RECLAME AANBIEDINGEN 1 VERKOOPHUIS Gortstraat 18 Nieuwe Zoutevisoh S. SIES-Wittentrop I j. HOÜFTMAN Jr. s UW ADRES H. COZIJN Iedere week op de Markt A. VAN DEN BRUELE, Ontwikkelen Afdrukken N.V. VAN BOVEN, H. H. v. 't WESTENDE, lij Scheren PUROL H. H. v. 'T WESTENDE, Houdt u van Toffees STOKVISCH. Damestasschen. D. C. BOUWENSE, Gevraagd een Kellner Een Jongen gevraagd. Meubelmakers, Timmerlieden en een Leerjongen een nette Loopjongen. netten Loopjongen Loopjongen of -Meisje Leerling en een Meisje Werkvrouw gevraagd Een nog aardige Collectie f 3,50 f 4,50 f 5,50 KOUSEN - SOKKEN SPORTKOUSEN. Brei wol, ANTHRACIET SCHORTEN, Nouveauté's 2 flinke SIMON DE WIT. mBw Echte Lederen AGTEHTASSCHEN Halfwas- en I Leerling-Meubelmaker Nette Meisjes Wij probeeren m«t ons werk onze klanten te vreden te stellen, en dit lukt ons meestal. 198 169 - Jongens en Meisjes Zwempakken Dames en Heeren Zwempakken Badmutsen Zomer Mans Onderbroeken en Borstrokken Macco Dames Directoirs Tricot Dames Onderjurken Heeren Overhemden Jongens Overhemdjes Meisjes Jurken Kinder Krulppakjes Sporthemden Geel Katoenen Manshemden Prima Hemdenkatoen 25 - 19 Zwaar Geel Katoen voor Hemden 25 - 19 Extra zwaar Grasllnnen voor Lakens Linnen voor Lakens 49 89 19 89 69 98 98 79 69 69 119 89 16 16 59 43 in verschillende prijzen, vanaf 25 cent per pond. Meest gesorteerd en oudste adres hier ter stede. Aanbevelend, Firma M. VERBURG ZOONGravenstraat GROOT ASSORTIMENT KOUSEN EN HANDSCHOENEN GRAVENSTRAAT I 280 Groote Sorteering KRAGEN met manchetten en KRAGEN met jabots APARTE GESPEN SPELDEN EN SJAALHOUDERS wordt opgeruimd a f uit het Kledingmagazijn van Dat is nog eens Kleeding voor Uw jongens. Mooi, sterk en niet duur. Ze behoeven er niet angst vallig mee om te gaan, onze Jongenskleeding kanwel tegen een stootje. Ze is goed en ze blijft goed. Enkele dessins hebben we in opruiming. Komt U eens kijken voor Hengelsport-Artikelen IJZERHANDEL (eerste kraam aan de Lange Delft). eerste kwaliteit. Prijzen steeds 20 pCt lager dan elders. TERNEUZEN. Prima Rund- en Zwaar Kalfsvleesch Prachtige doorregelde LAPPEN, 60 cent per pond H. C. FREDERIKS, Wagenaarstraat Dat benauwde gevoel goedkoope Emaiüe. Gelegenheid tot koffiedrinken Voor de Boterham! Fa W. P. MALJERS, Laat ons voor U: en Gauw en Goed! t/o Postkantoor. een Dultsche Herder 9 jonge Legkippen. eenjarige Witte Leghorns, Sto@lwagentje. Fa W. P. MALJERS, Kleine Stokvisch Ie kwaliteit f 0,75 per K.G. Fa M. VERBURG ZOON, Zoo ©van da laatst© ontvangen vanaf de goed koopste tot de fijnste soorten (prachtkeuze) prijs f 3,50. Kortedelft. Advertentie-Bureau LITTOOIJ OLTHOFF belast zich met het plaatsen van ADVERTENT1ËN In alle Bladen. nette Jongen, Bakkersknecht of Jongen. Winkelbediende, Knecht gevraagd, JONGSTE BEDIENDE Vast werk. flink Dagmeisje Een Werkvrouw net Meisje, No. 238 Nette Huisnaaister Een Werkvrouw Gevraagd liefst met het vak bekend. een Keukenmeisje Tweede Meisje Een Dienstbode Drnkkerij „DE LANGE JAN" net Dagmeisje Net Dagmeisje