Linnen Gostuum v°°r spotprijs NI. VAN L00, K. Noordstraat PROPAGANDA-AVOND DE CONST AN TI A- t. Het valt niet te betwisten!! een Loopjongen. netten Loopjongen. nette Loopjongen Nette Loopjongen Loopjongen gevraagd nette Winkeljuffrouw. een Winkeljuffrouw Thuisnaaister, MET GOD VOOR 'T RECHT GROOTE KOORSCHOL versch gerookte Paling „VITAMIN" - Noortot C 33. PUROL HOOP DER TOEKOMST A. v. ROON, v.h. R. J. DE MUIJNCK, H. H. van 't Westende ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Nette Meisjes UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Gaat U op reis of naar het strand koopt dan eerst een Heeren Costuums Jongeheeren Costuums, Matrozenpakjes Katoenen Jongenspakjes 4,50 tot 10,50 broek 3,75 tot 5,50 1,85 tot 3,50 3,75 tot 4,75 Donderdag 1 Aug. 's av. 8 uur Bogardzaal ALBERT HEIJN is en blijft het aangewezen adres voor uitsluitend PRIMA KWALITEIT tot UITERST LAGE PRIJZEN. MIDDELBURG. VLISSINGEN. Natte Jongen een Smidsleerling of halfwas. Smidsjongen Smidsleerling of halfwas/ Loopjongen net Dienstmeisje gevraagd. Nette Loopjongen of Loopmeisje nette Leerjongen of Tweede Bediende. Flink Dagmeisje Dagmeisje gevraagd. Meisje gevraagd Net Meisje 2de Meisje, Dagdienstbode net Dagmeisje. PRIJS DER ADVERTENTIËN: VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN Voor de Jeugd. Adverientlën ONTVANG E N ENTRÉE 10 CENT. KACHEL-WASCHMACHINE voor f 7,90 alleen bij Op warme dagen een heerlijke flesch EAU DE COLOGNE van de firma J. C. Boldoot of „4711" per maat en per flacon verkrijgbaar bij v.h. M. J. Timmermans, Pottenmarkt. SLAPELOOSHEID Mijnhardt's Zenuwtabletten GEVRAAGD per pond WITTE SUIKER 22 GROVE RIJST 10 GRIESMEEL 12 ABRIKOZEN 48 CALIF. PEREN 33 PERZIKEN 36 MOOIE PRUIMEN 18 SCHIJFJES APPELEN 45 STUKJES 48 HEERLIJKE DRUPS per half pond, vanaf 17 HEERLIJKE JAMS per pondspond, pot gratis 39 ets. REUZEN ONTBIJTKOEKEN per stuk21 ets. CHOCOLADE HAGEL per half pond 29 ets. WITTE HAGEL per half pond 21 ets. VRUCHTEN IJSWAFELS per half pond 25 LIMONADE diverse smaken per groote ffesch vanaf 70 DE FIJNSTE TROEBELE SINAASAPPEL LIMONADE per groote flesch95 PLUM CAKES 7 voor 25 VERSCH GEBRANDE PINDA's een pond voor 16 ets. ZUIVER RUNDVET per pondspak 34 ets. PRIMA MARGARINE per pond vanaf 32 ets. GELE ZEEP per pond 11 ets. TRANSPARANT ZEEP 12 ets. HUISHOUDZEEP 6 stukken v. 21 ets. ZEEPPOEDER 3 pak voor 21 ets. CHOCOLADE REEPEN diverse smaken 6 voor 25 ets. Vragen en bezorgen zonder prljsverhooglng aan huls. AdresWALRAVEN, N. en St. Joosland. gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek, Molenwater M 255-256, Middelburg. Na opleiding hoog loon. ANTWOORDEN Nos. 49—52. No. 49. Door de 3, 5 en die 1 van 19 uit te wiss'chen. No. 50. Op het vuur, evenals Wiji. No. 51. Hij' trapte niet op z'n kop', maar op die b r u g. No. 52. RAADSELS. No. 53. Wat moet ieder doen, die wil eten No. 54. Leg eens twintig erwten of bloonen, zoo als in de figuur. Neem1 er nu eens vijf weg, maar zorg, dat op elk rijtje toch vier blijven liggen. Kunt ge dat No. 55. Kunt ge lezen wat hieronder staat Stipsnerot. No. 56. Wat is klein in Parijs en groot in Schiedam maassche verlangde eens van den be- BURGERLIJKE STAND ,VAN MIDDELBURG. Van 15—23 Juli. ONDERTROUWD G. J. van Dort, 25 j. en J. M. Sirtke, 25 j. L. Joosse, 53 j. en W. idle Klerk, 35 j. G. J. ld© Noiod:, 27 j. en C. de Klerk, 26 j. BEVALLEN W. P. Buijs, geb. Cor- nelissen, z. C. Brevet, geb. van Schaik, z. P. Hoek', geb. Zeeveldf, z. OVERLEDEN J. Couzij', 60 j., geh. met O. O. Meinsma M. van Heuimen, 74 j., geh. met J. M. J. Coulon M. de Wolff, ongeil, id. 57 j. P. L. P. de Bree, dl 9 j. