1 1 Inmaak-Brandewijn Fruit-Brandy AMSTERDAMSCHE BANK N. V. DE BESTE BRILLEN HELDER'S Brillen. ELECTRO-BIOSCOOP - Markt. „DE SPIONNE", De aanbidder van Saartje Pavias. WW UtMf l'F WW I' WW Wil' WIP* ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN UITGEVERS: LITTOOIJ OLTKOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Inmaaktijd Oenevers Frères, bijkantoofTmiddelburg A lo d Ljai roop. LAAGSTEN PRIJS VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No. 44 31 JULI 1929 33e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIËN: Voor de Jeugd. HUMOR. AMSTERDAM. KAPITAAL F 55.000.000.- RESERVE F 45 250 000. LANGE NOORDSTRAAT Harid&lscrediet$n Rekening-Courant Dsposito'.* Effecten Coupons Vreemd Geld tegen zijn VLISSINGEN Be Ha my park Leden van Ziekenfondsen 10 pCt. korting MIDDELBURG Lang@de!ft de groot® Super-film uit de „Metro-GoSdwijn Mayer" productie 1929-1930 GRETA GARBO CONRAD NAGEL FRED NIBLO ;V:>- ADVERTENTIËN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT ....-.'W*- - "Té C VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN zm WSm&MË?. msmamt Een verhaal uit den Franschen tijd. door C. JACOBSZ. V. i Bezoek. Geen lekkere koffie. Moeder Pavias w'ordt ongerust. „Be grijpen jullie het Ik niet." Het is Zaterdag de 27e Novembler. Moeder Pavias is alleen thuis, want haar man is naar zijin werk en Saartje naait ten huize van de familie Fak Brouwer. De goede vrouw heeft het druk1, want het is immers Zaterdag en deze dag staat in het teeken der grondige reini ging en een zindelijke huisvrouwi heeft dan tijd te kort. Zoo1 gaat het ook' hier. Toch staakt ze een oogenblik den arbeid, want zij1 zet zich op een stoel neder, terwijl de stoffer aan haar vingers ont glipt. 't Is, of haar gedachten elders toeven, >en dit is ook het geval. Wat doet de nijvere handen rusten Den vorigen avond is Saartje schrei ende thuis gekomen. Zooals steeds heeft Zij zich dien Vrijdagmiddag begeven naar het huis van den heer A. C. van Citters, den rechter van instructie, en reeds dadelijk na haar binnentreden! heeft ziji gemerkt, dat er iets vreeselijks moet zijn voorgevallen. Want de beide echtgenooten hebben geweend', en zitten diep ontmoedigd bij elkander. Dien mor gen toch heeft de heer Van Citters van den minister van justitie bevel ontvan gen, zich onverwijld naar Parij's te be geven en aldaar verdere bevelen af te Wachten. Is dit een maatregel, als straf bedoeld De heer Van Citters verdiept zich in allerlei gissingen, maar hij. is zich niet de minste overtreding of nalatig heid! bewust. Zijn echtgenoote zal hem vergezellen wielke gevaren ook dreigen mogen, de brave vrouw verlaat haren echtvriend niet. En Saartje is behulpzaam geweest bij het pakken dier koffers en vol droefheid dies avonds naar haar woning terugge keerd. I „Welke tijd'en tochmijlmert vrouw Pavias, „Waar mOet het heen Zulke brave menschen Dan valt de klopper van de voordeur en vlug staat zij op. Een haastige blik door het raamop de stoepi staat een heer. Wie mag het zijn En als zij even later de bovendeur ge opend heeft, ziet -moeder Pavias een langgerekt, bleek gelaat met fletse oogen, welker eigenaar haar echter on bekend is. „Goeden morgen zegt de bezoeker, terwijl hij! even aan den rand van zijn glimmendien hoed tikt, „Woont hier de timmerman Pavias Is hij thuis Kan ik hem' spreken „Neen, Mijnheer", is het antw'oord, „mijn man is aan het