LIEDERENAVOND Moderne Kinderwagen, Bovenwoning te huur, Magazijn De Zwaluw. Nieuwe Damesfiets Werkvrouw gevraagd, een Loopjongen, Een flinke Loopjongen Netto Loopjongen EEN WINKELJUFFROUW een netfe Dienstbode, Flinke Dienstbode Eerste Blad. De aanbidder van Saartje Pavias. f*A-MHOfMAM MIDDELBU&Gl Bedden - Tapijten - Linoleums Nette M N.V. VAN BOVEN T/0 Postkantoor. MODERNE MEUBELEERING. een firemofoon met 25 pleten. Beste blauwe Aardappelen IAMÖE MOORDSTRI34 net Woonhuis, St. Janstraat H 190. Ook wij leveren U prima waar tegen zeer lagen prijs. nette Burgerwoning, net Meisje, nette Dienstbode, Een net Dagmeisje Net Dagmeisje Nette Dienstbode Actieve Vertegenwoordigers. bekwaam Stoffeerder en een vergevorderden Stoffeerder een Bediende, nette Jongen, GEVRAAGD Meid-Huishoudster. flink Dagmeisje. net Dagmeisje net Dienstmeisje, een Dagmeisje. AdvertentiSn CONCERT- en GEHOORZAAL, a VRAAGT UWEN WINKELIER Nederlandsen Fabrikaat van de Firma W. A. SPOOR Jr., Culembora. gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek, molenwater M 255-256, Middelburg. Na opleiding hoog loon. VOOR DIRECT OPTIEK- EN FOTOHANDEL Een verhaal uit den Franschen tijd. i door C. JACOBSZ. IV. Verschillende gebeurtenissen. De familie Seneij. Een kamer in het Reigerstraatje. Alvorens u uit te noodigen tot een nadere kennismaking imet den heer Teeuw van Limmeren, die een kamer ten huize van de weduwe Soetens in het Rej.gerstraatje bewoond, wil ik in het kort de voornaamste gebeurtenissen van het einde des jaars 1813 nagaan. Napoleon was in den volkerenslag bij Leipzig (16—18 October) volkomen ver slagen, en, door de voort rukkende legers der verbonden mogendheden weldra ge dwongen, den strijd binnen eigen land palen voort te zetten een worsteling, die met beleid gevoerd, nog maanden duren zou. Spoedig hadden de bevrijders ook' de Nederlandsche overschreden, en dit had tot gevolg, dat een groot deel van ons vaderland, met name Holland, haastig door de Franschen werd verlaten. Dit was de hoopvolle tijding, waarvan ik u reeds in het eerste hoofdstuk sprak, en iedere Zeeuw stelde zich thans de vraag „Hoe lang nog?" Teneinde regeeringldosheid met haar vreeselijke mogelijkheden te voorkomen, trad graaf Van Limburg Stiru'm den 17en November 1813 openlijk op* als gouverneur van Den Haag, in naam van den Prins van Oranje en vier dagen daarna aanvaardden de graven Van Ho- gendorp en Van der Duin van Maas dam het voorloopig bestuur over de bevrijde gewesten tot de koimst van Zijne Hoogheid. Toch vond dit voorloopig bewind in den beginne weinig bijval en steun, zóó diep was de angst voor de Franschen geworteld, en dat deze vrees niet on gegrond was, ondervond Woerden, dat door de aftrekkende troepen van Moli- tor onbarmhartig geplunderd werd. Op Walcheren was men oimitrent deze gebeurtenissen niet geheel en al onkun dig gebleven, maar, de geruchten wa ren vaag en werden door de Franschen met stelligheid weersproken Napoleons macht was onaangetast gebleven. Maar er was in ons eiland geen rust meer, want de vraag welk lot den in woners beschoren zijn zou, indien Wal cheren ter herovering mocht worden aangevallen, vervulde alle harten, met bange vreeze, te meer, daar men