W, i, SIES v.h. Spaan, EMAILLE(rood metgoud) MOOIE SLAPLANTEN. Magazijn De Zwaluw Magazijn De Zwaluw F. SANDIJCK Jr. Paaschkaarten. Attentie Het Speciaalhuis Prima Eierkolen. een nette Loopjongen. Nette Slagersjongen Een flinke Loopjongen Poeders A.M. EEN S0UED ADRES Werkvrouw gevraagd. gehuwde Werkster. Werkvrouw Nette Dienstbode ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. OPENING R IJ W I E L Oppersen vanaf Oppersen en ontvlekken f 1,50 JAARBOEKJE No. 25. Woensdag 20 Maart 1929. Drie en Dertigste Jaargang. Ingezonden Mededeelingen. nirü$€ilop,ossins nette Loopjongen Magazijn „De Maan G. A. WESSELS. J. WATTEL, Voor de Paschen Mandjes, Chocolade Eieren, Chocolade Figuren, Suiker Eieren en Figuren. Heden hebben wj ontvangen: -een Wlnkelfiuisje Kinderrijwiel I. J DU BOiS, Puike Nootjeskolen. Aangeboden eenvoudig Pension Te koop twee Handwagens C. KUIJSMAK. LanggSeere K250 Een flinke Jongen Nette Loopjongen een Noodhulp, Flinke Werkster flinke Werkster Bevraagd nette Fakmeisjes Matte M aankomende Boerenmeid. Keukenmeisje, tweede Meisje. flinke Dienstbode flink Dagmeisje flink Dagmeisje gevraagd. twee Dienstmeisjes Een Meisje net Meisje Net Dagmeisje Burgermeisje, Nette Dagdienstbode Wacht niet langer! Kei beste is direct inwrijven met Voor de Jeugd. Advartentlên AANGFTE VAN LEERLINGEN VOOR DE OPENBARE SCHOLEN VOOR LAGER ONDERWIJS, A, C, J EN K DER GEMEENTE. SCHOONMAAKARTIKELEN, Borstels, Zesmen, Dweilen enz. A.s. Zaterdag 2 uur van de Radio Toon- en Gehoorzaal Verstopping GEBRs. STURM, Rijwielhandel, KOUSEN WOL £N SAJET. een GRAMAFHOON RUIME SORTEERING Hiermede maken wij U er op attent dat wij in de Paaschweek geen Costuums meer aan kunnen nemen om op te persen. Giststraat 180. Kleermaker, Begijnhof E f46, Kinderwagen, mooie Wieg en Luier mand op Standaard. 2 p^rsoons Ledikant mat fatrassen en een Leuningstoel. PRIJS SLECHTS 15 CENT nette Jongen. en in doosjes van 6 stuks 45 ct. Bij de goede drogisten. Als Bewijs van echtheid staat op elke poeder A.M. LEVERT gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek. Molenwater M 255-256, Middelburg, Na opleiding hoog loon. VERSCHIJNT 'S WOENSDAOSMIDDAOS. ADVERTENTIËN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT. DE FAAM PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1-3 regels 45 ct., iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bij abon nement voordeelige voorwaarden. UITGEVERS LITTÖOIJ 85 QLTHQFF, POSTREKENING 42280. TELEFOON 238. Juist de rheumatisk moet direct bij de eerste verschijnselen bestre den worden; anders wordt zij zoo lang U leeft, Uw kwelgeest! Bij apoihekers en drogisten verkrijgbaar. ANTWOORDEN Nos. 9—12. No. 9. 