Duifjes Kinderschoenen „DE NOORDSTER" BRILLENMAKERS KINDERWAGENS Voor Kuikenliefhebbers Magazijn „De Zwaluw". een Bovenwoning. Kamer te Huur S 0 LA-ZILVER D. C. BOUWENSE J. A. MENNES Slpilrpnile Pillen Visitekaartjes, Verlovingskaarten, Huwelijkskaarten, Geboortebericbten Rouwbrieven VELO ELECTRISCHE W A8CHMACHINE8 Vanaf f 90,-- Vanaf f 90, ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. MOEDERS, wenscht gij voor uw Die munten uit in pasvorm. Gortstraat 16 - Middelburg MIDDELBURG DE BESTE D. C. Bouwense kijwielhandel L. Singelstraat N171. No. 30. Woensdag 24 April 1929. Drie en Dertigste Jaargang. Vlasmarkt K 150, Middelburg Bordeauxwijn, Zoete roode en witte Wijnen, Gedistilleerd, Likeuren, Bier en Limonades enz. Een nette Wasch V06R DE SCHOONMAAK P. J. JONGEPI ER J. ROSKAM, Vlasmarkt. School A (Verwerijsfraat) School C (Langedelft) School K (Bree) School J (Veersche Bolwerk), De aangifte kan na afloop van eiken schooltijd geschieden. KINDEREN een mooie en degelijke Schoen, koopt dan het merk Verkrijgbaar in V00RDEELIGER DAN ANDEREN Firma JOBSE MOENS, Kosthuis met vrij Kamertje, Nette WASCH gevraagd. KINDERWAGEN (laag model.) 2 nette Kostgangers Kinderstoelwagentje. Kinderwagenvachten. Ksnder-Duwwagentjes Kuiksnrijst per pond 10 cent Kuikenvoer 10 cent Sluis' Opfokvcer in alle soorten ruime Benedenkamer, ONTVANGEN: GERO-ZILVER EN ALPACCA L. BOLIER, Spuistraat MIDDELBURG H@er@nrijwiei. C. HÜIJSMAN, Lange Geere K 250 Voor de Jeugd. Advertentlén H. H. VAN 'T WESTENDE, is het beste en betrouwbaarste adres voor de levering van FEESTEN en TROUWPARTIJEN. GLASWERK wordt gratis in bruikleen gegeven. bij Opleidingsschool voor H. B. SGym nasium, Kweekschool, enz. Aan deze School zijn verbonden de U. L. O -klassen voor jongens. Kruidenisrswaren, Tabak en Sigaren, Bier, Limonade, merk „Venus". De ALLERBESTE voor den LAAGSTEN PRIJS. Keuze uit pl.m. 50 stuks. De allernieuwste In de modern© kleuren. Kort© Delft. hebben wij voorhanden: ALS VAN CUDS is het beste *dre? voor EAU DE COLOGNE en ODEURS 'per flacon en per maat bij H. H. VAN 'T WESTENDE, een prachtsorteering PORSELEIN TAFEL-, ONTBIJT- EN THEE. SERVIEZEN Tafel- en D©ssertm©ssen „Herder". De allernieuwste Dames Taschjes, Sigaren- kokers, Portefeuilles ers Pcrtemonnaies. ZEER VEEL NOUVEAUTÉ'S Magazijn van fijne Speelgoederen KORTE DELFT. Te koop Tuinschelpen en Schelpgrui3 Het voordeeligst adres voor Uw LAMPEKAP is Zaagbandlampen in groote sor teering. Prijzen van f 11,75 tot f 65,Ook hebben wij groote keuze in Z IJ DEN KAPPEN. Prijzen vanaf f 3, Beleefd aanbevelend Suniicht-Schoonmaakpakket 99 cent van L. J. GROOTENDORST M. Th 6. A. SCHDLTE &G«L en Firma SCHCLfE TBIEMF, WEET GIJ WEL dat Uw en zoo noodig In zeer korten tijd gereed zijn ter drukkerij LITTÖOIJ OLTHOFF. Spanjaardstraat. De volmaakste, goedkoopste en erkend beste. Demonstraties ter overtuiging op aanvraag. Wendt U nog heden tot ons VerkoopdepötLANGE DELFT A 90-91, MIDDELBURG. VERSCHIJNT 