Tweede Blad Openbare Verkooping Heeren-, Jongeheeren en Kinderkleeding, Manufacturen, Bedstellen enz. Notarishuis Abdij Middelburg. Manufacturen Bedstellen Holton Dekens Reclame-Eenheidsprijs f 14,95. HET SPECIAALHOIS, Giststraat 180-196, - Middelburg. Coöperatie „ïoornit" Ü.A. MIDDELBURG BRILLENMAKERS Brandstoffen. VERBODWINGS- Van de lijst der OPRUIMINGEN werd No. 1 de met overgroote meerderheid gekozen. OPRUIMING R IJ WI E L E DE BESTE BELG. ANTHRACIET. GRAAFEILAND ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Op Crediet. Op Credief. Partij groot© zware f 1,50. Betaaldag 6 October. Contante koopers geen opgeld. Moderne El-rij Costuums Regenjassen (band en Split) Demi-Saisons Deze week tevens spotkoopjes in RESTANTEN REGENJASSEN voor Heeren en Kinderen. een prima groot© Ha Ka Ontbijtkoek van pl.m. 672 ons cadeau gegeven. B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 3BBBeBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB TE MIDDELBURG. ROZEMOND, VOORDEELIGER DAN ANDEREN H. VAN DRIEL, Pracht-Orgel JOH. DE HEER, Voor Reparatie aan Rijwielen VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No. 40 3 JULI 1929 33e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIËN: BESTE KWALITEIT VAN in het Costume, Regenjas of Winterjas zooals Geel en Wit Katoen, Keper, Landhuisstof, Vitrage, Spreien, Schorten- bont, Lakens enz. Prachtige STOFFEN voor Damesmantel en Costumes. bestaande uit Matras, Peluw en 2 Kussens iyiFSiüHiyn 00k U niet, koopt voor een behoorlijken prijs oude verlegen restanten, als y voor den recLAME-PRIJS f 14,95 kunt koopen Wij handhaven, aangemoedigd succes nog deze week onzen door het Wagenaarstraat. Middelburg. Ter gelegenheid van den Internationalen Coöperatorsdag op Zaterdag 13 Juli a.s. wordt aan al onze afnemers, (ook niet-leden) welke in de week van 8 tot 13^juli bij ons koopen een half pond Ha Ka Koffie een ons Ha Ka Thee een pakje Ha Ka Boter een staaf Ha Ka Huishoudzeep een pak Ha Ka Zeeppoeder een pak Ha Ka Maizena Maak van deze gelegenheid gebruik om kennis te maken met onze Ha Ka artikelen. Neem deel aan den Spreukenwedstrijd. Zie onze Raambiljetten. A 46, 52 of 62 cent a 32, 35, 37 of 40 cent 19, 30 of 35 cent a 18 cent a 10 of 14 cent. a 14 cent. Prospectus wordt op aanvraag gratis toegezonden. !§i Jat m met lüaensdaq. a.s. tdeiiam van 55 aaac 48 cis. p. pot JCuishaudiam 45 38cts.p. Appehtwop 46 40 „U\k tt h 30 ff 2>4 f, tpat 28 25 Hik pCus 5 ets. vaac de pot Ji de Qmytet Zoon. GRAVENSTRAAT - MIDDELBURG. LEDEN VAN ZIEKENFONDSEN DE BEKENDE KORTING. ViRWACHT zending eerste kwaliteit Gegarandeerd wordt dat deze Anthra- ciet niet slakt of sintelt. f 235,- contant rotterdam. is het best ingericht en kan daarom goedkoop en goed werken. Onderdeden voor alle merken ADVERTENTIËN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT VAN 1-3 REGELS 45 CT.( IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN De van ouds bekende 75 cent per pond. Na Natuurboter de beste. A. DE STEUR, Segeerstraat. Alle goederen worden verkocht tegen getaxeerde prijzen bijv. van 20,- 30,- 40,- 50,- 60,- 70,- voor 10,- TV 20,- 25,- 30,- 35,- van 80,- 90,- 100,- voor 40,- 45.- 50,- van 60,70,80, voor 25,30,35, De verkoop heeft plaata Woensdag 3 Juli, Donderdag 4 Juli, Vrijdag 5 Juli en Zaterdag 6 Juli van 98 uur. Dagelijks gesloten van 12 uur. Prima zwaar Kalfsvleesch 60 ct. p. 5 ons, Mooie Kalfskrippen 40 ct. p. 5 ons, Zeldzaam1 mlooie doorregen Runderlap pen 60 ct. p. 5 ons, Varkenshoofdkaas 10 cent per ons. H. C. FREDERIKS, Wagen.str., Tel. 855 Uitslag Verkiezingen! ii n Volledige opleiding voor meisjes, die de lagere school verlaten hebben, tot linnennaaister, costuumnaaister, of hulp in de huishouding. Opleiding tot buishoudster. Opleiding voor staatsexamens nuttige en fraaie handwerken. Opleiding voor het diploma van kinderjuffrouw van de vereeniging Tessel- schade. Afzonderlijke cursussen voor meergegoeden in koken, huishouden, strijken, nuttige en fraaie handwerken, lingerienaaien, costuumuaaien, teekenen, kant klossen, weven en Egyptisch vlechten Cursus in handwerken voor meisjes, die de Hoogere Burgerschool of het Gymnasium bezoeken. Avondcursussen voor haar, die overdag andere bezigheden hebbeD in linnen- naaien, verstellen, mazen, stoppen, machinenaaien, smockwerk en borduren, ver vaardigen van onderkleeren, eo.tuumknippen en naaien, koken en voedingsleer, strijken, huishouden. De nieuwe opleiding en cursussen vangen begin September 1929 aan, de avondcursussen begin October. Aanmelding, zoowel voor de dagschool als voor de dames- en avondcursussen, in het schoolgebouw, Korte St. Pieterstraat A 81, tot uiterlijk 19 Juli 1929 bij voorkeur Woensdagavond van 7 tot 9 uur en Maandag- en Donderdagnamiddag van 2 tot 4 uur. VAN BIJ "-O'-''" VRAAGT THANS PRIJS. Aanbevelend, Telefoon 401. LANGEVIELE merk ANGELUS, modern Eiken Kast, heerlijk geluid, 2 kniezwellen, 9 registers, Vox Humana enz. of f 7,per maand. LANGDURIGE GARANTIE Vraagt omgaand inlichtingen Oostzeedijk 32432

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 5