I MENNES, Noordstr. Middelbare Handelsavondschool met 5 j. c. Hl IS !H IS SI IS is GELD VERDIENEN XX in HET SPECIAALHUIS koopen Ook voor Uw WERKKLEEDING RECHSTEINER is mm mm SS SI Sn SlBnlil si IS SI Pi si is si is si is AMSTERDAMSCHE BANK NU IS HET TIJD KIEST Kamer-Verkiezingen LIJSTEN, PLATEN, ETSEN. Wilt gij uw goederen prima behandeld hebben F. SAND1JCK Jr. Msspaarbank Bogardstraat D 51, Middelburg VACANTIEREIZEN Handkoffers Kinderwagen te koop, Palingbroodjes. Heerlijke Reuzelbollen. Een Jongen Eu lette Jop Loopjongen of Loopmeisje Huisknecht. Werkvrouw of Meisje Nette Meisjes Twee nette Dienstboden een Dienstbode, Een net Dagmeisje K* XX Si 81 Si IS dat is hetzelfde. Keurige collectie Werkkleeding, óók voor WERKKLEEDING HET SPECIAALHUIS tegenwoordig aan de spits staal! N.V. VAN BOVEN T1° POSTKANTOOR DRUKKERIJ „DE LANGEJAN" KORTEDELFT G 1 Telefoon 211 PAKKISTEN D. C. Bouwense Halfwas- ea I Leerling-Meubelmaker Winkelmeisje mm mm ül mm mm mm mm 1^ ■9 XU Nette Meisjes VELLEN VLIESENPAPIER Middelburg. Zaterdagmiddag 29 Juni op de weide aan den Seissingel Openlucht-Samenkomst. Twee sprekers. Opgeluisterd door een Muziekkorps. ÜP BIJKANTOORMIDDELBURG KOOPT OF FOTOTOESTEL. HUURT aan veel verminderde prijzen. I. A. WILLEMSEN. Drukkerij „De Langejan", Noordstraat n.h. Postkantoor Beef het dan bij ROELOFFZEN, Tilburg. ij hebben een reuze sorteering yilf P[U|if|||n[QQ In verschiilende prijzen lULrLllHUUÜLnè Vanaf f 3,75 hebben we een penhouder met garantie SWAN- CAW- en PARKER-Vulpenhouders KINDERWAGEN. Kinderzijspan Een Loopjongen Bakkersknecht of Jongen. gevraagd. Adres Fotograaf C. HENNING, Markt. Een Loopjongen nette Loopjongen. Eon fiinke Werkvrouw een Meisje een fMeisje Meisje gevraagd Net Meisje gevraagd, net Keukenmeisje. Net Meisje flink Dagmeisje C. HUI JSMAN, Lange Beere K 250 No. 238 BESCHERMT UW KAP TEGEN DE VLIEGEN met voorbereidende klasse Te koop: 1-2 Zw. Java Krielen, 2de prijs winnaars. ■I I in mm pjiisii»ii«iiiaiiiKii IBHIinBBBIlHlllMIIH OF Het gestadig groeien van onze zaak elschte uitbreiding. Daar om hebben wij het pand tegenover onze zaak (L. Giststraaft 196) als MAGAZIJN in gebruik genomen en daar tevens een étalage ingerioht, waar wij U geregeld onze SPECIAAL-ARTIKELEN zullen toonen. Heden geëtaleerd BEVERTEEN BROEKEN 6.50, 5.50, 5.00, 450, CU3 CO jjn 2.95, 2 65 MOUWVESTEN 3 95 MANCHESTER BROEKEN 6.50, 5.50, 4.50, 3.95, 2 95 JASSEN 9.50, 8.75. 7.95 SIMSON JASSEN 4.25 BROEKEN 3.95 BLAUW KEPER JASSEN 4.50, 400, 3.75, 3.50, 2 75 BROEKEN 4.00, 3.50, 3.00, 2.75, 2 25 STOFJASSEN 5.60, 4.50, 3.50, 3.25 KHAKI-HEMDEN 2.85, 1 95 Peau de Pêche BROEKJES, FLUWEELEN BROEKJES, OVERALLS (blauw en bruin) enz. enz. Kortom Bekijkt even de SPECIALE ETALAGE, en U zult weer tot de overtuiging komen, dat ■I ■I mm GISTSTRAAT 180 en 196 bij de Oraanbeurs, Middelburg. AMSTERDAM. KAPITAAL F 55 OOO.OOO.