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Duimstok, Manchetknoot, Ppjrt. met inh., 2 paar Dalmleshamdscboenen, Zak'kam'metje in etui, Rijlwielbel, Fanta siespeld, 2 Belasting-merken, Vulpotlood. Damesjapon, Leerboek, Pet. b. Blij' ingezeteneh Port. met inhoud, Raammakers, Dolmburg Schuitvlot Q 237 Damesmantel, J. Sturm, Nooedwieg R 40Damesbadmuts, Bolier, Spuistraat F 106 Koperen Gewicht, die Clerk1, Hen drikstraat W 74 Vulpen, N. Pool, Brak straat O 211 Ged. van Armband (goud1), Overbeeke, SegeersWeg V 109 Kinder- port., B. Bostelaar, Lange Giststraat F 186 Koperen Gewicht, M. Meijer, Zus terstraat I 240 Baaizakje, Mej. Aar- noutse, Achtersingel Q 135 3 Sleutel tjes, Bosschaert, Segeersingel Belas- tingmerk, M. Joosse, Lange Geere K 248 Vulpen, J. J. Dunnes, Gortstraat I 321. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. 1573 in Alkmaar, door J. SNOEP Jr. Prijs ingewaaid f 1.80, gebonden f 2.25. Uitgave van G. F. CALLENBACH te Nijkerk. De schrijver koos wiel een zeer dankbaar onderwierp. Zeker, ons volk weet nog wiel dat van Alkmaar de victorie begon, miaar hoe die victorie bevochten werd en wat er 't ver strekkend gevolg van 'tvas, weten slechts weinigen. Men leze dezen boeienden historischen ro man en mien zal er van genieten, 't Is ©en boek' voor-oud en jong. Dit werk verscheen als 't 3e deel van den 32en jaargang der Christelijke Bibliotheek, zoodat alle leden een ex. ontvingen. Zijl, die zich thans abonneeren, ontvangen het direct, benevens het prachtig uitgevoerde Kerst- b o e k, dat als deel I verscheen, en G e - luksillusie van Mevr. Westerbrinjk— Wirtz, het 2e deel van dezen jaargang. Bo vendien ontvangen de leden in dezen jaar gang nog twee boeken. De abonnementsprijs der Chr. Bibl. is slechts f 5.00 per jaar voor ingenaaide en f 8.40 voor gebonden boeken franco p. post f 0.75 hooger. De catalogus, vermeldende alle Voorwaar den en premieaanbiedingen, is bijl eiken boek handelaar gratis verkrijgbaar en wordt ook op aanvrage toegezonden dopr den uitgever G. F. CALLENBACH te NIJKERK. EN Stukgeloopen Voeten VAN DE ONDERAFD. v. d. N. C. G. O. V. KAARTEN VERKRIJGBAAR AAN DE ZAAL. HET ADRES voor Verwarming van GAS en KOLEN, STERILISEER, GEGALVANISEERD en HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN. Langeviele K 219, Middelburg Tel. 330. Itengevolge van de zomer warmte, overwint men spoedig door het gebruik van een paar Glazen buisje 75 ct. B^Apoth. e^Drogisten ALBERT HEIJN DROGISTERIJ SCHULTE EN THIEME vraagt gevraagd ter opleiding. Adres Electrische Drukkerij Meulen- berg, Loskade. S. WIENER Co. vragen voor direct een om! tevens in het vak te warden opge leid. Terstond gevraagd Adres J. F. de Bruiijn, Teerpakhuizen- straat. 1 I Adres Van Hecke, Spuistraat, gevraagd. Terstond gevraagd een Adres J. C. Bouwens, Mr. Smid, Wa- genaarstraat. gevraagd', voor licht wierk, niet beneden 14 jaar. Drukkerij' „De Lange Jan", Noord straat bij liet Postkantoor, Kan geplaatst worden een om tot Winkelbediende te worden op geleid. i Adres D. C. Bouwense, K. Delft G 3. Per 1 Augustus of later Adres Krijger, Noordstraat L 104. gevraagd, ongeveer 14 a 15 jaar. Adres Bloemenwinkel, L. Noordstraat. 14 jaar. Adres J. van Holthuij'sen, naast Hos pitaal. gevraagd. Leeftijd liefst 14 jaar. Adres J. F. Wols'ky, Langedelft I 18 COIFFEURS. Gevraagd een Adres Th. A. Schippers, Dames- en Heerenkapper, Lange Noordstraat 28. Gevraagd een Adres D. C. Bouwense, K. Delft G 3. GEVRAAGD met het vak bekend genieten voorkeur. Adres L. B. de Nij's, Lange Delft. EEN MEISJE GEVRAAGD voor 's mlorgens. Zondags vrijl Leeftijd 1416 jaar. Adres Seisdam 21 ben., Middelburg. gevraagd: van half acht tot vier uur in gezin zonder kinderen, leeftijd boven 16 jaar. Adres Dam F 97 boven. Terstond een net Adres Mevr. Verhage, Veersche Sin gel 85. van 8 tot 5 uur. Zondags vrij!. Adres Rouaansche Kade G 155. gevraagd van half acht tot vier uur. Adres Dam F 98. Mevrouw Van Hoek, Rouaansche Kade, vraagt tegen October een wegenis huwelijk van het tegen'wjoordige. Met 1 September een gevraagd. Adres Mevr. den Boer, Lange Burg B 1, boven. GEVRAAGD Adres D. W. Theri, Hoiofd der Openb. Lag. School V-eere. GEVRAAGD voor het maken van Werkmansoonfectie Adres bureau van dit blad.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1