1. Gans en hop 2. eend 3. arend 4. valk. No. 10. Perzië perzik. No. 11. Schip hol Schiphol. No. 12. Brood mes broodmes. RAADSELS. No. 13. Vul de stippen in dan krijgt ge vier spreekwoorden j.n. g.w.n., .u. gd n. s..I .s g..n fse. a e b g n im iij gd 10 ez it 11s. No. 14. Verborgen viervoetige dieren: 1. Altijd kwam Bob eerder thuis dan Jan. 2. We gaan met Ko en Kees fietsen. No. 15. Hoe kun je een lijn gemakke lijk in water veranderen No. 16. Mijn eerste noemt een dorp in de provincie Utrecht mijn tweede is een bloem mijn derde een voornaam woord en mijn geheel de naam van een sprookje. EEN ZEGEN VOOR DE MENSCHHEID. Iedere lijder aan verzwakte nieren, die gaarne zijn gezondheid zou her krijgen, behoort Foster's Rugpijn Nie ren Pillen te gebruiken, het middel, dat nieuwe kracht en energie aan tal van angstige nierlijders bracht. Het 25-jarig succes stempelt dit niermiddel tot een ware zegen voor de menschheid. Ook gij kunt daarvan profiteeren. Be gin nog heden met het gebruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Merk op hoe uw gezondheid erdoor verbe tert Hoe de rugpijn afneemt, hoe de pijn in uw ledematen en spieren ver mindert, hoe spoedig uw nier- en blaas- stoornissen verdwijnen. Door het ver sterken van uw zwakke nieren raakt gij bevrijd van urinekwalen, rugpijn, rheu- matiek, blaasontsteking, waterzuchtige zwellingen, ischias en spit. Stel 't niet uit. Laat de trage nierwer king niet van kwaad tot erger worden. Begin dadelijk met Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Kom de aangetaste nieren te hulp, waardoor het bloed weder be hoorlijk gezuiverd en verrijkt wordt en het geheele gestel bevrijd wordt van schadelijke onzuiverheden. Foster's Pil len worden vervaardigd in modern in gerichte laboratoria, worden noch bij de vervaardiging, noch bij de verpak king door menschelijke handen aange raakt, en bevatten geen schadelijke be- standdeelen. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten a f 1.75 per flacon. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Diverse Handschoenen en Sleutels, Belastingmerk, R. K. Medaille. b. Bij ingezetenen Paar Heerenhand schoenen, Fulders, Noordweg D 167 Benzinepomp, Neufelglise, Zandstraat Q 195 Fietspet, D. Poerstamper, Lange Geere K 240 Port. met inh., Koeimians, Zach. Janstraat W 97; 3 platen bord papier, Overweg Nieuwlandsche Weg, alhier Kerkboekje, J. Deïst, 'Lombard- straat C 79 Haakpen, O. B. v. Va- rik, Baanstraat Q 222 Bril, C. Vermeu len, Bellinkstraat Q 170 Sigarenkoker met Sigarenknijper, M. v. Flierenburg, Verk. Quakkelaarstraat 100, Vlissingen; Knipmes, Sabben, Spanjaardstraat F 77; Passer, j. Timmermans, K. Noordstraat E 5 Rozenkrans in etui, P. de Valk, Dampoortstraat O 205a Port. toet inh., v. Hoorn, Pottenbakkerssingel Q 60 Belastingmerk, A. Paul, N. Oostersche- straat N 103 Knipmes, J. C. de Meij er, Houtkade H 109 Glacé Heeren handschoen, J. A. Jonkheer, Noordweg S 202 Heerènhandschoen, A. den Hol- 1 ander, Segeersweg V 118 Motorbroek, L. Simonse, Vlissingschestraat K 52 Dameshandschoen, M. v. Wezel, Slee perssingel Q 174 Port. met inh., Wie- lemaker, Sleeperssingel Q 133 Dames- taschje met inh., Fastenau, Lange Delft H 20 Medaillon met ketting, P. Vroeg- op, Zach. Jansenstraat