- RESERVE F 45 250.000 LANGE NOORDSTRAAT Handelscredieten Rekening-Courant Deposito's Effecten Coupons Vreemd Geld EEN MAAR GA IN GEEN GEVAL MEER ZONDER CAMERA UIT VRAAGT HET BILLIJKE TARIEF voor Uw DRUKWERK mat het oog op de a.s. NOORDSTRAAT, n. h. Postkantoor MP* VLUG -- DEGELIJK •- NIET DUUR Aanbevelend, I. A. WILLEMSEN Wij etaleeren deze week een groote collectie LIJSTEN, PLATEN. GLASPLAATJES, wc. voor de KINDERKAMER SCHILDERIJEN, enz. enz. Aanbevelend, VERVEN. STOOMEN. Kent U onze ONBREEKBARE „EAGLE" penhouder al? Deze hebben we in diverse kleuren, terwijl de prijs slechts f 10,isVerder hebben we de Aangesloten bi] het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 18-1 uur, Donderdags van 19-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond san 7-8 uur. Rente 3 pCt. van één tot 18.808 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van nelastlng door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjee, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank Ne. 92296 worden gaarne verstrekt. Oud Papier Zoo even ONTVANGEN een prachtsorteering alle maten. Zeer voordeelig In prijs. Kortedelft G 3 en F 25. 1 Gas-Bakoven (Original Haller), 1 Gasvuur 50/80 c.M. drie pitten. gevraagd. Binderij N. V. J. C. W. Aitorffer, Kortedelft. gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek, Molenwater M 255-256, Middelburg. Na opleiding hoog loon. LIMONADE-SIROPEN 75 ct. per heele, 40 ct per halve fiesch Een telefoontje op Woensdagmorgen maakt hiei mogelijk, dat dloor middel van „De Faam" gebied Middelburg tn Walcheren weet wal li adverteert a 35 CENT PER STUK Onderwijs voor kantoor-, «winkel- en handelsbedienden. Afdeeling I 3 leerjaren met einddi ploma. ld. II 2 leerjaren opleiding voor af zonderlijke diploma's overeenkomende met Mercuriusdiploma voor boekhouden, talen (ook Spaansch), Stenografie en M ach inesch rijven. Tot de eerste klasse afdeeling I «Wor den toegelaten, die met goed gevolg de hoogste klasse der lagere school hebben doorkropen. Voor afdeeling II Wordt geëischt di ploma H.A.S. 3 j. H.B.S. 3 of 5 j. H.D.S. 3, 4 of 5 j. iern M.U.L.O.-diploma. Aangifte van Leerlingen vóór 3 Juli a.s Spreekuur aan school Dinsdag half 9, Woensdag half 11, Donderdag kwart over 3. De Directeur, W. KOSTEN. Adres Volderijstraat M 112. Bil E9B üi 11 ■f OPGERICHT 1871. Verhuurt loketten in haar BRAND- en INBRAAKVRIJE Kluisinrichting r,. Depot GOES WED. M. DE JONGE. Voor MIDDELBURG GEBR. BLANKER, POTTENMARKT. Wordt ook* aan huis 'afgehaald. I Iedereen, ook te Middelburg, kan mee helpen eenige tnenschen geregeld' aan het werk te houden. Bewaart daarvoor slechts U'w en laat het dioor een onzer Werklieden) afhalen. Geef bericht aan een van onder staande adressen, te Vlissingen WALSTRAAT 44, Telef. 