3-lamps Radiotoestel. De beste BRILLEN Laagsten prijs HELDER' Brillen. Om Uw Lampekap MENNES, Noordstraat. Sproeten SPRUTOL 20 RIETEN STOELEN Kinderwagen nsteli een jongsten Bediende 3U s ""Hl #1 DE FRANSGHE BAZAR. Predlkbenrtenbriefje netten Loopjongen. Een Leerjongen Nette Loopjongen Flinke Jongen Smidsknecht. Loopjongen of Loopmeisje nette Werkvrouw. Noodhulp-Dagdienstbode flinke Dienstbode Een net Meisje Voor toegel. Loterijen hooge provisie voor Middelburg. MP PRIJS 2 CENT. JAARBOEKJE link bespraakt energiek Persoon, wmm O 2 ui a O Nette Meisjes tegen zijn Langedelft. BREE. „De Broederband" „Huize FORTUNA" ABONNEERT U op het Verkrijgbaar bij de drukkers LITTOQIJ OLTHOFF. Flinke Werkster een Werkvrouw net Dagmeisje. nette Dienstbode. tweede Meisje Dagdienstbode, flinke Dienstbode. Keukenmeisje en een Binnenmeisje. flink Dagmeisje Dienstmeisje Flinke Dienstbode Net Meisje gevraagd Dienstbode Net Dagmeisje net Meisje een Meisje net Meisje flinke Dienstbode, nette Dienstbode Flinke Dienstbode te vernieuwen hebben wij in voor raad: Zijde, Franje en verdere Fournituren. Vormen voor Kappen worden door ons in alle modellen en volgens teekenlng gemaakt. wit gelakt, voor spotprijs te koop. Aanmelding van nieuwe leerlingen kan dagelijks tusschen de school uren geschieden. TE KOOP: een 2-persoons Houten Ledikant met 2 Matrassen en 1 Leuningstoel C. HUIJ3MAH, Lange BeereK 250 vraagt vaor haar Kantoor leeftijd circa 14 jaar. Aanmelding op het Kantoor, Korte Geere. Advertentie-Bureau UTT00IJ A OLTHOFF belast zich met het :- plaatsen van -: ADVERTENTIËN In alle Bladen. 00 CD O O «t CD «J c HJL FabrikaiteB n Huddtrei ALGEMEEN ADVERTENTIEBLAD FIRMA A. j. BRONSWIJK, Oostbtsrf PRIJS SLECHTS 15 CENT. gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek. Molenwater M 255-256, Middelburg, Na opleiding hoog loon. Beste WESTKAPELSCHE AARDAP PELEN 6 cent per Kilo, per 10 Kilo 55 cent, Kleine Aardappelen 4 cent per Kilo bij H. GABR1ËLSE, Oude Kerkstraat. SLAGERIJ LION COHEN, VARKENSMARKT. Prima Runderlappen 65 ct., Stukjes en Rollade 65 ct., Gehakt 55 ct., Biefstuk 100 ct., alles per pond. Een JONGEN benoodigd. TE KOOP EEN Adres Pottenbakkerssingel Q 43. KOST- EN INWONING GEVRAAGD in eenvoudig gezin. Brieven onder letter B Boekhandel Baurdoux. Met Mei of eerder een Huisje alleen met luchtje te huur gevraagd, door menschen zonder kinderen. Omtrek Markt. Brieven onder letter R boekh. Fa. F. P. D'huy komen vroeg in 't voorjaar koop tijdig een pot Bij Alle Drogisten Adres bureau van dit blad. te koiop, als nieuw', nieuw' model. Adres Bierens, Noordweg B 158 A. Adres bureau van dit blad. STEEDS VOORRADIG: Puike Spliterwten, Kookerwten, Kogel- boonen, Lange Bruine Bonnen, Blik- groenten, Pruimen, Capudjners. TABAK, SIGAREN EN SIGARETTEN Borstelwerk, Bezems, Dweilen, Vegers, Zeemen, Sponzen, Kastpapier. Alle soorten KLOMPEN. Brat, Zijde, Garen, Lint, Elastiek, Wit Breikatoen, Sajet, Spelden enz. Oranjestraat 12, Tel. 51491, Rotterdam Spanjaardstraat E 71, - MIDDELBURG - cs o jfc cp O •c x J™ O H O -J Ui "U -3 <0 DO J— O G) CS Nog steeds blijft deze Werkgever weigeren, loon en arbeidsduur, in overleg met de organisatie te regelen, tot zoolang KOOPT niemand bij deze Werk gever. Laat Uw dochters hier niet in betrekking gaan vooraleer dat bij ons inlich tingen zijn gevraagd. Arbeiders(sters) en verdere inwoners steunt onze aktie. Namens de afd. Middelburg van de Algemeene Bond van Handels- en Kantoorbedienden, J. H. AKKERMAN, Secretaris. Voor RECLAMB Uwer artikelen !n