een paar Ruiterschaatsen AMERO ALPACCA UCU5 MIDDELBURG Reclame Aanbieding op alle Wollen Dekens E. H. Boasson Co., SANDIJCK's LEESBIBLIOTHEEK Kinawijn De beste BRILLEN Laagsten prijs HELDER' Brillen. Spotkoopjes Restanten. M. VAN L00, Omdat bet zoo koud is ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. W oning, D. C. Bouwense, DE BESTE BRILLENMAKERS contant met 10% korting. Celesta Orgel Versiopp'"9j De Wiel Je Zeeuwsche Boerin", Pellets ven Dr. 1.8. Meenk Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel, No. 20. 13 Woensdag Februari 1929. Drie en Dertigste Jaargang. Ingezonden Mededeelingen. rheumatiekjicht HOUTSKOOL VEWRIJiBAAR. VOORDEELIGER DAN ANDEREN onder de Luifel. KORTEDELFT HOEK NIEUWSTRAAT SANDIJCK's BIBLIOTHEEK. Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel, Vlasmarkt K 150, Middelburg tegen zijn Langedelft. KORTE NOORDSTRAAT. Kanarievogels te koop rhelbeste en beproefile inwrijfmiddel tegen Hoe hij Tennyson herkende. Waar het toe komt. H. H. VAN 'T WESTENDE MET 20 JAAR GARANTIE bij dagelijks gebruik. TIJDELIJKE PRIJS Lepels en Vorken per Dozijn f 3,60 Sauslepels per stuk f 1,10 GroenUnlepels - 1,10 Soeplepels - 2,25 PRACHT ONTBIJTSERVIFZEN Porcelein Goudband voor slechts f 4,75. Kortedelft. IN ONZE BIBLIOTHEEK VINDT U STEEDS W DE NIEUWSTE BOEKEN. THANS HEEFT EEN KEUZE UIT MEER DAN 3000 WERKEN VOOR AL ONZE BOEKEN IS DE LEESPRIJS 10 CENT PER WEEK. EEN GROOT GENOT GEEFT HET LEZEN VAN EEN GOED BOEK UIT Winterhanden Wi nte rvoeten Schrale Lippen Ruwe Huid NIEUWE LIEBiG, HOFBERG, LINDHOLM, MANNBORG Drinkt onze prima kwaliteit per Liter slechts f 1,25. Eén van de beste en toch zeker één der goedkoopste. Winterjassen Jongensjassen Fletsjekkers Bonkers Leeren Jassen f 6,50 - 4,50 - 7,25 - 15,50 - 29,00 WILT U AL WERKENDE DEN GRIEPTIJD 1 pond CACAO mot 1 pond SUIKER gratis. H. VAN DRIEL Cz., BRANDSTOFFEN. VERSCHIJNT 'S WOENSDAGSMIDDAGS. ADVERTENTIEN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT. DE FAAM PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 1-3 regels 45 et, iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bij abon nement voordeelige voorwaarden. UITGEVERS LITTQOIJ QLTHQFF, POSTREKENING 42230. TELEFOON 238. Bij apothekers en drogisten verkrijgbaar* Een bijzonder knap geneesheer en professor aan de hoogeschoiol te Edin- burg wijdde zich g&heel en al aan zijln beroep. Tennyson had hem eens gecon sulteerd over eene aandoening aan de longen. Jaren daarna kwam deze eens voor hetzelfde doel terug. Toen Tennyson in de kamer bij1 den professor kwam, verwonderde het hem zeer, dat hij hem niet scheen te herken nen, zelfs zijn naam herinnerde hij1 zich niet ooit te voren gehoord1 te hebben. Tennyson zei toen, met welk doel h'iji den vorigen keer den professor bezocht had, maar het was vruchteloos. Maar toen de professor zijn oor bracht aan de borst van Tennyson en het bij zondere geluid hoorde, diat hem de vo rigen keer reeds overtuigd had, diat de dichter aan een chronische ziekte leed, riep