□EFHHM Top-Water Magazijn De Zwaluw. Wanneer 71 VAN LOO, tochten Donderdag laatste dag der Groote Internationale Bakkerij-Tentoonstelling geschikte Personen. Gebruikt Orgel Nieuwe Koekjes. Magazijn De Zwaluw. Trekking Maandag a.s. Versche gerookte Paling. Inmaak-Brandewijn Fruit-Brandy GrooteKookschol Een flinke,Loopjongen een Loopjongen. Loopjongen, filnken Loopjongen. Nette Loopjongen 75 CENT BLOEMISTERIJ BALJEU. GRAAFEILAND Inmaken zonder Inmaak-Apparaat. f 0.40. Zeeuwsche Piano- Orgelhandel, Linnen Heeren Sport-Costumes Zeeuwsche Piano- Orgelhandel, I Firma 0. DE JAGER Jr. - Langedelft Strijksters en Leerling- Strijksters Nette Meisjes Bessenplukkers(sters) ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Advertentlên BEHANGERS- en STOFFEERDERSBEDRIJF. P. DAMMAN, Vlasmarkt K 150, Middelburg, levert hare alom bekende LIMONADE-SIROPEN als: Frambozen, Citroen, Sinaasappel, Ananas, Grenadine, voor slechts PER HEELE FLESCH. Tevens het bekende Belgische Natuurbronwater voor slechts 25 cent per LITERFLESCH. Drinkt nu met de warme dagen onze zeer fijne LIMONADE-SIROOP. NIEUW ORGEL verzekerd wilt zijn van PRIMA VAKKLEEDIN6 aan den laagsten prijs, bezoekt dan ons Magazijn en U zult naar uwe volle tevredenheid slagen. Geheel nieuwe modellen en prima afwerking! 4 50 tot 10.50 Prima Kwaliteit. Korte Noordstraat, Middelburg. ilyrn-°f Kinkhoesh BenouwdkelcL op de borvst Van Llw kleine beV-iandelh gy beeV met AK<er^ Abdijsiroop. Geopend van 10-5.30 en van 7-10 uur. Entrée f 0,50 plus stedelijke belasting. zoekt voor de door haar te stichten Café's te Eindhoven en omstreken Sollicitanten moeten in het bezit zijn van minstens f 500,--. Schrijven aan Prins Aalsterweg 81a, Eindhoven. Neemt proef met enze Zeer fijn van smaak en niet duur. Voor Reparatie aan Rijwielen is het best ingericht en kan daarom goedkoop en goed werken. Onderdeden voor alle merken INDUSTRIE-en HUISHOUDSCHOOL TENTOONSTELLING DONDERDAG 18 JULI 1929. Keukenfornuis, een Wieg, Box en Kinderstoel. Laatste week. Nederlandsche Staatsloterij. „DE WITTE STAD" NIEUW! VAN BENTHEM EN JUTTING Leerboeken Woordenboeken Atlassen Goede gebruikte te koop aangeboden. Net Kosthuis goed Tehuis gezocht ONTVANGEN „VITAMIN" Noordstraat C 33. Inmaaktljd Denevers Frères, Een Jongensfiets Een nette Wasch Weder ontvangen „VITAMIN" Noordstraat C 33. WINKELBEDIENDE. D. C. BOUWENSE, Kortedelft G 3. Halfwas Smidsknecht Een Smidsjongen Smidsleerling of halfwas. Burgermeisje, flinke Meid of Meid-Huishoudster Meisje gevraagd nette Dienstbode Meisje gevraagd net Meisje flinke Dienstbode Een flinke Dagmeid Flink DAGMEISJE gevraagd. Meisje gevraagd net Dagmeisje Een Naaimeisje gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek, Molenwater M 255-256, Middelburg. Na opleiding hoog loon. VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT No 42 17 JULI 1929 33e JAARGANG UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 EEN ZEGEN VOOR DE MENSCHHEID. Iedere lijder aan verzwakte nieren, die gaarne zijn gezondheid zou her krijgen, behoort Foster's Rugpijn Nie ren Pillen te gebruiken, het middel, dat nieuwe kracht en energie aan tal van angstige nierlijders bracht. Het 25-jarig succes stempelt dit niermiddel tot een ware zegen voor de menschheid. Ook gij kunt daarvan profiteered Be gin nog