DE BESTE BRILLEN HELDER'S Brillen. METALLO, linie-Winkel ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN De aanbidder van Saartje Pavias. UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Burger-woning LAAGSTEN PRIJS Vraagt uw Winkelier Fabrikaat der Ovalinefabriek. GEEN BETERE Een Doos Toiletzeep a 3 stuks. PRIJS DER ADVERTENTIÈN VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN De Invaliditeitswet en aangenomen werk. Voor de Jeugd. tegen VLISSINGEN MIDDELBURG Bellamypark Langedelft Leden van Ziekenfondsen 10 pCt. korting do eenige poets voor alle metalen. MIDDELBURG LANGE DELFT 9. GRATIS Ouders en Voogden, laat geen Uwer kinderen een be trekking in de FRANSCHE BAZAR aanvaarden, vraagt eerst aan onzen Bond inlichtingen, ook persoonlijk geven wij vol gaarne inlichtingen. Ons advies is nog steedsloopt de FRANSCHE BAZAR voorbij, niemand onzer koopt er, volgt ook gij dit voorbeeld i- Een verhaal uit den Franschen tijd. door C. JACOBSZ. I VI. Gramschap van den heer Van Lirri- meren. De Engelsche vloot verschijnt. -- Het begin van den Sint-Nicolaasavon'd Ge hebt u ongetwijfeld: reeds afge vraagd1, op welke wijze de heer Van Limmieren, andiers gezegd Teeuw1, toch wel in zijn onderhoud voorziet. Vraagt men heimi er naar, dan luidt het ant woord onveranderlijk Adviseur in dienst van Zijn Keizerlijke Majesteit Na poleon. Natuurlijk. Want men kan be zwaarlijk zeggen Ik ben een politie spion, een verklikker, een verrader, of zoo iets. Voor niets ter wereld zou de gewiezen timmermansknecht dit openba ren, want hij kent de diepe verachting, waarmede men lieden van zijn soort be jegent, ein reeds het denken aan moge lijke daden van wraak doet hem' beven van angst. Eigenlijk beseft de man niet, hoe Weerzinwekkend zijin beroep is. De on verholen minachting, hemi steeds door de Fransche autoriteiten betoond, ont gaat den ongelukkige evenzeer. Hij weet alleen, dat men zijn diensten ruiml be taalt, en hij daardoor leven kan als een heer, ja, de dwaas meent, dat hij thans ook1 werkelijk een heer is, een man van stand1. Den morgen na zijn bezoek bijl vrouw1 Pavias dus des Zondags vinden We den heer Van Limmieren te bed. Of schoon het nog maar half elf is, zit de adviseur toch reeds overeind, en komt zijn met een wollen slaapmuts getooid hoofd door de groen saaien gordijnen) van de bedstede te voorschijn. Het heeft dies nachts hard gevroren, maar het vuur in den haard, vroegtijdig reed's door de nijvere hospita ontstoken, vervult de kamer met een aangename Warmte. Reeds vóór negenen wachtte het ontbijt op een helderwit tafellaken, maar de langslaper heeft het niet be speurd!, langer dan een uur nog rustte hij van zijn zware bezigheden in Mor pheus' zachte armen. Nu zit Teeuw toch eindelijk overeind en de slaperige oogen kijken nijdig in in het rond. Hij1 is boos, zeer boos zelfs, en noch die koesterende gloed1 van het vuur, noch de lokkende spijzen, noch zelfs het heldere winterzonnetje kunnen dien toorn ook maar een Weinig doen bedaren. Op een stoel bij de tafel ligt een schoon overhemd gereed, welks jabot naar 's heeren van Limmierens zin wiel iets meer geplooid had kunnen zijh. Maar dit is het ergste niet. Zijn bezoek van den vorigen dag aan het huisje in de Verwerijstraat heeft niet aan de verwachtingen beantwoord, immers, het knappe Saartje bleek afweL zig. Toch is Teeuw over zich zelf meer dan tevreden, want de voorgewende re den van zijin bezoek is z.i. een meester stuk van beleidvol handelen geweest. Maar, het gemis aan succes blij' deze eerste poging stemt den verliefden