NIEUWE BOEKEN WANDERER MOTOR PINKSTERDAGEN Fotografische Ateliers KEES HELDER Gaat D met Piuksteren op reis M. VAN LOO'S KLEEDING. Trouwfeesten en Partijen Denevers Frères, Een Rijwiel te koop VERSGHE EENDEIEREN Ontvangen MATTENKLOPPERS SGHULTE EN THIEME Dier - Limonades Wijnen en Gedistilleerd. Schilletje Port a Port Zoete Wijn Voor de a.s. Feestdagen hebben wij ontvangen Magazijn „De Zwaluw" OKKIMGA'S UIERZALF losse Bloemen en Planten ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHERE C Eerste Blad. Verkade's OTO Toffee's D. C. Bouwens® F. SANDIJCK Jr., Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel, in bet Huis met de Hoede Pilaren. No. 33. Droste's Cacao F» W. Zuivere Natuurwijnen Johs B. Bresier, Ronde modellen. DROGISTERIJ Vlasmarkt K 150, Middelburg. TE KOOPHEERENFIETS. BloemenBloemen is GRAVENSTAAT I 250. P. STOMPE, dTMTZ. Te koopsen Kinderwagen, een Kinderwagen, en ean Mahonie-Buffst met Spiegel. Coöp. Credlet-, Spaar- en Sep. Bank voor Zeeland G. A. Foto-Albums, Jongens- en Meisjesboeken, Vulpenhouders F. SANDIJCK Jr. Te koop moois Sportkar. Woensdag 15 Mei 1929. Drie en Dertigste Jaargang. Advertentlën. Ondergeteekende bericht hiermede zijn geachte Cliëntèie dat hij zijn SCHOENMAKERIJ heeft opgeheven. Tevens dankt hij hen voor de gunst hem meer dan 50 JAAR geschonken. J. GELDOF. Damesfiets te koop. Voor onze Leesbibliotheek ontvangen wij DAGELIJKS LEESPRIJS 10 CENT per week en per deel KORTE DELFT G 1. Fa W. P. Maljers, ZIJN DE VAN GEOPEND. Onze vele bekroningen zijn U borg voor de Artistieke kwaliteit van door ons vervaardigd Portretwerk, ter wijl onze prijzen zeer billijk zijn. MAIiJEIRS, DRAAGT DAN Dan geniet U dubbel. Vooral wanneer U één onzer RECLAME COSTUMES en DEMI SAISONS draagt. Costumes f 12,50 tot f 55,- Jhr. Costumes f 9,25 tot f 35,- Kinderpakjes f 4,50 f tot f 20,- Matrozenpakjes f 3,85 tot f 16,50 Demi-Saisons f 12,50 tot f 45,- Nleuwste kleuren. Velvet, Peau de Pech en Serge Broekjes. Laat uw Orgel Schoonmaken en Stemmen Fa W. P. MALJERS, Markt 7. Wikuna Rondbrei-Machine. Een Damesfiets te koop, MIDDELBURG een Kinderwagen een Handstofzuiger Te koop een Heerenrijwiel met Elec trische Rijwieilamp voor f 15,- oen schitterends sorteering Ballen, prachtkwailteit. Zie de etalage. Een prachtkeuze in Mondorgels, voor reclame 29 en 49 cent. Voorradig zeer mooie Auto peds in alio prijzen, Baby- Trekwagens, Zandvormen, ijzeren en houten Schoppen, Racquets en Zomerspelen Zeer voordeelige prijzen. K Delft G 3 en F 25. is verplaatst naar Ho. 50. Onze sorteering Is greot. 3 slag 33 - 48 - 80 cent. 3 extra zware rotting 96 cent. 2 slag 56 cent. 2 slag extra zware rotting 72 cent, is het beste en goedkoopste Adres voor de Severing van Hebt U reeds een proef genomen met ons heerlijk a f 1,00 per flesch a f 1,00 per Liter vanaf f 0,75 p«r flesch Ontvangen voor de Pinksterdagen Nieuwe Hoilandsche Bsugzoutevisch 6edroogde Scharren. BUMS, Dam. vanaf f3.75 onder garantie. KORTE DELFT - Telefoon 211. VERSCHIJNT 'S WOENSDAGSMIDDAGS. ADVERTENTIËN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT. DE FAAM PRIJS DER ADVERTENTIËN; Van 1-3 regels 45 ct., iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bij abon nement voordeelige voorwaarden. UITGEVERSLITTÖOIJ dt QLTHQFF, POSTREKENING 422S0. TELEFOON 233. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Diverse Sleutels en Handschoenen, •Vulpotlood, Belastingmerk, Kindeitaach- je, Haarspeld, Leesboekje. to. Bij ingezetenen Sleutel, Flieren- burg, Lange Breestraat Jongensjas, La- oor, Klein Vlaanderen M 206 Belas- tingmerk, A. Joosse, Oude Kerkstraat B 82 Mand, W. Lampert, Penninghoek- singel L 46 Kinderbroekje, de Vries, St. PieterstraatZilv. Kinderarmbandje, A. Schotel, Molenberg K 36 Vulpot lood, J. Everse, Rott. Kaai O 224 Vulpen, A. Bord, Noordweg R 48 Zilv. Broche, Lorier, Seisweg R 136 Veilingkist, Van Oosten, Nederstraat O 201 Belastingmerk, J. Griep, L. Geere K 374 Belastingmerk, A. Boone, 't Zand D 136Fietspomp, Bostelaar, Neder straat O 203 Bankbiljet, J. de Schipper, Zandstraat Q 197 Twee baaltjes bloem', Vleeschhal, Markt, Stadhuis Girobiljet, J. Pattenier, Dampoortstraat T 10 Dou blé Kettinkje, A. v. d. Heijdt, Kinder- zorg Portefeuille met inh., A. Tange, Koudekerkscheweg D 9 Mantelcentuur, Zuster de Jong, Molenwater M 260 Sleuteltje, F. Mes, Dam' Z.Z. G 93 Huissleutel, L. A. Kunst, K. Geere K 333 Heerenhoed en Gouden Oorbel, Mesu, Achtersingel Q 128. inlichtingen aan Bet bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 6—14 Mei. ONDERTROUWD: C. de Rijke, 25 j. en J. J. Korstanje, 25 j. GETROUWD P. de Lange, 59 j. en M. Geidof, 51 j. E. J. v. d. Mijle, 29 j. en H. M. CL J. Hattink, 20 j. BEVALLEN A. C. M. Dentz, geb. Smith, z.N. Lenselink, geb. v. d. Guch- te, z. J. M. Spruijt, geb. van Gernert, d. M. J. A. Vaessen, geb. de Greeve, d. M. C. Groencwoud, geb. Verniel, tf. M. W. van Doorn, geb. Mculen- berg, z. OVERLEDEN P. van der Werf, geh. met J. H. E. Witte, 53 j. H. L. Wöh- ler, geh. met W. L. Hildebrand, 78 j. J. S. Wiessner, wed. van J. C. Wisse, 73 j. S. Vinke, geh. met W. P. de Jongh, 51 j. Ondergeteekende dankt het gieachtq publiek voor de hem steeds geschonken AARDAPPELSCHILLEN, met het op halen waarvan tot September wordt op gehouden. M. KOOLE. Adres Seisweg R 112. TE KOOP •*SsKr in prima staat met wegenkaart. Adres Rozemond, Gravenstraat. koopt U v.oordeeliger los, dan in bussen Wiij hebben de echte Droste's Cacao, zeilde kwaliteit als in de bussen. Prijs per ons 25 cent. Aanbevelend, MARKT 7. gag. VKAAU li UWEN WINKELIER SPOOr MOSTERD NederlandücH Fabrikaat van de Firma W. A. SPOOR Jr., Culemborg. HOUDT U VAN TOFFEES? Wij hebben voor U iets fijins Voor lagen prijs in Mokka en Vanille smaak, kosten per ons slechts 15 cent 1 De fijnste Toffee voor billijken prijs.. Kwatta Toffees in luxe zakjes 29 cent. Juist iets voor Uw uitstapje 1 Aanbevelend, MARKT 7 TELEFOON 557 nu W(j doen dit vakkundig en voor lagen prijs. Korte Burg A 33 Middelburg VERKADE'S PAKJES KORSTJES In ieder pakje 4 heerlijke korstjes. Prijs per pakje 15 cent. VERKADE'S TAAI TAAI, prijs per pakje 14 cent. In beide soorten een Bloemenplaatje, voor de album. Steeds versch verkrijgbaar bij iTE KOOP Adres bureau van dit Mad. merk Burger, prijs f 25.