heden met het gebruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Merk op hoe uw gezondheid erdoor verbe tert Hoe de rugpijn afneemt, hoe de pijn in uw ledematen en spieren ver mindert, hoe spoedig^uw nier- en blaas- stoornissen verdwijnen. Door het ver sterken van uw zwakke nieren raakt giij bevrijd van urinekwalen, rugpijn, rheu- matiek, blaasontsteking, waterzuchtige zfwellingen, ischias en spit. Stel 't niet uit. Laat de trage nierwer king niet van kwaad tot erger worden. Begin dadelijk met Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Kom de aangetaste nieren te hulp, waardoor het bloed weder be hoorlijk gezuiverd en verrijkt wordt en het geheele gestel bevrijd wordt van schadelijke onzuiverheden. Foster's Pil len worden vervaardigd in modern in gerichte laboratoria, worden noch bij de vervaardiging, noch bij de verpak king door menschelijke handen aange raakt, en bevatten geen schadelijke be- standdeelen. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let fier vooral op) bij apotheken en drogisten sk f 1.75 per flacon. Speciaal adres voor FOSTER'S RUGPIJN NIERPILLEN MAAGPILLEN ZALF bij PAUL VAN S LU IJS Go., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detail. O nderge te e kende beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende werkzaalmt- heden in het Het werk wordt vakkundig en aan zeer concurreerenden p r ij: s uitgevoerd. Ex-bediende van den Heer Joh. A. Julianus. Adres Hoogstraat I 140. TROEBELE SINAASAPPEL, HELDERE SINAASAPPEL, FRAMBOZEN, CITROEN, GRENADINE. PER HEELE FLESCH 65 CENT. prachtige toon, fraaie eikenkast, mooie registers, 2 kniezwellen. SLECHTS f 195.—. 5 jaar garantie. Betaling mdt 7 gld. per maand. KORTE BURG A 33. Blauw keper Jassen 2.50 tot 3.50 Simson Jassen 3.25 tot 4.75 Grjjze Kruideniersj assen 1.95 tot3.50 Lange Stofjassen 2.75 tot 4.50 Grjjze Sportcolberts 2.25 tot 4.50 Witte Koksbuizen 3.75 tot 4.50 Witte Slagersjassen 3.75 tot 4.50 Witte Kelnersjassen 3 50 tot 5.00 Witte Kappersj assen Witte Damesj assen Overalls Pilow Broeken Manchester Broeken Blauw Keperbroeken Simson Broeken Bakkers Broeken 3.75 tot 4.75 3.00 tot 4.50 3.75 tot 6 50 3 85 tot 7.50 3.85 tot 6.50 2.25 tot 3.50 3 00 tot 4 50 3.75 tot 4.50 ma SEISWEG R 235 TEL. INT. 353 MIDDELBURG. LOSSE BLOEMEN, BLOEMWERKEN. GROOTE EN JARDINIÈRE VARENS. RUIME KEUZE IN PALMEN EN ANDERE SIERPLANTEN. DIVERSE BLOEIENDE PLANTEN. SIERKURK, MAKART-ARTIKELEN, BILLIJKE PRIJZEN. (Adv. in Blokschrift). in goeden slaat, mooi van toom. SLECHTS f 125.— KORTE BURG A 33. Corona per half pond 20 cent. Ringen per half pond 20 cent. Tip Top pier half pond 20 cent. Lievertjes per half pond 20 cent. Bruidsuikers per half pond 20 cent. Gelei Banaantjes per half pond 25 ct. Gelei Vruchten per half pond 25 cent. Zeer fijne Bruidsuikers per half pond 25 cent. Vruchtenrollen per rol 5—10 cent. Fruitrollen per rol 510 cent. VAN MELLE'S TOFFEES in 5 verschil lende smaken per ons 16 cent. Veka Toffees 2 ons voor een kwartje. Versch gebrande Olienootjes per pond 18 cent. TE MIDDELBURG. van door de leerlingen in het afgeloo- pen jaar vervaardigd werk in het ge bouw der school KORTE ST. PIETER STRAAT A 81, op Voor ieder gratis toegankelijk des voor- middags van 10—12 en des namiddags van 25 en van 79 uur. lü u ders, In- en uitwendig