jon geling zeer bitter. Een belegerde vesting valt zelden bij den eersten stormloop, en, gelijk een goed generaal over verschil lende aanvalsmethoden beschikt, over weegt Van Limmieren verscheidene mid delen, die hem, mits met tact aange wend', zeker tot het beoogde doel zul len voeren. Och, dat Saartje gisteren elders was! Teeuw kijkt grimmig naar de sitsen de ken, en pruttelend verlaat hij' de bed stede. Gestadig mopperend bult onze vriend zich in, een verschoten kamerja pon, dan vat hij de tafelbel en klingelt, of er brand is. Een bescheiden 'klopje op, de deur en die Weduwe Soetens treedt het vertrek! binnen. Kaarsrecht staat de zonderlinge commensaal bij 'de waschtafel, met schuin gestrekten arm op het dampende Water in die kom wijzend. „Vrouw Soetens Deze vloeistof is lauw!Kan ik mij; met dit ijskoude vocht reinigen Wil die goedheid heb ben dit water onmiddellijk door ander te vervangen, dat een behoorlijke tenn- peratuur heeftKunt ge het aanzien, dat mij!n leden verstijven Het goede rnensch begeeft zich we derom naar beneden, olm' het afgekoelde water thans voor de derde maal te ver vangen door ander, dat ZOO juist heeft gekookt. „Sta vroeger opmom pelt ze. Dan, even later „Zei u daar wat, op de trap', vrouw Soetens Dat water is zoo' warm'.... 'k heb' het liever lauw'U kunt nu wel gaan, vrouw Soetensals ik u nio'o>- dig heb, zal ik Wel schellen." Den 22en November, dus des Maan dags reeds, nam de Prefect een besluit, waar bliji alle gemeenschap met het oip- roerige Holland; streng werd verbóden. De order bevatte voorts een aantal ver scherpte bepalingen nopens het uitrei ken van paspoorten, de aankomst van schippers, vreemdelingen, enz. Ook w'a- ren samenscholingen en het dragen van vereenigings-insignes van nu af straf baar. i' Den volgenden dag vaardigde de Pre fect een order uit, behelzende, dat alle oranjevlaggen en vaandels op de ge meentehuizen móesten wiordien ingele verd. Eenige personen, die lint van deze kleur bij zich droegen, w'erden in hech tenis genomen en naar Vlissingen ge voerd,. Na tienen tot zonsopgang mocht men zich alleen op straat begeven, indien men van een brandende lantaren was voorzien die politie met haar hand langers w'as waakzamer dan ooit te Vo ren ontving men brieven, dan kon imlen er zeker van zijin, dat de inhoud den censor niet was ontgaan. Ik deelde u reeds mede, dat de Franschen alle geruchten betreffende de omwenteling in Holland ten stelligste 'Wedierspraken, en, dank zij, de getroffen maatregelen wist mien in Walcheren van den wezenlijken stand van zaken dan ook zop goed als niets. Toch, al wil den de Franschen ons eiland1 tot eiken prijs behouden, begonnen zijl nu reeds de andere eilanden stelselmatig te ont ruimen. Den derden, December verscheen een aanzienlijke scheepsmacht der Engel- schen, bestaande uit een twintigtal zwa re bodems zij1 voerden naast de eigen vlag den oranjewimpel. Strekte dit velen ter bemoediging, anderen daarentegen vreesden een bombardement gelijk aan dat van 1809, en menigeen uit Vlissin gen en Veere nam miet zijin tilbare have 'de wijk naar Middelburg. De Britsdie vloot verdeelde zich in de wateren rond Walcheren, de blok kade nam een aanvang. Het was den Franschen niet mogelijk, dit te beletten, daar hun scheepsmacht zeer weinig be- teekende en voor een groot deel slechts op papier bestond. Toch Zouden zelfs bij: het bezit van een voldoend aantal' oorlogsbodems de kansen der Franschen luttel zijn geweestzij waren ter zee tegen de Britten niet opgewassen. Nel son had dit bij Trafalgar bewezen. Begeven we