DE FAAM Groote prijsverlaging een nette Loopjongen. VRUCHTEN-EITJES, Magazijn „De Zwaluw" een pond Abrikozen. Pakhuis te huur Magazijn „De Zwaluw" TWEE LaaPjaNGEHS. Nette Loopjongen Nette Meisjes vanaf f 1,75. Tuinjongen. Nette Loopjongen Net tweede Meisje Ambachtsschool Middelburg. OPENBARE LES. Electro Bioscoop Markt. ZIJN TERUGKEER Rijwielhandel C. MINET, JONGEN Frou Frou en Mocca Wafel Zeeuwsche Confectie Fabriek. Ingezonden Mededeelingen. Sjurcsal Schoorsteenvegerij DE WIT en 60EDHART Vlasmarkt K 150, Middelburg 15 PROCENT KORTING. M. H. BOASSON ZONEN, een Leerjongen Huishoudster, Nette Werkvrouw Dagdienstbode. een Meisje Korte Noordstraat, Middelburg tegenover de Kazerne. Werkvrouw. nette Werkvrouw. Een Jongen een Meisje Flinke Dienstbode Net Dagmeisje Meisje gevraagd. flink Dagmeisje, Keukenmeisje Tweede Meisje. Net Dagmeisje Dagmeisje gevraagd, net Meisje net Meisje VRAAGT UWEN WINKELIER Nederlandsen Fabrikaat van de Firma W. A. SPOOR Jr., Culemborg. Advertentieblad voor Middelburg en de Dorpen op Walcheren Trekkingen en I Spierkrampen Hei beste is direct inwrijven met Voor de Jeugd. Hoofdpijn a taxeer en Zenuw St&&L90c Mg^S;75o vanaf Vrijdag 1 Maart a.s. bij Prima Jenever per iiter f 2.70 Bitters f 2.70 Citroen f 2.70 Brandewijn f 2 80 Cognac f 3,00 Pieters' Oude Jenever f 300 Hoboken f 3 25 Hulstkamp f 3 65 Boll Dunlop f 3 65 Advocaat per flasch f 2.00 Alles prima kwaliteit. VLUGGE EN NETTE BEDIENING. Vraagt eerst onze nieuwe prijzen H. H. VAN 'T WESTENDE GEVRAAOD DONDERDAG 28 FEBRUARI a.s., des voormiddags van 10—12 uur en des namiddags van 2-4 uur TOEGANG VRIJ. HET BESTUUR. (HEIMKEHR). (Ons uitstekend strijkje zorgt voor een bijzondere muzikale illustratie.) Heden ontvangen ongeveer 28 in een ons, PER ONS 16 CENT. Nog enkele 1ste klas ZANGERS «e koop. KATTENTONGEN, De Winkel De Zeeuwsche Boerin, Voor den HOEST hebben wij voor U: Markt bij de Gortstraat vragen Een DAGDIENSTBODE No. 22. Woensdag 27 Februari 1929 33e Jaargang SPOOr MOSTERD Verschijnt des Woensdags middags 3 uur en wordt gratis huis aan huis bezorgd Uitgave van LITTOOIJ OLTHOFF Spanjaardstraat E 71 Middelburg Telef. 238 Giro 42280 Prijs der Advertentie's 13 regels 45 cent, iedere regel meer 15 cent. Bij abonne ment belangrijk minder in ledematen en ge wrichten zijn de voor- boden van rheumatiek. Niet zoolang talmen, tot het lijden sleepend is geworden. Sirtg, Bij apotheiters en drogisten verkrijgbaar. ANTWOORDEN Nos. 1-4. No. 1. Varken. No. 2. Boekarest. No. 3. Daan Zaan Waan Haan. No. 4. Delft elft, elf. RAADSELS. No. 5. Wie kan -een bloeiende struik1 maken van deze woorden gis ren. No. 6. Een voertuig-, een halve bo-on, een halve naam eneen lidwoord vor men samen iets, dat soms heel lekker smaakt. No. 7. Verborgen landen. 1. Heb je dien visch in Artis gezien of in een vischwinkel. 2. Je moet je hengel anders houden, George. 3. Ik heb de fluit iets go-edkooper gekregen. No. 8. Wie kan een schilderij1 maken van De N8 W8. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijd aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Paar Gymnastiekschoenen, Vulpot lood, Diverse Handschoenen en- Sleu tels, Bruine Pet, Knipmes, Mandje inh. witten doek, Kinderport., Pijp, Broche, Zwart Zakje, Lorgnet in etui, Rol Be hangselpapier. b. Bij ingezetenen Zwart harig Hondje, Meertens, KortedelftSier speld, Rozemond, Seisplein Q 284; paar Handschoenen, L. Joo-sse, Oude Vliss. Weg V 194 Bruine Port. met inh., W. J. G-uiran, L. St. Pieterstraat A 69 Handschoen, J. Vogel, Segeersw-eg V 116; Kinderhandschoen, C. Aeda, Seis- weg R 116; Kinderport. miet inh., L. v. Elsacker, Ro-uaansche Kad-e G 151 Armbandhorloge, P. P-ouwer, Segeers- weg V 100a Stalen halvemeterstok, W. Gastel, Seisweg R 98 Kinderhand- schoen, v. d. Berge, Jasmijnstraat W 127Klein Hondje, Wold-ers, Lang-e- delft (lampenwinkel) Gombinatietang, M. v. d. Broeke, Jeronimusstraat M 114Glacé Handschoen. N. Pi-eterse, Schuttershofstraat K 90a'; Kinderhand schoen, S. Hoek, Molenberg K 90 Baalzak, Buijs, Zusterstraat I 71 Brui ne Port., de Meijer, Nadorst S 251a Dwergpincertje, Waalkes, Lange Singel straat N T85 Port. inh. tienrittenkaart, Sleutel van schaats, C. Geense, Lange- viele K 200 Handschoen, S. M. Adri- aanse, 't Zand D 14 Paar Spaties, E. H. Diericks, Socit-eit St. Joris, Balans Naamarmband, H. M. de Munck, Ja cob Catsstraat S 92 Gouden: Kinder- ring, Flierenburg, Bre-estraat O 181 Kinderport. met inh., Leger, Baanstraat Q 239 Geldstuk, J. Sturm, Dampoort singel T 176 Port. met inh., v. Off-en- beek, Wijngaardstraat L 156 Armband horloge, M. Meliefste, Kleine Werf straat T 37 Vulpotlood, Bosschaart, Segeers- weg V 129 Damesmantel, Gillisse, St. Jansgang I 93. Inlichtingen aan bet bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. tabletten 30 en V/v/CS tabletten vlV/c tabletten m *Jo Apeth. on DrggiéUa BEVRIJD U VAN DIE RUGPIJN Rugpijn waarschuwt u, dat uw nie ren verzwakt kunnen zijn. Uit rugpijn blijkt dan, dat gij een specifiek nier middel dient te gebruiken om deze be langrijke levensorganen te versterken. Waag u niet aan uitstelBegin onmid dellijk Foster's Rugpijn Nieren Pillen te gebruiken. Dit middel kan aan de nie ren nieuwe kracht geven, zorg dragen voor goede bloedzuivering, en rugpijn, blaasstoornissen, waterzuchtige zwellin gen, pijn in de spieren of gewrichten, matheid, vermoeidheid, zenuwachtig heid, duizeligheid en urinestoornissen doen verdwijnen. Tal van mannen en vrouwen, die ge durende de laatste 25 jaren leden aan nierkwalen en de pijnlijke verschijnselen daarvan, getuigden, dat Foster's Pillen hun kracht en ges Aarzel nietDe werking van dit spe- jezondheid herstelden. cifieke mffldel is rechtstreeks op de nie ren gericht, en als deze organen goed werken, wordt het bloed behoorlijk zuiverd en krachtig. Daarom worden Foster's Rugpijn Nieren Pillen dan ook algemeen aanbevolen tegen rheumatiek, lendepijn, ischias, rugpijn en andere ernstige gevolgen van nierzwakte. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten k f 1.75 per flacon. Advertentlën. Ondergeteek-enden brengen ter ken nis, dat ziij de van wijlen den Heer P. DE WIT op denzelfden voet voortzetten. Minzaam aanbevelend, HOOGSTRAAT. v.h. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt K 173. Is ruim gesorteerd in Blauwe Werk jassen -en Broeken, Keperiassen en Broe ken vanaf f 2.75, Sportflanellen vanaf f 1.55, Zw. en BI. Kielen, Werkmans sokken, Eigen gebreide Manskousen, Geel kat. Manshemden, Flanellen, Da- mesh-emden en Pantalons vanaf 70 et., Zwarte -en Gekleurde Kousen, Sport kousen, Zakdoeken, Haakgarens, Wol en Zijde, Satinet enz. enz. Beleefd aanbevelend. Adres Magazijn Old England. Met het oog op de koude wordt men verzocht de deur achter zich te sluiten. Vanaf VRIJDAG 1 MAART a s. er volgende avonden, brengen wjj U ter vertooning het Dieuwe meesterwerk der „Ufa" II 99 Een aangrijpend dramatisch