wist, dat de Franschen het eiland tot het uiterste zouden verdedigen. Zij brachten daarom Walcheren miet groiote spoed in "nog bieteren staat van verdediging en honderden mannen wer den aan het werk gezet, die deels door Middelburg, deels door het platteland moesten worden betaald. Dagelijks werden meer dan honderd wagens gerequireerd met de daarbij: on ontbeerlijke paarden en voerlieden al lerlei soorten granen en veevoeder moes ten worden ingeleverd, benevens hon derden runderen. Dit alles was vojor Veere en Vlissingen bestemd en de vrees was volkomen gewettigd, dat de Franschen zouden trachten deze vestin gen tot het uiterste te verdedigen. Je never en brandewijln, steenkolen en brandhout, hooi en stroo, erwten en boionen, benevens alle mogelijke ma terialen ten behoeve van de artillerie en de genie vonden in de oorlogsmagazij nen een plaats. Ook moesten verschil lende soorten genees- en verbandmidde len worden bijeengebracht, alsmede on derscheidene soorten leder, karsaai en laken. En om er zeker van te zijn, dat al het benoodigde .gewillig en zonder vertraging door de ingezetenen geleverd werd, liet de Prefect eenige van de aanzienlijkste inwoners gijzelen. Nog meer van dien aard geschiedde, maar genoeg hiervan. Alleen nog dit. Ondervonden de bewoners van Walche ren, wat het beteekende, dat de staat van beleg voor het eiland afgekondigd werd, en de toekomst zich dus zeer dreigend liet aanzien, nog iets anders baarde den menschen zorg. Den vreemden overheerschers stolnd een menigte bezoldigde verspieders of verklikkers ten dienste, en deze lieden bezochten kerken, koffiehuizen, verkloio- pingen, etc., of trachtten toegang tot de woningen te verkrijgen, ja, des avonds luisterden zij aan deuren en vensters. Eén ondoordacht gesprokten woord kon strenge maatregelen der justitie tot ge volg hebben, gelijk velen in die da gen moesten ondervinden. Dat de burgerij dezen lieden een ge weldigen haat toedroeg, behoeft geen betoog, maar de vrees voor de Fransche politie hield haar in toom. Echter wa ren het niet alleen Franschen, die als goed betaalde spionnen fungeerden in het groote leger der verspieders bevon den zich ook Nederlanders, die dloor hun natuurlijke bekendheid met de landstaal den overheerschers van groot nut konden zijn. Vooral voor deze lieden moesten onze voorouders zich wachten, maar dit was vaak 'onmogelijk, daar de verraders steeds zorgden, dat op hen zeer weinig verdenking kon vallen. En, meende men ook al dezen of genen te kunnen be tichten, dan aarzelde men meestal zijn vermoedens te uiten, wetende wbt de gevolgen zouden zijn. Toch, deze Hollanders in Franschen huurdienst waren, ondanks hun walge lijk bedrijf, te beklagen. Vatten wij: thans den draad van ons verhaal weder op. Toen Saartje den winkel van den bakker verlaten had, ontmoette zijl haar vroegere vriendin Santje Seneij, welke zij in geen twee jaren had gezien. Santje wioonde gedurende dien tijld in Rotterdam: als hulp harer ziekelijke tam te, de zuster van haar moeder. Nu was de goede vrouw: overleden, en keerde het meisje weder naar Middelburg te rug, om bij hare ouders te gaan in wonen. De beide vriendinnen hadden met elkander wel briefwisseling