ons thans weder naar de ons bekende Woning in de Verwerij straat. Er is bezoek, want vve hooren vreem de stemimien. Vreemd is dit niet, want het is de avond van den zesden Decem ber, Sint-Nicolaasavond:, en behalve San tje en haar broeder Willem zijn ook' de ouders van Pavias verschenen, om al dus samen het feest van den goeden heilige te vieren. De grootouders van Saartje bewonen een der huisjes, die tegen den voorgevel van de Nieuwe Kerk' zijn aangebouwd Het is recht gezellig in het kleine woonvertrek een heerlijk vuur van turf en houtblokjes knettert inden haard het steenen komfoor draagt ©en ketel met flip en de geurige dampen van de zen drank schijnen tot drinken te wil len noodigen. Weet ge Wat flip is, lezer? In den tijd!, waarin ons verhaal speelt, was het verbruik van bier vrij w;at meer alge meen dan thanS, en verscheen deze drank b'ij feestelijke gelegenheden vaak blij' den kleinen burgerman ter tafel, zon der 'dat men er zich nochtans aan te buiten ging. Wilde men het bier bijzon der smakelijk rbaken, dan kookte men den drank, na er suiker, kaneel >en soms wel een of meer eieren te hebben bijge voegd. Nu weet ge, wat het woord flip beduidt. De mannen rooken in lange steenen pijpen de tabak, die vader Pavias zoo juist heeft aangeboden, en de geur der smeulende lindeblaadjes vult het kamler- tje miet een eigenaardigen geur. Natuurlijk gaat het gesprek over de gebeurtenissen der laatste dagen, maar bovenal geeft men uiting aan wat thans aller hart 'in spanning houdtWelke is de stand van zaken in de overige pro vinciën, en wanneer zal de Fransche heerschappij! op Walcheren een einde nemen Ook Willem, Santje's broeder, nee'mit aan de gesprekken deel zijn helder oor deel en wijze van spreken toon en ons, dat de jonge man op ontwikkeling en beschaving mag bogen. Nu en dan richt hij den blik op Saar tje de stille hulde zijner oogen is wel sprekend. Vindt men in Middelburg wel één meisje, dat het in bevalligheid van haar wint Kan het ons bevreemden, dat de brave jonkman het vriendinnetje zijner zuster in stilte liefheeft Als Saartje warme krentenbroodjes presenteert, en met een vriendelijk lach je ook hem tot nemten noodt, ziet hij' het knappe meisje aan, terwijl een blos zijn wangen verdonkert, en het broodje ontglipt aan 's jongelings vingers en tuimelt op den grond. Vermoedt het mieisje, wat de oorzaak is van deze onhandigheid Ik weet het nietMaar ook zij krijgt een kleur, en wézenlijk hoe lief staat dit blosje haar (Wordt vervolgd) Deze woninkjes werden in 1853 afgebroken, toen het bedehuis den voor- i gevel met de talrijke spitsen ontving, velen uwer wellicht nog bekend. Zooals de kerk zich thans vertoont, was zij' ook vóór de restauratie van 1853. De gevel eischte toen dringend herstel, en in plaats van dein oorsproinkelijken bouw trant te handhaven, wijzigde men de voorzijde van het kerkgebouw' zoodanig, dat de oude bouwstijl geheel verloren ging- GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Port. met inh., KirtdlerlmUts, Huis sleutel, Kimdertaschje, Ladder, Port. m1. inhoud, Stok'meter, Sleutel. b. Bliji ingezetenen Tompouse, Varel, Vlissingschestraat K 47Kinderarm- bandje, Caljouw, Klein Vlaanderen M 188 Sjaal, Dekker, Lange Giststraat F 194 Port. met inh., Bosdijk, Oude Veer- sche1 Weg T 216 Pakje met inh., Dun nes, St. Janstraat H 203 Bril, N. Du bois, Koningstraat E 173 Handtasch, Meeuwse, Noordweg R 44Lap wit Katoen, A. v. Dalen, Molenwater M252; Damesparapluie, Kieboom', Markt C 1 Belastingmerk in étui, De Leeuw, Lange Delft B 26 Insigne, A. de