Voorradig: Ruim 1000 M2 Triplex, GOEDHART's GLAZENWASSCHERIJ FIRMA R. M. SMITS SCHILDERSLEERLINGEN. J m il M MM. C0C0S- WOLLEN- LOOPERS AXMINSTER- M. H. B0ASS0N ZONEN. Uitvoering van Muziek en Tooneel intsspaarbant Bolstraat D 51, Helium. MaapersterM Slijmafdrijvende Pillen voor de „Kleine Winst" KLAVIER- en ORGELLES. flCÜS MIDDELBURG BRILLENMAKERS FIJN HARDHOUTHANDEL. DE BESTE op Zaterdag 13 April 1929, VOORDEELIGER DAN ANDEREN Eiken, 1 en 2 zijdig - Okoüme - Berken - Elzen. PRIMA KWALITEIT. LAGE PRIJZEN. A. C. JULIANUS, Langeviele K 217-218, Middelburg. Wenscht U overtuigd te zijn van een nette geregelde be diening, aarzelt dan niet langer en ABONNEERT U bij Honderden gingen Ufreeds voor. Dinsdag a.s. 1ste bezorging nieuwste Nos Holl. tijdschriften. Belanghebbenden worden er op gewezen, dat de gelegenheid nog blijft geopend, om als Leerling in het Schildersvak op de School geplaatst te worden. Onze Leerlingen worden, na het verlaten der school, zondei uitzondering bij een patroon geplaatst, en hebben een grondslag gekregen, waardoor zij niet zoo spoedig werkeloos worden en zich gemakkelijk diploma's en akten kunnen verwerven. Voor verdere inlichtingen wende men zich tot den Directeur De Directeur der A. S., C. DO ETS, In groote verscheidenheid. MUZIEKKORPS van den „HOUTHANDEL WALCHEREN" Na afloop BAL. Groot Jazz-Band Orkest. Aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 our, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-1 uur. Rente 3 pCt. van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert Jaren gelegenheid tot betaling van Belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 922S6 worden gaarne verstrekt. van L. J. GROOTENDORST N.V, Th G. A. SGHULTE Gd. 8n Firma SGHULTE THIEME. HALT EVEN Varkensmarkt - hoek Hoogstraat, Manufacturen, Jongens- en Meisjeskleeding, Gordijnen, Vloer- en ïafeikleeden. Theoretisch Practisch. 19" f 1*00 per les. ~WMI Geeft U thans nog als lid op voor de leesportefeuille met de Algem. Boekhandel i Dam 28. BLUE BAND EEN KfIXi\ ir BOEK l leder die deze coupon inzendt, ontvangt J gratis en franco het interessante boekje j ..VICTORY" 1 NAAM ADRES- te geven door het in de GROOTE ZAAL van het SCHUTTERSHOF. Bureau open 7.30 uur. Aanvang 8 uur. Toegangsprijs f 0,50 per persoon. Stedelijke Belasting f 0,07. Donateurs(trices) hebben toegang op vertoon van hun bewijs van lidmaatschap tegen betaling der Stedelijke Belasting. Toegangskaarten verkrijgbaar bjj de leden en op den avond van uitvoering aan de Zaal. Sluiting der deuren 9 uur. HET BESTUUR. APOTHEKER te UTRECHT zuiveren het bloed, verdrijven gal en slijm en bevorderen den goeden stoelgang Eischt dit Bjj hoofdpijn zoo vaak een gevolg van trage ontlasting kunnen ze niet genoeg worden aan bevolen. Zjj munten uit door hunne zachte wer- fabrieksmerk. king zonder kramp of eenige nadeelige gevolgen, zoodat men in staat blijft zjjn gewone bezigheden te verrichten. Prijs per doos met gebruiksaanwijzing 27 V, cent. Verkrijgbaar te Middelburg bij Eischt vooral merk „Grootendorst". Men wachte zich voor namaak. want daar zjjn reuzen koopjes in Beleefd aanbevelend. Adres Lange Singelstraat 178 (boven).

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2