SPOOr MOSTERD Onze LIMONADES Columbia Import Shop DONDERDAG, VRUDAG en ZATERDAG u 3 Groote Reclame Dagen EEN HALF POND GULDENS KOFFIE CADEAU. F, SANDIJCK Jr. Groote Zeeuwsche Wandelbazar Zomer-Reclame ür- f 2,50 D. C. BOUWENSE, M. VAN LOO, K. Noordstr. E 3 Fransohe Bazar Mooi Kippenhok met loop Eerste Blad Firma W. P. MALJERS, Markt 7. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN 75 CENT. Onze aanbiedingen MIJNHARDT'S UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 iPIF" Wij leveren U per heels flesch vanaf 75 cent RAM JA C. P. 1,35 per heele en 80 cent per halve flesch, Lange Delft B 113 (hoek N. Kerkstr.) Middelburg. Vlasmarkt K 150, Middelburg. DE PRIJS alleen bewijst nog niet dat een artikel goedkoop is. De KWALITEIT beslist pas BIJ ALBERT HEIJN en PRIMA KWALITEIT en ALLERLAAGSTE PRIJZEN BOVENDIEN Aan ieder kooper die voor f 2,-- besteedt (Suiker en Roomboter uitgesloten). MIDDELBURG, Lange Delft B 116, Tel. 480. KANTOORBOEKHANDEL SWAN- EN - PARKER VULPENHOUDERS - FOTO-ALBUMS JONGENS- EN MEISJESBOEKEN LAGE PRIJZEN Vraagt onze RECLAME OVERALLS a f 4,65. 1 Specialiteit in KINDERWAGENS. Kortedeift G 3 en F 25. COSTUMES en KINDERPAKJES Serie I f 17,50 II f23,50 lil f33,50 Kinderpakjes 3,50 4,25 5,25 Je goedkoopste adres voor: H. H. v. 'T WESTENDE, "tegen verstopping VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No. 35. 29 MEI 1929. 33e JAARGANG. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Advertentlön zijn gemaakt van Vruchtensappen en Suiker! Bij iedere flssch ©enig© BIETJES cadeau Aanbevelend, TELEFOON 557. waarbij U PROFITEEREN kunt van ONZE SPOTKOOPJES. levert vanaf heden hare alom be kende LIMONADE-SIROPEN als Frambozen, Citroen, Sinaasappel, Ananas, Grenadine, voor den prijs van Heerlijk, ffrlsch en houdbaar en men kan voor dezen prijs de Limonades niet zelf meer maken Deze laat de vele aangeboden Limonade-Siropen ver achter zich vanaf Vrijdag 24 tot en met Vrijdag 31 Mei Deze reclame is alleen geldig in ons Filiaal pür Wij vragen en bezorgen aan huis zonder prijsverhooglng. KORTE DELFT G 1. in WERKKLEEDING hebben wij een SCHITTERENDE SORTEERiNG in extra lage prijzen. DOET UW VOORDEEL. Slechts korten tijd Vanaf heden geven wij aan ieder die vanaf CONTACT koopt een FRAAI GESCHENK, geheel naar eigen keuze. Profiteer van deze buitengewone gelegenheid. Geweldige sorteering in alle afdeelingen. Steeds het NIEUWSTE voor den LAAGSTEN prijs. hebben steeds de voile belangstelling van onze cliënten. Steeds ontvangen wij nieuwa zendingen van de laatst uitgekomen dessins en 1 modellen. Onze 3 Reclame-series zijn een waar succes en een ieder wenscht daarvan te profiteeren. Zij zijn ook schitterend van kwaliteit, snit en dessin Dameskousen, Bakvischkousen, Kinderkousen, Sportkousen, Mans kousen en Sokken is bij v.h. Timmermans. TE KOOP: Eiken Salon-Pathéfoon met nieuwe platen. PRIMA EIGEN GESMOLTEN REUZEL tabletten Te koop Witte VI. R.-voedsters, prijs- winner en prach'ram ter dekking. ADVERTENTIËN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN WAARSCHUWINGEN VAN NIERZWAKTE. Doffe pijn in den rug na inspanning, of scherpe steken, als gij u na bukken opricht, is dikwijls het eerste verschijn sel van ernstige nierzwakte. Spoedig daarna kunnen urinestoornissen, hoofd pijn, een afgemat gevoel, duizeligheid, zenuwachtigheid, hartkloppingen, kort ademigheid, vermagering of krach teloosheid optreden. De nieren behooren tot de teerste or ganen van het lichaam, en dergelijke verschijnselen waarschuwen u, dat uw nieren verzwakt of aangedaan zijn. Verwaarloos zulke waarschuwingen niet! Kom de nieren zonder uitstel te hulp met het middel, dat zij noodig hebben. Begin onmiddellijk met het gebruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen, het spe cifieke middel voor zwakke nieren en blaas. Dit bevordert de goede werking der nieren, en beschermt u tegen rheu- matiek, lendepijn, ischias en urinestoor nissen. Mannen en vrouwen uit alle deelen van Holland getuigden hoe terdege Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen werken. Het middel is gegarandeerd zuiver, en het is ÊPpdatljg samengesteld, dat de nie ren de juiste hulp ontvangen, waardoor zij weder flink en krachtig werken. Daarom behaalden Foster's Pillen ook zulke goede en duurzame resultaten. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let mer vooral op) bij apotheken en drogisten a f 1.75 per flacon. Speciaal adres voor FOSTER'S RUGPIJN NIERPILLEN MAAGPILLEN ZALF bij PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detail. tl 0^ VRAAQTi UWEN WINKELIER Nederlandsen Fabrikaat van de Firma W. A. SPOOR Jr., Culemiborg. HEEREN COSTUÜMS JONGEHEEREN COSTUÜMS KINDERPAKJES (in alle dessins) MATROZENPAKJES (prima blauw) SITSEN PAKJES LINNEN PAKJES PANTASIEBROEKEN (jjzersterk) REGENJASSEN (met zjjde gevoerd) OVERHEMDEN (nieuwste dessins) VILTHOEDEN (nieuwe modellen) ENGELSCHE PETTEN SOKKEN per paar ZELPBINDERS vanaf f 12,50 - 6,90 - 4,90 - 5,65 - 1,69 - 3,95 - 1,79 - 11,90 - 1,89 - 3,50 - 0,89 - 0,24 - 0,35 ALBERT HEIJN R 260. TE KOOP GEVRAAGD GEDRAGEN HEERENKLEEDING Adres MULLER, Wagenaarstraat 11, Vlissingen. Is aan huis te ontbieden. Alle veranderingen geschieden GRATIS op eigen Atelier. Het konflict duurt nog steeds voort, wij koop en dus steeds nog niet bij dezen Werkgever. Dezer dagen worden opnieuw aan de Fransche Bazar eischen gesteld, NU NAMENS DE BEDIENDEN ZELVE, w ij zullen de inwoners van het eventueel antwoord opi de hoogte stellen. Tot zoolang geen overeenkomst is bereikt koopt dus niemand in de Fransche Bazar. Steunt allen onzen rechtvaardigen strijd. Namens de Afdeeling Middelburg van de Algemeene Ned. Rond van Handels- en Kantoorbedienden, HET BESTUUR. Pottenmarkt K 173. TE KOOP Adres Volderijlaagte M 128. Adres Volderijstraat M 92. f 1.20 per K.G. A. VERHULST - LANGEVIEiLE. Doos 60ct Bij Apoth.en Drogisten. Adres Langeviele 202.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1