NIEUWE ZOUTEVISCH flCUS MIDDELBURG BRILLENMAKERS S. SIES-Wittontrop een Grijs POESJE Heeren-, Jongeheeren en Kinderkleeding, Manufacturen,. Bedsteden enz. Notarishuis Abdij Middelburg. Manufacturen Bedsteden LET WEL! Halfjaarlijksche OPRUIMING, de prima KLAVER's KLEEDING Verkoophuis Amerikaan Eau de Cologne ALEWIJTÏSES 0 GHTEUDV OEDER ÜW ADRES H. COZIJN Nette Werkvrouw Winkeljuffrouw. Loopjongen gevraagd. nette Jongen een Dienstbode Dagmeisje gevraagd. Een flink Dagmeisje Een Damesfiets „VITAMIN", DE BESTE S. D. A. P. Afd. Middelburg. A.s. week Drogisterij SCHULTE THIEME VERROÜWINGS- OPRUIMING R IJ WI E L E N, Jongste Bediende REDIENDE, Huismoeders, Nette Meisjes „Droomkoninkje". Kinderwagen te koop. nieuwe Boeken, zonder graat, V00RDEELIGER DAN ANDEREN NOUVEAUTÉ's EN KRA6EN MET MANCHETTEN EN KRA6EN MET JABOTS. APARTE GESPEN 1 SJAALHOUDERS - EN SPELDEN - VERKIEZINGSPROGRAM. Gevonden kleine Damesfiets. Op Credid. Op Crediet. Partij groote zware f 1,50. Betaaldag 6 October. Contante koopers geen opgeld. Lange Noordstraat C 24, naast R.K. Kerk, Middelburg. ROZEMOND, Handwagen te koop. flinke Fietsjongen. Mooie Vliegenkast MA6AZIJN 6R0ENENDRAAK voor Hengelsport Artikelen IJZERHANDEL „De Verbondsbeloften" Bovenwoning Werkvrouw of Dagmeisje BEDIENDE of LEERLING Net Dagmeisje een Werkster Nette Dienstbode Dagmeisje gevraagd. nette Dienstbode een Keukenmeisje Tweede Meisje Net Dagmeisje NOOOHULP-DIENSTBQÜE Gevraagd een Meisje Dagmeisje gevraagd ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN ^^ÏTGEVËRS^!TTOQI^^'^LTHOFF^OSTRËKËNTN^^228O!'TËLËF^3^1 Advertentlên VOOR PRIMA Is toch maar JE ADRES Noordstraat C 33. VRAAGTi UWEN WINKELIER Nederlandsen Fabrikaat van de Firma W. A. SPOOR Jr., Culemiborfl. LEDEN VAN ZIEKENFONDSEN DE BEKENDE KORTING. GRAVENSTRAAT I 280 UITKNIPPEN EN BEWAREN. redevoeringen Volksgebouw. DONDERDAG 27 JUNI OPTOCHT met muziek van „Excelsior". Korte en gramafoon-platen. Vertrek half acht van het ZONDAG 30 JUNI GROOTE VERGADERING op het Molenwater (grasveld). Aanvang 3 uur. Sprekers W H. VLIEGEN, Lid 2e Kamer, P. MOLTMAKER, Lid le Kamer. Muziek en Zang. DINSDAG 2 JULI OPTOCHT met muziek van „Excelsior". Korte en gramafoon-platen. Vertrek half acht van het Na afloop VUURWERK op het Molenwater. redevoeringen Volksgebouw. (tijgertje). VAN In het Costume, Regenjas of Winterjas zooals Geel en Wit Katoen, Keper, Landhulsstof, Vitrage, Spreien, Sohorten- bont, Lakens enz. Prachtige STOFFEN voor Damesmantel en Costumes. bestaande uit Matras, Peluw en 2 Kussens ZATERDAG 29 JUNI begint onze sensatloneele die, evenals vorige jaren, het middelpunt van Ieders belangstelling zal worden. Immers gedurende enkele weken voor prijzen, die leder doet koopen Komt zien, waarom zoudt U niet profiteeren? VOORLOOPIGE AANKONDIGING. Ais U op reis gaat, neemt U t ch Eau de Cologne mede Huis met de Roode Pilaren, Reisflacons Boldoot: Reisflacons 4711 Eau de Cologne Reisverpakkfng merk „1001" Eau de Colagne b/d Maat 6RAVENSTRAAT MIODELBURG. 2Va Kilo f 0,65 5 Kilo f 1,20 25 Kilo f 5,25 50 Kilo f 9,50 In de 5, 25 en 50 Kilo's is een mooi cadeau verpakt. 