SIMONpE WIT, -1 Langedelft B 147. Middelbare Handelsavondschool met 5 j. c. I D 51, IT! Toren Maïzena C. LIGTMANS - Dordrecht. flCliS MIDDELBURG BRILLENMAKERS in „DE KLEINE WINST" „DE KLEINE WINST", ALEWIJRSES I 0 GHTERDV OEDER Kousen, Sokken, Parfumeriën enz. Uw belang Op alle Costumes. Kindergoederen, Pantalons enz. enz. Ook prachtsorteering Regenjassen JORETTA, kleurencream Hoofdagent: J. J. de Vlieger. rcmspireerende Voeten \MÏ met Verrassingen. FIRMA R. M. SMITS, Spenen GRAAFEILAND SIMON1DE WIT IS 60EDK00PER. DE BESTE In 'n Oogwenk is de Jeuk Verdwenen' Drogisterij SCHULTE THIEME PP KAAS onze Specialiteit Simon de Wit's Limonade Siropen Huishoud Jams der Firma Stokhuyzen Middelburg. V00RDEELIGER DAN ANDEREN A. P. DOBBELAAR Ze zijn er weer voor spotprijzen MAGAZIJN 6R0ENENDRAAK F. H. COZIJN Let wel op het adres! een Prachtorgel Joh. de Heer, Overheerlijke Limonade te Middelburg „Nieuw Engeland", L. Delft B 140 te Boes „Old England", Papegaaistraat 2-3. 15 a 20 pCt. korting gegeven. Kleeding naar maat 10 pCt. korting. ZIET VOORAL ONZE ETALAGES. Probeer eens een doosje van 15 cent. MET 1 JULI A.S. Vraagt ook steeds Spawater, Limonades, Mineraalwateren, Wijnen, Gedistilleerd en Likeuren. Voor Reparatie aan Rijwielen is Fijnproevers op Kofflegebied neemt nog heden een proef met SIMON DE WIT's KOFFIE, ze is een kwaliteit beter. De prijzen onzer koffie zijn: 31, 3772) 4772 en 6272 cent per half pond. ADINDA geeft FRAAIE GESCHENKEN ADINDA, iets nieuws op theegebied, 35 cent per pakje. Vergelijkt de voortreffelijke kwaliteit van ADINDA Iets nieuws op thee- gebied. In elk pakje bevindt zich een bon, tegen inlevering van een bepaald aantal dezer bons ontvangt U zeer fraaie geschenken. Vraagt de Geschenkenlijst van ADINDA, Iets nieuws op theegebied. Noord-Hollandsche Edammerkaas vetgehalte 40 plus vanaf 50 cent per pond per stuk vanaf F1 1,50 Volvette Zuid-Hollandsche Goudsche Kaas vanaf 52 cent per pond Heerlijk verfrlsschend zijn verkrijgbaar in de volgende smaken: Frambozen, Citroen, Sinaasappel, Troebele Sinaasappel, Grenadine en Ananas. PER HALVE FLESCH 32 CENT PER HEELE FLESCH 60 CENT. 37 cent per 1 ponds pot 70 cent per 2 ponds pot 100 cent per 3 ponds pot Teiefoon|55 MIDDELBURG Telefoon 55. fi m |||j v.h. De Hluijnck j|| SL Langeviele ilk K 219. Telefoon 330. s B O a met voorbereidende klasse W. KOSTEN. LEDEN VAN ZIEKENFONDSEN DE BEKENDE KORTING. COIFFEUR 272 Kilo 5 Kilo 25 Kilo 50 Kilo f 0,65 f 1,20 f 5,25 f 9,50 In de 5, 25 en 50 Kilo's is een mooi cadeau verpakt. Wij brengen een enorme sorteering in Komt zien en U koopt Wij hebben alle mogelijke kleuren in Kousen en Sokken voorradig. Aanbevelend, GRAVENSTRAAT I 252. Gezelligheid f 185,00. Voor 45 cent koopt men in de in het Huis met de Roode Pilaren Citroen, Frambozen, Sinaasappel, Grenadine is thans te profiteeren van de In onze Magazijnen welke gereed zijn wordt in Gummi, Waterproof en Whipcord, ook te dragen als demisaison, ongeëvenaard groote keuze en prachtmodellen. Wij zijn en blijven steeds het GOEDKOOPSTE, het SOLIEDSTE en meest GESORTEERDE adres van ge heel Zeeland. wit, licht en donkerbeige, licht en donkerbruin, voor '4 fijnste leder. de LEESPORTEFEUILLE met Hollandsche Tijdschriften als Panorama, Prins, Het Leven, Buiten, Eigen Haard, Mooi Zeeland, Groot Rotterdam. VOOR SLECHTS 20 CENT PER WEEK. Boekhandel - Dam 28, Middelburg - Telef. 147 MIDDELBURG. Telef. 270. - VLISSINGEN. Teïef. 