OPENING van Café De Beurs GEOPEND Magazijn „De Zwaluw" Een nette Bovenwoning Gedeeltelijke Inboede Groote Openbare Vergadering Nieuwe Practiscbe Artikelen. A. v. ROON v.h. R. J. de Muijnck, Prima Manchester en Whipcord Rijbroeken VAN LOO, Magazijn „De Zwaluw' Visitekaartjes, Yerloïingskaarten, Howelijkskaartei), Geboorteberictaten RouwbrieYcn gST- PROFITEERT D. C. BOUWENSE, Predtkbenrtenbriefje ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Spreker: C. WOUDENBERG, SchilletjeJ.A.P. SAMOS Port a Port Advocaat Jenever, Brandewijn, Cognac K. M. S. voor Middelburg. PST PRIJS 2 CENT. UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Zaterdag a.s» PIET ROOSE. LANGEDELFT I 17, Sigarenmagazijn „In de Twaalf Uren" J. F. v. d. PUTTE. MODERNE KINDERWAGEN. Heeren- en Damesrijwielen te koop. Neemt proef met onze fijne Limonade Siropen gebruikte Waschmachine, Flinke Meisjesfiets Nette Burgerwoning TE KOOP S. D. A, P. AFDEELING MIDDELBURG Naar Betere Tijden. Wanneer U VAKKLEEDiNG wenscht, koopt deze dan daar, waar prima kwaliteit koopt voor lagen prijs! Schitterende sorteering MANCHESTER PAKJES, Korte Noordstraat E 3 MIDDELBURG Vlasmarkt K150 - Middelburg E. EVÉRTSE, C. HUIJSMAN, Lange Geere K 250 Echt Boerenbrood LITTOOIJ OLTHOFF. Specialiteit in KINDERWAGENS. ABONNEERT U op het Verkrijgbaar bij de drukkers LITTOOIJ OLTHOFF. VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No. 38 19 JUNI 1929 33e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIËN: ÉÉIË Voor de Jeugd. Advertentifin DAM L 151. TE KOOP Eenige gebruikte mooie Adres GRAAFEILAND, Domburgsch Schuitvlot. VRAAGT UWEN WINKELIER Nedcrlandich Fabrikaat van de Firma W. A. SPOOR Jr., Culemborg. DONDERDAG 20 JUNI 1929 IN DE GROOTE ZAAL VAN HET SCHUTTERSHOF. NAAR BETERE TIJDEN. Medewerking Zang „De Volksstem". Aanvang 8 15 uur. Debat vrij. Toegang vrij. Prachtige Fantasie Emaille Theepotten zeldzaam mooi en aardig voor cadeaux Constania Kachelwaschmachinine voor elk die zelfs eens vlug wil wasschen f 8 90. Nieuw model Fluit- en Waterketel De deugd in 't midden. Er is maar één ERRES Stofzuiger van prachtig gehamerd koper f 72 Pecolator Koffiekan nieuwste methode, waardoor heerlijke koffie. Steriliseerglazen met eigenschappen welke de beste zelfs niet hebben en tochveel lager in prijs. De Kolma Stoompan voor elk gezin meer voedingswaarde en beter en voordeeliger koken vanaf f 1,75. Langeviele K 219 - Middelburg - Telef. 330. Zoolang de voorraad strekt gratis verkrijgbaar Zakgidsen en clientèle volledige Receptenboekjes voor steriliseeren. MAATWERK ZONDER PRIJSVERHOOGING. Eenmaal drager van onze VAKKLEEDING wenscht U geen andere meer. Vraagt zlchtzanding. geheel gevoerd, (leeftijd 8 jaar) f 7,00. geheel gevoerd, (leeftijd 10 jaar) f 4,25. Vraagt steeds om onze per flesch f 1,00. per flesch f 1,O0. per Liter f 1,00. per flesch f 2,00. VERDER enz. enz. Wij leveren U prima kwaliteit waren tegen zeer billijken prijs. Wordt heden nog Lid van EVERTSE's KOLENHANOEL MET SPAARKAS. Agent M RAATS, Noordsingel S180 Wagenaarstraat D 82. LIMONADE-SIROPEN 75 ct. per heele, 40 ct per halve flesch WEET GIJ WEL dat Uw en zoo noodig in zeer korten tijd gereed zijn ter drukkerij Spanjaardstraat. van onze prachtige ZOMER-RECLAME. Bij aankoop vanaf f 2,50 CONTANT geven wij zeer FRAAIE CADEAUX geheel naar eigen smaak. ENORME KEUZE IN ALLE AFDEELINGEN. Korte Delft G 3 on F 25. ADVERTENTIËN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT -G.: VAN 1-3 REGELS 45 CT.( IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN ANTWOORDEN No's 45—48. No. 45. Hoogmoed. No. 46. Wil-hel-mi-na. No. 47. Twee plus 'n half dozijn is 2 puls 6 of .acht. No. 48. De letter h. RAADSELS. No. 49. Hoe kunt ge van 3 4 19 5 6 drie cijfers uitwisschen en 19 overhou den No. 50. Hoe heet een Chinees het water No. 51. Onze oude bruin, een goedig beest, i Had, o zoo'n grooten kop En liep bijl over eene brug, Dan trapte hij er op. Begrijpt ge dat Och, zeg mij: dan, Hoe dat toch mlooglijk wezen kan. No. 52. Welk woord kunt ge maken uit de volgende letters ij! 1 e W i r. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Mes, Kindertaschje, Penning, Huis sleutel, Zangboekje, Kin dier port*, Rozen krans, Tabakspijp, Manchetknoop', Wa- genmoer, Sleutel, Schooltasch, Kaart van Nederland, Belastingmerk', Mantelband, Teekenpasser, Belastingmerk, Huissleu tel. b:. Bij! ingezetenen Zilv. Suikerlepel tje, A. J. v. d. Woestij'ne, Wageinaarstr. D 87 Doublé Ringetje, J. Blokpoel, Arn. pad T 145 Eind Touw', Traas, Hendrikstraat W 62 Kinderparapluie, Labruijère, Lange Burg B 23 Dames- port. met inh., A. v. d. Mooren, Seisweg R 141 Zwarte Wandelstok, Ijzerhandel. Firma Idle1 Jager, Lange DelftMand, Boasson, Onder de Luifel, MarktDa- mesrijiwiel, 'de Plaa, Langeviele K 226 Belastingmerk, Caljouw, Garage Lainge NoordstraatZilv. Hangertje, W. N'ij's- sen, Bellinkstraat G 193 Portemon'naie, De Ruijter, Lange Singelstraat N 203 Jongenspet, C. Westerweel, Rozenstr. W 262 Zwempak, de Groot, K. Singel straat O 293 Kinderport. m'et inh., Cappon, St. Jorisstraat L 122 ^Tabak- zak', Van Riet, Oostkerkplein N 161 Pak' Zakken, Hubrechtse, Hal Stadhuis; paar Handschoenen, H. Ingelse, Graven straat I 273 Jonge Duif, P. Daniëlse, Klein Vlaandieren M 197 Handdolek, H. Mes, Dam1 Z.Z. G 93 Belastingmerk, Chr. de Bruin, Wilhelminastraat W 84 Damestaschje Imiet inh., J. Lorier, Bureau van Politie alhier Duimstok, A. Roose, NoondiWeg R 48 Fantasiebroehe, P. Klercq, Vlasmarkt L 21 Damesarm bandhorloge, Goudswaard, Segeersingel V 80Vulpenhouder, H. v. Houten, Gravenstraat I 185. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 7—18 Juni. ONDERTROUWD G. J. W. de Keif ser, 25 j. en C. de Rijke, 22 j. GETROUWD P. M. Janse, 31 j. en J. Joziasse, 26 j. J. Dingerrianse, 62 j. en M. Pagter, 57 j. H. Vermeulen, 26 j. en C. M. Beld'erok', 28 j. BEVALLEN L. A. J. Wattel, geb. Louwerse, z. M. Fritz, geb. Dellebeke, d. K. de Troije, geb. Tramper, z. D. van Ooiijien, geb. Herrema, z. J. M. Gillissen, geb. Pairoux, z. P. A. de Lande, geb. van der Heijden, d. OVERLEDEN C. Priester, geh. met H. Strijd, 76 j. J. J. Hubrechsen, ongeil, z. 47 j. Beleefd aanbevelend, in de naast de Fa. Den Boer, het naar de eischen 'des tijids ingerichte