CORNs HENNING De bekende smaakvolle uitvoering aan billijke prijzen LICHTE KLEEREN ZEELANIDA Advocaat Fa M. W. VAN AARTSEN een eenvoudig Persoon Emaille-Artikelen. Nieuwe Koekjes. Magazijn „De Zwaluw", Wat interesseert een Moeder g MmM Bogardstraat D 51, Helbarg. ONZE LIMONADES W, P. MALJERS, Markt 7. Telefoon 557. Ateliers voor Moderne Fotografie CAMERA'S fijne Advocaat GRAAFEILAND Geld aangeboden MET GOD VOOR 'T RECHT W. VERSTRAATE, Haringplaats. nnamnnmnmnummnnmnnmmnn u u n n u worden gauw VUIL en STOFFIG GEEN NOOD!!! Gepensioneerd Indisch Onderofficier finantieel betrokken in een Bouw- en Handelsonderneming, gevestigd te Eindhoven, zoekt wegens ziekte met een kapitaal van minstens f 4000, teneinde hem uit te koopen en de daaraan verbonden goede positie over te nemen. De positie geeft f 45 per week, plus provisie. KI ooölerlocil-s>enn Voor Reparatie aan Rijwielen is KOOPJES L. v. OORSCHOT, Dagelijks versch „VITAMIN", gebruikt Heerenrijwiel Neemt proef met onze S3 0 g Per 7's K.6. f 0.30, per K.G. f 0,16 g kosten 75 cent per flesch en zijn gemaakt van zuivere vruchtensappen en suiker. Neemt U ook eens proef? Een uitgebreide sorteering in eiken prijs. Volledig vakkundig onderricht. MIDDELBURG MARKT C 14 VLiSSINGEN BADHUISSTRAAT 63 maakt ook het VUILSTE GOED weer sneeuwwit Prijs per pakje slechts 16 cent met bon voor nuttige cadeaux! ZEELANDIA ZEEPPOEDER is geheel vrij van schadelijke bestanddeelen en heeft het hoogste vetgehalte. Vraagt ze uwen winkelier en U neemt geen ander merk meer. Neemt proef met onze bekende f 2,15 per flesch. Markt C 2. Ouders en Voogden, laat geen Uwer kinderen een be trekking in de FRANSCHE BAZAR aanvaarden, vraagt eerst aan onzen Bond inlichtingen, ook persoonlijk geven wij vol gaarne inlichtingen. Ons advies is nog steedsloopt de FRANSCHE BAZAR voorbij, niemand onzer koopt er, volgt ook gij dit voorbeeld Baenwonden het best ingericht en kan daarom goedkoop en goed werken. Onderdeelen voor alle merken. Opruiming van een partij Hoofdstraat C S3, Middelburg. Oranje Pruimen 25 cent per pond. Kruisbessen 12 Mooie zwarte Kersen, Blauwe Druiven, Bananen enz. Dagelijks versche Kropsla. Zeer fijn van smaak en niet duur. moor da?i hat wolzijn van haar kindje? B! met melk In gepaste verdunning bereid en 0 S toegediend na de 4e levensmaand, bevordert 0 g de ontwikkeling en gezondheid van Uw kindje, 5 U wanneer de natuurlijke voeding ontbreekt, g 1} Vraagt het Uw winkelier. Q H 0 0000000000000000000000000000 door Haaml Venn, tegen 6 pCt. 's jaars, vanaf f40 tot f5000 op zeer gemakkelijke en coulante voorwaarden. Aanbovolond, DE FBANSGHE BAZAR. Namens de Afdeeling Middelburg van de Algemeene Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, HET BESTUUR. Eigenhaardstraat P 204. Brieven onder No. 20 bureau van dit blad. \z4leo ^>u.Kv<eleo jarer». Icing met verouderde been. w/onden, die maar niet genezen vvillerv NJeerr» dacli-vóor nia eens AKKjèrS aCeen goud zoo goed'. (Adv. in Blokschrift) Geen Snelschoenmakerij maar pr. Hand werk. Heeren Zolen en Hakken f2.25. Dames Zolen en Hakken f 1.50. Gok je adres v. genaaid werk. Laat uw schoe nen vak. rep. G. v. d. Broek, Wal A 5 Ziet onze pry zen. Aanbevelend, Korte Noordstraat L 105 Middelburg gerooktePaling TE KOOP EEN in goeden staat. Adres Lange Burg G 90. Corona per half pond 20 cent. Ringen per half pond 20 cent. Tip Top per half pond' 20 cent. Lievertjes per half pond! 20 cent. Bruidsuikers per half pond 20 cent. Gelei Banaantjes per half pond 25 ct. Gelei Vruchten per half pond 25 cent. Zeer fijlne Bruidsuikers per half pond 25 cent. Vruchtenrollen per rol 510 cent. Fruitrollen per rol 5—10 cent. VAN MELLE'S TOFFEES in 5 verschil lende smaken per ons 16 cent. Veka Toffees 2 ons voor een kwartje. Versch gebrande Olienootjes per pond 18 cent. Nutricia's Kindermeel M p! AANGESLOTEN BIJ HET NEDERLANDSCH SPAARBANK-BUREAU. ELKEN DAG GEOPEND VAN 10—1 UUR, DONDERDAGS VAN 10—12 UUR EN 1—2 UUR, WOENSDAG- EN ZATERDAGAVOND VAN 7-8 UUR. RENTE 3 PCT. VAN ÉÉN TOT 10.000 GULDEN, PER DAG BEREKEND. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschenkomst der Spaarbank, sinds 1 Jaunuari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van trak tementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. Brieven onder No. 10 bureau van dit blad. 1573 in Alkmaar, door J. SNOEP Jr. Prijs ingenaaid f 1.80, gebonden f 2.25. Uitgave van G. F. CALLENBACH te Nijlkerk. I I I I I I i I" !- I De schrijver koos wiel een zeer dankbaar onderwerp. Zeker, ons volk weet nog wiel dat van Alkmaar de victorie begon1, maar hoe die victorie bevochten werd en wat er 't ver strekkend gevolg van fvas, weten slechts Weinigen. Men leze dezen bioeienden historisch'en ro man en mien zal er van genieten', 't Is een boek voor oud en jong. I i Dit werk verscheen als 't 3e d'eel van den 32en jaargang der Christelijke Bibliotheek, zoodat alle leden een ex. ontvingen. Zijl, die zich thans abonneeren, ontvangen het direct, benevens het prachtig uitgevoerde Kerst- b o e k, dat als deel I verscheen, en G e - luk s illusie van Mevr. Westerbrink— Wirtz, het 2e deel van dezen jaargang. Bo vendien ontvangen de leden in dezen jaar gang nog twee boeken. De abonnementsprijs der Chr. Bibl. is slechts f 5.00 per jaar voor ingenaaide en f 8.40 voor gebonden b'oek'en franco p. post f 0.75 hooger. De catalogus, vermeldende alle voorwaar den en premieaanbiedingen, is bij! elktetn boek handelaar gratis verkrijgbaar en wordt ook op aanvrage toegezonden door den uitgever G. F. CALLENBACH te NIJKERK. DE LOTGEVALLEN VAN iTiEUN MEST EN PIETJE DEFTIG HEER. XXIV. Weer naar de maan. Na nog een klein uurtje vart wachten Mochten ze naar Vizier toe gaan, Die trok, toen beiden binnenkwamen, Juist weer zijn witte mantel aan. Hij lachte vroolijik tot de vrienden, En riep hun toe 't Is voor elkaar, Ik kreeg een briet van Zilverbaardje Al reeds vanmorgen vroeg, voorwaar Hij heett me daar veel goede dingen Voor jullie, jongens, in gemeld, Maar dat zal Goudrugje toch zeker Jullie wel hebben al verteld Hier is de brief, lees nu maar zeiven Wat hij: al zoo geschreven hleeft, Maar denk er om, dat jullie 'm aanstonds Aan mij of Goudrugje weer geeft. De jongens lazen toen vol vreugde Den langen briet van Zilverhaard, Die was hun meer dan duizend taarten En honderd ponden klontjes waard (Nadruk verboden) Ook Groot-Vizier was in zijn nopjes, Hij! nam niet eens de ochtendkrant, Maar zei zoo stil'tjes voor zich henen Ik ga ook naar het mane-land Ineens kwam Goudrugje gezwommen, Verbazend, wat zwom1 hij hard 1 En luid riep hij tot Piet en Teuntje Daar is, geloof ik, VederZwart De jongens keken door een ruitje, En op den rug van eenen Haai Kwam' waarlijk deftig aangedreven Hun ,oude vriend, de sterke kraai En VederZwart mocht daad'lijik binnen In 't glazen huis van dert Vizier, Hij had blijkbaar in al die visschen Onmiddellijk een groot pleizier Zeer hartelijk was het begroeten, Er kwam bijna geen einde ,aan, En Groot-Vizier was zeer ontrperd zelfs, En pinkte uit ziijln oog een traan Ik zal jullie zei Groot-Vizier toen Maar weer je beenen geven gaan, Want heuseh, die stappers z)ij|n zeer noodig, Als je weer voetballen wilt gaan En nauwelijks sprak hij deze woorden, Of hij gat hlun een tik, één keer, En ziet, toen hadden onze vrienden Hun flinke sterke beenen weer Zij' namen gauw van allen afscheid, soms met een traan, soms mlet een lach, En Groot-Vizier vooral zeiden ze Wel allervriend'lijkst goedendag! Zij ziijln toen één foor één geklommen Op VederZwart zijn sterken rug, De kraai verhief zich uit het w'ater En vloog toen naar de maan w'eer terug De Groot-Vizier riep hun nog,even Op laatsten nipper achterna We zien elkander gauw' weer weder, Want ik kom op de maan weldra (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2