Werk. Maar komt Uwé toch binnen, het is zoO- koud! bui ten. Misschien kan ik'...." „Graag, vrouwtje, graagzegt de vreemde bezoeker op lijzigen toon, en terwijl hij! binnentreedt, vervolgt hij. „Ik b'en die heer De LimmerenGe hebt zeker al meer van mij gehoord, niet waar Mijn hooge en belangrijke fuin'C- „Neen, Mijnheer De Lim'merang Ik tie ken Uwé niet. We leven maar eenvoudig en spreken weinig menschen, weet uwé. Maar gaat uwé toch zitten. Wilt u mij het doel van Uw vereerend bezoek me- dedeelen Een bakje koffie, Meneer de Limmerang „Koffie, heb je koffie informeert de vreemde gast op levendigen toon, ter wijl zijn waterige oogen plotseling be langstellend tintelen. „Asjeblieft, vrouw Pavias 1 Dat verdrijft de koude." In een hoek van de kamer staat de guéridon, en daarin, op een steenen piot- je met glimmende houtsk'ooltjes staat een zwart steenen kannetje, met een pruttelende vloeistof gevuld. Uit dit kannetje vult de vrouw1 twee groote kommen een flinke schep don kerbruine suiker wordt er door geroerd en een paar scheutjes melk voltooien liet geheel. „Asjeblieft, Mijnheer de Limmerang Daar zal Uwé van opknaplpieil." Moe der Pavias lacht haren gast minzaam toe. „Maar leg uw hoed en wandelstok toch neerNeen, 'k zal ze wel op dien stoel leggen met uw handschoenen. En nu warm uitdrinken Nog een schep je suiker, Meneer De bezoeker vat de kom tusschcn de handen en warmt op deze wijze de tin telende vingers, dan, de ellebogen op de tafel gesteund, ziet hij de vrouw' over den rand van de kom een tijdlang aan. Eindelijk' neemt hiji een lange teug, wat zeer hoorbaar geschiedt, maar Saartje's moeder ontgaat dit. Dat 's mans wijze van zitten eigenlijk weinig bégrip van welgemanierdheid verraadt, och, ooik' dit wordt zij niet gewaar. Want ixj[ brandt van verlangen, het doel van zijn komst te weten. De eerste teug wiordt niet dooi' een tweede gevolgd, integendeel, met een vies gezicht zet de wonderlijke heer de kom weer op de tafel. „Smaakt de koffie u niet Vrouw Pavias ziet hem verwonderd aan. „Ze heeft al meer dan een uur staan trek ken." „Zeer w'el mogelijk, go-ede vrouw, zeer wel mogelijk De bezoeker drukt op iedere lettergreep en richt dan zijn niets zeggende oogen op de balken van de zoldering. „Maar uw kooksel, brouw sel, of aftreksel hoe moet ik het noemen is mij ongenietbaar. Uw goe de bedoeling waardeer ik ten zeerste, maar dit drabbige vochtZeg eens, vrouw Pavias, welke zijin de b-estanddee- len van dit voortbrengsel uwer huis moederlijke capaciteiten De zonderlinge man kruist de armen over de b'orst, en ziet de onthutste vro-u'w vlak in 't gelaat. De balken van den zolder hebben blijkbaar alle aan trekkingskracht verloren. „Bestanddeelen luidt het antwoord op vinnigen to-oin. Wie met mloeder Pa vias goede vrienden wil blijven, zegge niets ten nadeele van haar koffie Vrij ontevreden ziet zij den o-nhebbelij'ken cri ticus aan. Wie is hij toch Wat is de oorzaak van zijn komen Hij zal haar toch niet willen bestelen.... 