Gazelle Rijwielen (MIMA'S UIERZALF KINDERWAGENS Waar koop ik het vertrouwdst een Costume? te Middelburg „NIEUW ENGELAND". te Goes „Old England", Papegaaistr. 2-3. HANDKOFFERS Mooie Reismanden ALEWIJHSE'S OCHTERDYOEDER PLUMEAUX Drogisterij Schulte Thieme, t OSRUMLiMFÊN Afgepaste Chineesche Matten M. H. BOASSON ZONEN Fa M. W. VAN AARTSEN, fan Damme's Muziekhandel Elke Vrouw een Man GEBRs JULIANUS, Venn. Firma K. Meertens Jr. NETTE PAKMEISJES HUISWERK. een JUFFROUW Waarom JOH. A. JULIANUS, Een Jongen benoodigd. Jongen gevraagd. ORGEL f 195,- een nette Loopjongen. net Winkelmeisje. een heldere Waschvrouw Schilletje Port a Port Santa Maura Boerenjongens Advocaat A. VAN LOO, D. C. Bouwense Magazijn „Nieuw Engeland" te Middelburg, Lange Delft BI4D. „Old England" te Does, Papegaaistraat 2-3. C. VIN DER KLEUN, Noordstraat. GAAT U VERHUIZEN? rnmrn paus bu GEBRs BLANKER BLOEMISTERIJ BALJEU. aiMfJIWIJ*FIWP IMP IHWIWPiK TENTOONSTELLING Sproeten SPRUTOL VROOM DREESMANN Gebruikte HEEREN- EN DAMES-RIJWIELEN. C. VAN DER KLEUN, Nette Meisjes Vlasmark! K 150, Middelburg. Verder BIER, LIMONADES, WIJNEN en GEDISTILLEERD. ONTVANGEN een partij ROZEMOND, merk „Venus". Kinderwagenvachten. Kinder-Duwwagentjes Steeds het Soliedste. Steeds het Goedkoopste. Ontvangen Gouden Speld. MAGAZIJN 8R0ENENDRAAK asm in het Huis met de Rood© Pilaren Veeren Piumeaux Piumeaux Plumeau Skunksharen Piumeaux Uitgebreide sorteering vanaf f 1.45 per stuk. SAMOA MATTEN - FIRBO MATTEN. L. BOLiER, Spuistraat Te koop groote partij Kisten Meisjes getrouwde Dames, voor kantoorwerkzaamheden. een Kinderwagen, Nette WASCH gevraagd. ROZEMOND, Gravenstraat. Nette Jongen JOH. DE HEER, GEVRAAGD. Tweede Meisje, Een net Meisje Nette Dagdienstbode Dagdienstbode Meisje gevraagd. Net Meisje Een net Meisje Boodschapmeisje nette Dienstbode. Een Dagmeisje Een HUISNAAISTER gevraagd. Werkvrouw en Dagmeisje. Is en blijft steeds JE ADRES voor per flesch f 1,00 per Liter f 1,00 per flesch f 0,75 per Liter f 1,25 per flesch f 2,00 volgens laatste uitvoering, zwart stuur met Torpedonaaf. Gravenstraat. weet, dal Wanneer U niet tevreden zijt over Uw gloeilampen, probeert U dan eens Wij leveren U alle soorten uit voorraad. Install. Bureau Nieuwe Haven Tel. 199 De ALLERBESTE voor den LAAGSTEN PRIJS. Keuze uit pi.m. 50 stuks. De allernieuwste in de moderne kleuren. Korte Delft. Natuurlijk In Zealand's grootste en meest bekende soEiede Kieedlngmagazijnen LANGE DELFT B 140, Prima HEEREN COSTUMES in Fantasie, Whip cord en d© nieuwe Schotsche ruiten vanaf 10 tot 50 gulden. Onze buitengewone sorteering Blauwe Costumes munt uit door coupe @n kwaliteit in prijzen van 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 en 60 gulden. Groote keuze in ch'que K8NDERCOSTUMES, geheel gevoerd, van 3.50 tot 20 gulden. Groote keuze in PANTALONS, WERKMANS- KLEEDENG en MODE-ARTIKELEN. Aanbevelend, Een nieuwe zending in aile maten. zeer voordeelig. 