76 BROUWENAARSTRAAT 4 boven v. DISHOEKSTRAAT 22 (werkplaats) te Middelburg J. DE GROOT, Schuitvlotstraat. B.z.a. net pers. als Tuin- of Huiskn., gen. alle werk te doen. Hoog loon niet vercischt. Br. o. No. 10 bur. v. d'. blaÜi. TE KOOP Adres Mennes, Noordstraat. Te koop een zojO; goed' als nieuwi zwart Heeren Costuum maat 50 en zwarte Overjas. Adres bureau van dit blad. in goeden staat. Adres Oostkerkplein N 161. DONDERDAGS M. VAN DER SLIKKE, LANGEVIELE. Voor 12 gulden een mooie blauwe Adres Noordsingel S 177. ELKE DONDERDAG VANAF 9 UUR M. DE REOT, MOLSTRAAT. iTE KOOP Adres L. St. Pieterstraat A 65. TE KOOP EEN OUD MECHELSCH AMEUBLEMENT bestaande uit Canapé, 2 Armstoelen en 4 Stoelen, Buffet, 2 Tafels. Adres Langeviele K 212. TE KOOP Adres Rozenstraat W 259. Een KINDERWAGEN, een BEKLEE- DE WIEO en een TREKWAOENTJE te koop. Ooik afzonderlijk. Adres Jacob Catsstraat S 92 k. gevraagd'. Adres H. van Diffelen, Langedelft. gevraagd. Adres Firma J. W. Tismeer, Lange Burg Gevraagd1 aankomende Adres Qebr. Rottier, Lange Burg B 4. gevraagd. Adres H. J. v. Bel, Hoeden- en Pet- tenmagazijin, Kortedelft F 24. Fa. A. van der Mijle, vraagt een Later gelegenheid om het vak te leeren. gevraagd. Adres G. Robijn Co., Langedelft H 14 HOTEL NOORDZEEBOULEVARD, Vlissingen, vraagt een STEP ZOON, Electrischë Meubel makerij, vragen een Kuiperspoort O 87, Middelburg. gevraagd voor Donderdag en Vrijdag. Adres Mevrouw Dronk'ers, Vlasmarkt. gevraagd voor den Maandag en Vrijdag. Adres Seis weg R 165. GEVRAAGD Vopr dag of dag «en nacht, niet beneden de 18 jaar lont in het huishouden behdl'p- zaam1 te zïjin. Adres Hotel Abdij. Mevrouw! Wed. S. Steenm'eiijler, Korte Delft O 15, vraagt voor de morgenuren, 14 jaar. voor de morgenuren. Adres Lange Noordstraat 180. gevraagd, leeftijd 15—16 jaar, van 8 tot 1 uur. Vrijdags den geheelen dag. Adres bureau van dit blad. voor direct gevraagd, 16 a 17 jaar. Adres N.V. v. Boven, t.o. Postkantoor Mevrouw Heyse, Noord Bolwerk 233, vraagt met 1 Augustus een Zich aan te melden 's avonds na half 8. gevraagd voor de morgenuren. Adres J. Sukkel, Brakstraat. gevraagd, loon f 25.— per maand. Adres bureau van dit blad. «Terstond een gevraagd' van 8 tot 5 uur. (Zondags vrij) Adres bureau van dit blad. Mevr. L. Mesvan Etten, Langedelft A 95, vraagt tegen 1 of 15 Juli gevraagd, niet beneden de 16 jaar. Aan melding van 7—8 uur namiddag. Adres Mevr. de Paauw, Markt I 3. TABAK, SIGAREN EN SIGARETTEN Gemengd Kipipenvoer 16 ct. per Kilo, per 5 Kilo 75 eent. Alle soorten KLOMPEN. Borstelwerk, Bezems, Dweilen, Vegers, Zeernen, Sponzen, Kastpapier. Beleefd aanbevelend

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4