Dienstbode Noodhulp-Dienstmeisje. net Meisje Dagmeisje gevraagd net Meisje net Loopmeisje. gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek, Molenwater M 255-256, Middelburg. Na opleiding hoog loon. Dames- en Meisjeshoeden jl lÊTointre - ¥aï 58 - Mjddêlbifro •sc«w ANTOINE VAN MIERT SCHILDER BEHANGER. Lange Giststraat F 176. JE adres voor Geschilderde Ledikanten, Nachtkastjes, Waschtafels enz. Soiled en goedkoop.. ERVEN J. GABRIËLSE, Lange Noordstraat Middelburg. in het gelaat verdwijnen spoedig door deze des avonds rnet wat PUROL in te wrijven en door zich des morgens te wasschen met warm water en gewone zeep of beter nog met Purol- zeep. 't Voldoet Iedereen. Vischtuigen, Karpertuigen, Haakjes, Palinghaken, Dobbers, Looden, Ge spleten Hageldrijvertjes, Japansche Zijde Palingkoord', groote sorteering in Sluit- hengels en Bamboehengels, Rugzakken, Kruisnetten en Palingfuiken. GRAVENSTRAAT 257. GROOT SORTIMENT IN Wjj brengen slechts KOUSEN in Wol, Fil d'Ecosse en zjjde van Sedert 5 jaar staat onze kraam bekend als de beste Kousenkraam der Markt. Wjj brengen ook schitterende alle moderne kleuren, jaspé en effen. Telef. 455. als gevolg van slechte spijsvertering, zal spoe dig verdwijnen na ge bruik van Foster's Maag- pillen, het laxeermiddel bij uitnemendheid. Foster's SWaLS&egg>i.I@r« Alom verkrijgbaar a f 0.65 per flacon. BIJ J. PIETERSE, Rund1-, Varkens- en Kalfsvleesch aan cioncurreenende prijken. Fijlne Ham per ons f 0.30. Rund- en Kalfsrollade per ons f 0.22. Hebt U moeilijke voeten, draagt dan schoenen m>et de ingebouwde Steunzool. Verkrijgbaar bij A. WONDERGEM, Schoienhandel Breestraat. Ontvangen een zending Komt zien. Aanbevelend1, L. VAN OORSCHOT, K. Noordstraat SLAGERIJ LION COHEN, VARKENSMARKT. Beslist van eerste qualiteit Rundvleeseh. Lappen 65 cent, Stukjes en Rollade 65 cent, Gehakt 55 cent, Biefstuk 100 cent, Rosbeef 80 cent, alles per pond. voor schoolgaande kinderen in stil, net gezin. Billijken prijls. Brieven onder letter A bureau v. d. blad Prima Rookvleesch prijs p. ons 18 et. Extra fijn Rookvleesch p.' ons 30 ct. Alles wordt op de machine zoo dun U weinscht gesneden Aanbevelend, Markt 7 Telefoon 557 Als van o-uds is het beste adres vojor EAU DE COLOGNE, ODEURS per fla con ein per maat bij v.h. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt K 173. Tevens ruim gesorteerd in l'lesschen EAU DE COLOGNE, ZEEPEN per doos en per stuk. Beleefd aanbevelend. TE KOOP 10 maanden oud (Reu). Billjijiken prijs. Adres Bastion N 58 A. TE KOOP wegens vertrek Adres Jacob' Catsstraat S 92 j. TE KOOP Vol aan de leg. Adres Veersche Singel S 29. I geen stukgaan en pijn meer en ook geen na- schrijnen der huid, als men vóór het inzeepen de huid even [inwrijft met slechts een weinig I Doos 30-60, Tube 80ct. DAMES. Ruime keuze in SPORTNETTEN, TENNISBANDEN, FIETSNETTEN. Voiordeelige prijzen bij I. VERELST, Damtes- en Heerenkapper, Rottenmarkt 192 Middelburg. Voorradig Hollandsche, Belgische, Dultsche en Wales Anthraciet. Billijke prijzen. Aanbevelend1, J. C. BURR1NK, Telef. 