27a Kilo f 0,65 5 Kilo f 1,20 25 Kilo f 5,25 50 Kilo f 9,50 In de 5, 25 en 50 Kilo's is een mooi cadeau verpakt. Een prachtsorteering vindt U in de Bjj 25 kilo wordt thuis bezorgd. Te koop TuinsGhelpen en Schelpgruis Lange Noordstraat L 187 Middelburg. vraagt voor het verpakken harer voedingsproducten tegen hsog loon. der te verloten voorwerpen WOENS DAG 22 MEI, voorm. 10-12 uur. TREKKINGSL'JSTEN bij den Con cierge te verkrijgen vanaf Donderdag 23 Mei, des nam. 2 uur. DE DIRECTEUR. H. H. VAN 'T WESTENDF, ROZEMOND, Gravenstraat. Terstond een flinke Adres Magazijn „De Zwaluw". Rotterdam Oosfzeedijk 324-332. Noordstraat. gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden ZeeuwsGhe Confectiefabriek. Molenwater M 255-256, Middelburg, Na opleiding hoog loon. GEVRAAGD om wekelijks de wasch bij eigen thuis te wasschen. ■let alleen een waardevol middel is ■oor de genezing van zeere spenen «n harde uiers, maar ook het melken gemakkelijker maakt, zoowel voor acs veehouder als voor de koe. In busjes van f 0.50 en f Bi) Drogistenen Winkeliers. 1 B VERLOREN Tegen goede beloon ing terug te bezor gen Koudekerkscheweg C 26 bij IWburg HOEK LANGEVIELE. pfj; - V.v voor hui-houdeljjk gebruik. van Struis- en Reigerveeren, z.g. chauff-mrsplutneai x. op lange bamboesteel. Geschikt voor het ragen van muren en plafond. Eea groote verscbeidenlu-id Verstelbaar. Korte en lange steel Prjjs30-40-45-5f-l.00-l.45 tot 7 gH, Prijs: 0.95-1.40-1.50-2.20 2.45-2.85. TE KOOP PUIKE AARDAPPELEN Westkapelsche Blauwe 25 cl. p. 5 kilo Blauwe Drielingen 16 ct. p. 5 kilo DAMES Bespreekt uw tijd voor vakkundig HAARKNIPPEN, ONDULEEREN enz. TH. A. SCHIPPERS, KAPPER, Lange Noordstraat 28 Telefoon 400 SEISWEG R 235 TEL. INT. 353 MIDDELBURG, LOSSE BLOEMEN, BLOEMWERKEN. OROOTE EN JARDINIÈRE VARENS. RUIME KEUZE IN PALMEN EN ANDERE SIERPLANTEN. DIVERSE BLOEIENDE PLANTEN. SIERKURK, MAKART-ARTIKELEN, BILLIJKE PRIJZEN. Doos 60 ct Bij Apot WIJNHANDEL GEDISTILLEERD. MARKT C 2, MIDDELBURG. Samos Sa mos prima Bergerac 1.20 Bergerac sup. 1.45 Zoete Spaansehe Wijn 0.95 Gailipoli 1.20 Afrikaansche 1.29 Portwijn f 1.f 1.39, f 0.95 per fks:h 1.20 f 1.50, f 1.75 enz. Malaga 1.25 Malaga sup. 1.75 Prima Brandewijn 2.89 Liter Prima Genever 2.70 - Hulstkamp Oude Genever 3.65 Cognac 3.— Likeuren vanaf 1.75 Onze van ouds bekend fijne Advocaat 2.15 Aanbevelend. voor Kippen a 45 ct. p. H.L. franco huis Bode VADER, Lange Geere K 317. jefiek Karpet met de schoonmaak in de nieuwste uitvoering aan lagen prijs. Een mooi Kramimenieïinoleum met een door ons zeil vervaardigd Ameublement verhoogt de gezelligheid in Uw huis. Waarom leveren wij aan de groote plaat sen, omdat wij bekend zijn, het zelf Vervaardigen naar ieder ontwerp, ge zien het werk, niet duur zijn en het werk af is. Beleefd