in „DE KLEINE WINST" „DE KLEINE WINST", I t^hir^Winxii's DIT ZIJN KOOPJES! De aanbidder van Saartje Pavias. D C.Bouwense, Dames Lingeries. Kinder Confectie. Bad-Artikelen. Mode Artikelen. Kousen. MIDDELBURG. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Stukgoed. UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 ZOETE SPAANSCHE WIJN, Ze zijn er weer voor spotprijzen VERKADE's gemengde Biskwie, Firma W. P. MALJERS, VOORRADIG een schitterende sorteering KOPEREN en VERTINDE Fraaie modellen en zeer voordeelig in prijs. Een Kinderwagen VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No. 36. 5 JUNI 1929. 33e JAARGANG. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Voor de Jeugd. Advertentlën. Firma W. P. MALJERS, ft Kortedelft 6 3, F 25. 1 'zje/riuAJJ'- taJiïebb&n> Nog slechts korten tijd duurt de TOTALE UITVERKOOP wegens opheffing der zaak van alle soorten KOFFERS, HONDENARTIKELEN. Tevens 2 TENTWAGENS, 1 BRIKJE en MELKWAGEN. Wed. CLARIJS, Korte Noordstraat E 11, Middelburg. PROFITEERT VAN DEZE GELEGENHEID. -»e Dames Dames Dames Dames Dames Dames Dames Pantalons Hemden Onderjurken Nachthemden Tricot Directoirs Tricot Onderjurken Tricot Hemden 129 119 89 129 119 89 179 169 159 198 179 169 79 - 69 59 149 119 98 98 89 Kinder Kinder Kinder Kinder Kinder Kinder Kinder Jurken Kruippakjes Matrozenpakjes Overhemden Blouses Schorten Opknooppakjes 119 98 69 98 89 69 259 229 198 129 98 79 129 109 98 89 79 59 119 98 Dames Badpakken Heeren Badpakken Jongens Badpakken Meisjes Badpakken Dames Badmutsen Badhanddoeken Bad Lakens 98 98 49 49 19 49 39 198 Heeren Overhemden Zijden Heeren Overhemden Picqué Heeren Overhemden Heeren Tennis Hemden Heeren Bretels Heeren Dassen Heeren Sokken 195 169 98 325 309 325 298 269 250 198 69 49 35 69 49 35 49 39 24 Prima Fil d'Ecosse Kous Zware Zijden Dameskous Kinder Sportkousen Bakvisch Kousen Kinder Kousen Macco Dames Kousen Halve Kousen, alle maten 150 150 125 - - 119 98 55 49 69 59 29 19 79 69 Wit Katoen Geel Katoen voor Hemden Zwaar Graslinnen voor Lakens Zwaar Geel Katoen voor Lakens Congolinnen voor Lakens Prima Lingerie Katoen Landhuisstof per el 59 89 39 49 14 59 25 13 14 49 49 39 33 26 ADVERTENTIËN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT VAN 1-3 REGELS 45 CT„ IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN HHBHBH Een verhaal uit den Franschen tijd. door C. JACOBSZ. III. Een eigenaardig heerschap. Saartje heeft een ontmoeting. „Wie was dat dan, Vader vraagt Saartje nieuwsgierig. „Teeuw luidt het antwoord, „Je herinnert je Teeuw van Limmeren toch nog wel? Weet je niet meer, dat..." „Eet toch, Andries waarschuwt moeder weer, „Je komt te laat, wis en zeker Kijk eens op je horologie Vader Pavias haalt nu het horloge uit den zak, een groot, dikbuikig uurwerk en waarlijk, het zal zoo één uur zijn:.... Haastig staat hij op en als hij even la ter de voordeur achter zich sluit, mom pelt zijn echtgenoote meewarig „Het is toch wat te zeggen, Saartje De man heeft niet half genoegAls dat maar goed afloopt „Kom, kom, Moeder", lacht het meis je, „zoo'n vaart zal het wel niet loo- pen. Maak u maar niet noodeloos om gerust. Vader zal heusch niet flauw vallen „Ik hoop hetantwoordt de moe der, terwijl ze haar dochter liefkoozend over het blonde hoofdje strijkt, „Maar ik vreesde, dat hij zich misschien niet wel gevoelde Saartje schudt lachend het kopje. „Och, wel neen, Moeder. Als dat waar was, zou hij een half uurtje geleden niet zoo vroolijk zijn geweest. U ziet zoo gauw leeuwen qp den weg. Wil len we nu danken, Moeder Dan kun nen we samen het eetgerei omwasschejn, voor ik naar mevrouw Van Citters ga. Goed, Moeder Omi twee uur wordt Saartje bij me vrouw Van Citters gewacht. Ge merkt dus, dat zelfs de aanzienlijkste inwo ners van hare diensten gebruik maken. Het omwasschen