'S WOENSDAGSMIDDAGS. ADVERTENTIEN KUNNEN 1T1OT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT. DE FAAM PRIJS DER ADVERTENTIEN; Van 1-3 regels 45 ct., iedere regel meer 15 ct 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bij abon nement voordeelige voorwaarden. UITGEVERSLIT-TÖOIJ 8 QLTHQFF, POSTREKENING 42250. TELEFOON 238. ANTWOORDEN Nos. 29-32. No. 29. Auto bus autobus. No. 30. Mug spin -wespmot. No. 31. Muil korf muilkorf. No. 32. Schip beek Schipbeek'. RAADSELS. No. 33. Met h groei ik op 't tand met p ben ik een boom in warme lan den of een gedeelte van de hand met w ben ik allesbehalve frisch en met z ben ik een lekkere visch. No. 34. Verborgen meisjesnamen. 1. Loopt deze laan naar het dorp 2. Een groote collie stond te kwis pelstaarten. 3. Heeft Opa u laatst een geschenk gegeven No. 35. Welke peren kun je niet eten Er zijn twee heel verschillende soorten, die men niet eten kan. No. 36. Ik ben een veldvrucht en ik word een jongensnaam als men miij ont hoofd. Krijg ik een ander hoofd, dan word ik rond en ik blijf dat als je mijn romp verandert. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Diverse Handschoenen en Sleutels, Jongenspet, Port. inh. Rozenkrans, Kin derschopje, Potlood, Onderdeel vaneen Auto, Kussentje, Militair Zakboekje, Fo to, Kinderhandschoen. b. Bij ingezetenen Kinderport. met inh., A. Schellings, Arm. Schuitvlot Q 266 2 Geldstukken, J. Faase, Jeroni- musstraat M 120 Belastingfmlerk, Breel, St. Pieterstraat F 29; Kinderhandschoen tje, L. Schout, Turf kaai H 175 Hooi vork, J. Schoe, N. Vliss. Weg E 91 Heerenrijwiel, J. J. v. d. Berge, Schuit- vlotstraat O 296 Ketting van Trekhond, J. Tavenier, Lamb, straat L 93 Rozen krans, Meerkamp v. Embden, R-ouaan- sche Kade G 118 Ketting verm'. Nik kel, de Boer, St. Janstraat H 119; Dub bel Boord, T. Verbeek, St. Laurens B 72 Springtouw, de Jong, Molenwater E 53 Schooletui, Desson, Nieuwstraat G 210 Mattenklopper, Ilmer, Veersche Weg S 81 Postduif, W. de Jong, Pen- ninghoek L 47Breukband, Lameïjin, Gravenstraat; Zegelring, L. Tres, Zus terstraat 1 218 Belastingmerk, P. Hu- bregtse, Veersche Weg S 166Paar Dameshandschoenen, G. Midavaine, Ko ningstraat E 182 Boterhamzakje, Bos telaar, L. Giststraat F 106 Teddybeer, Jacobse, Arn. pad T 172 Kindertaschje, Meijer, VI. Bolwerk Q 299 Broche, Il mer, Veersche Singel S 81 Pop, J. de Nooijer, Korte Singelstraat O 291 Hee- renrijwiel. Polderman, Turfkaai H 180 Leerboekje, Marijs, Breestraat O 163 2 Mandjes Sla, W. J. Guran, St. Pie terstraat A 69 Springtouw, J. Jobse, Segeersweg V 98. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusscben 7-8 uur. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 15—23 April. ONDERTROUWD P. de Lange, 58 j. en M. Geldof, 51 j. GETROUWD: H. de Koning, 24 j. en C. de Rijke, 24 j. BEVALLEN J. Stenhuis, geb. K-okké, z. P. A. Scheele, geb. Bouwman, z. W. Flohil, geb. Maas, d. M. Cremers, geb. Louwerse, z1. W. Kole, geb. Van Rossum, d. M. M. van Loenhout, geb. de Jonge, z. A. C. de Kam, geb. Cor- stanje, d. J. Vlieger, geb. Moens, d. C. van TatenhoVe, geb. Jasperse, z1. OVERLEDEN W. de Rijke, 88 j., wed. van A. van den Berge J. Flores- se, 56 j., man van L. van Maldegem- A. Knuijt, 84 j., weduwn. van E. J. Flinten C. P. M. Linnenbrink, 62 j., geh. met C. de Wolf D. van Loo, 79 j., weduwln. van A. U. Corné J. C. Kooman, 79 j., wed. van J. van Taten- hoveT. Klaasse, 77 j., wed. van A. FranseM. E. Hoffmans, wed. J. A. Fokker, 63 j. C. Sol, ongeh. z. 21 j. E. J. Krahmer, ongeh. d. 88 j. M. Hendrikse, geh. met A. J. Hubregtse, 80 j. S. Peene, z. 9 d. M. Franse, d. 1 m. T. Andriessen, geh. mtet P. Baaij- ens, 65 j. WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Als uw organisme zelf u door pijh en kwalen, een duizelig gevoel, oorsui zingen en andere stoornissen waar schuwt, dat de nieren het urinezuur en andere vergiftige stoffen niet behoorlijk uit het bloed filtreeren, dient gii u in acht te nemen. Gij kunt het spoedig ge noeg zelf uitmaken. Let er op of gij last hebt van rug pijn, rheumatische pijnen, ischias of spit, een prikkelbaar, zenuwachtig, af gemat gevoel, een gevoel of uw ooren suizen of gonzen, te vaak of te weinig aandrang tot urineeren, troebel, te don ker of te licht gekleurd water. Bran dend en pijnlijk bij de loozing. Zan derig, gruisachtig of draderig bezinksel. Elk dezer verschijnselen kan beteeke- nen, 'dat uw nieren hulp behoeven. Ge bruik dan onmiddellijk Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Zij worden aanbevolen als het middel, dat de verzwakte nieren opwekt, de urineloozing regelt en u bevrijdt van rugpijn, rheumatiek en die andere ellendige verschijnselen van nier aandoening. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let iuer vooral op) bij apotheken en drogisten f 1.75 per flacon. Speciaal adres voor FOSTER'S RUGPIJN NIERPILLEN MAAGP1LLEN ZALF bij PAUL VAN S LU IJ S Co., Vlasmarkt K 57, Middelburg. En Gros. En Detail. JE GOEDKOOPSTE ADRES VOOR Dames- en Kinderkousen, Sokken, Di- rectoirs, Hemden, Pantalons, Onderjur ken, Nachtponnen, Schorten, Zakdoeken, Zwarte en Blau;wte Kielen, Blauw Keper Jassen en -Broeken, Geel kat. Manshem den, He-eren- en Damesflanellen enz. enz. is bij v.h. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt K 173 gevraagd, voorzien van bleek en regen water. Adres bureau van dit blad. ONTVANGEN RUIME SORTEERING Axminster Karpetten Tapis Belg© Karpetten Stamboel Karpetten Loopers, Vitrage, ASIover MEUBELHANDEL DAM N 3. PUIKE AARDAPPELEN 5 ct. p. K.G., LOF 22 cent per K.G., MOOIE KROPSLA 8 cent per stuk, SPINAZIE EN RADIJS. VRAAGTi UWEN WINKELIER SPOOr MOSTERD Nederlandsen Fabrikaat van de Firma W. A. SPOOR Jr., Culemborg. LEES DIT Laat nu ook de dakglooten schoon maken en herstellen. Je aange wezen adres is Loodgieters, Korte Breestraat O 165. Levert en plaatst Closets, Waschtafels enz. Metalen Grafkransen in zinken doo- z'en. Aanbevelend, Een net persoon, niet onbemiddeld, 66 jaar, zoekt een bij Wed. of Vrouw alleen, liefst op leef tijd, zonder kinderen, bij voorkeur uit den werkenden stand. Brieven onder letter L bureau v. d. blad. Wegens vertrek te koop goed rendee- rend zaakje in enz., in nette, volkrijke buurt. Koopsom f 3750.