gehou den1, maar vaak w'as dit echter niet ge schied, want het verzenden van een brief was vrij! duur en gebeurde in die dagen veel minder druk dan tegenwoordig. „We zijn vlak bij huis, Santje", had Saartje gezegd, „Ga mee. Moeder en Vaa'er zullen bliji wezen, je te zien." „Neen, kind", had Santje geantwoord, „Nu niet. Morgen. Ik heb nu geen tijd en ben moe van de lange reis. En 't is al zo© laat „Doen, hoorIk reken er vast op, en als je niet komt, haal ik je". Saartje lachte. c „Je kunt er op rekenen, want we moeten onze schade inhalen, nietwaar? Maar zeg, ik heb: nog ander nieuws." Santje gaf den arm van haar vriendin een drukje. „Je wteet, dat Willem het heele jaar op een kantoor in Goes heeft gewerkt. Ook hiiji komt hier weer wonen, want bijl wordt boekhouder bij: den heer Serlé, den graankoop,er. 'k Vind bet heer lijk, dat mijn broer weer voor goed thuis komt. Nu, dag Saartje Tot morgen, hé Ik heb u reeds verteld, dat Saartje bloosde1, toen ze dit haren ouders ver telde. Vond dit blozen misschien in de laatste mededeeling van haar vriendin zijln oorzaak Richten wie nu onze schreden naai de woning van de weduwe Soetens in het Reigerstraatje, want het is daar dat de heer Van Limmeren, adviseur etc., zooals hij zichzelf noemt, een gemeubi leerde kamer bewoont. Ongetwijfeld zijt ge nieuwsgierig, eens nader met dit heerschap kennis te maken, en ik wil gaarne aan dit verlangen voldoen, daar de gewezen timmermansknecht in ons verhaal èen meer actieve Tol gaat ver vullen. Als we bij hem binnentreden, vinden w'e hem in een weinig heerachtige hou ding in een leunstoel gezeten, de beenen zeer behaaglijk op de gebloemd trijpen zitting van een juffrouw Soetens' beste stoelen. Maar dit deert den man niet. Waarschijnlijk is hij zoo juist uit zijln middagslaapje ontwaakthij1 geeuwt herhaaldelijk, en deze mondbewegingen worden afgewisseld met een zich eens ferm uitrekken. Binnen 's mans bereik, op den rand der tafel, bevindt zich een karaf, half gevuld met wijn, benevens een glas van flinke afmetingen, ten het restantje op den bodem vertelt ons, dat het dien middag reeds dienst heeft ge daan. We mogen op goeden grond .aanne men, dat ae ex-timimlerman over ruime inkomsten beschiktirnmlers de klee- dingstukken, die op slordige wijze door het vertrek slingeren, zijn van dure stof fen vervaardigd en afkomstig uit de werkplaats van een alleszins bekwaam tailleur. Een knappend vuur brandt in den haard nu dit is niet te versmaden, want bet vriest hard en het ij's opi de kleine vensterruitjes is pas tegen den middag weder water geworden. De koesterende warmte schijnt onzen man buitengieWoou goed te bevallen', tenminste, hij wrijft zich met een verge noegd gelaat in de handen, dan neemt bij de karaf en schenkt het glas boorde vol. Teeuw neemt een fikse he teug, en nog een, en nog een, en het wijnglas is .alweer ledig. Is het de wiij'n, die zijn tong ontboeit We mogen dit wel aan nemen. Inderdaad, hij spreekt op halflui- den toon en het lange, smalle gelaat, teekent vreugde. Wat mompelt hij toch Luistert slechts. „Laat ze maar werken en zwoegen.... ik werk ook, en verdien meer dan het dubbele, hi, hi, hi.... Teeuwtje is lui... Teeuwtje is dit en Teeuwtje