30 CENT. gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek, Molenwater M 255-256, Middelburg. Na opleiding hoog loon. UNIE WINKEL VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT No. 39 26 JUNI 1929 33e JAARGANG □EFHRM WAARSCHUWINGEN VAN NIERZWAKTE. Doffe pijn in den rug na inspanning, of scherpe steken, als gij u na bukken opricht, is dikwijls het eerste verschijn sel van ernstige nierzwakte. Spoedig daarna kunnen urinestoornissen, hoofd pijn, een afgemat gevoel, duizeligheid, zenuwachtigheid, hartkloppingen, kort- afteniigheid, vermagering of krach teloosheid optreden. De nieren behooren tot de teerste or ganen van het lichaam, en dergelijke verschijnselen waarschuwen u, dat uw nieren verzwakt of aangedaan zijn. Verwaarloos zulke waarschuwingen niet! Kom de nieren zonder uitstel te hulp met het middel, dat zij noodig hebben. Begin onmiddellijk met het gebruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen, het spe cifieke middel voor zwakke nieren en blaas. Dit bevordert de goede werking der nieren, en beschermt u tegen rheu- matiek, lendepijn, ischias en urinestoor nissen. Mannen en vrouwen uit alle deelen van Holland getuigden hoe terdege Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen werken. Het middel is gegarandeerd zuiver, en Het ig ïpodapjg samengesteld, dat de nie ren de juiste hulp ontvangen, waardoor zij weder flink en krachtig werken. Daarom behaalden Foster's Pillen ook zulke goede en duurzame resultaten. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let fier vooral op) bij apotheken en drogisten f 1.75 per flacon. Speciaal adres voor FOSTER'S RUGPIJN NIERPILLEN MAAGPILLEN ZALF bij PAUL VAN SLUIJS Go., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detail. BURGEMEESTER en WETHOUDERS VAN MIDDELBURG brengen ter openbare kennis a. dat de inschrijving van leerlingen voor den ciursus 1929-1930 van het Vervolgonderwijs zal plaats hebben op 1 Juli 1929, des avonds van 7 tot 9 uur, in een van de lokalen van school B aan de Nieuwe Haven (in gang zijde Badhuis) b. dat het Vervolgonderwijs Wordt ge geven aan jongens en meisjes ge zamenlijk en de cursusduur is be paald op' 2 jaren c. dat de leerlingen der Industrie- en Huishoudschool, Ambachtsschool en Avondschool voor Nijverheids onderwijs, niet tot het Vervolgon derwijs zullen kunnen worden toe gelaten di. dat de leerlingen van 'den cursus 1928-1929, indien zij: ook de lessen van dien cursus 1929-1930 wenschen te volgen zich opnieuw behooren aan te melden. Middelburg, 22 Juni 1929. Burgemeester en Wethouders van Middelburg, P. DUMON TAK, Voorzitter. M. VAN DER VEUR, Secretaris. Geen Snelschoenmakerij maar pr. Hand werk. Heeren Zolen en Hakken f2.25. Dames Zolen en Hakken fl.50. Ook je adres v. genaaid werk. Laat uw schoe nen vak. rep. G. v. dl. Broek, Wal A 5 H. HEIJERMANS Goedkoope uitgave thans f 2.90 ge bonden. Voorhanden bij Fa. GEBR. HILDERNISSE, Boekhandel Lange Noordstraat. Adres bureau van dit blad. TE KOOP een partij zoo goed als zeer geschikt voor Bibliotheek', voor de helft van den kostenden prijs. Brieven onder letter M bureau v. dl blad SPOOR5 MOSTERD Terug te verkrijgen Balans D 5. Een goed onderhouden MANGEL TE KOOP. Adres Veersche Singel S 36. TE KOOP Adres Wal B 44. Openbare ïerkooping Alle goederen worden verkocht tegen getaxeerde prijzen bijv. van 20,- 30,- 40,- 50,- 60,- 70,- voor 10,- 15,- 20,- 25,- 30,- 35,- van 80,- 90,- 100,- voor 40,- 45.