een zuige lingenvoeding, welke door ons sedert tal van jaren met succes in den handel wordt gebracht. Alleen en uitsluitend depót Nutricia voor Middelburg SEGEERSTRRAAT H 72. - Tel. 185. POTTENMARKT K 173. De SANGUINOSE doet twee dingen, die heel voornaam zijn voor zenuwljjdfrs. Z(j wekt Uw eetlust op, ook waar die al geheel weg wasen zy maakt Uw slaap diep en verkwik kend. Dat z(jn twee héél voorname dinger. Want dat zjjn de twee kanalen voor nieuwe kracht en nieuwe levenslust. De pijnen ver minderen en straks verdwijnen ze geheel; de moedeloosheid wordt overwonnen het gevoel dat U alles te veel is laat na, Gp durft uw taak weer aan, gij ziet niet tegen alles op gij durft weer te leven. Het leven zelf ziet er weer fleurig uiten dat dankt gij aan de SANGUINOSE! Prijs per flesch f 2,6 fl, f 11,12 fl. f 21, WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. SEIS WEG R 235 TEL. INT. 353 MIDDELBURG. LQSSE BLOEMEN, BLOEMWERKEN. GROOTE EN JARDINIERE VARENS. RUIME KEUZE IN PALMEN EN ANDERE SIERPLANTEN. DIVERSE BLOEIENDE PLANTEN. SIERKURK, MAKART-ARTIKELEN, ADVERTENTIËN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN TMincinii'ni ii mi niiiiimi i

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1