152. Rijksleverander. ONTVANGEN EEN MOOIE SORTEERINO EXTRA LAQE PRIJZEN. v.h. M. J. TIMMERMANS, Pottenmafkt K 173 Ter overname aangeboden een keurig onderhouden STOELWAOENTJE. Te zien en te bevragen Apotheek Van der Harst, Kortdelft. Liefst Voor 8 uur 's avonds. Wij hebben voor U het allerbeste VERKADE'S OTO TOFFEES Vanille en Mokka, prijs 15 dent per ons. Aanbevelend1, Markt 7 Telefoon 557 Aanbevelend, GRAVENSTRAAT. Spsnjaardstraat E 71, MIDDELBURG Terstond gevraagd een ter opleiding van monteur. Adres 'J. de Nood, Machine handel, Veersche Weg. voor den Donderdag. Eenigszins talenkennis vereischte. Adres Markt K 6. Gevraagd aankomende Adres Geb'r. Rottier, Lange Burg B 4. In MANUFACTURENZAAK wiordt gevraagd! een flinke kunnende etaleerein en bekend m'et het tapijt vak. Aanbieding te zenden onder letter M BiOek handel Bourdoux. Terstond een die m'et paarden kan rijden. Adres W. Ropse., Bree. Adres Electrische Meubelmakerij1 J, J. Antheunisse, Kinderdijk. gevraagd1, leeftijd plm. 14 jaar, voor lichte kantoorwefkzaambedien. Adres Van Benthem Jutting, Boek handel, Lange Burg. GEVRAAGD Adres Kerkorgelfabriek A. S. J. DEK KER, OOES. Terstond gevraagd', niet beneden de 15 jaar, vain 8 tot 5 uur. Loom 4 gld. per wieek'. Adres bureau van dit blad. gevraagd van 810 uur en 's Zaterdags tot 4 uur. r Adres „Focus", Lange Burgt. Gevraagd een van kwart voor 8— half vier uur. Adres Markt I 4. Een telefoontje op Woensdagmorgen maakt het mogelijk, dat door middiel van „De Faam" geheel Middelburg en Wakheren weet wat U adverteert. STEP ZOON, Electrische Meubel makerij, vragen een Kuiperspoort O 87, Middelburg. GEVRAAGD Adres Magazijn Old England. N.V. v.h. S. WIENER Go. vraagt een om in het vak te worden opgeleid. gevraagd!, die ook Japonnen kan maken. Brieven m'et verlangd loon per dag Oostkapelle No. 98. gevraagd voor de Zat erdagmorgen. Adres J. Kievit, Spanjaardstraat F68 GASTHUIS MIDDELBURG. GEVRAAGD eenigszins bekend met koken en een Wekelijks een vrije dag. gevraagd. Adres Segeerstraat H 98. gevraagd, voor lichte bezigheden, <n(iet beneden 14 jaar. Noordstraat naast het Postkantoor. GEVRAAGD EEN vopr boodschappen. Adres J. de BaareTrapman, Korte Heerengracht M 278. Wegens huwelijk dier tegenwoordige een gevraagd!. Adres Mej. Geensen, Langeviele 200 gevraagd'. Adres Heerengracht M 25. Mevrouw O. 'Mesvan Tielrad'en, Lan- gedelft A 96, vraagt wegens huwelijk dier tegenwoordige een tegen 1 Augustus. Tegen hoog loon gevraagd' m'et Augus tus te Domburg een Zich aanmelden 's avonds na 7 uur Singelstraat 176. voor den Vrijdagmiddag. Adres bureau van dit blad. Gevraagd een voor -die morgenuren, 's Zondags vrij-. Adres Mej. de Jongh, Molenwater M 260. voor halve dagen. Adres Rouaansche Kade 140. Mevrouw Umbgrove, Lange St. Pie terstraat 72, vraagt 1 Augustus een als meisje-alleen, voor diag iöf dag en nacht. j Gevraagd een Adres „Drie Spuiten", Kortedelft G 4-5

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4