- 50,- 60,- 70,— 80,- van voor 25,30,35, Holton Dekens De verkoop heeft plaats Dinsdag 2 Juli van 28 uur, Woensdag 3 Juli, Don derdag 4 Juli, Vrijdag 5 Juli en Zater dag 6 Juli van 98 uur. Dagelijks gesloten van 12 uur. Een groote verscheidenheid flacons heeft de in het waaronder een mooie sorteering speciale reisflacons. Veritable 0.80, 1 35, 1.70. Double 1.1.80, 2.25. Impériale 1.20, 2.2,50. o Ta8chformaa] 0.75, Ronde flacons 2.50. Een goedkoope en toch goede is de Fransch», merk „Chevalier", flacon van 1 8 liter 0.90. 1/4 liter 1.70, 1/2 liter 2,90. Reisverpak- kiug 0.60. -groote flacon 1.80. per d.L. 50 cent, 60 cent, 85 cent, 1.—. VAN BIJ Adres Hofplein E 231, Middelburg. Gevraagd een Adres Fa. Gebrs. Steenland, Station straat. te koop. Prijs Ambachtsschool. Adres Bogardstraat 45. HOEK LANGEVIELE. Vischtuigen, Karpertuigen, Haakjes, Palinghaken, Dobbers, Looden, Ge spleten Hageldrijvertjes, Japansche Zijde Palingkoord, groote sorteering in Sluit- hengels en Bamboehengels, Rugzakken, Kruisnetten en Palingfuiken. GRAVENSTRAAT 257. Heden verscheen een bezwaar tegen een bepaalde op vatting der verbondsbeloften, belijidenis doen en gebruik der Sacramenten door t_ JOB WISSE Mz. Uitgave W. DE JONG v.h. Fa. F. P. D'HUY, Lange Burg (hoek Wal). TE KOOP FOTOTOESTEL met dub bele leeren balg 9 x 12, GOED EN- QELSCH DAMESRIJWIEL f 13.50. Te bezichtigen n.m. twsschen 67 uur. Adres Domburgsch Schuitvlot Q 212. TE HUUR terstond een nétte in de Lange Delft met 5 vertrekken. Adres Lange Delft H 22. Een MEISJE voor den Donderdag gevraagd. Adres bureau van dit blad. gevraagd voor den Vrijdag. Adres Dronkers, Noord weg S 223 j. Terstond een flinke gevraagd. Adres Melksalon Pottenmarkt K 410. Gevraagd een aankomende Adres L. B. de Nijis, Langedelft. gevraagd, leeftijd plm. 14 jaar, voor lichte kantoorwierkzaamhed'en. Adres Van Benthem Jutting, Boek handel, Lange Burg. D. DE JAGER Jr's Ijzerhandel vraagt voor de expeditie een voor den winkel een LEERLING, drca 14 jaar. H.H. KAPPERS. Nette aankomende kan geplaatst worden bij 1. VERELST, Dames- en Heerenkapper, Pottenmarkt 192. Adres H. J. van der Bel, Hoeden en Pettenmagazijln Korte Delft F 24. LANGE DELFT 9 vraagt voor terstond' goed kunnende fietsen. Wegens ziekte dter tegenwoordige vraagt Mevrouw Boone, Londensche Kade, begin Augustus. Te huur net apart Bovenhuis (v. klein gezin) en te koop zeer nette Werkmans woning. Inl. Seisbotwerk M 208. gevraagd. Adres Noordstraat 126. Wegens ziekte een flink Adres Langedelft H 20. gevraagd, goed loon. (Zondags vrij) of voor 3 dagen per week. Adres bureau van dit blad TE KOOP. Adres Noordstraat C 22. gevraagd voor dag of dag en nacht. Zondags vrij. Adres N. v. d. Driest, Langeviele K 220. Aanmelden 's avonds na 8 uur. Adres Pouwer, Noordsingel S 156a. Tegen 1 Augustus gevraagd, voor dag of dag en nacht. Hulp van een Werkvrouw. Aanmelding Fa. PATERIK, Lange Burg 20-21. GASTHUIS MIDDELBURG. GEVRAAGD eenigszins bekend met koken en een Wekelijks een vrije dag. gevraagd. Adres Mej. Geensen, Langeviele 200. gevraagd', zoo spoedig mogelijk. Adres Dam G 96. voor de morgenuren. Vrijdags den ge- heelen dag. Leeftijd 14—16 jaar. Adres Seisdam 21 ben. van 8 tot 2 uur. Adres bureau van dit blad.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1