allerfijnste „DE ABDIJ" DE BESTE BRILLEN HELDER'S Brillen. In BLIKJES BISKWIE van VERKADE Unie winkels. D O ij FRANS DAMMAN, OKKiNGA'S UIERZALF AMSTERDAMSCKE BANK N. V. NIEUWE ZOUTEVISCH Kaas- en Vischhandel „VITAMIN" proeten Zaterdagmiddag, 29 Juni, 3 uur op de weide tusschen Noord singel en Seissingel, waar hopen tp cnrplfpn Oud-Minister VAN DIJK Dr. SEVERIJN, PIANO's ORGELS BLOEMISTERIJ BALJEU. LIEVEGOEDS MOSTERD DE BESTE. DE SMAKELIJKSTE. ZerT^75. staiUo. S. SIES-Wittentrop, heeft aardige ZOMERSTOFJES Wilt gij uw goederen prima behandeld hebben? BEVALT UW MARGARINE U Bij Examens en Openbaar Optreden 1 ëo fantasie-kaarten. bijkantoofTmiddelburg SPRUTOL gravenstraat 280 11 s LAAGSTEN PRIJS EEN GOEDE RAAD IS VEEL WAARD. Firma W. P. MALJERS - Markt 7 - Telefoon 557. Linnen Kampeertent te koop o co PAPIER en ZAKKENHANDEL Prima Vliegenvangers Fransch Celiophaan en Ned. Herv. Pred. te Dordrecht. Zomer-Aanbieding. Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel, in Kunstzijde, Mouseline, Voile, Veloutine, Shantung en Zijde in effen en bedrukt. 6eef het dan bij ROELOFFZEN, Tilburg. voor keukengebruik en op de boterham? Zoo ja, verander dan niet. Zoo neen, neem dan een proef met Prijs 30 cent per half pond. Allerfijnste „DE ABDIJ" heeft dezelfde voedingswaarde als Natuur boter en evenaart ze In smaak Door den grooten omzet altijd versch Vraagt ze Uwen Winkelier en U bent voldaan 'M tegen zijn VLISSINGEN MIDDELBURG Bellamypark Langedelft Leden van Ziekenfondsen 10 pCt. korting DAMES C. LIGTMANS, Puddingfabriek „De Dordtsche Toren". hebben wij voor U juist weer ontvangen Royal MIXED een fijne sorteering f 1,per pondsblikje. Five o clock iets moois f 1,per pondsblikje. VERGEET MIJ NIET (sorteering fijne Biskwie-wafels en chocolaad) prijs per blikje f 1,25. NANETTE per blikje 90 cent. Het nieuwste is OTHELLO Wafels prijs f 0,95 per mooi blikje. Juist iets om op reis of tochtje mee te nemen Aanbevelnnd, f 10.- ook in ruil voor Kano. Steeds grooter vlucht 15°/o, is dus f 1.50 co LL O O (0 O rr J LU d> T3 2 O (0 s? co O. O L. Noordstraat C 42 - Middelburg. weet, dat AMSTERDAM. KAPITAAL F 55.000.000- RESERVE F 45 250 000 .- LANGE NOORDSTRAAT Handelscredieten Rekening-Courant Deposito's Effecten Coupons Vreemd Geld Wilt U eerste kwaliteit Neem dan eens proef in den Noordstraat C 33 - Middelburg. ZOMER JOH. DE HEER. Bloedarmoede - Zenuwzwakte Algemeene verslapping. Nieuwe Duitsche Salon-Plano thans f 595 Nieuw Llndholm Orgel 8 registers thans f 235 Nieuw Worcester Orgel 11 registers zeer moderne kast thans f 245 Nieuw Llebig Orgel 14 reg. doorl. harp voer spotprijs. Eenige goede gebrulke Orgels vanaf f 65,- Laxeer ah Maagje tabletten 3c &4j Apottv «n Droo» sfcs&v VERVEN. STOOMEN. r prjiiV ft V .r--r;. v- V* -• - bljjft men kalm en helder door het gebruik van Mijnhardt's Zenuwtabletten. Glazen buisje 75 ct. DROGISTERIJ L. JANSE NOORDSTRAAT Specialiteit in eigengemaakte Grond- en Glansverven, in alle kleuren en elke hoeveelheid, munt uit in: DUURZAAMHEID, DEKKRACHT, GLANS. Groote sorteering Zeemen, Sponsen, Borstels, Bezems, Kwasten, Witborstels, Penceelen, Vegers. De bekende Koudwaterverven GERARDIN en TIP-TOP, mooi en goedkoop, in pakken van 5 ons en 1 K.G. j 1 