Zeeuwsch-Vlaanderen Westelijk Deel is hei Dl AANGEWEZEN COURANT. Versckijnt des Weensdags. Rejdprijs 14 cent BI) abonnement aanzienlijk rabat. Proefnominer gratis. Ruim 42M betalende abonaé's. De IRtceefater? VERSCHENEN bjj LITT00IJ OLTHOFF te Middelburg VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN MIDDELBURG. Onder Redactie van Ds. D. RINGNALDA en Ds. D. SCHEELE 64 bladz. groot. Na ontvangst van dit bedrag volgt franco toezending. Voor den verkoop van Naaimachines aan particulieren wordt een gevraagd als REIZIGER, tegen salaris en provisie van den verkoop. Brieven met inlichtingen omtrent werk' kring, leeftjjd, referenties enz. bureau van dit blad. KREYMBORG Co. vragen een gevraagd. Adres Mes, Pianofabriek, L. Qörtstraat gevraagd, voor loop- en bakkerijwerk. Adres F. Merk, Banketbakkerij, Lan geviele. gevraagd, leeftijd 1617 jaar. Adres Fa. A. A. Mes Gzn., Middelburg Terstond gevraagd een aankomende Adres Van Hecke, Spuistraat. Gevraagd een nette leeftijd 14 a 15 jaar. Adres J. F. Wolsky, Langedelft I 18. gevraagd vojor de schoonmaak. Adres Korte Singelstraat O 289. GEVRAAGD voor het doen van een kantoor, één avond per week, hoog loon. Adres Rouaansche Kade G 150. Terstond gevraagd een Adres Van Heusden, Langedelft I 20 Terstond gevraagd HULP IN DE HUISHOUDING, die zelfstandig kan werken. Adres Korstanje, Veersche Singel 56. Mevr. Pots, bovenhuis Kreymborg, vraagt voor direct een Gevraagd tegen 1 Mei een Adres Lange Singelstraat 188. Gevraagd voor zoo spoedig mogelijk een tot 's middags 2 of 3 uur. Adres Lange Singelstraat 188. Mevrouw Eenhoorn, 't Zand D 195, vraagt tegen half April een nette ,G., van g. g. voorzien. Aan te mel den van 7—8 uur. Mevr. Dr. Orbaan, Dam G 39, vraagt wegens huwelijk der tegenwoordige te gen 15 Mei een Mevr. Van Doorninck, Gortstraat K 19, zoekt tegen Mei a.s. een net Van goede getuigen, voorzien. Aanmel ding na 's avonds 7 uur. Terstond een gevraagd, van 8 tot 5 uur. vrij;.) Adres bureau van dit Mad. Voor terstond of later een netburgier gevraagd. Adres H. A. Verhulst, Lange Geere K 373. gevraagd in huisgezin met kinderen, liefst eenigszins met koken bekend. Bij gebleken geschiktheid goed loon. (Hulp van Kinderjuffrouw en Werkster.) Adres bureau van dit blad. Een flinke per gevraagd tot 1 Mei. Loon f 6.- week. Adres Mevrouw Rivière, Kortedelft G 20 GEVRAAGD die zelfstandig, kan werken. Adres Korte Gortstraat K 9. voor dag of dag en nacht. Adres A. Joziasse, Lange Burg B 5. Met Mei of Juni flinke gevraagd. Boven de 20 jaar. Zelfstan dig kunnende werken. Voor dag of dag en nacht. Hoog loon, v.g.g.v. Hulp van 2e Meisje aanwezig. Te bevragen Boekhandel Fa. Gebr. Hildernisse, Middelburg. gevraagd. Zich ,aan te melden tusschen 7 en 9 uur. Adres bureau van dit blad. Tegen 1 Mei gevraagd, leeftijd plm. 15 jaar. Adres Heerengracht M 48. OEVRAAGD van 7.30—3 uur, liefst boven de 16 jaar. Adres bureau van dit Mad. Gevraagd voor Amsterdami (voor di rect) een voor dag en nacht, loon f 30.—f 35.— per maand. Aanbiedingen Magazijn „De Duif", Lange Noordstraat 32, Middelburg. Mevrouw; Brevet, Noord Bolwerk 229, zoekt tegen 1 Mei een zelfstandig kunnende werken en md koken bekend. Aanmelden dagelijks 7— 8.30 uur. Met ingang van 1 Mei een gevraagidi Adres W. L. Héijboer, Korte Noord- straat 79, Middelburg. gevraagd, liefst uit den boerenstand. Adres bureau van dit Mad!. Met 1 Mei een gevraagd, niet beneden de 18 jaar. Adres Mej. Ie Due, Noord straat, Vleeschhouwerij

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4