Voogd, Dam- poortsingel T 220 Kinderparapluie, C. Vader, Zuidsingel E 35 Kindertasch, L. Goeman, Veers ene Weg S 17 Cein tuur, J. Elsacker, Korte Geere K 358 Kimderport. met inh., Sanderse, Heeren straat H 138 Strand vlieger, Polak', L. GortstraatGouden Damesarmbandhor loge en Zeemlederen Handschoen, A. de Kam', Volderijlaagte M 88 Kinder muts (wit), A. Tange, Zusterstraat I 201 Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. De aandacht van de werkgevers, die in het aangenomen arbeid laten ver richten wordt er op gevestigd, dat door de laatste wetswijziging nadrukkelijk in de Invaliditeitswet is vastgesteld', dat voor arbeiders, die in het aangenomen ten behoeve van een ander persoiontijk arbeid verrichten, premie ingevolge de I. W. moet worden betaald. Eveneens moet premie worden betaald voor de personen, die die eerste persoon in zijn arbeid bijstaan. Het verdient aanbeveling biji twijlfel of geplakt móet worden zich vooraf te wenden tot den Raad van Arbeid. Hierdoor wordt voorkomen, dat bij; eventueele navordering de verhooging van 10 pCt. moet worden betaald. ANTWOORDEN Nos. 57—60. No. 57. No. 58. No. 59. No. 60. Mossom. In volle vaten. De letter A. Van uitgaven. RAADSELS. No. 61. Hoe kan tarwe in water zijn, zonder dat ze nat Wordt No. 62. Wat gaat dag en nacht en toch waar het is No. 63. Wie dóet niets zonder groinid. No. 64. Wat staat midden in het dorp Epe BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 29 Juli6 Augustus. ONDERTROUWD H. Franken, 23 j. en E. C. Heuseveldt, 23 j. J. A. Baljeu, 49 j. en M. A. Bergmann, 35 j. A. van den Bosse, 24 j. en C. J. Maas, 23 j. J. A. ide Kam', 25 j. en L. de Rijke, 23 j. C. VerWeiji, 60 j. en W. van Gemert, 52 j. A. F. A. M. de Rauw, 24 j. en A. H. J. Jentink, 21 j. GETROUWD E. Hewitt, 28 j. en H. Kraak, 20 j. L. Joosse, 53 j. en W. de Klerk, 36 j. G. J. van Dort, 25 j. en J. M. Sinke, 25 j. G. J. de Nood, 27 j. en C. de Klerk', 26 j. BEVALLEN S. F. Dirven, geb. Geil- rnan, z. C. Adriaanse, geb. Louwerse, z. A. Berger, geb. Joziasse, z. E. M. Back, geb. Eetezonne, z. OVERLEDEN J. Haaijl, 66 j. wede. C. Woudergem G. Schrier, 83 j. wetje. C. Fruijtier. Advortentlftn TE KOOP PETROLEUMLAMP. Adres Seisweg R 151. KLEERMAKERIJ. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor Maat-, Keer- en Reparatie- werk'. Nieuwste Stalen voorradig. I. J. DU BOIS, Bagijinhof E 146. JE ADRES voor alle soorten BRAND STOFFEN, speciaal ANTHRACIET, EIERKOLEN, STUKKOLEN enz. is Firma A. v. d. WELLE EN ZOON. H. v. d. WELLE, Jacob Catsstraat. Lage prijzen. TE HUUR aan den Noordweg b'ij Middelburg. Ter stond te aanvaarden. Huurprijs 28 gul den per maand. Te bevragen Dokstraat P 130. Qeen Snelschoenmakerij maar pr. Hand werk. Heeren Zolen en Hakken f 2.25. Dames Zolen en Hakken f 1.50. Ook je adres v. genaaid werk. Laat uw *choe- nen vak. rep. C. v. d. Broek, Wal A 5 zijn UNIE-TOILETZEEP GRATIS. Een goed onderhouden KINDERWAGEN TE KOOP. Adres Mej. H. v. d. Welle, Jacob Catsstraat S 92 g. dan UNIE-MELANGE UNIE-MARGARINE UNIE-KOFFIE UNIE-THEE U MOET ZE VOORAL EENS PROBEEREN. Wie vanaf heden tot en met de geheele -'volgende week voor f 1,25 besteedt, waaronder één der bovenstaande artikelen, doch Suiker en Roomboter uitgezonderd, ontvangt BOVENDIEN steeds 15 procent Dividend en extra bons voor onze mooie cadeaus. UNIE-WINKEL Langedelft 9. DE FRANSCHE BAZAR. Namens de Afdeeling Middelburg van de Algemeene Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, HET BESTUUR. Eigenhaardstraat P 204. i

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1