Wij zijn goedkoop M. A. v. KEULEN, KLKMMe YOOfl ELK FIGUUR NI. v.LOO.K. Noordstraat KEES PRUIS „DE DUIF Parijzer MODELHOEDEN en Nouveauté's Magazijn „De Ooievaar" Markt C 3 H. RABBERS Co. Heeren, Jongeheeren- en Kinderkleeding. Magazijn De Zwaluw. Moderne Kinderwagen Kooi met 2 Tortelduifjes. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN '3 t i. Eerste Blad „De Lange Jan" XttÊÈÊdlSSMliÉOMliÉ^dtÊiMlIÊiMK j Japonnen, Mantels en Mantelcostuums. VOORJAAR 1929 DAMES I A. LE COINTRE No. 26. Woensdag 27 Maart 1929. Drie en Dertigste Jaargang. Ingezonden Mededeelingen. Irheumafiek: Vlasmarkt K 150, Middelburg. Dit is JE ADHES voor de aanstaande Feestdagen. Sigaretten Sigaartjes zoowel in de goedkoopste ais in de fijnste kwaliteiten. „Salamanders, ik wil niets anders"! JAC. L. A. DE LANGE. I. A. WiLLEMSEN. Z TJT 3D "El W KOUBEN, fPP*" vanaf 98 cent Magazijn „DE OOIEVAAR", Markt C 3. 99 WEENER en ENGELSCHE CHAPELLERIES. Firma VAN MIERT-HENNING, MODELHOEDEN GEGARNEERDE HOEDEN Chapellerie en Kinderhoeden DE NiEüWSTE: Overhemden, Binders, Hoeden, Petten, Sokken enz. enz. "j" 60. Laxtsrta6o. twee Rashondjes. sterke Damesfiets. Het beste tepen Jnwrijven Advertentlën. Levert U uitsluitend prima kwaliteit en met hoeg alcoholgehalte: Een mooie ovale Mahonie» houten Tafel te koop. zong voor de RADIO Maar II wilt met de Paschen uit den „KOENA WINKEL", LAN6EVIELE 208! Daar koopt U, voor de Feestdagen extra aangevoerd: Fijns Witte en K o mij n e Kaas voor slechts 10 cent, een dubbeltje per ons EDAMMERS, zeldzaam best, zoo'n heele bol van circa 2 kilo voor f 1.75. Levering van alle voorkomende Drukwerken, Cartonnage, Bindwerk en Encadrementen Heeft keurige sorieering in de laatst uitgekomen Nouveauté's in ALLES MET DAARBIJ PASSENDE HOEDEN. Wij brengen steeds iets wat apart is, modern en soiisde en steeds het beste voor den prijs. Speciaal exposeeren wij in alierlei genres voor de jongeren. Tevens bieden wij ook een extra groote ver zameling yoor de meer bejaarde Dames aan. Onze prijzen hebben wij zoo voordeelig mogelijk gesteld en brengen iets aparts. Beleefd tot een bezoek uitnoodigend, Lange Burg C 101 - MIDDELBURG. waarbij ©en k®urcoilectie KINDER HOEOEN en KAPJES ONZE COLLECTIE IS ZOO GROOT, dat ze ALLE andere collecties overtreft BEZOEKT DEZE ZAAKU KENT ONZE PRIJZEN WAL 58 MIDDELBURG Welke Groenten zullen wij heden eten Geen nood. WIJ HEBBEN NOG VOORHANDEN IJNHARPT s ZerUföL75c st&ül90. H. H. VAM 'T WESTENDE, VERSCHIJNT 'S WOENSDAGSMIDDAGS. ADVERTENTIÊN KUNNEN fflOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT. DE FAAM PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1-3 regels 45 et., iedere regel meer 15 ct 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bij abon nement voordeelige voorwaarden. UITGEVERS LITTÖOIJ 85 QLTHQFF, POSTREKENING 422S0. TELEFOON 23S. met Bij apothekers en drogisten verkrijgbaar. VERSTERK UW NIEREN Werp dat lustelooze, afgematte ge voel van u, en herwin uw gezondheid en energie door uw nieren te helpen om de schadelijke en kwaaddoende ver giften uit uw bloed te filtreeren. Maak uw leven weer tot een lustDie pijn in de lendenen, die urinestoornissen, dat vermoeid, zenuwachtig, uitgeput gevoel, die hoofdpijn en duizeligheid kunnen alle te wijten zijn aan nierzwakte, en deze kan overwonnen worden. Piekeren helpt u niet. Word flink en gezond door het gebruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen. De tijd bewees, dat dit specifieke niergeneesmiddel aan de nieren juist die versterkende hulp geeft, die zij noodig hebben en deze or ganen bijstaat om het bloed volkomen en terdege te zuiveren. Door nieuwe kracht aan de verzwakte nieren te geven, kunnen Foster's Pillen kwellende nierverschijnselen als rheu- matiek, ischias, spit, waterzucht, nier steen, en blaasontsteking verlichten en voorkomen. Duizenden in Holland danken hun tegenwoordige goede gezondheid aan de genezende eigenschappen van dit niermiddel. Begin nog heden met het gebruik en zie hoe snel gi] een flinke gezondheid kunt herkrijgen. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten i f 1.75 per flacon. Jenever per Liter f 2.70 Brandewijn 2.80 Cognac 3.00 Oude Jenever 3.00 Bitters 2.70 Zoete Schillen Brandewijn,, 2.60 Inmaak Brandewijn 2.40 Advocaat flesch 2.00 Boerenjongens Liter 1.25 Crescent Kiazim Em|in Pirate Turmac Special Turmac Bouquet Queens Palage van 30 voor 25 cent van 30 voor 26 cent van 25 voor 21 cent van 30 voor 25 cent van 35 voor 30 cent van 50 voor 43 cent Camel 40 cent enz. enz. K.V.W. Ladina Musifa Esther Tabina Adrem van30 voor 26 cent van 30 voor 24 cent van 30 voor 20 cent van 40 voor 35 cent van 50 voor 45 cent van 50 voor 45 cent ^wiLVERDER ONZE ETALAGE. OVERIGE SIGAREN le KWALITEIT. LAAGSTE PRIJZEN. GEDURENDE DE A.S. FEESTDAGEN GEOPEND. Aanbevelend, SPANJAARDSTRAAT F 75. Adres Emmastraat W 48. j—VRAAGTi UWEN WINKELIER Spoor MOSTERD Nederlaadisch Fabrikaat van de Firma W. A. SPQOR Jr., Culemborg. r* - -V; r.,;. >■- ,of NOORDSTRAAT C 34 - naast het POSTKANTOOR Neemt U eens een proef bjj ons, en U zult tevreden zyn. Onze afwerking is onberispelijk en bovendien WIJ ZIJN GOEDKOOP. Aanbevelend, :3ks>: Wjj berichten de ontvangst van een prachtsorteering in alle prjjzen en kleuren en solied Zoo een Kous kocht U nog nooit voor dien prjjs. Hiermede berichten wjj onze geachte Clientèle de ONTVANGST van de nieuwste sorteering KINDERGOEDEREN zooal3 Jurkjes, Pakjes, Plooi-Jurkjes met broekjes, Truitjes, Capes (handwerk) en keurige Manteltjes van de GOEDKOOPSTE tot de FIJNSTE soorten. Daar onze Etalages te klein zjjn om alle nieuwe goederen te etaleeren, noodigen wjj U beleefd tot een bezoek voor dat U elders koopt, kiikt en vraagt t eerst pry's zonder verplichting tot koopen in het GROOTSTE SPECIAAL HUIS voor Bébé-Artikelen Voor de PAASCHDAGEN brengen wjj U eene keurcollectie in Mooie Voorjaar-Stoffen Nieuwe Modellen Maar vooralVOORDEELIGE PRIJZEN. sar IN IEDERE AFDEELING RUIME KEUZE. 98 Prachtige Pruimen per pond 22—25 ct. Prachtige Pruimedanten per pond 35— 40 cent. Blanke Stukjes Appelen p. pond 60 ct. Blanke Schijfjes Appelen p. pond 55 ct. Abrikozen per pond 5070 cent. Californische Peren per pond 50 cent. Snijboonen per blik 55 cent, per half blik 33 cent. Spercieboonen per blik 55 cent, per half blik1 33 cent. Doperwten per blik 50 cent, per half blik 33 cent. Spinazie per blik 40 cent, per half blik 25 cent. Wortelen per heel blik 50, per half blik 30 cent. TE KOOP PATHÉFOON MET 60 PLATEN. Adres Boekhandel Baurdoux. 8 PITRIETEN ARMSTOELTJES EN 4 DITO TAFELTJES billijk te koop. Adres Goudswaard, Korte Noord- straat, Middelburg. Bode ROELSE, JJomburg, biedt te koop aan Tuinschelpien en Schelpgruis (voor kippenloopen) voior 45 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Gab'riëlse, Café de Koophandel. zeer billijk te koop. Adres Veersche Singel S 140. &0 Apoth.cn Drogtoteh Koopt Uw Emaille-Artikelen bij L. v. OORSCHOT, Korte Noordstraat L 105. GOEDKOOPE PRIJZEN EN PRIMA KWALITEIT. ONTVANGEN PRACHTVOLLE STALEN-COLLECTIE van VOOR JAAR- en ZOMERSTOFFEN. Beleefd aanbevelend, MEJ. B1ESEN, KORTE DELFT. TE KOOP Adres Jasmijnstraat W 174. v.h. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt K 173. Heeft ontvangen een groote sorteering Dameskousen. Zijden Kousen vanaf 75 cent, Fill d'Ecosse Kousen vanaf 98 cent, Katoenen Kousen vanaf 45 cent, Wollen Kousen f 1.30, Wollen en Ka toenen Kinderkousen, Sportkousen, Eigen gebreide Manskousen, Vrouwen kousen, Sokken, Geel katoenen Mans hemden, Dames- en Heeren-Flanellen, Hemden en Pantalons, Gekleurd en On gebleekt Breikatoen, Bollen en Knotten Wol, Bollen Zijde merk „Dürer" 10 ct. enz. enz., uiterst lage prijzen. Beleefd aanbevelend. TE KOOP Adres bureau van dit blad!. TE KOOP. Adres Seisweg R 80a.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1