Sint Laurens, Verplaatsing naar Gravenstraat 1250 Bekroond. KEES HELDER, Ateliers alle Feestdagen geopend. Onze Mei-Aanbieding 1 M. VAN LOO, K. Noordstraat BRILLENMAKERS RECLAME-AANBIEDING 183 c.M. breed Engelsch Vloerzeil Roode Rug Trouwfeesten en Partijen Denevers Frères, HEEREN-enJONGEHEERENCOSTUÜMS Columbia Import Shop Zoekt uw voordeel H. A. VERHULST, Kinderstoel. KINDERWAGENBAND een kleine Handwagen. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURQ EN DE DORPEN OP WALCHEREN FOTOGRAAF Serie 1 17,50 II 23,50 III 33,50 DEUS MIDDELBURG DE BESTE f 1 09 per el. E. H. BOASSOM Co. |oeders,zet op elke Speciaal zijn wij gesorteerd in alle soorten WERKKLEEDING. No. 32. Woensdag 8 Mei 1929. Drie en Dertigste Jaargang. 9 Kippen met Haan. een Damesfiets. A.s. Zaterdag van het Bloemenmagazijn Dam 11. 6 60 P. STOMPE. heeft de volle belangstelling van onze Cliënten. VOORDEELIGER DAN ANDEREN Slechts een week geldig Contant zonder korting. Wij hebben wederom ontvangen een groote zending die wij tegen de bekende spotprijzen zullen uitverkoopen. Vraagt onze RECLAME OVERALL a f 4,75. Lange Delft B 113, Middelburg, hoek N. Kerkstraat. Wijnen en Likeuren Een kleine Woning Benedenwoning Asterplanten te koop. Pitrieten Kinderwagen een Dames- en Heerenrijwiel. sterke Heerenfiets Firma JOBSE MOENS, 9 Kippen met Haan. een Bovenwoning. Te koop prima Heerenrijwiel of in ruil voor Pathéfoon. Groothandel in Aardappelen J. A. MENNES, Opnieuw hoogste onderscheiding ditmaal in de afdeellng PORTRET-FOTOGRAFIE op de Foto-Tentoonstelling Amsterdam April 1929. VLISSINGEN Bellamypark MIDDELBURG Langedelft Hoogste onderscheidingen op vele binnen- en buitenlandsche Vaktentoonstellingen. ELKE GEWENSCHTE UITVOERING. BILLIJKE PRIJZEN. Wij brengen u op elk terrein der Fotografie het hoogst bereikbare. Onze 3 series Costumes zijn schitterend en zijn een waar succes in I en li-rij In blauw Serge is het Reclame-Costuum I en li-rij 40,00 Jongeheeren Costumes, zeer mooie dessins, 23,50 16,50 9,50 Kinderpakjes (6 jaar) 7,50 5,50 2,75 Matrozenpakjes 10,00 7.50 3 85 Opknoopbroekjes 2,25 1,75 Vetvet, Peau de Pêche Broekjes. LEDEN VAN ZIEKENFONDSEN DE BEKENDE KORTING. ONDER DE LUIFEL. Zuivere Natuurwijnen MIDDELBURG RIJWIELLAK merk „de Twee Pijltjes" DROGISTERIJ SCHULTEC TNIEME ALS VAN OUDS is hst beste adres voar EAU DE COLOGNE en ODEURS per flacon en per maat bij H. H. VAN 'TWESTENDE, Haeren Cosfuums vanaf f 9,50 Jongeheeren Cosluums f 6,90 Kinderpakjes (In alle dessins) f 4,90 Matrozenpakjes (prima blauw) f 5,90 Gabardine Jassen (m. zijde gevoerd) f 11,90 Fantasiebroeken (ijzersterk) f 1,79 Vilthoeden (nieuwste modellen) f 3,50 Engelsche Petten (nieuwste dessins) f 0,89 Overhemden (met slap boord) f 1,95 Zaifbinders (nieuwste dessins) f 0,35 Sokken per paar f 0,29 DOET UW VOORDEEL in de Alle veranderingen geschieden GRATIS op eigen Atelier. Adres Veersche Singel 85a. JE ADRES voor alle maten is bij J. C. BOUWENS, Mr. Smid, Wagenaarstraat, Middelburg. v ^SCHIJNT 'S WOENSDAGSMIDDAGS. ADVERTENTIËN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT. D E F A A M PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1-3 regels 45 ct., iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bij abon nement voordeelige voorwaarden. UITGEVERS LITTDOIJ QLTHQFF, POSTREKENING 42250. TELEFOON 238. .TE KOOP Adres A. Schoolmeester, Arnemuid- sche Pad T 162. TE KOOP Adres Davidswegje E 180. Adres Volderijlaagte M 81. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Diverse Handschoenen en Sleutels, Manchetknoop, Roode Muts, Rapporten boekje, Grijze Pet, Dop Carbarateur, Penhouder, Muziektrom, Manchetknoop, Pak Papier, Zilver Ringetje, Reflector, Schrift, Leesboek, R.K. Kerkboekje, Kin- dertaschje, Motorhandschoen. b. Bij1 ingezetenen Vulpen, W. Hoo- gedeure, Veersche Weg A 87, Veere Mondharmonica, de Visser, Loskade P 255 Zakmes, P. Vogel, Segeersingel V 46 Sierspeld, G. de Regt, Badhuisstraat 98Waschhandschoen, N. Tinbergen, Bagijnhof 204 Damesrijkviel, J. J. Deïst, Lombardstraat E 79 Oorbel, Zak'spie- gel en Foto, J. Mesu, Achtersingel Q 128 Duif, J. v. d. Vijver, Seisweg R 137; R.K. Kerkboekje, Maljers, MarktDa meshandschoen, de Jong, Hoogstraat Sleutel, W. Geldof, Bastion N 65 Knip- mesje, M. Moens, Korte Breestraat O 165 Knoopenhaak, W. Verhage, Korte Delft G 21 Hoepel, L. de Kramer, Schuitvlotstraat N 167 Kaatsbal, W. J. Guran, St. Pieterstraat A 69 Munt stuk, W. Maas, Schuitvlotstraat O 235 Kinderport., v. Koeijen, Zandstraat Q 191 inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. ZORG VOOR EEN GENOTVOLLEN OUDEN DAG! Ouderdom is niet enkel een kwestie van jaren. Velen voelen zich jonger op 70-jarigen leeftijd dan anderen van 60 of zelfs 50 jaar. Dit is een ontegenzeg gelijk feit, en men kan er verschillende oorzaken voor aangeven. Gewoonlijk hebben ouden van dagen met een jong gemoed behoorlijk zorg gedragen voor hun nieren. Een oude spreekwijze zegt: „Als gij uw nieren gezond houdt, hou den deze u gezond." En ouden van dagen kan zooveel leed bespaard worden, want veel rugpijn, urinestoornissen, ischias, spit, rheuma- tische pijnen en graveel worden dik wijls noodeloos geleden. Den nieren ontbreekt het vaak aan hulp. Zij behoe ven de bijzondere versterkende hulp van Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Door de opwekkende kracht van dit niermiddel wordt de werkzaamheid der nieren hersteld het versterkt de nieren en helpt deze om het bloed te filtreeren, terwijl de afmattende ziekteverschijnse len der nieraandoening verdwijnen. Waarom zouden ouden van dagen nog langer lijden, als zij de benoodigde hulp onder hun bereik hebben Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten it f 1.75 per flacon. Speciaal adres voor FOSTER'S RUGPIJN NIERPILLEN MAAGPILLEN ZALF bij PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detail. Advertentlën Ondergeteekenden maken het geachte publiek van Middelburg bekend, dat zjj MAANDAG 13 MEI beginnen een per kilo 5 cent, per H.L. f 3, franco huis. Bestellingen worden aangenomen door A. ROSKAM, Winterstraat Q 108a en J. ROSKAM, Vlasmarkt. Aanbevelend. Ingezetenen der gemeente Sint Lau rens welke hun woning van een electri- sche installatie willen laten voorzien, vragen hiervoor prijs, Zonder verplich ting, bij, NOORDSTR. L 114, MIDDELBURG. Concurreerende prijs. Prima mlateriaal. Aanbevelend, Indien U belang stelt in drinkt dan liever EEN GLAS MINDER, maar STELT PRIJS op KWALITEIT en koopt dan in dezen bekenden OUDEN WIJNHANDEL en LIKEURSTOKERIJ UWE WIJNEN. Per flesch. Roode Zoete Afrikaansche Wijn 1/25 Witte Italiaansche Zoet 1.25 Zoete Mistellawijn 1.25 Zoete Witte Afrik. Missiewïjn der Paters van Algiers 1.30 Chat. Bellegarde (oude Bord.) 1.25 Montbazillac zoete Fransche Witte Wijn, zeer fijn 1.30 Advocaat 2.