hij plotseling uit„O, ja, nu her inner ik het mijIk herken u aan uw long." Eerste dokter „Een mooie photo graphic, hé Tweede dokter „Ja, maar de linker long is mijns inziens wel wat te veel geflatteerd." ZORG VOOR EEN GENOTVOLLEN OUDEN DAG! Ouderdom is niet enkel een kwestie van jaren. Velen voelen zich jonger op 70-jarigen leeftijd dan anderen van 60 of zelfs 50 jaar. Dit is een ontegenzeg gelijk feit, en men kan er verschillende oorzaken voor aangeven. Gewoonlijk hebben ouden van dagen met een jong gemoed behoorlijk zorg gedragen voor nun nieren. Een oude spreekwijze zegt: „Als gij uw nieren gezond houdt, hou den deze u gezond." En ouden van dagen kan zooveel leed bespaard worden, want veel rugpijn, urinestoornissen, ischias, spit, rheuma- tische pijnen en graveel worden dik wijls noodeloos geleden. Den nieren ontbreekt het vaak aan hulp. Zij behoe ven de bijzondere versterkende hulp van Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Door de opwekkende kracht van dit niermiddel wordt de werkzaamheid der nieren hersteld het versterkt de nieren en helpt deze om het bloed te filtreeren, terwijl de afmattende ziekteverschijnse len der nieraandoening verdwijnen. Waarom zouden ouden van dagen nog langer lijden, als zij de benoodigde hulp onder hun bereik hebben Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten h f 1.75 per flacon. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Diverse Handschoenen, Piortemion- naie, Bril, Koperen Gewicht, 2 Ros kammen, Boodschaptasch, Sigarenknip^ per, Rozenkrans, Huissleutel. b. Bij ingezetenen Grijis poesje met witte sokjes en wit befje, K. J. Waage, Beddewijkstraat K 206 Port. met inh., Smaardijk, N. Poortstraat P 198 Eenige Geldstukken, A. Pouwelse, Wagenaar- straat E 116 Zakkammetje, J. Drioel, Wal B 100 Glacé Handschoen, C. van Moolenbroek, Noordsingel S 188 Lin nen Boord, J. Wond erge m', v. Epen- park W 190 Port. met inh., F. C. Pol derman, Hofplein D 76 Roode Zak doek, A. Leijnse, Segeerstraat H 90 Vulpotlood, C. Venteville, Havendijk T 195 Briefkaarten, W. P. Hubregtse1, Gravenstraat I 252 Rolletje Geldstuk ken, J. Pagé, Seisdam Q 28 Port. met inh., Mej. Valkhof, Heerengracht M 36aKinderhandschoen, H. Timmer man, NederstraatBoodschaptasch, v. Hecken, Spuistraat F 117 Slinger van Auto, C. P. Maartense, Dokstraat P 184 Almanak, M. Kerkhove, Hofplein E 218 Handschoen en Manchetknoop, J. Boone, Oostkerkplein O 16 Pakje inh. zakdoeken, Ijsfabriek Loskade; Vul penhouder, M. Best, Beenh. singel K 67. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 412 Februari. GETROUWD C. J. Friesema, 19 j. en J. M. Steeman, 24 j. M. van Gent, 20 j. en J. A. Maartense, 20 j. BEVALLEN M. C. Ooms, geb. Ko- reman, z. P. S. Harthoorn, geb. Boo ne, z. C. M. J. van Overbeeke, geb. Timmermans, d. A. Dierx, geb. Voge lenzang, d. E. M. Groosman, geb. M od de, d. OVERLEDEN A. Snijders, ongeh. z. 82 j. J. M. Vermeulen, wedn. van M. Davidse, 77 j. J. de Klerk, vrouw van J. Tammeling, 33 j. J. Faasse, 71 j. ongeh. d. M. van