van het vaatwerk eischt weinig tijd dan als het meisje haar wollen omslagdoek uit een lade der chiftonière te voorschijn haalt, vraagt de moeder „Wie was het ook weer, die onder het eten langs het raam ging „Vader zei immers, dat Van Limme ren voorbijging Maar ik geloof, dat hij zich vergist heeft, want die snuiter woont hier immers sedert lang niet meer Welke timmerman wil zoo'n knecht hebben Teeuwnet een goede naam voqr hem Saartje's hel dere lach klinkt. Het is zeer wel mogelijk, dat Pa vias niet goed heeft gezien. Want de ruitjes in het raam. zijn niet groot en het glas is wat groenachtigboven dien staat op de vensterbank een rij hoog opgeschoten geraniums in vollen bloei, ondanks het vergevorderde najaar en een blauw gazen hor poogt alle on bescheiden blikken te weren. Des avonds vraagt Saartje met gui tig lachend gelaat „Wel, vadertje, hoe gaat het met Teeuwtje „Hm is het antwoord, „Dat zul je hooren, meisje Maar geef me eerst even de tabak en het bakje met de zwavelstokjes als ik rook, kan ik be ter vertellen." De eerste rookwolkjes kringelen Om hoog, maar de pijipi schijlnt den goeden man niet te smaken nu, dit is ook geen wqnder, want sedert Napoleon allen handel met de Engelschen verboden heeft, behelpt men zich noodgedwongen met allerlei vreemdsoortige surrogaten. Wat vader Pavias tabak noemt, zijn ge droogde lindeblaren, die gekorven zijn. Zqo gebruikt men ook voor alle andere koloniale waren verschillende plaatsver vangende middelen. Onze voorouders waren in dit opzicht vindingrijk. Luisteren we nu met Saartje en hare moeder mede. „Ja, javangt Pavias aan, „ik zag vanmiddag goed 'tWas Teeuw wel degelijk En dat ik mijl niet bedroog, bleek al spoedig, want toen ik van den winkel ging, om op het Smalkaadje een kelderval te herstellen, kuierde hij door de Giststraat, keurig gekleed, trotsch als een pauw. En verbeeld je, hij zwaai de met een wandelstok Wat mag er met hem gebeurd zijn Zou hij1 een er fenis hebben gekregen „Nu, als dat waar is, verleert hij 't werken heelemaal spot het meisje. „Gelijk heb je, kind", gaat vader voort, „Werken kon hij, dat hij! er koud van werd. Toen hij voor twee jaren door den meester werd aangenomen, geschiedde dit, omdat er toen voor 't oogenblik geen ander te krijgen was. Maar hij was toen al bij alle bazen in dienst geweest, want overal kreeg hij na een paar dagen zijn congé, wegens zijln verregaande luiheid. En praats, dat hij had 'k Zie hem nog staan zagenAlle maats ergerden zich aan hern, en 'k heb indertijd verteld, dat bïji den Iaat- sten draadnagel, dien ik hem zag in slaan, de baas hem toevoegde „Zeg r's, Teeuwje hoeft niet bang te z'ijn, dat je dien draadnagel pijn doet Vertrek maar dadelijk Hier is je loon!" Nu, Teeuw nam een daalder en een schelling in ontvangst en toen hij de werkplaats verliet, schaterden allen het uit. Want op den rug van zijn jas was een stuk wit bordpapier bevestigd en daarop stond met drukletters Het luije zweet Is gauw gereed. De stumperd had er niets van ge merkt. Jan Ponte had dat verzonnen, naar we later hoorden, 't Is zonde, nu zit hij in het Fransche leger, of mis schien is hij wel al gesneuveld, 't Was altijd zoo'n grappenmaker. Maar, de geschiedenis van dat papier heb ik meer verteld. Dat is dus geen nieuws. Na het ontslag verliet hij Mid delburg, en wat hij hier thans weer uitvoert, weet ik niet." 