W 117 Pet, P. Klap, Vlasmarkt K 155. inlichtingen aan Bet bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 8—19 Maart. GETROUWD P. Steen, 29 j. en C. Hegberg, 24 j. BEVALLEN C. J. Quist, geb. Antho- nisse, z. C. E. de Jonge, geb. Adri- aanse, d. P. van der Weele, geb. Flo- resse. z. J. C, Buijs, geb. de Keizer, d. C. H. Polak, geb. Drielsma, zL OVERLEDEN M. L. van Wage, 76 j. geh. met A. W. B. Lugten A. Ale- wijnse, 86 j. wede A. Lefèvre A. van Breda, 19 j. ongeil, d. D. Mesker, 20 j. ongeh. d. Ouders, voogden en anderen, belast met de verzorging van kinderen, voor wie na de zomer-vacantie voor het eerst plaatsing op1 bovenvermelde scholen wordt verlangd, worden uitgenoodigd van dat verlangen vóór 1 Juli 1929 aan gifte te doen bij het Hoofd der School, waar toelating wordt verlangd. Kinderen die geboren zijn ni 23 Fe bruari 1924 zullen niet tot de scholen kunnen worden toegelaten. Middelburg, den 11 Maart 1929. Burgemeester en Wethouders van Middelburg. P. DUMON TAK, Voorzitter. M. VAN DER VEUR, Secretaris. GRAVENSTRAAT is UW ADRES voor: Zooeven ontvangen een praehtsorteeriug Aan hetzelfde adres een gevraagd, TEL. 551. AFDEELING RADIO. GISTSTRAAT F 177. Komt zien en hooren! Oud Arnemuidsche Pad T 154. hebben wij ontvangen een mooie sorteering Alles tegen zeer billijken prijs. Als gij last hebt van gedruktheid, schele hoofdpijn, het zuur, prikkelbaarheid, enz., als gevolg van ver stopping, gebruik dan Foster's Maagpillen, het ideale laxeer-raid- del. Roster's Maagpillen Alom verkrijgbaar a f 0.65 per flacon. Wie zich een lichtloopend, fijn afge werkt wenscht aan te schaffen wende zich tot VEERE. VRAAGT UWEN WINKELIER SPOOR' MOSTERD Nederlandsen Fabrikaat van de Firma W. A. SPOOR Jr., Culemborg. Suikereitjes per ons 10 cent. Chiocoladeeitjes per ons 20 cent. Chocolade-eitjes in staniool p. ons24ct. Fondanteitjes met dooiers, p. ons 12 ct. Vogeleitjes, ongeveer 28 stuks in één ons, per ons 16 cent. Chocolade Suprise-eieren per stuk 10 ct. Fijne Bruidsuikers per ons 10 cent. Witte Hagelslag per ons 10 cent. Chocolade Hagelslag per ons 12 cent. VAN MELLE'S TOFFEES Vanille, Mokka, Vanille Nougat, Hoesttoffees per ons 16 cent. Bruine Kandij1 per ons 10 cent. TE KOOP met naar verkiezing 80 platen en 1 stel zware OVERGORDIJNEN. Adres Lahr, Spanjaardstraat F 71, Middelburg. TE KOOP ANTIEKE PERS, CYLINDER BUREAU, COMMODE. Adres bureau van dit blad. KORTR DELFT G 1. TE KOOP OF TE HUUR in de Zusterstraat. Te bevragen Heerengracht M 24. TE KOOP (Dames), leeftijd 6—9 jaar. Adres Sleperssingel Q 174. beveelt zich beleefd aan voor Maat-, Keer- en Reparatiewerk, de nieuwste stalen voorradig. Billijke prijzen. BOVENWONING TE HUUR voor klein gezin. Huurprijs f 2,35 per week. Adres Heerenstraat H 145. ONTVANGEN- Groot soort. Branden fijn. A. VAN RIET, Oostkerkplein N 161.