Jtestanten Costumes M. VAN LOO, K. Noordstraat Coöp. „De Broederband" U. A. Restanten Lappen. Donderdag, Vrijdag, Zaterdag a.s. OPRUIMING RESTANTEN. Huis van Ongeregelde Goederen, GROOTE RECLAME VAN NELLE's KOFFIE „Groenmerk" ontvangt ieder kooper, die f 1.50 besteedt VAN NELLE's KOFFIE „Groenmerk" MAGAZIJN „DE ZWALUW", Een nette Jongen Coöp. „Vooruit" U. A. De Groote Internationale Bakkerij-Tentoonstelling in het Schuttershof te Middi Is thans geopend. Dagelijks Concerten. Zijden Kappen Nette Wasch gevraagd, Oud Zoet Bier Waarom JOH. A. JULIANUS, Dnitsche Piano „De Kleine Winst" Loopjongen een Loopjongen. Een Jongen gevraagd Nette Loopjongen Loopjongen gevraagd. Leerjongen gevraagd. Flinke Werkvrouw Jongeheeren Costumes Kinderpakjes Matrozen Pakjes Regenmantels en Regenjassen Alle restanten zijn van dit seizoen. De nieuwste dessins en modellen. Firma B. BOUMAN. EEN HALF POND CADEAU. Op DONDERDAG, VRIJDAG en ZATERDAG 11, 12 en 13 JULI EEK HALF POND Electrische Lichtinstallatie MENNES, NOQRDSTRAAT Stoelwagentje Kanarievogel met Kooi en Standaard Zeeuwsche Piano- en OrgoHiandtl, Net Meisje Nette Meisjes worden aan spotprijzen opgeruimd. Het coöperatieve merk HAKA is absoluut een waardevol merk. Huismoeders vraagt dus uitsluitend het merk LI E VEGOED's LIMONADESIROPEN (suiker uitgezonderd) ter kennismaking. gevraagd, niet ouder dan 15 a 16 jaar, die in de Fotografie opgeleid wil worden en tevens boodschappen doen Loon f 4,60 of f 5,60 per week. Adres CORNs HENNING, Markt C 14. nette Werkmanswoning, öeelnemersfsters) aan den Spreukenwedstrijd worden er op attent gemaakt dat de oplossingen uiterlijk 15 Juli a.s. in ons bezit moeten zijn. HET BESTUUR. H. H. van 't Westende, Vlasmarkt K150 - Middelburg een flinke LEURWMN. No. 238 Limonades Wijnen en Gedistilleerd. een Kippenhok met jonge Kippen. Heeren Rookers I M. A. VAN KEULEN. „DE WEEFSTOEL" een Wasch, Het voordeeligste adres voor H. H. VAN 7 WESTENDE, Orgel f165. JOH. DE HEER, Vrijdagavond 8 uur Ds. S. v. d. Molen, MT* Slechts f 450 Wegens plaatsgebrek Moderne Kinderwagen nette Dienstbode. Nette Loopjongen bekwaam Stoffeerder en een vergevorderden Stoffeerder Smidsleerling of halfwas Dagmeisje gevraagd. Flinke Dienstbode net Meisje net Meisje, nette Dienstbode. Dagmeisje gevraagd, eene Dienstbode Net Dagmeisje een Huisnaaister net Dagmeisje. bieden door hun fijne smaak aan eik wat wils de Lisvagoed's Fabrieken, (N.V. „DE HOUTTUINEN",) AMSTERDAM C. Tricot Dames Combiné's 39 cent Dames Pantalon (wit katoen) 42 cent Directolrs, alle Damesmaten 31 cent (3ébé Broekjes, ook gekleurd 24 cent Damesrokken, diverse kleuren 56 cent Extra Aanbieding Dames Japonnen mooie Mousseilnes vanaf 1,69 LANGE DELFT. LANGEDELFT 89, MIDDELBURG. DROGISTERIJ L. JANSE NOORDSTRAAT aan den laagsten prijs en zijn op '4 gebied van Da Tentoonstelling Is dagelijks geopend van 11 tot 5.30 uur en van 7 tot 10 uur (Zondag gesloten) Entreeprijs Woensdag en Donderdag f O 50 plus stedelijke belasting. Wij