geheel geëmailleerd. Een «k gasfornuis, gemakkelijk te onderhouden en met een langen levensduur. W Kortom; Een Ideaal llffl fornuis, een „tnventa"! JÊl Wat wilt U meer? ffWf a a o a <u N bz) v *5 cd es <D CQ TE KOOP AANGEBODEN EEN Adres Lange Geere 329. Nog alle deelnamen verkrijgbaar. Zelfde Winstkansen als biji de Verkrijgbaar biji den Hoofdagent van I. A. WILLEMSEN, Noordstraat bij: het Postkantoor en JAC. WILLEMSEN, Noordweg R 47. De Drogisterij SCHULTE EN THIE- ME, in het Huis met de Roode Pilaren, heeft den verkoop van een nieuw soort inmaakpapier. Bijl gebruik van dit inmaakpapier heeft men geen steriliceerketel, of een bepaald' model inimlaakglas noodig. Het inmaakpapier is glashelder, smaakloos, reukloos, luchtdicht en is bestand1 tegen kokend w'ater. Bij elke rol is een gebruiksaan'wijlzing met kookrecepten. Prijs per rol van U/2 Meter lengte en 32 c.M. breedte Algemeene Boekhandel Lange Burg C 92 Middelburg Adres Domburgsch Schuitvlot Q 214. aangeboden, geein beroeps. Brieven onder letter L bureau v. d. blad Wegens ziekte wordt een voor meisje van 3 jaar, tegen vergoeding Adres bureau van dit blad. SPECIAAL VOOR HET DOEL GE STOOKT, de vruchten blijlven jaren goed PER LITER f 2.80. voor Inmaak van alle vruchten. PER LITER f 1.90 met gratis recepten. Likeurstokers Middelburg EEN ZWAAR VEERENBED MET PELUW TE KOOP. Adres Wal B 42. TE KOOP. Adres Korte Noordstraat E 8. gevraagd. Adres bureau van dit blad. GEVRAAGD om te worden opgeleid tot DROGISTERIJ SCHULTE EN THIEME vraagt Zoo spoedig mogelijk gevraagd. Adres F. de Bruij'n, Electrische Sme derij!, Teerpakhuizen P, 37. vraagt een b'i'ltjid 1415 jaar. E. H. Boassan Co. vraagt tegen 1 Augustus een gevraagd. Adres Van Hecke, Spuistraat. gevraagd, kunnende fietsen. Aanmelding Donderdag. Adres Meinsma, Langedelft. Terstond gevraagd een Adres J. C. Bouwdns, Air. Smid, Wa- genaarstraat. gevraagd. Adres Qebr. P. en J. Mesu, Nieuw en St. Joosland. NETTE JONGEN GEVRAAGD Hoog loon. Adres Bakkerij! H. B. Wijtman, Hee- renstraat H 170. Gevraagd net niet bededen 18 jaar voor 6 wieken, bijl 2 kinderen. Adres Lange Burg B 8. Wordt gevraagd tegen 1 Sept. een v.g.g.v. Hoog loon. Adres te bevragen Boekh. Fa. Gebr. Hildernisse, L. Noordstr. 184, M'burg. niet beneden 14 jaar, voor boodschap pen en lichte huishoudelijke bezigbedeln van 1012 en van 25 uur. Adres Lange Singelstraat N 173. Gevraagd in klein gezin te Bussum v.g.g.v. Aan te melden bijl Mevr. van StrienPolderdijk, „Huize Artima", Nieuw- en St. Joosland. Een eerstbeginnend voor de morgenuren. Adres Korte Delft G 15. Gevraagd een van 8 tot 4 uur. Leeftijd1 16 a 17 jaar. Adres Mennes, Noordstraat 114. Door teleurstelling tegen 1 Aug. een gevraagd, voor dag of dag en nacht, hulp van een Werkvrouw, wasch bui tenshuis. Adres Firma Paterik, Burg. gevraagd. Adres Gortstraat 31. Adres Varkensmarkt K 41. van 8 tot 5 uur. Zondags vrij!. Adres Rouaansche Kade G 155. Gevraagd een 14 of 15 jaar. Adres Langeviele K 218. gevraagd1, per 5 Augustus, genegen boodschappen te doen. Loon f 1.— per week. Adres Zusterstraat 243. EEN MEISJE voor den DONDERDAG gevraagd1. Adres bureau van dit blad. 'kunnen direct geplaatst worden. Zeeuwsche Confectiefabriek, Molen water M 255256, Middelburg. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1