'k 'Zei zooeven, dat ik van middag op het Smalkaadje een kelderval repa- reeren moest. Ik zal zoo ongeveer een halt uur aan den gang zijn geweest, toen er iemand achter miij stilhield en daar ik er eerst geen acht opsloeg, zag ik niet dadelijk, wie het was. Opeens echter klonk een lijzige stem „Arbeid adelt". Ik wendde het hoofd om, en jawel, daar stond hij. Zijn bleek ge zicht is nog langer dan vroeger, geloof ik. i „Zoo, Teeuw begon ik'. „Dat is een schoone spreuk, maat Sinds wan neer huldig je haar Toen je op onzen winkel was, dacht je immers altijd, dat luiheid den mensch adelt Is het zoo niet Hij antwoordde niet dadelijk, maar zag mij aan miet geringschattenden blik, ot was het medelijden En toen begon onze vriend op langzamen, plechtigen toon „Men vond mij lui Och, men heeft .mij nooit begrepenWant, weet dit, o Pavias, handenarbeid is zoo ruwen mijn gemioed feeder be snaard De schaafbank is mij een pijn bank het snerpen van de zaag doet de fijnste vezelen mijlner ontvankelijke ziel trillen." Ik moest mijn gereedschap even neer leggen, zoo lachte ik. Maar Teeuw was nog niet aan het einde van zijn ontboe zeming, en, nóg plechtstatiger dan zoo- even ging hij voort „Ja, gij lachtMaar ik duid u dit niet euvel, Pavias Ik koester een oprecht medelijden met u. Want weet ge, het ruwe werk bracht u eelt aan de handen, maar vormde evenzeer een eeltkorst om uw hartThans is het onvatbaar voor verheven indrukkendoor de hooge functie, welke ik bekleed, is het mijn plicht u „Wat doe je dan viel ik hem in de rede, „Rentenieren soms „Neen, Pavias", ging hij wederom voort, „Ook deze woorden verraden uwe onwetendheid. Ik bekleed de waar digheid van adviseur in dienst van Zijne Keizerlijke Majesteit Napoleon den Grooten en mijn arbeidsveld is on metelijk groot, en verschaft mij1 ontel bare besognes. Nuadieu Pavias Mijn vele plichten dwingen mij thans niet langer van uw aangenaam gezel schap te profiteeren, en dus kunnen wij deze onderhoudende causerie niet vol eindigen. Nogmaals adieu." Met het volbrengen van zijn talrijke plichten maakte hij echter maar zeer weinig haast, want langzaam ging hij voort, zwaaiend met zijn stok. Maar ziet, hij keert om, en even later stond hij weer bij mij. „Wat nu weer dacht ik, ,,'k Heb al verlet genoeg door hem." „Paviasvroeg hij met een in nemend 'lachje, dat hem evenwel af schuwelijk stond. „Hoe gaat het toch met uw dochter, het bekoorlijke Saar tje Maakt ze het nog goed, vaart zij bestendig wel Wilt ge haar de verze kering mijner oprechte hoogachting ge ven Thans zeg ik wèèr adieu, Pavias, want mijn bezigheden dulden geen uit stel meer." „Vader vadero q," lacht Saartje, „Houdt opIk moet eens uitlachenWat een rare snuiter De verzekering van zijn oprechte hoog achting Is hij mal „Ik zou toch wel eens willen weten", zegt Pavias, als Saartje's vroolijkheid een weinig bedaart, „wat die sinjeur voor den kost doetHij moet wel flink geld verdienen, want zijn kleeding is duur en naar de laatste mode. Maar wat voert hij uit Ik vertrouw hem niet Moeder Pavias zegt weinig, maar denkt zooveel te meer. Want het doet haar toch wel goed te vernemen, dat iemand, die een goede positie schijnt te bekleeden, zoo vol eerbied over haar Saartje spreekt. Wie weet welke ge voelens hij ten opzichte van het knappe meisje koestert. Als dat eens het geval mocht zijnSaartje de vrouw van een welgesteld heer Neen maar De goede vrouw bouwt schitterende lucht- kasteelen, en we willen haar niet al te hard vallen Zjij keert echter plotseling tot de wer kelijkheid terug, want daar klinkt Saar tje's stem „O, ja, dat is waar ook, moeder We hebben geen brood ge noeg voor morgen'k ga het gauw halende winkel zal nog wel open zijn." Saartje vertrekt, maar komt spoedig weer terug. En terwijl ze het in grauw papier gewikkeld brood op de tafel legt, spreekt het meisje gejaagd. „Vader, moederweet u wie ik tegenkwam Santje Ze ko'men hier weer wonen Waarom bloost Saartje bij het noe men van dien meisjesnaam (Wordt vervolgd) ANTWOORDEN No's 41-44. No. 41. Remmer renner. No. 42. 