- Adres Noordweg 155b. Indien U belang stelt in drinkt dan liever EEN GLAS MINDER, maar STELT PRIJS op KWALITEIT en koopt dan in dezen bekenden OUDEN WIJNHANDEL en LIKEURSTOKERI f UWE WIJNEN. Per flesch. Roode Zoete Afrikaansche Wijin 1.25 Witte Italiaanse he Zoet 1.25 Zoete Mistellawïjn 1.25 Zoete Witte Afrik. Missiewüjn der Paters van Algiers 1.30 Chat. Bellegarde (oude Bord.) 1.25 Montbazillac zoete Fransche Witte Wijn, zeer fijln 1.30 Advocaat 2.en 2.25 Boerenjongens op- Brandewijn 2. Korenjenever per liter 2.70 Koren Brandewijn per liter 2.80 Zoete Schillen Brandewijn per liter 2.60 Fransche Cognac per flesch 2.75 Cognac fin Bois per flesch 3.25 Bolo Oude Jenever per liter 3.85 Bij partij genomen KORTING. GRATIS GEBRUIK VAN GLASWERK. Wijnhandelaren Likeurstokers. voor een meisje van 6 tot 12 jaar. Adres Korte Geere K 367-36S boven. aan concurreerenden prijs te koop. C. INGELSE, Bre* E 123 Fijne Sinaasappelen en prima Hand appelen aan concurreerende prijzen. Beste Kogelboonen 25 cent per pond. Bij aankoop van 1 K.G. a 50 cent, ont vangt men 2 K.G. beste" Blauwe Aard appelen gratis bij BOL1ER, Segeerstraat. BIJ J. PIETERSE, KAPOENSTRAAT Magere Ham f 0.30 per ons. Gek. Rund- en Kalfsrol. 0.22 per ons. Rookvleesch f 0.18, 0.25 per ons. Rookworst 0.16 per ons. Ontbijtspek 0.16 per ons. TE KOOP zoo goed als nieuw. Adres Louwerse, Burgt. TE KOOP Adres Spanjaardstraat F 83. Te koop een in goeden staat zijnd HEERENRIJWIEL. Adres L. van Keulen, Breestraat E 42, Tramsingel. Adres C. M. Wirtz, Veersche Weg S 11, Middelburg. KLEERMAKERIJ LANGE ST. PIETERSTRAAT 51, Veston Gostuum vanaf f 69 Mantel Costuum f 55 Jacquet cn Vest f 46 Pantalon f 17 Demi f 33 3 i» i» ii 96 ii PUIKE BLAUWE AARDAPPELEN 5 cent per Kilo, aan dc wagen of in dein winkel. A. ROSKAM, Winterstraat. J. ROSKAM, Vlasmarkt. Adres St. Sebastiaanstraat L 152. Chocolade Hagelslag per ons 12 cent. Prachtige Bruidsuikers pér ons 8 cent. Zeer fijne Bruidsuikers per ons 19 cent. Gelei Banaantjes per ons 14 cent. Gelei Koekjes per ons 14 cent. Gelei Vruchten per 2 ons 25 cent. Vruchtendrops per rol 5—10 cent. Vruchtentabletten per rol 5—10 cent. Verschillende soorten Zuurtjes per ons 10 cent. Caramels per ons 10 cent. Veka Toffees 2 ons voor een kwartje. VAN MELLE'S TOFFEES, Vanille, Mokka, Vanille, Nougat, Hoesttoffees per ons 16 cent. Vruchten Griesmeel per ons 14 cent. Amandel Griesmeel per ons 12 cent. Picnic Bonbons per ons 12 cent. Een groote sorteering zeer fijne Koek jes 10, 12, 14, 16 cent per ons. Versch gebrande Olienootjes per pond 22 cent. Prachtige Rozijnen per pond 20, 25, 30, 40 cent. Prachtige Krenten per pond 35 cent. Sucade per ons 18 cent. Prima Witte Suiker per pond 23 cent. Boodschappen worden op verlangen gaarne thuisbezorgd. Hoe gaver de uiers, hoe meer melk. Hebt daarom bi) het melken altijd een busje bij de hand, om dit van ouds bekende middel bij het eerste teeken van harde of ontstoken uiers toe te passen. In busjes van f0.50 en fl.» Bij Drogistenen Winkeliers. 2 P J. ROSKAM, Vlasmarkt, heeft mooie AARDBEIEN, Fijne SI NAASAPPELEN, Fijne HANDAPPE LEN, TOMATEN, KOMKOMMERS ENZ. ENZ. HET VOORDEEL1GST ADRES voor de aanstaande Pinksterdagen in Aanbevelend, Adres J. C. Bouwens, Wagenaarstraat OPGERICHT IN 1876. MIDDELBURG. Dir. C. A. MINDERHOUT, NIEUWE POORTSTRAAT 194. CREDIET VERLEENING tegen persoonlijke en zakelijke zekerheid. Billijke voorwaarden. Inlichtingen worden gaarne verstrekt. Wij hebben voor U fijne SINAASAP PELS, HANDAPPELEN, CITROENEN 6 a 25 cent, KROPSLA, LOF, RADIJS enz. W. VERSTRAATE, Haringplaats. de echte van 80 cent per pond en lager en mooie Aanbevelend, Adres Schroeweg V 41a.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1