Collectie ll-Tweed-Costuums. Het Speciaalhuis RECHSTEINER A. LE OOINTRE Zwarte DAMESHOEDEN A Z IJ N. PRIMA HUISHOUD-AZIJN a 18 cent per Literflesch. SNOEP Co., Azijnfabrikanten. NERGENS Heeren-ofKinderkleeding ALEWIJRSE'S OCHTEMOEDER Schipper L. WOUDSTRA een Hinken Loopjongen Een flinke Loopjongen Een Loopjongen Inzeeper. netten Fietsjongen. Een Slagersjongen Pakmeisjes, nette Dienstbode. Keukenmeisje Dagdienstbode Dagmeisje Voor de Schoonmaak DRUKWERK. Vraag Uw winkelier nu onze (GEEN essence) Nette Meisjes Staaldraadmatras Kapokmatras. F. v. d. HOEK, WAL 58 Prijzen vanaf f 5.00. „DE LANGE JAN" Goederen naar Maat zonder prijsmhooging. MAGAZIJK„NIEUW ENOELAND" MAGAZIJN „OLD ENGLAND" Emaille Naamplaten, Hand-, Zak- en Datumstempels WILLEMSEN, MAGAZIJN 6RÖENENDRAAK In lossing een lading Bij afwezig van het schip steeds te verkrijgen bij: L. SCHOUT, Turfkade H 175, Waderom gevestigd HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN F. MALJERS ZOON, Nette Loopjongen L. E. RIVIÈRE CoiffaursSeerling Nette Leerling Loopjongen E@n Meisje Waschvrouw Dagmeisje. Dienstmeisje Net Meisje nette Dienstbode Flinke Dagdienstbode net Werkmeisje Nette Dagdienstbode net Dagmeisje. Dagdienstbode, Net Meisje nette Dienstbode net Meisje, flinke Dienstbode. Dienstmeisje Net Dagmeisje Dienstbode een Dienstmeisje, Wij verwachten eind dezer week Een zeldzame, schitterende KEURIGE MODELLEN. ONZE BEKENDE AFWERKING. En dande prijzen In alle Heerenmaten gegarandeerde AA "VC pasvorm s In pasvorm alle Jongensmaten met hnge «9 -JE broek en vest,wl Let wel: Geen pakjes van vorige jaren, om goedkoop te willen wezen, maar NIEUW MODERN GOED. Iedereen die vóór Pinksteren nu eens een koopje wil hebben, gaat dus deze keer naar Giststraat 189, j b.d. 6raanbeurs, Middelburg. heeft een fijne collectie ONTVANGEN VOOR OUDERE DAMES. ZIE ETALAGE. SCKOONMAAK-ARTIKELEH SCHRIJFBEHOEFTEN LIJST- EN PLAATWERK BRIEFORDENERS - PERFORATORS INBINDEN - CARTONNEEREN ONDERTROUW- EN VISITEKAARTJES I. A. WiLLEMSEN KUNT U BETER SLAGEN VOOR dan in onze zeer gunstig bekende magazijnen te Middelburg „NIEUW ENGELAND", L Delft B 140, te Goes „OLD ENGLAND", .Papegaaistraat 2—3. Al onze goederen worden op eigen ateliers vervaardigd en worden gegarandeerd voor coupe en soliditeit. Onze alom gevraagde prima Blauwe en Zwarte Costumes reeds vanaf 15 gulden tot 60 gulden. Prima Fantasie Costumes vanaf f 7,50 tot f 50,—. Ook reusachtige sorteering in Kinderkleedlng, Regenjassen (gelijk Overjas), Pantalons en - WERKMANSGOEDEREN Onze afdeeling Mode-Artikelen munt uit door groote verscheidenheid. U beleefd tot een bezoek uitnoodigend zonder ver plichting tot koopen. Aanbevelend, Middelburg, Langedeift B 140 Goes - Papegaaistraat 2-3. Leveren van MT VLUG en BILLIJK. 