is dat.... Laat ze maar oppassen vioor Teeuwtje... Daar heb je Andries Pavias 'k Zou hemNeen, warempel nietAls ik dat deedWat is dat toch een mooi meisje 'k Moet toch eens overleggen, hoe ikMaar niet te haastig, Teeuw.. Ik kon w'el eens haar gezondheid drin ken En danhi, hi, hiDe heer van Limmeren voegt de daad blij het woord, en wordt nog vroolijker. Op welke wijze zou hij toch in zijn onderhoud voorzien, en welk voornemen koestert hiij: (Wordt vervolgd) BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 21 Juni2 Juli. ONDERTROUWD J. Bavinck, 25 j. en A. J. Dieleman, ,25 j. J. Ludiik- huize, 22 j. en M. G. van Iren, 21 j. GETROUWD P. A. de Meijer, 23 j. en E. C. A. Jansen van Rosemdaal, 26 j. C. J. W. de Keijser, 25 j. en C. de Rijke, 22 j. C. M. v. d. Kuijt, 23 j. en C. Dourlein, 20 j. BEVALLEN C. van Wittene, geb. van Schouwen, z. J. L. Roth, geb. Ga- briëlse, d. R. J. A. Arts, geb. de Roos, z. P. Verhulst, geb. Dellebeke, dl. M. E. de Koning, geb. de Back, z. P. Vader, geb. de Visser, z. C. M. H, Meeuwise, geb. Mink, di. OVERLEDEN F. M. Hend.rikse, 92 j., wedte van J. M. van Rotten E. Boas- son, W'edU. van C. S. Wiener, 73 j. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Eenige Belastingplaatjes, Kinder- zak'doekje, paar Schoenen, Damesharidt- schoen, Kindierport., Fantasie Armband, Port. met inh., Glacé Handschoen,'band Kinderwagen. b. Bij ingezetenen Handschoen (Wit), W. Pluijmers, St. Sebastiaanstraat L 177a Rijwielpomp en lederen Riempje, Gem. Veldwachter, Oostkapelle Zilv. Broche, S. dén Hollander, Duinweg, Oostkapelle Belastingmerk en Stro©,- hoed, I. v. Wezel, Koudekerkscheweg D 65 Mondzak van een paard, I. van Keulen, Breew'eg D 154 Damestaschje, J. Florisse, Oude Vliss. Weg E 196 Kraan van Fonteintje, Lorier, Armeni- aansch Schuitvlot Q 268 Zilv. Broché', C. J. Bakker, Londensche Kade H 66 Hoepel (houten), Gasfabriek, Molanw'a- terGewicht 1 K.G., M. C. Roose, Rozenstraat W 241 Padvindersmés, M. Verstraate, Spanjaardétraat F 54 Jon gensjas, W. v. Sluijs, Wal A 11 Huis sleutel, Piel, Pluimstraat E 161 Poirte- monnaie, J. v. Kleven, Gravenstraat I 277 Vulpenhouder, H. Laroes, Pluiml- straat E 162 Jongenspet, H. Mes, Dam Z.Z. G 93 Zakdoek, A. Wigman, Pijip- straatLeesboek, J. Wolf, Rozemarijn- straat E 154 Kodak Foudraal, W. V. Es, Bleek E 99 Zlakmes, L. Suurm md, Noordw'eg R 1 H Dameshandschocn, C. Stroo, Schuitvlotstraat N 208 Hee renrijwiel, J. Priester, Noordsingel S154; Postduif, J. Worrel, Korte Burg 'Eind Touw, H. Alot, St. Laurens B 141 Bloemgieter, J. Bakker, Zach. Jansen- straat S 89 Bosje Sleutels, de Rooide Toren, Markt (winkel) Brillendoosje (zilver), Outermans, Zusterstraat I 203; Horlogeketting, D. Poerstamper, Lange Geere K 240 R.K. Kruis, Simonse, Bree straat O 176. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. van de Zangklassen onder leiding van den heer T. WINTER in de Middelburg op WOENSDAG 10 JULI 1929. Entree f 0.30. Aanvang 7.30 uur. SPOOR' MOSTERO TE KOOP Adres Noordweg S 209. TE KOOP Adres Wal B 45. Heerlijk van smaak. 