321. Ouders en Voogden, laat geen Uwer kinderen een be trekking in de FRANSCHE BAZAR aanvaarden, vraagt eerst aan onzen Bond inlichtingen, ook persoonlijk geven wij vol gaarne inlichtingen. Ons advies is nog steeds: loopt de FRANSCHE BAZAR voorbij, niemand onzer koopt er, volgt ook gij dit voorbeeld het best ingericht en kan daarom goedkoop en goed werken. Onderdeden voor alle merken. j: - -r* --• - U-l -J UJ u cr> Cd r-4 <N CL) ^5 - <L> e cd n bfl cd c HJ 'C CD %T 13 ■fi s <u 43 S Een prachtig gasfornuis met uitneerr.bare bran ie ders. in- en uitwendig 777 geheel geëmailleerd. Een gasfornuis, gemakkelijk te onderhouden en met een langen levensduur. ■f» I Kortom: Een ideaal fornuis, een „Inventa"! - no Wat wilt U meer? w i co C CD cd cd S Cl w 3 g u, O Un O <D N QJ Q 2 s- CD "ft Z O .2 Qh G <D g cd g cd bJ3 CD g cd cd CQ Onderwijs voor kantoor-, winkel- en handelsbedienden. Afdeeling I 3 leerjaren met einddi ploma. Id. II 2 leerjaren opleiding voor af zonderlijke diploma's overeenkomende met Mercuriusdiploma voor boekhouden, talen (ook Spaanseh), Stenografie en Machineschrijven. Tot die eerste klasse afdeeling I wior- den toegelaten, die met goed gevolg de hoogste klasse dier lagere school hebben dloorloopen. Voor afdeeling II wiordt geëischt di ploma H.A.S. 3 j. H.B.S. 3 of 5 j. H.D.S. 3, 4 of 5 j. jen M.U.L.O.-diploma, Aangifte van Leerlingen vóór 3 Juli a.s. Spreekuur aan school Dinsdag half 9, Woensdag half 11, Donderdag kwart over 3. De Directeur, AANGESLOTEN BIJ HET NEDERLANDSCH SPAARBANK-BUREAU. ELKEN DAG GEOPEND VAN 10—1 UUR, DONDERDAGS VAN 10—12 UUR EN 1—2 UUR, WOENSDAG- EN ZATERDAGAVOND VAN 7-8 UUR. RENTE 3 PCT. VAN ÉÉN TOT 10.000 GULDEN, PER DAG BEREKEND. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschenkomst der Spaarbank, sinds 1 Jaunuari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van trak tementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. Jacob Catsstraat, heeft zjjn zaak ver plaatst naar Zacharias Jansenstraat, hoek Jacob Catsstraat, voormalig Manu- facturenmagazijn de Nieuwe Stad. Tevens een vergevorderd Leerling ge vraagd. Jongens- en Meisjes-Matrozenpakjes, Dril, Sjerge en Gabardine, Overhemd jes en Losse Jumpers. Komt zien en U kunt koopen. Beleefd aanbevelend, Varkensmarkt, hoek Hoogstraat. P.S. Nog enkele Regenjassen en Cos tumes voor zeer lagen prijs. Misschien komt het U overdreven voor, tóch is het waar, dat ge dc o idra„e ijke jeuk die door huidaandoeningen verc r- zaakt wordt, direct kunt bedaren. De eerste druppels d.d.d. - een beroemd genees krachtig middel tegen huidaandoeningen - brengen dadelijk verlichting. D.D.D. dringt diep in de poriën der huid en duoat aaar de ziektekiemen. d. d. d. is geen vettige zalf, maar een heldere vloeistof. Het wordt mei succes aangewend tegen ekzeem uitslag, brand en andere aandoeningen der huiJ. Koop nog heden een flacon van f 0.75 o1 f2.50 bij Uw Apotheker of Drogist, f* n S3> ndersteunt de heilzame wt-ixing M,u" der D.D.D.-Vloeistof en houdt de ZEEP huid gezond, f 1.- P- stuk. A3 HOEK LANGEVIELE. en Geluk brengt gjj in Uw huis door het aanschaffen van in fraaie kast voor slechts Betaling slechts fl,25 p. week Yraagt omgaand inlichtingen ROTTERDAM Oostzeedjjk 324—32 Geen Snelschoenmakerij maar pr. Hand werk. Heeren Zolen en Hakken f2.25. Dames Zolen en Hakken f 1.50. Gok je adres v. genaaid werk. Laat uw schoe nen vak. rep. C. v. d. Broek, Wal A 5 de BENOODIGDHEDEN om zelf 5 Liter te maken. is Groote Prijsvermindering ::3 -4 .v. De Heinekens Brouwerij biedt D het beste Bier. en andera transpireerenda llchaamsdeelen moet men behandelen met Purol-Huidpoedw, als zijnde het meeat afdoende middel daarvoor. Verkrijgbaar ,1 in Bussen van 60 cent en 1 gld. Bij Apoth. en Drogisten DE FRANSCHE BAZAR Namens de Afdeeling Middelburg van de Algemeene Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, HET BESTUUR. Eigenhaardstraat P 204. bij melkvee, alsmede alle bjj de veestapel voorko mende huidschavingen en huidverwondingen geneest men allerspoe digst met Purol. Doos 60, 90 ct. en fl.75. Bij alle Drogisten

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3