'tis zo-o'n angstige t ijdEn plotseling verlangt zij onuitsprekelijk naar het klokje van twaalven, het tijdstip waarop- Andries thuis komt vo-or het middagmaal. „Bestanddeelenvraagt ze nog eens. Doch als ze plotseling denkt aan de mogelijkheid, dat de reden van 's vreemd-en komst zeer wel een goede zijn kan, vervolgt de vrouw o-p den in- nemenden toon van zooevcn „Ja, hoor eens, MeneerEchte koffie hebben we natuurlijk in geen jaren gedronken. Wat ik U aanbo-od Was een aftreksel van bruine boonen, die eerst geroosterd', en daarna gemalen zijn. En het smaakt wel, als men er maar eerst aan gewend! ge raakt is." „Ja, vrouw Pavias. Dat zal wel Zoo zijin." De vreemdeling heeft den blik weer op zijn gastvrouw gevestigd. „Uw woorden zijn enkel waarheid. Koffie wie kent dien smaak nog Thee, tabak... etcetera, idem, idem Maar o, dat wijl liet nooit vergeten, de stem van den heer -de Limmeren klinkt weer zeer lang zaam1 als de groote Napoleon ge meend heeft, do-or zijn Continentaal Stel sel allen handel met Engeland onmoge lijk te moeten maken, -d'an vrouw Pavias, dan past het ons, ja het is zelfs een roemvolle plicht, als getrouwe onderda nen Zijn Keizerlijken wil ten volle te eerbiedigen. Is het niet zoo- En gedurende deze ze-er fraaie oratie gaat zijn lange, bc-enige wijsvinger waar schuwend' omhoog, en in deze houding blijft dit lichaamsdeel geruimen tijld. De arme vrouw wiordt nu toch wezen lijk' ongerust, en als d-e man met het lange gezicht plotseling opstaande zijin vraag voor -die tweede maal -op denzelf den temenden toom herhaalt, dan sta melt ze verward, „O ja, Meneer natuurlijk, Meneerzeker, Meneer..." Een tijid tijld lang zou men zelfs het vallen van een speld hebben kunnen ho-oren. D-e vrouw des huizes is aan een stijgende onrust ten prooi, -en de man, die haar heeft veroorzaakt, b'eziet alles in het rond met gro-o-te aandacht. „Ik zal U zeggen, wat mij' hier ver schijnen doet." De bleeke lippen plooi en zich tot een minzaam lachje, en de kwijnende -oogen lichten heel even. „Uw' man heeft helaas geen werkVeel heb ik -echter omtrent zijin uitnemlen-dlei bekwaamheden vernomten, -en daarom wil ik hem1 werk bezorgen. Mijn con nexion zijin vele en „Maar Meneer Men he-eft U verkeerd ingelichtD-e brave vrouw ademt -eens klaps weer veel vrijler. „Mijln man heeft gelukkig vast werk. Maar ik ben U des alniettemin zeer dankbaar, Meneer De Limmerang, vo-or Uwe buitengewoon groote go-edheid." De edele -man wuift afwerend miet de hand, zeer plechtig. „Geen dank geen dank. Vast werkprachtig, vrouiw Pavias Wat is de mensch zon der arbeid Een trekpot zonder tuit Ge vat -dien zin van deze mijne woor den Hebt ge kinderen, vrouw-Pavias?" „Ja, Meneer Eéne Een dochter van twintig jaar Zo-o'n b'est meisje, Me neer Dc Limmierang En handig met de naald-en vlijtigZe is nu niet thuis." „Van harte gefeliciteerd', goede vrouw. Arbeidzaamheid is een der schoonste hoedanigheden, welke den mensch sie ren Thans ga ik u verlaten." „Maar Meneer! Wacht toch Binnen een kwartier komt 'm|ijn man thuis „O neen O neen De keurig ge- kleede heer staat haastig op. ,,'k Heb het zoo druk, weet ge Nu vrouw Pa vias Ik kom er wel uitAdieu, hoor Als vader, moeder en dochter des avonds Weer vooir de zooveelste maal o-ver d-'en geheimzinnigen bezoeker spre ken, -en allerlei gissingen wagen, gaat vader Pavias plotseling een licht opi en bijl zegt „Een lang, bleek manspersoon die lijzig spreektDe Limmierang.... Vrouw! Saartje! De Limmierang Van Limlmieren 't Is Teeuw, -die zijin naam' verfranscht heeft 1 Wat kwam' hij doen Hij weet zeer goed, dat ik niet werkloos ben Wat voert hij' in zijn schild, de luilak Begrijpen jullie het Ik niet 1" (Wordt vervolgd) D-e heer Van Citters en zijin echt genoote werden bijna Vijf maanden te Parijs opgehouden. De reden Een fu tiliteit. De val van Napoleon schonk bei-den de vrijheid. ANTWOORDEN Nos. 53—56. No. 53. D-en mond -o-penen. No. 54. De figuur wordt dan aldus e 8 i i 9 9 I I I No. 55. Torenspits (van achteren naar voren gelezen). No. 56. De letter S. RAADSELS. No-. 