ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. De aanbidder van Saartje Pavias. No. 34. Woensdag 22 Mei 1929. Drie en Dertigste Jaargang. C. L J0M8EPIEH, Langeviele. BOLIER, Spuistraat. Voor de Jeugd. Advertentlën. Transvalia-Agent voor Middelburg: Osdargstsaienda bericht hiermede zijn geachte Cliënfèie dat hij zijn SGHOEMMSKERIJ heeft opgeheven. Tevens dankt hij hen voor de gunst hem meer dan 50 JAAR geschonken. J. GELDOF, Koningstraat E 189. Advert ent ie -Bureau LITTOOU 01TH0PF plaatsen van ADVERTENTIËN te alle Bladen. VERSCHIJNT 'S WOENSDAGSMIDDAGS. ADVERTENTIEN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT. DE FAAM PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 1-3 regels 45 ct, iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bij abon nement voordeelige voorwaarden. UITGEVERS: LITTÖOIJ QLTHQFF, POSTREKENING 42280. TELEFOON 238. i j Een verhaal uit den Franschen tijd. door C. JACOBSZ. I. Inleiding. Geen baas meer in eigen huis. Het gezin van vader Pavias. Hij vergeet de kaars te1 snuiten. De laatste maal, dat ik oom Jan be zocht, vond ik den ouden heer druk bezig met het afstoffen van zfijin boe ken. 't Was warm dien middag en hij transpireerde geducht. Mijn binnentre den bood hem dus een welkome gele genheid den arbeid voor een poosje te staken hij zette zich in den grooten, ouderwetschen leunstoel,, stopte zijn lange, steenen pijp en blies een groote rookwolk uit. „Dat zal wel de laatste keer wezen, Keesje begon hij. „Je weet, hé, dat ik bij mijin oudsten zoon in Delft ga wonen'k Heb er eindelijk toe be sloten, 'want ik word zoo langzamerhand een dagje ouder, en hier leaf ik toich eigenlijk maar alleen't Zal vreemd zijn, als ik hier niet meer woon." „Voor mij ook, Oom", antwoordde ik. Ja, inderdaad. Ik zou hem missen, den braven vriend mijner ouders, dien ik altijd oom had genoemd, al was hiji eigenlijk geen familie van miji. Maar dien naam verschafte hem steeds bui tengewoon veel genoegen, en dus bleef hij „Oom Jan", zelfs nadat ik reeds lang volwassen was. Hij, op zijin beurt, sprak mij nog altijd aan als „Keesje", en, had hij mij anders aangesproken, dan zou ik zeer boos zijn geweest. „Ik houd opruiming", deelde hij me de, want met een nieuwsgierig oog be zag ik de stapels boeken, die deels opi de tatel, deels pp den grond lagen, en dit was hem niet ontgaan. „Wat zijn er veel, niet waar ging de oude man voort, terwijl hiji mij la chend ^aanzag. „Zou je niet zeggen, dat je hier een boekenveiling vindt Maar ja, veilingen van boeken worden hier in Middelburg niet meer gehouden, de tijd der aucties is voorbij!. Een enkele maal geschiedt liet nog wel eens in het venduhuis in de Abdij, zopals eeni- ge jaren geleden, en daar was toen veel goeds bij, maar toch ik heb andere verkoopingen gekend, jaren geleden, toen de boeken niet zoot duur waren. Eens in het jaar, in den winter,' wierd er in ,het „gebouw .„Concordia" pp het Koorkerkhof nu is er immers een fabriek van puddingpoeder een auctie van boeken gehouden, elk jaar. Dat mankeerde nooit. Nu kon het soms op die verkoopingen zeer rumoerig zijn,, want soms kwamen er personen, die wel wat al te veel van een grapje hielden. Maakten ze het ech ter niet al te bont, dan zag mien het maar door de vingers. Veel boeken heb ik daar voor een zacht prijsje gekocht, want ik ben altijd een liefhebber van lezen geweest. Ze liggen daar voor je op de tafeleen berg, hé En in die kast staan er nog van vader, ja, zelfs van grootvaderWat moet ,ik nu met dat alles aanvangen Verkoopen Dat wil jk piet en de heele bibliotheek meenemen naar Delft gaat ook niet Geel 'jij nu eens raad, Keesje Ik antwoordde niet, maar lachte eens. „Ja, lach maar vervolgde de grijs aard, ,,'t Is een moeilijk geval. Moei lijk Och wel neen, dat zei ik zoo maar. Want ik heb de oplossing al weken ge leden gevonden. Luister