Beleefd noodig ik U uit tot een bezoek Aanbevelend, voorheen Varkensmarkt. Onze fijne LIMONADES, in 5 sma ken, bevelen wij bij: U aan. De van ouds bekende kwaliteit, ook hebben wij nog goedkoopere en duurdere soorten. Neem eens proef. G. M. KRIJGER, NOORDSTRAAT 104 Adres St. Pieterstraat 37 beneden. CITROEN, FRAMBOZEN, SINAASAPPEL (Helder), SINAASAPPEL (Troebel), GRENADINE. PER HEELE FLESCH 65 CENT. Gevraagd een goed onderhouden klein] formaat. Brieven onder letter P bureau v. d. blad te huur, Oostkerkplein O 5. Te bevragen Korte Breestraat O 165. PRIMA KAAS. Koiopt bij ons Uw KAAS, wij hebben fijne soorten. De MEIkaas is snijdibaar. Goed en goedkoop. Beleefd aanbevelend, G. M. KRIJGER, NOORDSTRAAT 104 (Fongers) ter overname aangeboden. Adres Beenhakker, Noordweg R 13a (boven). te huur met Tuintje, Schoorsteenvegers- singel Q 95. Adres Turf kade H 183. TE KOOP EIKEN SALON-PATHÉFOON MET NIEUWE PLATEN. Adres Volderijlstraat M 92. Vanaf heden dagelijks Versche Aard beien aan 'dagprijs. Nog Puike blauwe Aardappelen. W. VERSTRAATE. Haringplaats. 1 w.o. Kantoor- en Magazijinmeubelen, als Bascule, Schaal en Gewichten, Kantoor- e. a. Kasten, Schrijf- e. a. Tafels, Lam pen, Copiëerpers m'et Tafel, Koffiebus sen enz. MANGEL, BAD en OEYSER, Koffers, Kachels, Stoelen, Schilderijen, GROOTE SPIEGELS, PATHÉFOON enz. einiz. t Te bezichtigen bij voorkeur na 4 uur Gortstraat K 35. SPOOK' MOSTERD Secretaris der S. D. A. P. 2. 8. 4. 5. 6. 7. BLAUW KEPERJASSEN SIMSONJASSEN KRUIDENIERSJ ASSEN LANGE STOFJAS WITTE SLAQERSJASSEN 2.50-3.50 j BAKKERSBROEKEN 3.75-4.50 3.25-4.25 BLAUW KEPER OVERALL'S 4.50-6.50 2.50-3.50 SIMSON OVERALL'S 6.50-3.50 2.75-4.25 BRUINE OVERALL'S 5.75-6.50 2.50-4.50 MANCHESTER RI [BROEK 7.00-8.50 WITTE BAKKERSBUIZEN 2.50-4.50 CORD'S RIJBROEK 7.00-7.50 Prima Witte Suiker per pond 22 cent. Basterd Suiker per pond 25 cent. Bruine Suiker per pond 24 cent. Prima Gele Zeep per pond 11 cent. Eerste soort Glycerine Zeep per piand 12 cent. Lichte Stroop per pond 16 cent. Donkere Stroop pier plo'nid 16 cent. Grove Rijist per pond' 15 cent. Griesmlèel per pand 14 cent. Volvette Witte Kaas per pond 55 cent. Edam'mler Kaas per pond 50 cent. Eureka Margarine per pond 36 cent. Fijne Bruidsuikers per pond 40 cent. Avis Slaolie per heele flesch 85 cent. Wij ontvingen een groote zending FLESSCHEN AZIJN, Literflesschen vanaf 16 cent, losse Azijm vanaf 10 cent per flesch. G. M. KRIJGER, NOORDSTRAAT 104 Te huur apart Bovenhuis K. Qeere f 2.50 p. week en te kooip 'net Werkmans huis f 17.00. Ink Seisbohv'erk M 208. Bier, Limonade, Champagne Pils. Prima Port f 1.en f 1.30 p. Literflesch Schilletje f 1.per flesch. Eau de Cologne bij de maat. Vliegenvangers 3 voor 10 cent. ZUURTJES 10 en 14 cent per ons, alsmede ROLLEN ZUURTJES 3, 5 en 10 cent. VANAF MORGEN VERKRIJGBAAR. M. VAN DER SLIKKE, LANGEVIELE. 'ij verkoopen uitsluitend' le kwa liteit VLEESCHWAREN van de Firma Anton Hunnik, Deventer en van geen andere Firma. U koopt bij ons de fijn ste kwaliteit voor den laagsten prijs. G. M. KRIJGER, NOORDSTRAAT 104 '-V-

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1