2Va Kilo 5 Kilo 25 Kilo 50 Kilo f 0,65 f 1,20 f 5,25 f 9,50 In ds 5, 25 en 50 Kile's is een maoi cadeau verpakt. aan de Turfkade. GLAS en PORCELEIN. S. J. DELST, Blindenhoek C 46a. leeftijd 17 18 jaar. Aanmelden 5—7 uur. Vlissingschesfraat 58, Middelburg. vraagt Hoog loon. Een SMIDSLEERLING of aank. KNECHT gevraagd. gevraagd boven de 14 jaar, Zich persoonlijk of schriftelijk aan te malden Zeeuwsche Confectiefabriek. Molenwater M 255-256, Middelburg, Na opleiding hoog loon. Mevrouw Van Roon, Heerengracht 45, hebben Wij een prima 15 jaar garantie, of een heel voordee- lige aanbieding Solide MEUBELEN als BUFFETTEN, LINNENKASTEN, SLAAPKAMER- EN SALON-AMEUBLEMENTEN. EIGEN WERK EN GOEDKOOP. Aanbevelend, LANOE BURG. Leveren van alle voorkomend enz. enz. aan SCHERP CONCURREE- RENDE PRIJZEN. Aanbevelend, NOORDSTRAAT naast het Postkantoor. Bij ROSKAM OP DE BURG heden avond mooi Brusselsch Lof, 30 cent per Kilo. Tevens mooie Aardbeien 'en Druiven en de beste Sinaasappelen die er zijn 5 en 6 stuks voor een kwartje enz. enz. TE KOOP PATHÉFOON MET PLA TEN EN PLATENKAST. Adres Volderijstraat M 92. I - E- - NOORDSTRAAT naast het Postkantoor. Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloopen) Voior 45 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg biji Gabriëlse, Café de Koophandel. HOEK LANGEVIELE, Aanbevelend, Vraagt R1 PI pepermunt de origineels. Worth a crown, ca het van ouds bekende Magazjjn in en tevens verhuurinrichting van Beleefd aanbevelend, BIJVERDIENSTE, met 5-jarig werkcontract, kunt U zich verschaffen door aankoop van een ROND BREIMACHINE, Gerhard Holland, 100 pCt. goedkoopier dan andere. Vraagt inlichtingen. Agent P. HOUMES, Lange Geere K 315a, Middelburg. Vraagt met de schoonmaak steeds EVERTS' DEUR-, QANQ-, KAMER- EN SIERMATTEN, handwerk, zeer sterk. E. EVERTSE, Wagenaarstraat. gevraagd. Adres Ijzerhandel Firma J. Konraad 8c Zoon, Domburgsch Schuitvlot. gevraagd, tegen flink loon. Adres Firma Meertens, Kortedelft. die fietsen kan gevraagd. Adres H. Meyer, Langedelft. Zoo spoedig mogelijk gevraagd een Adres Klerk, Coiffeur, Beddewijkstraat Adres F. H. Vader, Qoesche Koren markt. gevraagd, genegen het vak' te leeren. Adres J. Polderman, Coiffeur, Gortstraat gevraagd. Adres Joh. J. van Amerongen Jr., Coiffeur, Korte Giststraat. Fa. Gebrs. Steenland, Stationstraat, vraagt een gevraagd, die fietsen kan. Adres J. Andriessen, Seisstraat. gevraagd tegen flink loon, aanmelding tusschcn 9—12 en 2—5.30 uur. Adres Grossierderij „De Magneet", Bellinkplein. Gevraagd nette leeftijd bloven 14 jaar. Adres N.V. Puddingfabriek Van der Kleijin Go., Koorkerkhof A 111. gevraagd voor halve dageri, leeftjjd 14 a 15 jaar en een voor den Maandagmiddag. Adres W. Joziasse, Dampoortstraat. Gevraagd een aankomend Adrës Juffr. De Witte, Segeerstraat H 79 Gevraagd te Veere een net voor Sag én nacht. Hopg loon en verval Adres Kampveersche Toren, V-eere. gevraagd. Adres Wasscherij Nieuwe Vliss. Weg. vraagt zoo spoedig mogelijk een voor den dag of dag en nacht. Zich aan te melden 's avonds na 8 uur. gevraagd. Zondags vrij:. Adres Mej. Le Due, Vleeschhouwerij, Noordstraat. Mevrouw Hackenberg (Oude Winkel) vraagt een Dopr teleurstelling een gevraagd voor den Vrijdag. Adres Hollema, Brakstraat 274. gevraagd. Adres Firma H oogenboom, Langeviele K 214. gevraagd, eenigszins bekend met koken in klein gezin, begin Juni. Zich aan te melden na 7 uur Molenwater N 41. Gevraagd een blo ven 15 jaar. Adres Loskade P 265. Voor terstond gevraagd een goed kunnende