aanbevelend, Hoogachtend, LANGEVIELE K 211 en K 217. komen vroeg in 't voorjaar koop tijdig een pot BQ Alle Drogisten van 25 voor 15 cent, alles moet weg. Adres Firma Minderhout, St. Sebasti- aanstraat L 136, Bellinkstraat G 195. Voor het afwerken van Kinderkleeding 'wlorden gevraagd of f welke tijd beschikbaar hebben en een extra bijverdienste willen genieten. Des morgens vóór 12 uur kan het Jwlerk ge haald wiorden. Adres Zieeuwsche Confectiefabriek, Molenwater 255-256. vragen tegen 1 Juni JE GOEDKOOPSTE ADRES VOOR Dames' en Kinderkousen, Sokken, Di- rectoirs, Hemden, Pantalons, Onderjur ken, Nachtponnen, Schorten, Zakdoeken, Zwarte en Blauwle Kielen, Blauw' Keper Jassen en -Broeken, Geel kat. Manshem den, Heer-en- eij Damesflanellpn enz. enz. is bij v.h. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt K 173 TE KOOP zoo goed als nieuw. Adres Firma M. W. 'van Aartsen, Markt C 2. Adres bureau van dit blad. Geen Snelschoenmakerij maar pr. Hand werk. Heeren Zolen en Hakken f2.25. Dames Zolen en Hakken f 1.50. Ook je adres v. genaaid werk. Laat uw schoe nen vak. rep. C. v. d. Broek, Wal A 5 koopt U gestoffeerde Meubelen, Kapok matrassen enz. niet bij vakmenschen Het is toch Uw belang deze daar te klop pen. Wij bevelen ons hiervoor beleefd aan alsmede voor het leveren, (maken en plaatsen van Lo-opers, Gordijnen enz. aan billijken prijs. Hoogachtend, LANGEVIELE K 211. Leeraar voor deze vakken aan de Am bachtsschool (Avondcursus). gevraagd voor bakkerij en loopwerk. Adres J. van Ouwerkerk. Amerik. Orgel in notenkast met 10 [registers, w.o. Vox Humana en Koppelingen. Mooi van toon. Langdurige garantie. Contant of f 6,per maand GEVRAAGD Adres Magazijn Old England. Gevraagd een niet ouder dan 15 jaar. Adres L. B. de Nij«, Lange Delft. Adres Filiaal Fa SIMON DE WIT, Lange Delft. Een JONGE WERKSTER of DAG MEISJE gevraagd. Adres Slagerij Cohen, Varkensmarkt. Gevraagd voor direct een niet beneden de 16 jaar, genegen mede naar Domburg te gaan tot eind Augus tus. Adres Mevrouw den Boer, Langeviele K 201. i gevraagd van 8 tot 12 uur, niet boven de 15 jaar. Adres Langedelft I 19. gevraagd. Adres Firma Hoo-genboom, Langeviele K 214. Een nette tweede gevraagd, niet beneden de 18 jaar. Adres Mevr. de Wolf, St. Janstraat. Adres Noordsingel S 157. gevraagd van 8 tot 2 uur. Adres Mevr. Hol, Stationsstraat 273. gevraagd, van 7.30—4 uur. Adres Langedelft boven den Velowinkel gevraagd, enkele uren daags. Adres Singelstraat N 173. Gevraagd, wegens ziekte der tegen woordige, een Adres J. P. Ro^endaal, Langedelft I 28 van 16 a 17 jaar gevraagd, voor eiken dag, behalve des Zondags, van half ne gen tot drie uur. Zich te vervoegen bij! Mevr. Hack) 'tZand D 192, 's avonds na 7 uur. voor één dag per wieek. Adres Kortedelft G 20. Gevraagd een Adres Arnestein bjj Arnemuiden. i

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4