* Te koop een weinig, doch in goeden staat zijnde Adres P. Hendrikse, Dam N.Z. F 146. Adres Oude Kerkstraat B 121. Wederom ruim voorzien van A. VAN RIET, Oostkerkplein N 161. TE KOOP vo,or lagen prijs een gebruikt, doch in /eer goeden staat verkeerendë zonder wringer voor f 20.—. Adres bureau van dit blad. Te koop een zeer goed Adres bureau van dit blad. Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Qabrielse, Café de Koophandel. Adres Bode Janse, Westkapelle. Te bezichtigen Goesche Korenmarkt bij de Oliemolen. VERSCHENEN by LITTOOIJ OLTHOFF te Middelburg VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN MIDDELBURG. Onder Redactie vau Ds. D.RINGNALDA eu Ds. D. SCHEELE 64 bladz. groot. Na ontvangst van dit bedrag volgt franco toezending. GEVRAAGD Adres Magazijn Old England. üevraagd een Goed kunnende fietsen. Adres F. A. de Jonge, Bakkerij, Balans. gevraagd. Adres J. Andriessen, Seisstraat M 63. STEEDS VOORRADIG Borstelwerk, Bezems, Dweilen, Vegers, Zeemcn, Sponzen, Kastpapier. TABAK, SIGAREN EN SIGARETTEN Puike Spliterwten, Kookerwten, Kogel- boonen, Lange Bruine Boonen, Blik- groenten, Pruimen, Capucijlners. Alle soorten KLOMPEN. niet ouder dan 16 jaar gevraagd, die tevens schrijfwerk kan verrichten. Aan melding Vrijdagavond na 6 uur N. V. Boomkweekerijen en /Laad hand el„De Nieuwe Walcheren", Schroeweg. gevraagd. Adres Fongers, Rijwielenfabriek, Lan- gcdelft. t verdrijft men spoedig met Let hierop! MOOI DRIIWHK SPANJAARDSTRAAT - MIDDELBURG gevraagd. Adres H. B. Wijtman, Lange Burg B17. COÖPERATIE DE BROEDERBAND U.A. Er kan geplaatst worden op de Afd. Bakkerij niet boven de 16 jaar, gedurende de vacantie. i Aanmelding a.s. Maandagavond tus schen 8 en 9 uur Kantoor Korte Geere. gevraagd voor de schoonmaak. Adres Lange Noordstraat 180. Terstond een Adres J. Schipper, 't Zand D 87. Mevrouw Groewijk, Loskade 260, vraagt voor Vrijdags een Gevraagd een voor 3 dagen in de week'. Adres A. Visser, Balans 109. voor den Vrijdag gevraagd. Adres Peters, Nieuwe Haven. boven de 14 jaar. Adres Suikerwerkfabriek „De Vlijt", Lange Geere. GEVRAAGD Hoofdzakelijk voor de kinders. Adres J. Kole, Noord Beek, Souburg. GASTHUIS MIDDELBURG. GEVRAAGD EEN eenigszins bekend met koken en een gevraagd. Adres Spanjaardstraat F 71, Middelburg Mejuffrouw Boudewijnse, Dam 31-32, vraagt een bekend met koken. Terstond een gevraagd van 8 tot 5 uur (Zondags vrij) Adres bureau van dit blad. Wegens huwelijk der tegenwoordige Adres Fastenau, Langedelft. GEVRAAGD voor DOMBURG. Te bevragen aanWil- lemsen's Advertentie Bureau, Noord- straat C 34, naast het Postkantoor. voor de morgenuren gevraagd. Adres Schenk, Kinderdijk 103. Gevraagd een voor de morgenuren of een WERK VROUW voor den Vrijdag. Adres bureau van dit blad. gevraagd, leeftijd circa 16 jaar. Zon dags vrij. Adres Dam G 58. Biedt zich aan een net genegen alle ondergoederen en verstel werk te verrichten. Brieven onder letters T A bureau van dit blad. gevraagd tegen 8 April of later. Adres Mevrouw van Houwelingen, Noordweg B la.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1