— en 2.25 Boerenjongens opi Brandewijn 2.— Korenjenever per liter 2.70 Koren Brandewijn per liter 2.80 Zoete Schillen Brandewijn per liter 2.60 Fransche Cognac per flesch 2.75 Cognac fin Bois per flesch 3.— Bij partij genomen KORTING. GRATIS GEBRUIK VAN GLASWERK. Wijnhandelaren Likeurstokers. geeft Uw rijwiel een nieuw aan zien. Is diep zwart heeft een mooie glans springt niet af. In busjes van 40 en 50 ct. (HET HUIS MET DE ROODE PILAREN SCHUIN OVER DE NIEUWSTRAAT IN DE LANGEDELFT) v.h. M. J. TIMMERMANS Pottenmarkt K 173 HH VRAAGTi UWEN WINKELIER Spoor MOSTIM Nederlandsen Fabrikaat van de Firma W. A. SPOOR Jr., Culemborg. BH en bestelt nog heden aan' onderstaand adres Uw en U zult tevreden zijn. Port a Port per Literflesch f 1.00 Port a Port per flesch 0.75 Samos 0.75 Zoete Spaansche Wijn 0.75 Bergerac 0.99 Prima Advocaat 1.75 Boerenjongens per Literpot „"1.00 Boerenmeisjes per Literpot 1.25 Alcoholvrije Likeuren per flesch 0.75 Limonade Siropen per flesch 0.75 Schilletje per flesch „1.00 ALLES FRANCQ THUIS. Beleefd aanbevelend, Lange Geere K 373 Telefoon 321. gevraagd voor twee menschen. Huur prijs drie gulden. Adres Seisstraat M 59. Dames Laat de stof van U'wi Japon of Mantel op Uwi maat knippen of pas klaar maken bi) C. VLEUGELFlorisse, Korte Burg D 12. Uw adres voor goed passende MAAT- patronen uit alle modeplaten. voor klein gezin te huur. Adres Spanjaardstraat E 75. Te huur VRIJ BOVENHUIS f 2 50 per week in Korte Geere ook te koop. Inl. Seisbolw'erk 208. Te koop een zoo goed als nieuwe Adres bureau van dit blad. Adres J. Sanderse, Karelsgang. Een in zeer goeden staat verkëerende te koop, merk „Patria", prijs f 7.50. Adres Noordweg R 41. TE KOOP EEN Adres Puntpoortstraat O 211. TE KOOP EEN waschtafel of slaapkamer een ilons of tube Purol, dan heb ben ook Uw man en kinde ren het des avonds en des morgens voor de huid en het onderhoud dei handen als mede voor hnarver/orging en scheren altijd bij de liandsfaan.l LEES DIT! Laat nu ook de dakgooten schoon maken en herstellen. Je aange wezen adres is Loodgieters, Korte Breestraat O 165. Levert en .plaatst Closets, Waschtafels enz. Metalen Grafkransen in zinken doo- zen. Aanbevelend, Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Gabriëlse, Café de Koophandel. Ruim voorzien van Inventa-Gascoim- ioren, Gasketels, Fluitketels, Gasglazen, Gaskousjes, Gasslang, Petroleumstellen, Lampenglaasjcs en Katoen voor Petro leumstellen, alles aan concurreerende prijzen. Aanbevelend, L. v. OORSCHOT, Korte Noordstraat L 105. TE KOOP Adres N. Vlissingsche Weg 183, Abeele TE HUUR Adres Nederstraat O 202. Zeer voordeelige aanbieding Erven GABRIËLSE, Lange Noordstraat. TE KOOP Adres Oude Kerkstraat B 83, M'ourg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1