1. Koe; 2. Mol'; 3. Muis. No. 43. Opaal op aal. No. 44. Koning woning honing. RAADSELS. No. 45. Miijjn eerste is niet lang te noemen, Mijn tweede is als een deugd te roemen Schoon toch 't geheel een ondeugd is, Die voor den val komt. Raadt wat 't is. No. 46. Vier lettergrepen vormen saam, Een welbekenden meisjesnaam1, Mij'n eerste heeft een ieder mensch, Mijn tweede vindt ge ras, Als ge uit hoeveel vier letters neemt. Mijn derde komt te pas Bij 't zingen Van ut, re, mi, fa, Mlijm vierde heeft één been minder dan Ma. Zeg nu eens spoedig, wie zoo heet, Geen Nederlander die 't niet weet. No. 47. Oom Jan heeft twee en een half doZijln kinderen, en het Zijn er toch geen achttien. Hoeveel zijn het er dan No. 48. Ik ben bij: alle menschen en toch kunt ge mij bij' mannen en vrou wen, bij jongens en meisjes, bij ouders en kinderen noioit vinden. Wie ben ik GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Diverse Sleutels, Belastingmerk', Borduurschaartje, Kinderpo.rt. met inh., Sigarettenkoker, Portemonnaie met inh., Sigarettenkoker, Portemiohnaie,Ceintuur band. b. Bij ingezetenen Boiodschaptasch, G. v. Kerkvoort, Turf kaai H 173 Grijs Poesje, J. Pluijmers, Houttuinen Q 36 Kinderschoentje (rood), J. Buijls, Seis- straat M 61 Port. met inh., L. Boon, N. Ocsterschestraat N 76 Gouden Bror c'he, Ch. Stroo, Schuitvlotstraat N 208 Duimstok, I. Meliefste, Arn. Pad T 160b; Padvindersmes, Hackenberg, L. Burg (Oude Winkel) Belastingmerk, J. Zvvar- tepioiorte, Seisstraat Q 60 2 Groenten- manden, H. v. d. Bliek, Dokstraat P 70 Kinriertasc'hje met inh., J. M. Waterman, RiOitt. Kaai O 279 Zilverbon, J. de Rijke, Arnebrug D 11 Port. met inh., W. Geldof, Oostkapelle Port. met inh., F. C. Gornelisseu, Dorpstraat, Oostka pelle Voetpiomp1, J. de Grave, N. Vliss. Weg C 252 Kaatsbal, Bakker Wolff. BrakstraatPakje patronen (papier), J. C. Julianus, Markt C 8 Geldstuk, Oost Indisch Huis, Bel. Ambtenaren Duim stok, H. Steendam, Seisdam Q 24 Schooltasch met inh., J. v'. Oorschot, Kuiperspoiort G 80 Dameshandschoen, W. Kiters, Lange Geere K 236 Spring touw, Verstrate, Spanjaardstraat F 54; Vlieger met Touw, Juffr. de Wagenma ker, Molenwater N 50 Belastingmierk, K. Dronkers, Rotte,nb'akkerssingel Q 55; Sleuteltje, F. Wondergem, Spuisstraat F 102Portemonnaie (nihil), D. La- bruijère, Oud Arn. Pad T 86 Gummi bal, Vader, Rozenstraat W 46 Gladden Ring, Geers, Rozenstraat W 215 Sier- duif, M. Joosse, Lange Geere K 248 Spaarboekje en Cahier, A. Joosse, Veer sdie Weg T 266 Beursje inh. eenig geld, C. Hoofdman, Zach. Jansenstraat; Vulpen, J. Jansen, Achtersingel Q 156 Belastingmerk, Meerman, Lange Geere K 251. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 29 Mei—4 Juni. ONDERTROUWD H. Vermeulen, 26 j. en C. M. Belderok, 28 j. GETROUWD C. de Rijke, 25 j. en J. J. Korstanje, 25 j. C. P. Buijls, 24 j. en C. Moens, 20 j. H. OVerwiijlk, 22 j. e,n E. M. Geervliet, 18 j. J. J. Schuit, 22 j. e;n P. Wisse, 21 j.~ BEVALLEN J. M. Vervoorn, geb. Paardekcoper, d. A. Blokpoel, geb. Dourlein, d. OVERLEDEN C. M. Remigius, on- geh. z., 61 j. li SPECIALE AANBIEDING. De allerfijnste merk „IBERIA". Prijs per flesch tijdelijk f 1.—. Aanbevelend, Markt 7 Telefoon 557. Jongens- en Meisjes-Matrozenpakjes, Dril, Sjerge en Gabardine, Overhemd jes en Losse Jumpers. Komt zien en U kunt koopen. Beleefd aanbevelend, Varkens markt, hoek Hoogstraat. P.S. Nog enkele Regenjassen en Cos tumes voor zeer lagen prijs. JE adres voor Geschilderde Ledikanten, Nachtkastjes, Waschtafels enz. Soiled en goedkoop. ERVEN J. GABRIËLSE, Lange Noordstraat Middelburg. Prijs per ons 18 cent. De heerlijkste sorteering die er is. Per blikje gelijk reductie. Aanbevelend, Markt 7 Telefoon 557. Vogelkooien. TE KOOP. Adres Leliestraat W 131. want kalmeeren U en houden Uw geest hélder. Buisje 75ct Bij Apoth.en Drogisten VKAAUli UWLN W1NKLL1EK 8POORS MOSTERD Nederlandich Fabrikaat van de Firma W. A. SPOOR Jr., Culemborg. Verkoophuis Gortstr.lB

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1