koken. Aanmelding na 6 uur. Adres Langeviele K 228. gevraagd, van 8 tot 12 uur. Vrijdags den geheelen dag. Zondags vrij. Adres Mevr. Beenhakker, Noordweg R 13a boven. Gevraagd voor Den Haag, een tot hulp der huishoudster. Zwart dra gend of hoerendracht. Loon f 29 per maand en vrije wasch. Zich te vervoe gen Mevr. Koene, Lange Noordstr. L 188, Woensdag-iot Vrijdagavond na Swur Gevraagd een eerstbeginnend voor lichte bezigheden, van 9 tot 2 uur Zondags vrijt Adres Directeurswoning Huis van Be waring. gevraagd. Adres Lange Burg C 101 boven. Gevraagd een Kinderjuffrouw aanwlezig. Groote wasch buitenshuis. 4 maal per week Werkster. Aares Mevrouw Lambefmlont, Fa. Mes, Dam 29. - gevraagd, van 8—2 uur. Adres Jasmijnstraat W 122. gevraagd. Adres Mej. Tellier, Turfkade. gevraagd. Adres Lange Noordstraat L 126. gevraagd1. Adres Hotel Abdij. Mevr. de Graaf, Latijnsche School straat, vraagt tweede hulp aanwezig. DE LOTGEVALLEN VAN .TEUN MEST EN PIETJE DEFTIGHEER. XX. Piet en Teun veranderd in een halve visch De jongens waren opgetogen, Dat Groot-Vizier zoo vriend'lijk was En daarom stond hij ook natuurlijk Ten zeerste bij hen in de pas. Zij vonden het een pracht-ideetje, Dat Groot-Vizier naar 't land der maan, Onmiddellijk een vliegend1 visch je Met een briefje wou laten gaan. Ik zal z'ei Groot-Vizier toen lachend Nu eerst nog wat met jullie doen Hij klapte even met zijn staartje, De jongens raakten kwijt hun beenen, En, wonder wat gebeurde toen En daarvoor kwam een groote staart Ziezoo, nu kunnen jullie zwemmen, Zei Groot-Vizier toen zeer bedaard. Toen jullie binnen waart gevallen, Had ik je -ook al iets gegeven, Want zoo je weet is er geen rnensch, Die onder water lang kan leven. (Nadruk verboden) Eerst vonden zij' het wel wat griez'lig Zij waren zoo iets niet gewend Maar toch is het, dacht Teun ert Pietje, Wel leuk als j' eens een vischje bant. En nu zei Groot-Vizier heel vriend'lijk Gaan jullie beiden maar je gang, Want ik ga een beetje dutten, Dat doe ik steeds, een uurtje lang En Goudrugje zal jullie zeggen Waarheen je nu het beste kunt, Je gaat nu maar braaf vermaken Hoor jongens't is je best gegund Wanneer mijn dutje strakjes uit i», Zal ik direct wat schrijven gaan, Dat stuur ik dan per extra bode Naar Zilverbaardje in de m'aan. Toen Groot-Vizier hun dat gezegd had, Nam Goudrugje hen beiden mee, En zeinu zal ik jullie tooneni Al de bewoners van de zee Die groote beesten daar zijn haaien, Zij hebben een geweld'ge keel, Zij zeggen doorgaans bitter weinig, Maar eten doen ze nogal veel En daar dat platte roze beestje, Die zwemt altijd bijzonder kalm1, De menschen eten 'm dikwijls op, En noemen ljem dan meestal zalm! Die kleine rakker, links van jullie, Kijk, kijk, hij gaat juist aan den, haal- Dat is een rare hekkenspringer, Een ieder noemt hem hiergarnaal Die met zijn slaperige pogen Vinden de menschen1 ook niet mis Hijl wordt dikwijls door hen gegeten, Zijin mooiste naam is schellevisch Zoo ging Goudrugje met vertellen Nog een heel aardig tijdje door Hijl stelde al zijne collega's 1 Aan Piet en Teun zeer deftig voor. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4