SPIEGEL- en VENSTERGLAS in alle maten. MODERNE BEHANGSELPAPIEREN op staal in groote sorteering. PLAKMEEL in pakken van 35 en 25 cent. BLACK VARNISH, VUURLAK, CARBOLINEUM enz. PRACHTBEITS in alle moderne houtkleuren, kleine en grootere verpakking. Set is niet prettig als men bezig is bet eten klaar te maken en er wordt dan geregeld gebeld. DE PUDDING- EN MAIZENAFABRIEK „DEDORDTSCHE TOREN' BIEDT U EEN HEEL AARDIGE RECLAME AAN. Ieder die DRIE TORENS geknipt uit de pakjes van Pudding of Maizena als drukwerk in enveloppe met postzegel a D/2 cent en met duidelijke vermelding van afzender opzendt aan de Puddingfabriek „De Dordtsche Toren', Afdeeling Reclame, ontvangt franco EEN VERRASSING. I 2 x 21 Iq Meter Adres Lange Delft B 114-115. nemen de Koopt U er ook reeds Zoo niet, maak dan eens kennis met de prima kwaliteit waren en de 15°/0 dividend. Bjj aan koop van waren wordt een cassa- bon verstrekt tot het bedrag, het welk besteed is. Bij inlevering van f 10.van zulke cassabons wordt onmiddellijk in eiken Uniewinkel uitbetaald. Bovendien trek ken de mooie ca- deaux, welke gra tis op onze extra bons verkrijgbaar zjjn, ieders bewon dering. Lange Delft 9 MIDDELBURG O merk ERCO. Speciale prijzen voor wederverkoopers speciaal voor het afdekken van Lampe- kappen tegen vliegenvuil. RUIM GESORTEERD IN niet alleen een waardevol middel Is Voor de genezing van zeere spenen en harde uiers, maar ook het melken gemakkelijker maakt, zoowel voor den veehouder als voor de koe. OPGERICHT 1871. Verhuurt loketten in haar BRAND- en INBRAAKVRIJE Kluisinrichting. In busjes van f 0.50 en f Bi) Drogisten en Winkeliers. 1 B 1 verdwijnen spoedig door een pot Bij alle Drogisten. Verschenen NIEUWE KORALIONMUZIEK VOOR ORGEL Op veler verzoek hebben wij onze serie aangevuld met 2 prachtbundels No. 8 en No. 9 Bundel 8 bev. 38 Cbr. liederen w.o. ,,'k Heb geloofd en daarom zing ik" Bundel 9 bev. 33 Volkliederen w.o. „Kent gij het land", Prijs per bundel f 0,75. Franco p. post na inzending v. f 0,78 ROTTERDAM Oostzeedijk 324—332. In alle gevallen van bloedar moede, zenuwzwakte of algemeene slaptetoestanden. is de Sangui- nose het middel dat snel en af doende verandering brengt. Een groot voordeel van de Sanguinose is, dat zij ook door de zwakste gestellen verdragen wordt en geen schadelijke bijwerkingen vertoont. Neem er de proef van. Maar zorg dat gij de echte San guinose hebt. Prijs per flesch met gebruiks aanwijzing f 2,6 fl. f 11, IT2 fl. f 21,—. Met duidelijke gebruiksaan wijzing. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c-4, Den Haag. LEVERING MET VOLLE GARANTIE. BETALING VANAF 5 GULDEN PER MAAND. FRANCO IN HUIS. KORTE BURG A 33. SEISWEG R 235 TEL. INT. 353 MIDDELBURG, LOSSE BLOEMEN, BLOEMWERKEN. GROOTE EN JARDINIERE VARENS. RUIME KEUZE IN PALMEN EN ANDERE SIERPLANTEN. DIVERSE BLOEIENDE PLANTEN. SIERKURK, MAKART-ARTIKELEN, BILLIJKE PRIJZEN. tabletten' 3lÏ en 6a tabletten 0\/c Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippentoopen) voor 45 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Gabriëlse, Café de Koophandel. Depót GOES WED. M. DE JONGE. Voor MIDDELBURG GEBR. BLANKER, POTTENMARKT. Wordt ook aan huis 'afgehaald. i

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2