filmschouwspel in 10 bedrijnen met in de hoofdrollen LARS HANSON, UÜSTAV TROBLICH. DIHA PARLO. Regie van den beroemden regiseur JOE MAY. De Nieuwe Rotterdamsche Courant schrijft: Drie paar oojren en handen, drie monden en drie harten spelen deze film, die zacht en goed ia, maar ook sterk en meeslepend, die van de wat tradidoneele begin-acten steeds hooger en hooger stijgt, tot zjj bjj het onvermijdelijke einde eenzaam en hoog staat op de toppen eener groote wenschelijkheid. Lange Delft 9, (h"Pk Segeerstr.) MIDDELBURG. DINSDAG gaat bon No. 2 van de prijscourant in voor gratis U verzuimt toch niet dien bon in bovenge- noemden winkel in te wisselen Lange Delft 9, (hoek Spgeerstr.) MIDDELBURG. Poppen f 0.60. Ook enkele en dubbele Broedko-oien. ANTHEUNISSE, Koepoortsingel S 154 i TE KOOP zeer net Werkmanshuis Korte Geere en Pakhuis Jo-dengangi. Inl. Seisbolwerk M 208. gevraagd. Adres Vlissingschestraat K 58. W(j hebben voor U een fijne voor den lagen prijs van 12 cent per ons- een heel licht Koekje voor slechts 10 cent per ons. Neemt proef en U blijft afnemer. Korte Gortstraat. Katjesdrop per ons 16 cent. Knoopjesdrop per ons 16 cent. Jujubesdrop pier -ons 18 cent. Salmiakdrop p-er ons 16 cent. Van Melle's Hoesttoffees per o-ns 16 et. Borstbrokken p-er -ons 14 cent. Droprollen, p-er rol 5 cent. Salmiakrollen, p-er rol 10 cent. Stop hoestrollen, per r ol 10 cent. AnijBtabletten per stuk 5 cent. Anijsblokjes, per stuk 1 cent, voldoende voor 1 kop anijsmelk. Bruine Kandij! per ons 10 cent. GEVRAAGD van 14 jaar ter Boekbinderij van W. J. C. v. d. Woestijine, Bogardstraat D 38. gevraagd. i Adres Dames Moae-Magazüjn J. F. Wolsky, Langedelft I 18. Er biedt zich aan met April een Q.G., omgeving Middelburg, bij' een He-er alleen of Dame. Brieven onder letter A bureau v. d. blad kunnen direct geplaatst worden opi de Leeftijd boven de 14 jaar. Loon, na kostelo-oze opleiding, 8 tot 14 gulden per week. i Persoonlijke -of schriftelijke aanbie ding N.V. Zeeuwsche Confectie Fabriek, Molenwater. vraagt nette Werkhuizen. Adres Molenberg K 89. Gevraagd -een flinke Leeftijd niet beneden 18 jaar. Indienst treding nader overeen te komen. Adres Van Varik, Directeur Zuivel fabriek Poelendaalsche Singel 65, Mid delburg. DE D-UIF vraagt voor de kleine atelierbo-o-dschappien. Niet beneden de 14 jaar. SCHAATSEN Gevraagd een NETTE WERKVROUW v-o-or 2 middagen in de week. Adres Molstraat N 24. Mevrouw Gilde, Pottenmarkt K 408, vraagt een gevraagd. Adres Grossierderij De Magneet, Bel- linkplein. Bloemisterij Baljeu vraagt een gevraagd. Adres Krijger, Korte Noordstraat 104 benoodigd in den Boekhandel Ls. Baur- do-ux. Wegens teleurstelling gevraagd bij Diermanse, Klein Vlaan deren 191, niet boven dle 16 jaar. gevraagd. Adres Mevrouw van Hasselt, Brak straat 259. gevraagd van 9 tot 3 uur. Adres Langeviele K 201. gevraagd van half 8 tot 12 uur. Te bevragen Boekhandel Hildernisse. niet beneden d-e 16 jaar, voior dag en nacht. Adres Mevrouw Maljers, No-ordsin- gel 169. Gevraagd voor direct een v.g.g.v. Hulp van Tweede Meisje aan wezig. Adres Mevrouw Jacobson, Dam! N.Z. 15 gevraagd. Adres Van Ham, Markt. GASTHUIS MIDDELBURO. OEVRAAGD EEN eenigszins bekend met koken en een gevraagd. Adres Klingebeil, Noordwegr Adres Gortstraat K 27 boven. Gevraagd een voor de morgenuren. Adres bureau van dit blad. Gevraagd een voor de morgenuren. Zondags vrij1, i Adres Dekker, Dam.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1