goed, Kees Ik weet, dat ook jij veel van lezen houdt en dat je het liefst in allerlei pude boeken en papieren snuffelt. Ik weet -ok, dat jij die oude boeken graag zoudt willen hebben, al heb je mlij' dat nooit rechtstreeks gezegd. Maar je oogen heb ben je verraden. Niet alle boeken geef ik je, want van sommige kan en wil ik geen afstand doen, en die gaan dus met mij mee. Maar de rest is voor jou. Ga je hier mee accoord „Oom riep ik- opspringende, terwijl ik zijn handen greep, „Of ik dat wil.... Neen, maar, dat is.... u bentu doet me er een zeer groot „Stil eens even onderbrak hij mijn onsamenhangende woorden. „Ik wil er één voorwaarde aan verbinden". „Kijk eenszijn stem' klonk nu heel ern stig „Ik ga naar mijn jongen in Delft, en ik zal het goed bij hem' heb ben, dat weet ik. Maar toich, Kees, ik zal Middelburg nooit kunnen vergeten, en als het verlangen naar mijn geboor teplaats, waar ik meer dan zeventig ja ren heb gewoond, mij te machtig wordt, och Kees, houd dan een plaatsje in je woning voor mij openMeer vraag ik je nietMag ik elk jaar een paar dagen je gast zijn Twee dagen later had ik die boeken reeds ontvangen, ik kreeg echter ,nog meer, want oom Jan zond mij polk een pakje. Dit pakje nu bevatte verscheidene zeer oude brieven en een tweetal schrijf boeken, waarin verscheidene merkwaar dige voorvallen uit de geschiedenis van ons eiland waren beschreven. Wie de schrijver was, heb ik nooit kunnen ont dekken en mijn oom wist het evenmin, want èn de brieven, èn de lijvige ca hiers waren reeds het eigendom van zijn grootvader geweest. Op welke wijze had deze dit alles in zijin bezit gekre gen Oom Jan kon er slechts naar gis sen. Maar och, wat deed het er eigenlijk toe Nu was ik eigenaar geworden en veel hebben die oude geschriften en sommige boeken mij verteld, waarvan ik te voren nooit had gehoord. Niet al leen dat ik belangrijke gebeurtenissen leerde kennen, die of in Walcheren, of te Middelburg plaats vonden, ik ver nam ook tal van bijzonderheden uit het leven van hen, die eenmaal ons eiland, pnze stad bevolkten. Gij, lezer, die naar ik hoop, mijin vo rige vertelling „Verloren en wederge- vonden", met genoegen gelezen hebt, weet nu, hoe dit verhaal ontstaan is. En misschien wilt ge nog wel meer hoor en. Een opmerking vooraf. Bijna alle na men, die ge in 'deze vertelling ontmoet, zoekt ge in het adresboek tevergeefs. Sommige families stierven uit, andere vestigden zich in den loop der jaren el ders. Misschien klinken de namen u wel vreemd in de oor en. En toch1, ik ben er zeker van, dat sommigen uwer en nu bedoel ik vooral dei pudere lezers de namen van de ini deze ge schiedenis optredende personen niet ge heel en al onbekend zullen Zijfn'. Thans neemt mijn vertelling een aan vang. Den 9en Juli van het jaar 1810 nam Napoleon een besluit, waarbij het ko ninkrijk Holland met Frankrijk ver- eenigd werd. Alles, wat aan onze vroe gere grootheid en zelfstandigheid her innerde, moest worden uitgewischt. De Fransche taal poogde de onze: te ver dringen den kinderen moest zij op alle scholen worden onderwezen, de nieuws bladen bevatten naast den Hollandschen tekst leene vertaling in het Franscb, de dreigende conscriptie spelde vele jon gen mannen een wissen dood. 't Land werd verdeeld in r»egen| de partementen, Zeeland was voortaan het departement van de Monden van de Schelde, onder den Prefect Baron De Goninck, die in 1811 als zoodanig werd opgevolgd door Baron Pycke. Aan het hoofd van het leger stond Baron Gilly, divisie-generaal, commandant van de Zeeuwsche eilanden. Berokkende de vreemde overheer- sching ons vaderland ontzaglijke ellen de, zij schonk ons ook groote voordee- len, want door haar werd voor een zeer groot deel de grondslag van onze te genwoordige staatseenheid gelegd. Ik kan hier echter niet nader op ingaan. Evenmin zult ge in wat hier verder volgt een