—. Te bevr. aan Willemsen's Wo ningbureau Noordstr. n. h. Postkantoor Adres bureau van dit blad. TE KOOP -e-e|n goed onderhouden Adres Overveldslaan E 58 b. d. Tram- singel. gevraagd, f 8.— per week. Vrije Slaapr kamer. Adres bureau van dit blad. Nieuw Nieuw- EVERTS' JULIAANMATJES vpior Uw dressoir of buffet, go-edk. Lid van den Nederl. Blindenbond. W ederverkoop-ers gevraagd. WEDER ONTVANGEN Zoete Sinaasappelen 5, 6, 7 a 25 cent, Bananen 30, Versche gebrande Pinda's 25 ct. p. ppnd J. ROSKAM, Vlasmarkt. Gevraagd ter overname een in goeden staat z'ijnd Brieven met opgave van den prijs onder letter E aan het bureau v. d. blad v.h. M. J. TIMMERMANS Pottenmarkt K 173. TE HUUR Adres St. Janstraat H 201. te Middelburg met of zonder pension Adres bureau van dit blad. Juffrouw (eigen meubels) zoekt met inbegrip eenvoudig pension. Brieven onder letter B met opgaaf van prijs bureau van dit blad. voor Kippen a 45 ct. p. H.L. franco hu,is Bode VADER, Lange Geere K 317. TE KOOP PUIKE AARDAPPELEN Westkapeische Blauwe 25 ct. p. 5 kiio Blauws Drielingen 16 ct. p. 5 kilo Bij 25 kilo wordt thuis bezorgd. NOORDSTRAAT 114 TE KOOP Adres Julianastraat W 3. UW ADRES VOOR EEN GOED RIJWIEL AAN BILLIJKEN PRIJS IS Vraagt -ons eigen merk Rijiwiel „Kretta Angin" in prijzen vanaf f 55.— met 5 jaar garantie. In verschillende model len verkrijgbaar. Ook leveren wijl een goedkoop Rijwiel voor f 45.met 1 jaar garantie. Tevens Uw- adres voor het Moffelen van Uw oud Rijwiel, ook in kleuren, aan billijken prijls. Ook Uw Nikkelwerkwordtbij ons goedverzorgd. Tevens leveren wij! een goed 2e hand? Rijtviel aan billijken prijs met garantie. Beleefd aanbevelend. STEEDS VOORRADIG: Prima Port fl.— en f 1.30 p, Literflesch Schilletje f 1.per flesch. Bier, Limonade, Champagne Pils. Limonade-Siropen, verschillende smaken Cacao in verschill. soorten en prijzen Brat, Zijde, Garen, Lint, Elastiek, Wit Breikatoen, Sajet, Spelden enz. Eerste kwaliteit SCHAPENVLEESCH 80 cent, best RUNDVLEESCH f 1.20 en ONGESMOLTEN REUZEL 85 cent. Alles per Kilo. J. J. MINK. VLASMARKT. APOTHEKER te UTRECHT zuiveren het bloed, verdrijven gal en slijm en bevorderen den goeden stoelgang Eischt dit Bij hoofdpijn zoo vaak een gevolg van trage ontlasting kunnen ze niet genoeg worden aan bevolen. Zjj munten uit door hunne zachte wer king zonder kramp of eenige nadeelige gevolgen, zoodat men in staat blijft zijn gewone bezigheden te verrichten. Prijs per doos met gebruiksaanwijzing 27V, cent. Verkrijgbaar te Middelburg bij Eischt vooral merk „Grootendorst". Men wacbte zich voor namaak. fabrieksmerk.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1