57. Ik groei in het bosch, Doch keert ge me o'm, Dan hein ik vol cijfers, En heet ik een Kom', nu eens gauw en goed geraan, Wat moet -op die drie puntjes staan No. 58. Welke vaten kunnen niet met Wijn gevuld worden No. 59. Wat staat er midden in een dal No. 60. Van 'welke gaven kan nie mand rijik 'Worden GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Damespoit. miet„inh., Riem, Teek'e- ninig, Do-osje Koraaltjes, Huissleutel', Vulpotlood, Nationaliteitsbiewijs, Pet. b. Bij' ingezetenen Lederen Riem, de Lange, P-en'ninghöeksingel L 70 Belas- tingmerk, F. P-etiet, Bog-ai-dstraat D 33; Lorgnet, D. Mol, Wagenplein Q 119 Pak' Enveloppen, J. Broerse, N. Vliss. Weg E 132 Postduif, W. de Rijke, Arnebiiug D 11 Armband, 2 Petten, Jas en -een Hemd, Zwemmeester, Gem. Zweminrichting alhier Postduif, M. J. Klercq, Vlasmarkt L 21 Satin-et Doekje, Tavenier, Lambrechtstraat L 93 Regen jas, Gem. Veldwachter, Biggek'erke Bal, Wedts de Zwart, Bastion N 65 Snoeimes, Buis, Breeweg 't Zand D 446 Paardendeken, E. B. Ronca, Lange Delft A 97-98 Sierspeld (Doublé), Mej. Moeleker, Vold-erijlaagte M 75 Arm bandhorloge, M. Prins, Prins Hendrik- Weg, Vlissinge-n Schooletui, G. Ver- kleij', Seissingel R 182 2 Handdoeken!, Burgs, Eigenhaardstraat P 235Bro che, G. J. Koo-man, Lange Gortstraat I 326 Potlood, Vermeulen, Bellinkstr. G 135 Belastingmerk, Patemier, Daim1- poort T 10 Zweep, L. Marinusse, Na dorst 2 Potlooden, A. Tilro-e, Bleek E 94a Damesport. mét inh., W. Sturm, Dampo-ortsingel T 176 Pakje met inh., J. v. d. Berge, Lange Giststraat F 179 Baalzak inh. 2 Zakken en paar Klomp-en, Wachtpost Markt, alhier; Rijlwicl, Min derhout, Segeierstraat H 31 ,Port. met inh., W. Kraak, Jacob Catsstraat S127; Port. m-et inh., Moes, Schuttershlofstraat K 119 Schipper Diumbjooiml, Klaasen, Vliss. Wagenplein Q 114. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. Van een landbouwer en een dichter. Een rijke landbouwer uit het Over- kenden dichter Joachim Oudaen -een tweeregelig versje op het krat van zijn wagen. Onze dichter, die zich met recht te hoog achtte vo-or zulk rijmgeknutsel, weigerde, maar de man hield niet o-p en stoorde zich aan geen weigering. Hij- kon niet begrijpen, dat het Vooruitzicht geld te Verdienen den poëet niet bereid williger maakte. „Ik geef twintig ducaten 'als UEd. zoo'n gedichtje maakt." „Maarzul je 't zeker plaatsen „Zonder twijfel, met mijn naam er onder." „En als je het niet do-et „Dan verbeur ik de dubbele som aan de armen." „Kun je schrijven „Ja." „Schrijf dan Gro-ot van stuk en lomp in 't vragen, Is de voerman van deez' wagen." Dat de armen onwillens bedacht Wér den, spreekt vanzelf. Het beste antwo-o rd. John Wesley vertelde eens aan zijn vriend Clarke, dat hij -op straat twee twistende vrouwlen had ontm'o-etde e-ene stond heftig te schelden en te ge- sticuleeren, de ander stond er doodstil en zwijgend bijl. Eindelijk vVas de schel dende vrouw uitgeraasd en riep- uit „Kom, Vooruit, zeg nu ooik ee'ns wat, dan kan ik je antwoorden". En Wesley zei tegen Clarke „Adam, dat was een les vo-or mij, zlwiijlgen is dikwijls het beste antwlo-ord o-p-smaad". o Leer om leer. Een schatrijk scho-enenfabrikant