regelmatige opsomming vin den van alles, wat onder het bewind j-». VRAAGTi UWEN WINKELIER SPOOR* MOSTERD Nederlandsen Fabrikaat van de Firma W. A. SPOOR Jr., Culemborg. der Franschen te Middelburg voorviel. Maar dit is ook niet noodig. Want pns verhaal vangt aan in het laatst van 't jaar 1813, en wat vóór dien tijd plaats greep, ga ik stilzwijgend voorbij, daar mijn inleiding, die nu reeds groote plaatsruimte eischt, anders al te uit voerig, ja, zelfs langdradig worden zou. Ik wil dus uw geduld niet langer pp de proef stellen en begin. In de Verwerijstraat, dicht bij; het Molenwater, jn een der kleine huizen, van welke er nog een enkel tot op den huidigen dag is staande gebleven, woon de Andries Gilles Pavias, meesterknecht in dienst bij den timmerman Landmieeter. Hij verkeert in vrij goede omstandig heden, want het huisje is zijn eigen dom en bovendien heeft hij vast werk, want de zaak van den heer Landmeeter is druk beklant. De tijden drukken op vader Pavias dus niet al te zwaar. Treden wij in gedachten bijl hem bin nen. Misschien kost u dat eemige moei te, want ge staat hier voor een onder en een bovendeur, maar het gelukt toch, nietwaar Hij1 zit in het voorkamertje bijl dien haard, de beenen behaaglijk gestrekt, en koestert zich bij het turfvuur, dat helder vlamt en grillige schaduwen in het rond werpt. Een kaars in een kopie- ren blaker walmt, maar het schijnt den man te ontgaan hij peinst. Nu en dan verheldert een glimlach zijn blozend gelaat en dus moeten ziijin gedachten zich bij iets aangenaams be palen. Denkt hij aan vrouw en dochter, die daar het heden Zondag is, ter avond kerk zijn gegaan Neen. Maar dien middag heeft hij een gerucht vernomen. Napoleons ge lukszon taant, dit is niet verborgen kun nen blijven. En men zegt, dat te Amsterdam een omwenteling is uitge broken. Indien dit waar was Zou van Amsterdam de victorie beginnen Zou daar de dageraad der verlossing lichten? Begrijpt ge nu, dat de kaars sterker en sterker walmt, en dat vader Pavias aan geen snuiten denkt (Wordt vervolgd) ANTWOORDEN No's 33-36. No. 33. Halm, palm, walmi, zalm. No. 34. 1. Anna. 2. Lies. 3. Paula. No. 35. Muilperen en de peer van de lamp. No. 36. KnolNol bolbal. RAADSELS. NiOi. 37. Mijin eerste gaf vroeger toe gang tot kasteel of slotmijn tweede is een stroom en mijn geheel is een: plaats in het Zuidwesten van ons land. No. 38. Mijn geheel bestaat uit zes letters en noemt een stad in Italië. 1, 6, 3, 2, 5 is een groene plant. 1, 2, 2, 3 is heel licht. 4, 1, 2, 5 dient om te bakken en te braden. 6, 5, 5, 6 is een meisjesnaam:. No. 39. Drie kwart van een bril, pen klinker en een naam die zoowel jongens als meisjes dragen, vormlen een vrucht, die in 't najaar rijp is. No. 40. Mijin eerste is iemand imiet een donkere gelaatskleur. Mijn tweede is een rivier in Noord-Holland en mijin geheel een plaats in Zuid-Holland. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 1021 Mei. ONDERTROUWD S. Kodde, 47 j. en J. C. Maas, 25 j. J. M. Munter, 23 j. en J. M. Gilde, 23 j. P. H. Geers, 29 j. en M. van Lo,a, 22 j. J. J. Schuit, 22 j. en P. Wisse, 21 j. GETROUWD C. Koppejan, 29 j. en N. M. J. Malgo, 24 j. J. G. Wonder- gem, 25 j. en 'M. Huijbregsen, 22 j. H. A. A. Brevet, 23 j. en C. van Sdhaik, 22 j. BEVALLEN J. van Roon, geb. Noo- teboom, d. P. A. Vermeule, geb. de )ij, z. J. Schuiling, geb. de Kok, z. OVERLEDEN C. A. de Fouw, 39 j., geh. met F. Hamelink1H. Izeboud, j 8 mnd., z. A. M. Groenewegen, 75 j., weduwie J. Sanders A. F. Somers, 50 j., geh. met L. P. Good J. van Vliet, 78 j„ geh. met E. Meijer. BEVRIJD U VAN DIE RUGPIJN Rugpijn waarschuwt u, dat uw nie ren verzwakt kunnen zijn. Uit rugpijn blijkt dan, dat gij een specifiek nier middel dient te gebruiken om deze be langrijke levensorganen te versterken. Waag u niet aan uitstel Begin onmid dellijk Foster's Rugpijn Nieren Pillen