loos op tiet hoofd „VITAMIN", Noordstraat. Hotel-CaIé:Restaiirant, Reclame-Aanbieding E. H. Boasson Co. Verkooping Notarishuis Abdij Middelburg. Mannfacturen Vrouwenhanden PUROL ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. KAAS. HAVERMOUT P de Gruyteri Zoon Betaling 6 Juli in het Notarishuis. Contante konpers geen opgeld. No. 27. Woensdag 3 April 1929. Drie en Dertigste Jaargang. Ingezonden Mededeelingen. Sjiircsal Strand-, Sport en Tennisschoenen Gymnastiekschoenen VOLKSWARENHUIS J, J. COZIJN, Slechts één week geldig Contant zonder korting FLOQRKQUS, alleen zwart, 50 ct. per paar. MACCO KOUS, hi„, 35 ct. per paar RASHOND (Oebbermann), Kloosterbalsem Costuums voor Heeren en Kinderen, Regenjassen voor Dames en Heeren, Jekkers, Winterjassen, Pantalons, Hoeden, Petten, Werkmansgoe deren, Bretels, Overhemden. Alle soorten zooals geel en wit Katoen, Flanel, Schortenbont, Keper en Vitrage. Kunstzijde en Mouseline stof fen voor Damesmantels en Japonnen. Kinderwagen te koop. Alweer Hei beste is direct inwrijven met 'fT (bay er) Voor de Jeugd. Advertentlën. Toelating leerlingen U. L. O. School voor Jongens en School G. Gouda Kaas vanaf 50, 60, 70, 80, 85, 90 en 1.00 per pond Leidsche Kaas vanaf 50, 70, 75, 80 en 90 cent per pond. Edammer Kaas vanaf 50, 75 en 90 cent per pond. Neemt ook eens proef met onze zeer fijne VOLVETTE LUNCHKAASJES. Maat 2027 28 34 35-41 42-46 65 cents 75 90 100 merk „Union". leder paar met garantie. Maat 20-27 f 1,10 28-34 f 1,50 35-41 f 1,75 42-46 f 2,00 Vlissingschestr. K 56, M'burg. Prikkelbaarheid vergunning voor logement, annex Expeditiekantoor, bij Station te Terneuzen. Br. letter A, Littooij's Boekhandel, Terneuzen. Vlugkokende Havermout en Zelfrijzendmeel Tot en met Woensdag a.s. Elke kooper van [2 pak ontvangt 3 pak 6 6 9 ONDER DE LUIFEL. van Spit in den Mg verdrijft de pijn VAN in hot De verkoop heeft plaats Woens dag 3 April, Donderdag 4 April, Vrijdag 5 April en Zaterdag 6 April van 9-8 uur. Dagelijks gesloten van 1-2 uur. VERSCHIJNT 'S WOENSDAGSMIDDAGS. ADVERTENTIÉN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT. DE FAAM PRIJS DER ADVERTENTIÉN: Van 1-3 regels 45 ct., iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bij abon nement voordeelige voorwaarden. UITGEVERSLITTÖOIJ QLTHQFF, POSTREKENING 42230. TELEFOON 238. die ondragelijke rugpijn, welke zich vooral bij het opstaan doet gevoelen. e R •oplossing, Spirosal-oplotsing is reukeloos. Bij apothekers en drogisten verkrijgbaar- ANTWOORDEN Nos. 17—20. No. 17. 1. Han 2. Jacob en Ba rend 3. Jan 4. Otto. No. 18. Kok, bok, klok, rok. No. 19. Gier, bier. No. 20. Kokosnoot. RAADSELS. No. 21. Verborgen vogels. 1. Ik dacht dat ik te laat was maar Aafje zei, dat de klok vóór was. 2. Heb je al een doos gevonden 3. Is in deze kamer elk oiogenblik een deurknop stuk 4. Mina was klaar en dus ging ze mee. No. 22. Met m ben ik een tijdperk, met t ©en gebak, met v een water en met st een lichaamsdeel van dieren. No. 23. De naam van een dwaas wordt als men er één letter tusschen voegt, onmisbaar bij de bereiding van spijzen. No. 24. Met p hoor ik bij; de kachel, met m ben ik een dorp in 't zuiden van ons land met r ben ik' een damp en met 1 een ui. VOOR VROUWEN. Vrouwen vooral, hebben nu en dan behoefte aan de hulp van Foster's Rug pijn Nieren Pillen. Vanaf de vorming tot voorbij den middelbaren leeftijd tre den in het vrouwelijk organisme voort durend veranderingen op, die veel in spanning van de nieren vorderen. Even eens in het kritieke tijdperk en in de maanden voor en na de geboorte van kinderen, krijgen de nieren veel extra werk te doen. Het is daarom geen won der, dat vrouwen zoo vaak lijden aan rugpijn, afmattende pijnen, waterzuch tige zwellingen, hoofdpijn, duizeligheid, zenuwachtigheid en urinestoornissen. Vrouwen behooren te weten, dat de nie ren de gewichtige levenstaak hebben om de onzuivere stoffen uit het bloed te filtreeren. Als de nieren verzwakt of overspannen zijn, wordt de bloedsom loop geïnfecteerd en het geheele gestel aangedaan, waardoor spit, blaasontste king, rheumatiek, lendezwakte enz. kun nen ontstaan. Foster's Rugpijn Nieren Pillen zullen voor vrouwen m tijd van nood een ze gen blijken. Zij worden aanbevolen door vele dankbare, verstandige vrouwen, die haar herstel en welzijn aan het tijdig gebruik van dit versterkend niermiddel te danken hebben. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten a f 1.75 per flacon. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 25 Maart2 April. ONDERTROUWD A. Maas, 29 j. en N. van Kleven, 23 j. C. Koster, 32 j. en M. van Galen, 28 j. GETROUWD J. Stins, 24 j. en A. Poppe, 19 j. E. J. Scheermeijier, 27 j. en P. van der Welle, 22 j. BEVALLEN J. Alewijnse, geb. Hoo- gesteger, d. A. J. Kip, geb. Hartge- rink, d. J. W. Leijnse, geb. Dijike, z. E. C. van Loo, geb. Schuit, d. C. S. F. Maartense, geb. Contant, d. OVERLEDEN J. van Winkelen, ge huwd met A. Calatz, 51 j. J. H. Dei- bel, gehuwd met M. G. Lijsen, 55 j. T. de Steur, wede. L. Alewijnse, 82 j. A. N. van Dierendonk, ongeh. d. 62 j. M. C. Lavialle, wed. van H. U. Denevers, 78 j. J. C. v. d. Maninpkt, Wed. van J. F. Dikkenberg, 89 j. J. M. Rijkse, gehuwd met G. Miggels, 73 j.J. Schoe, gehuwd met M. Maljaars, 80 j. B. F. TE ROLLER, GRAVENSTRAAT. MUISJES ROOKVLEESCH 40 ct. GEKOOKT ROOKVLEESCH 40 ct. ROOKVLEESCH 30 en 20 ct. Ouders, voogden en anderen, belast met de verzorging van kinderen, die zes klassen eener gewone lagere school met vrucht hebben doorloopen, en voor wie na de aanstaande zomer vacantia plaatsing opi een der bovengenoemde scholen wordt verlangd, worden uitge- noodigd van dat verlangen aangifte te doen bij het betrokken hoofd der school (Molenstraat, resp. Haringplaats) en wel voor de U. L. O. school voor jongens vóór 1 Juli 1929 en voor school G voor 15 Juli 1929. Vrijstelling van het toelatingsexamen kan worden verleend op eene voldoende verklaring van het Hoofd der School, waar de kinderen ievoren onderwijs genoten. De ouders, voogden en anderen wor den uitgenoodigd bij de aangifte hun (trouwboekje mede te brengen en in ieder geval de namen en geboorte-data nauwkeurig op te geven. Middelburg, den 26 Maart 1929. Burgemeester en Wethouders van Middelburg. P. DUMON TAK, Voorzitter. M. VAN DER VEURj Secretaris. Wrijf met de vingertoppen wat Pu rol in Uw hoofdhuid en wasch daarna Uw hoofd met warm water en gewone zeep of nog beter met Purol- zeep. Herhaal dit zoo nu en dan Uw hoofdhuid wordt daardoor roosvrij, 'het haar schoon en zacht en valt niet uit. I welke door de schoonmaak ruw, rood of beschadigd zjj n, worden weder gaaf, zacht en blank door Doos 30 en 60 tube 80 ct. Bij Apoth. en Drogisten. II II II IS II 91 II II komt vaak voort uit slechte spijsvertering, Alle spijsverterings stoornissen moeten spoedig zwichtenvoor Foster's Maagplllen, het laxeermiddel bij uitnemendheid. Foster's Maagpïllen Alom verkrijgbaar a f 0.65 per flacon? 0^ V RA AU li UWEN WINKELIER: Spoor moster» Nederlandsch Fabrikaat van de Firma W. A. SPOOR Jr., Culemborg. TE KOOP: II 99 II II B. F. TE ROLLER, GRAVENSTRAAT. venijnige steken FIJNE GEKOOKTE HAM 49 ct. SCHOUDER HAM 30 ct. BLAAS HAM 30 ct. PICNIC HAM 20 ct. TE KOOP EEN waakzaam, lief voor kinderen, 1 jaar oud Adres Heerengracht 38. overvallen U onverwachts. Grijp dadelijk naar Akkers Kloosterbalsem, welke tot diep in de weefsels doordringt, de pijn stilt, ophoopende ziektestoffen doet verdwijnen, snel en grondig geneest. B. F. TE ROLLER, GRAVENSTRAAT. Gebraden Varkensrollade 39 ct. Rosbief 30 ct. Kalfsgehakt 25 ct. Runderrollade 22 ct. De reusachtig groote voorraad wordt verkocht door tegen de taxateurs ge stelde prijzen en bestaat uit B. F. TE ROLLER, GRAVENSTRAAT LEVERKAAS 25 ct. TONGE LEVERWORST 25 ct. BERLINER LEVERWORST 18 ct. SAKSISCHE LEVERWORST 14 ct. Adres Noordsingel S 177. PUIKE BLAUWE AARDAPPELEN, 5 cent per K.G. Koken niet af. Worden thuis bezorgd. MANNI, Veldzicht, Oude Vlissingsche Weg, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1