4 cent per KG. BOLIER SEGEERSTRAAT. TE KOOP NETTE WERKMANSWONING, gelegen Verw'crijstraat. Inl. Jo'ngepier Koepbortsingel. TE KOOP KLEINE MEISJESFIETS. Adres Jasmijnstraat W 122. voor eenige juffr. of klein gezin, fl.60 per Week. Adres Van Lioo, werkplaats P e mniin ghoeks i n gel -TE KOOP EEN GROOTE HANDWAGEN MET ZEIL EN LOSSE BAK. Adres bureau van dit blad. TE KOOP EEN omgeving Tramsingél. Brieven onder letter S bureau v. d. blad' VERHUISD van Heerengracht naar G. PETTERSSON, SCHILDER. Prima Witte Suiker per pond 'tl cent. Lichte Suiker per pond 25 cent. Bruine Suiker per poind 24 cent. Zeer geurige Kofiiebopnen per ppnd 70 cent. Zeer geurige Thee per ons 25 cent. Lichte Stroop per pond 16 cent. Donkere Stroop pier piond1 16 cent. Witte Schijfjes Appelen p. poind 45 cent Witte Stukjes Appelen p1. pond 55 cent. Prachtige pruimen per pond 22 cent. Pruimedanten per pond 35 cent. Veka Toffees 2 ons voor een kwartje. VAN MELLE'S TOFFEES in verschil lende soorten per ons 16 cent. Prima Bruidsuikers 20 cent per hal poind Gekleurde Babbelaars per ons ll\<l cent Boterbabbelaars per ons 10 cent. Gelei Banaantjes en Vruchten per ons 10 cent. TE HUUR GEVRAAGD door klein gezin liefst met Tuintje. Brieven onder No. 5 bureau v. d. blad. TE KOOP. Prijs Paardenloterij'. Adres W. Flipse, Gortstraat 27. Slagerijl LION COHEN, Varkensmarkt. Inplaats van duur Varkensvleesch door regen en magere Runderlappen 65, Stuk jes en Rollade 65, Roastb'ief 83, Bief stuk 100, Gehakt 55 cent per 5 ons. Gevraagd een van kwart voor acht-half vier uur. Adres Markt I 4. Tegen 1 Augustus gevraagd, vioor dag of dag en nacht. Hulp van een Werkvrouw. Aanmelding Fa. PATERIK, Lange Burg 20-21. gevraagd. Adres Noordstraat 126. Adres Van Heusden, Langedelft I 20 gevraagd. Adres Korte Burg D 12. Gevraagd MEISJE voor heele of halve dagen. Aanmelding na 7 uur. Adres G. J. Maas, Wal 101. gevraagd voor dag of dag en nacht. Zondags vrij. Adres N. v. d. Driest, Langeviele K 220. Soliede Spaarkas-instelling vraagt tegen boogie provisie. Ruime bijverdienste. Brieven onder nr. 959 Adv. Bureau Altorffer. DROGISTERIJ SCHULTE EN THIEME vraagt i Gevraagd voor de Stoffeerinrichtiinig van JOH. A. JULIANUS een voor vast werk. Voor direct gevraagd 3die klas Wachtkamer Station, Middel burg. gevraagd. Hoog loon. Adres L. E. Rivière, Markt. gevraagd, kunnende fietsen. Adres Meinsma, Langedelft. Gevraagd! een ongeveer 15 jaar. Adres Suikerwerkfabriek „De Vlijt", Lange Geere. Er biedt zich aan Juffrouw voor HULP IN DE HUISHOUDING, Noodhulp lof vast, goed kunnende ko ken, klein gezin, Middelburg of omlstr. Brieven ondier No. 10 bureau v. d. blad Gevraagd in een klein gezin tegen einde Augustus een Adres Mej. R. Tw'eeds, Boulevard de Ruyter 62 boven, Vlissingen. Gevraagd met September Spreekuur 's avonds na 7 uur Singel straat 176. Tegen 17 Juli in een klein gezin een gevraagd, leeftijd circa 16 jaar, van 8 tot 4 uur. Zich te vervoegen G. Mes, Markt K. 1—2. Gevraagd een val goede getuigen voorzien. Adres Mevrouw De Veer, Vlissingsche straat. GEVRAAGD Aanmelden na 6 uur. Adres Mej. Klaassen, Brakstraat 269 Mevrouw A. Jaarsma te Hilversulm', vraagt 1 Augustus goed kunnende koken en werken, klein gezin. Aanmelden bij J. C. Bouwens, Smid, Wagenaarstraat, Middelburg. gevraagd'. Adres Langedelft H 3.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1