te gebruiken. Dit middel kan aan de nie ren nieuwe kracht geven, zorg dragen voor goede bloedzuivering, en rugpijn, blaasstoornissen, waterzuchtige zwellin gen, pijn in de spieren of gewrichten, matheid, vermoeidheid, zenuwachtig heid, duizeligheid en urinestoornissen doen verdwijnen. Tal van mannen en vrouwen, die ge durende de laatste 25 jaren leden aan nierkwalen en de pijnlijke verschijnselen daarvan, getuigden, dat Foster's Pillen hun kracht en gezondheid herstelden. Aarzel nietDe werking van dit spe cifieke middel is rechtstreeks op de nie ren gericht, en als deze organen goed werken, wordt het bloed behoorlijk ge zuiverd en krachtig. Daarom worden Foster's Rugpijn Nieren Pillen dan ook algemeen aanbevolen tegen rheumatiek, lendepijn, ischias, rugpijn en andere ernstige gevolgen van nierzwakte. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten a f 1.75 per flacon. Speciaal adres voor FOSTER'S RUGPIJN NIERPILLEN MAAGPILLEN ZALF bij PAUL VAN S LU IJS Co, Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detail. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Diverse Sleutels en Handschoenen, Koperen Gewicht, Kinderport. met inh., Mantelband. ib. Bij ingezetenen Zilv. Broche en Fietspet, Veldwachter, Oostkapelle Zil veren Broche en Fietspomp, Boschwach ter, Westhoven, Oostkapelle Glacé Handschoenen, S. Wattel, Oud Arn. Voetpad T 154 Zilv. Kettinkje, Schuit, Vischmarkt H 169 Rijwielplaatje, C, Baas, N. Vliss. Weg, Souburg Dames- handschoen, J. v. d. Berg, Giststraat F 179 Paar Knippatronen, Daniëlse, K. Breestraat O 166 Kindermutsje, Mul der, Vliss. straat K 62 Jongensjas, L. Vader, Arn. Voetpad T 113aBosje Fietssleutels, Van Roo, Haringplaats E 94 Port. met inh. f 5.Verschuure, Biggekerke, Gemeenteveldwachter; Gou den Ring, A. Kunst, Korte Geere K333; Postduif, Nederl. Koffiehuis, Markt; Kin derport. met inh., A. den Engelsman. Korte Geere K 360 Port. met inh., D. den Hollander, Jacob Catsstraat S 92 Port. met inh., M. Everaart, Seisstraat Q 4 Onderdeel Auto, M. Boone, Turf- kade M 175 Kinderringetje, F. de Troije, Korte Geere K 369 Belasting- merk, v. d. Vijver, Nederstraat Slin ger van Auto, J. Vreek'e, Wagenplein Q 121 Kinderport. met inh., A. J. Rood, Dokstraat P 169 Kinderzakdoekje, M. V. d. Berge, L. Giststraat F 179 Gou den Broche, L. J. Stev'ense, Klein Vlaan deren M 156 Huissleutel, v. d. Pol, Verwerijstraat N 148 Port. met inh., J. Boone, N. Oostersche Kerk N 76. Inlichtingen aan Bet bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. De fiets, die zoo' licht is, Maar een fiets van gewicht is, Die door en door sterk is, Zooals er geen merk is, De fiets voor de dame, De fiets voor den heer, De fiets voor dén slager, De fiets voor elk weer, De fiets voor den bakker, De fiets voor de post Hoevelen verdienen Op die fiets den kost 't Is de fiets voor den dwerg En de fiets voor den reus, De fiets voor den werkman, 't Zij de fiets Uwer keus De fiets voor den jongen En de fiets voor z'n meisje, Die fiets brengt ze, fietsend, Naar 'n aardsch paradijsje De fiets voor den dokter, De fiets, die niet faalt, De fiets, waarvoor men Een schijntje betaalt Die fiets is een wonder Op fietsengebied Dat 's eerst een fietsje, Waarvan je geniet Die fiets is solide, Daar leunt U op aan, Die fiets heeft elk fietser Nog immer voldaan. Wie fietst, fietst TRANSVALIA, Die fiets staat voor niets Fiets fietsende fietsers Zoo'n fietsis een fiets CAMINO CORTO. TE KOOP Westkapelsche Blauwe 5 cent p. Kilo. Bij 25 Kilo wordt aan huis bezorgd. Per 10 Kilo 45 cent, per Mud f 3.—. Wij hebben mooie Aardbeien, mooie Bananen 25 cent per pond, fijne Hand appelen, Tomaten, Bloemkool, Koimlkoim- mers, Sla, enz. enz. Beleefd aanbevelend, De Concurrent J. ROSKAM, Vlasmarkt Spanjaardairaat E 71, MIDDELBURG betast ilch mat het

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1