nolo- digde te Nizza den beroemden violist Isaye bij- zich te eten. Na den maaltijid liet hij een vio-ol ha len en verzocht zijn gast iets te spelen. De violist, een zeer gevoelig mensch, beet zich op de lippen, maar speelde. Eenigen tijd later vroeg Isaye den millionnair bij zich aan tafel. Toén die mokka werd rondgediend, verscheen er een bediende met een paar oude laarzen, welke Isaye met een ernstig gelaat aan zijn rijken gast gaf. „Wat moet ik daarmee doen vroeg deze. 1 „In Nizza heeft u mij verzocht, wat vo-or u te spelen. Och, do-et U me nu het plezier en lap me die laarzen een' beetje op. Nietwaar, ieder in z'n eigen vak." o VERSTERK UW NIEREN Werp dat lustelooze, afgematte ge voel van u, en herwin uw gezondheid en energie door uw nieren te helpen om de schadelijke en kwaaddoende ver giften uit uw bloed te filtreeren. Maak uw leven weer tot een lust 1 Die pijn in de lendenen, die urinestoornissen, dat vermoeid, zenuwachtig, uitgeput gevoel, die hoofdpijn en duizeligheid kunnen alle te wijten zijn aan nierzwakte, en deze kan overwonnen worden. Piekeren helpt u niet. Word flink en gezond door het gebruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen. De tijd bewees, dat dit specifieke niergeneesmiddel aan de nieren juist die versterkende hulp geeft, die zij noodig hebben en deze or ganen bijstaat om het bloed volkomen en terdege te zuiveren. Door nieuwe kracht aan de verzwakte nieren te geven, kunnen Foster's Pillen kwellende nierverschijnselen als rheu- matiek, ischias, spit, waterzucht, nier steen, en blaasontsteking verlichten en voorkomen. Duizenden in Holland danken hun tegenwoordige goede gezondheid aan de genezende eigenschappen van dit niermiddel. Begin nog heden met het gebruik en zie hoe snel gij een flinke gezondheid kunt herkrijgen. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geql etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten ik f 1.75 per flacon. Speciaal adres voor FOSTER'S RUGPIJN NIERPILLEN MAAGPILLEN ZALF bij PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detail. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 24—30 Juli. ONDERTROUWD M. de Lange, 26 j. en A. Sn'ijidiers, 23 j. GETROUWD J. Steinvbort, 23 j. eni K. Vader, 23 j. J. de Klerk, 30 j. en J. A. Loomans, 22 j. K. H. van Faas- sen, 24 j. en G. J. Wentzel, 23 j. A. W. Dekker, 29 j. en C. H. Louwis, 39 j. BEVALLEN H. M. van Aalderen, geb. van Oorschot, z. J. Schuilw'erve, geb. Kloet, z. J. Ad'riaanse, gebL de Klerk, d. M. E. W. Antheunisse, geb. Snijders, d. -V';;T\ v.. G SPECIAAL VOOR HET DOEL GE STOOKT, dé vruchten blijven jaren goed PER LITER f 2.80. voor Inmaak van alle vruchten. PER LITER f 1.90 met gratis recepten. Likeurstokers Middelburg OPGERICHT 1871. Verhuurt loketten in haar BRAND- en INBRAAKVRIJE Kluisinrichting Av&VKnnci, 106 di® tcacu© Op, verruwnr> Liw odem^CLlin^ rn©t AKKêr'S (Adv. in Blokschrift). I -C -v c; M c:> ..£Xvr BHHBh In aansluiting van ons KERMIS-PROGRAMMA brengen wjj U ter vertooning, vanaf VRIJDAG 2 AUGUSTUS a.s. en volgende avonden (The Mysterious Lady), naar het boek van Ludwig Wolf. (Een aangrijpend en gepassioneerd liefdesdrama in 9 bedrijven, met in de hoofdrol 's werelds meest beroemde filmster bijgestaan door De regie van dit superieure filmwerk is in banden van de vervaardiger van ,BEN HUR". Toegang 14 jaar.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1