maken Uw enz. beslist het GOEOKOOPST f Koopt uw EAU DE COLOGNE en ODEURS per flacon en per maat, bij Pottenmarkt. Drinkt met het hooien uitsluitend ons heerlijk verkrijgbaar op heele en halve flesschen en op kleine fustjes. Tevens het beste en betrouw baarste adres voor TE KOOP RIJWIELHANDEL L. SINGELSTRAAT. KINDERKLEEDING BABY-ARTIKELEN HANDSCHOENEN KOUSEN SAJET WOL ROTTERDAM. (weinig gebruikt) een partij goede oude Steen, Pannen, Balken, Planken en Brandhout. gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek, Molenwater M 255-256, Middelburg. Na opleiding hoog loon. KERSENLIMONADE: Speciaal voor herstellende zieken! ANANAS: Yoor de dames AARDBEIEN en FRAMBOZEN: Yoor kinderen! SINAASAPPEL troebel voor iedereen Weest gesorteerd in het fijnste m^rk en bestelt dus tijdig bjj IflHBHHHBI TE KOOP EEN omgeving TramSingel. Brieven onder letter S bureau v. d. blad DROGISTERIJ SCHULTE EN THIEME Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Gabriëlse, Café de Koophandel. Specialiteit in eigengemaakte Grond- en Glansverven, in alle kleuren en elke hoeveelheid, munt uit in DUURZAAMHEID, DEKKRACHT, GLANS. Groote sorteering Zeemen, Sponsen, Borstels, Bezems, Kwasten, Witborstels, Penceelen, Vegers. De bekende Koudwaterverven GERARDIN en TIP-TOP, mooi en goedkoop, in pakken van 5 ons en 1 K.G. SPIEGEL- en VENSTERGLAS in alle maten. MODERNE BEHANGSELPAPIEREN op staal in groote sorteering. PLAKMEEL in pakken van 35 en 25 cent. BLACK VARNISH, VUURLAK, CARBOLINEUM enz. PRACHTBEITS in alle moderne houtkleuren, kleine en groetere verpakking. U wordt verwacht! rlbür9FirmaJ. A. Pielers, TE KOOP GEVRAAGD Adres J. Roskam, Vlasmarkt. Een telefoontje op Woensdagmorgen maakt het mogelijk, dat door middel van „De Faam" geheel Middelburg en Walcheren weet wat U adverteert Adres bureau van dit blad. 3 Lamps Radiotoestel f 45,Rjjwiel- moDteerstandaard f 10,Simplex 1 cyl. 41/ P.K. Motor f 45,Autog. Laschap_ syd. Loos compleet 6 K.G. apparaat f 75 iTE KOOP (merk Brennebor). Adres Noordsingel S 158a. Koopt Uw' Meikersen en Zwarte Ker sen in de Kleine Winst 25 cent p. pond. Ze zïjm zeer fijn. Mooie Druiven en Per ziken. A. L. ROSKAM, Lange Burg B 11 TE KOOP AANGEBODEN Adres bureau van dit blad. TE KOOP Adres Molenwater M 253. Luxe winkels op eersten stand zijn duur Koopt daarom Uw Sigaren en Sigaretten in het Sigarenmagazijn Span jaardstraat F 75. Goed, Goedkoop en droogBesparing 10 tot 20 pCt. ZIE ETALAGE. Aanbevelend, Langeviele K 405 MIDDE LBURG. GEVRAAGD voorzien van Bleek en Regenwater. Adres bureau van dit blad. Dameskousen, Kinderkousen, Sportkou sen, Manskousen, Fantasie Sokken en Wefkmanssokken is bij v.h. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt K 173. Geen Snelschoenmakerij maar pr. Hand werk. Heeren Zolen en Hakken f2.25. Dames Zolen en Hakken fl.50. Ook je adres v. genaaid werk. Laat uw schoe nen vak. rep. G. v. d. Broek, Wal A 5 Pracht Instrument, uitnemend fabrikaat, fraaie Kast, ver schillende registers, w.o. Vox Humana. HEERLIJKE TOON LANGDURIGE GARANTIE Contant of f 5,per maand. Vraagt omgaand inlichtingen Oostzeedjjk 32432 koopt U gestoffeerde Meubelen, Kapok matrassen enz. niet bij vak'mienschen Het is toch Uw belang deze daar te koo- pen. Wiiji bevelen ons hiervoor beleefd aan alsmede voor het leveren, maken en plaatsen van Loopers, Gordijnen enz. aan billijken prijis. Hoogachtend1, LANGEVIELE K 211. Leieraar voor deze vakken aan de Ambachtsschool (Avondcursus). hoopt in de BOGARDZAAL alhier pp te treden j Chr. Ger. Pred. te Lisse. TOEGANG VRIJ. in fraaie eiken kast, prachtige toon, volledige garantie. Betaling vanaf f 5,per maand. KORTE BURG A 33. ruimen wij nog enkele CHITSEN PAK KEN op voor spotprijzen. Ook ijzer- sterke WERK- en JONGENSBROEKEN en waterdichte REGENJASSEN. Een pracht partijtje' LINGERIES, aangekocht, zooals HEMDEN, NACHTJAPON NEN, COMBINÉES. Beleefd aanbevelend. Varkensmarkt, hoek Hoogstraat. TE KOOP KLEINE MEISJESFIETS. Adres Jasmijnstraat W 122. Puik Schapenvleesch 45 cent per piond, Versch Rundvet 25 cent per pond. Slagerijl LION COHEN, Varkensmarkt. EEN KINDERWAGEN TE KOOP. Prijs f 7. Adres Bagijlnhof 193. TE KOOP. Adres Vierwterijstraat 134 beneden. TE KOOP: GEBRs VAN FLIERENBURG Lange Breestraat O 181. gevraagd, voor lichte bezigheden, niet beneden 14 jaar. Drukkerjj „De Lange Jan", Noordstraat C 34, n.h. Postkantoor. Tegen half Augustus of begin SeptemL ber gevraagd een Zich aanmelden 's avonds tusschen 6-9 uur bijl Mej. A. Geuze, Nieuwe Vliss. Weg E 122 of schriftelijk' Noiordstraat 26 A Domburg. vraagt voor 'winkelwerkzaamheden bij Van Benthem Jutting, Lange Burg. gevraagd. Adres H. B. Wijtman, L. Burg B 17. gevraagd, kunnende fietsen. Adres Meinsma, Langedelft. Gevraagd voor de Stof fee ri nric htinlgi van JOH. A. JULIANUS een voor vast werk. Adres J. Dijlke, Langeviele K 223. Terstond gevraagd een Adres J. C. Bouwens, Mr. Smid, Wa-. genaarstraat. Adres Electrische Meubelmakerij J. J. Antheunisse, Kinderdijk. voor den Vrijdagmorgen gevraagd. Adres Melksalon De Nieuwe Land bouw1, Markt. Een MEISJE voor den Donderdag gevraagd1. i Adres bureau van dit blad. Terstond een net Adres bureau van dit blad. gevraagd. Adres F. Hesseling, Langedelft H 3. Gevraagd een voor de morgenuren. Adres Noordweg R 37a. Gevraagd een niet beneden 16 jaar, van plm. 8 tot 4 uur. Zich aan te melden op den Noord singel 62, 's avonds tusschen 6 en 7 uur gevraagd voor de miorgenuren. Adres St. Janstraat I 39—40. Wegens huwelijk der tegenwoordige gevraagd een Adres Mej. Joziasse, Lange Burg B 5 Tegen 1 September een niet beneden 16 jaar. Aanmelding 's avonds na 8 uur Adres Korte Delft F 25, M'biurg. Mevro.uiwi Dieleman, Rouaansche Kaai 130, vraagt voor zoo spoedig mogelijk voor dag en nacht, «enigszins bekend met koken. gevraagd. Adres bureau van dit blad. GEVRAAGD voor nieuw- en verstelwerk'. Adres Langeviele K 206. Mevr. Mos, Loskadje P 250bi, vraagt een net

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4