der Vate, geh. met A. Sinke, 60 j. A. J. Calzijn, geh. met D. van Eikeren, 73 j. J. A. Fok ker, geh. met A. E. Fokker, 46 j. Adwmrtonttèn TE KOOP. met le er en inspan. Adres Rozendwarsstraat W 249. Te huur gevraagd voor klein gezin minstens 3 kamers. Brieven met prijsopgave en ligging, onder letter L bureau van dit blad. TE KOOP SCHAATSEN (model Ruiter). Adres Taal, Breestraat. TE KOOP EEN JONGENSJAS, leef tijd 16 jaar. Adres Zusterstraat I 71 rood. Koopt nu bij ROSKAM, Lange Burg B 11, (de mooiste Bellefleur voor 50 ct. per K.G. en fijne Amerikaansche Smelt- appels 45 ct. per K.G., Dadels 18 ct. per pond, Groote Cócosnoten 17 ct. en nog fijne Spercieboonen van de Hero 55 ct. per groot blik en 32'/2 ct. per half blik enz. Voor het aanmaken van KACHELS H. B. WIJTMAN, BAKKERIJ HEERENSTRAAT. v.h. M. J. TIMMERMANS, Pottenmarkt K 173. Is ruim gesorteerd in Blauwe Werk jassen en Broeken, Keperjassen en Broe ken vanaf f 2.75, Sportflanellen vanaf f 1.55, Zw. en BI. Kielen, Werkmans sokken, Eigen gebreide Manskousen, Geel kat. Mansnemden, Flanellen, Da meshemden en Pantalons vanaf 70 ct., Zwarte en Gekleurde Kousen, Sport kousen, Zakdoeken, Haakgarens, Wol en Zijde, Satinet enz. enz. Beleefd aanbevelend. /saffc VKAAU li UWEN WINKELIER SPOOR5 MOSTERD Nederlandsch Fabrikaat van de Firma W. A. SPOOR Jr., Culemborg. Doos 30-60-90ct.Tube 80ct.BQ Apoth en Drogisten Goedkooper dan ergens anders. Betalingsconditiëa desgewenscht op zeer gemakkelijke voorwaarden. Vraagt gratis Catalogus. KORTE BURG A 33. lIMlUIUj doormaken, gebruik dan 10 maal per dag een van de Peffetjes van Dr. J. B. Meenk. Deze bedareD het hoesten, geven een vochtige keel en nemen de prikkeling van d-n hoest weg. Ruim 100 Pellets in een doosje voor f u.30. Verkrijgbaar bjj H.H. Apotekers en Drogisten. Let op het portret van Dr. J. B. Meenk op het doosje en de drbhoekzegel E. M. B. achterop Er is veel in den han del, wat Uw belang niet is Dit is Uw belang, dat U de ontvangt. Waar niet verkrijgbaar, zendt E. M. BRASKAMP, Rjjswjjk H.) U zond-r kosten een doosje, of j eldt U een adres, waar te he komen. met doorloopende harp. (Even gebruikt.) Zeer fraaie noten kast. 13 Registers. Met volle garantie voor extra lagen prijs BETALING OP GEMAKKELIJKE VOORWAARDEN. LEVERING FRANCO. KORTE BURG A 33. Doos 60ci zoolang de voorraad strekt voor 65 ent KORTE GORTSTRAAT. op vollen zang, meermalen met prijzen en «ereprijzen bekroond. Mannen vanaf t 5.Poppen f 1.59 per stuk. C. A. J. VAN HERWIJNEN, Korte Noordstraat, hoek Hofplein E 2, Middelburg. Brandstoffenhandel Langeviele K 390 Telefoon 401. Postcheque- en Girodienst No. 31540. Ondergeteekende beveelt zich met deze beleefd aan voor de levering van beslist eerste kwaliteit Door levering van uitsluitend prima kwaliteit Eierkolen, Belgische Anthraciet 2°/30 en 3%o, Duitsche Stukkolen enz., zal hjj zorgdragen het reeds verworven vertrouwen voor deze branche te hand haven. Beleefd aanbevelend.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1