aaisenrijden Koopt Heden. X m. FRIESCHE SCHAATSEN I I Swan- no Waterman Vulpenhouders l De beste BRILLEN Laagsten prijs HELDER' Brillen. intsspaaM Hartraat D 51, lilelbarg. f 235 ORGELS f 235 Kleermakerij A. BRESLER KOUSEN rille® F. MALERS ZOON - Vlissingschestraat 58 - MIDDELBURG lo-Nimcln Boreas Forüm Mi 11 g IJL !o 0 |U yy* O O c O H fltflR i o 13 öb o *5 V Cl CL OPRUIMING van een partij Zeelandia Zeeppoeder kost per pakje 16 cent en heeft het hoogste vetgehalte I Op ieder pakje 1~bon. Allerfijnste „De Abdij" vervangt de dure Natuurboter volkomen. Prijs 30 cent per pakje, bij ieder pakje 1 bon. Allerfijnste De Dolfijn" he®j* dezelfde voedingswaarde als de dure^Natuurboter en kost 35 cent per pakje. Bij ieder Zeeuwsche Piano- en Orgelhandel, verscK elca^rivcL 30 cent per kalf pond m m h m ;s=. p a f 1,75 per paar. Firma COZIJN, Handel In Ijzerwaren en Rijwielen, gravenstraat, Middelburg. rRheum&tiek Kloosterbalsem „Geen goud zoo goed" Bij Griep en Gevatte koude tegen zijn Langedelft. BBr:B BB? >m Prachtige SALON-ORGELS Mag. DE WEEFSTOEL, lativirstirktiftt SlQmafdriveade ZGGldflCl llEi Hyishoudzeep, kost per doos van 2 stang 36 cent. Is de allervetste zeep. Op iedere stang 1 bon. ZdüSSftCliii^ Sloor kost per pakje 7 cent en is de allersterkste gloor. Op leder pakje Va bon. Zeelandia tCöelC kost per stuk 20 cent. Dubbele koek 40 cent. Is fijne Zuivere Brabantsche Honingkoek. Op iedere koek 1 bon. fS r Tijdelijk kunt U op 100 bons een mooi Japansch Theeservies krijgen. m i. j. emn felo WascWiDi-WÉappij de Hollandsche sport bij uitnemendheid, maakt hongerig en doet ons verlangen naar een stevi- gen Hollandschen pot. Na zoo n maaltijd, klaar gemaakt met een Hinken kluit Blue Band, gevoelt UTge Uw krachten.hernieu wen en kunt er weer tegen voor den volgenden dag. o t8*" "5* cl Q GROOTS KEUZE met 14 karaats gouden pen Geschikt voor Iedere hand. Bij Hoesten en Bronchitis Nog maar enkelen gaan hier inkoop doen, deze worden echter ook ernstig verzocht: „gaat de FRANSCHE BAZAR voorbij", totdat ook deze Firma bereid zal zijn, met de organisatie te onder handelen over loon en werktijden van 't personeel, maar bovenal de bedienden het recht om zich te organisearen niet langer onthouden zal worden. Tot zoolang koopt niemand onzer bij zoo'n werkgever. Aangesloten hij het Nederlandach Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 sur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-1 uur. Hente 3 pCt. van één tot 10 008 gulden, per dag berekend. Sedert Jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tussshen- komst der Spaarbank, sinds 1 «januari 192S dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarhusjas, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank 1®. 92290 worden gaaroe verstrekt, in zeer fraaie eiken kast, mooie Registers w.o. Vox humana en Koppelingen. Levering franco. Betaling desgewenscht met f6 per maand. Vraagt gratis Catalogus of bezoekt ons magazijn. Oude Kerkstraat D 95. COLLECTIE STALEN. ZGGillllOtfl IPil!cj©S SOCÜBl kost per pakje 10 cent en Is veel sterker en veel voordeeliger dan losse soda. Op ieder pakje 1 bon. Al deze bons kunt (J samen besparen en mits U bij 1 winkelier koopt ook bij dien winkelier inleveren. De winkeliers kunnen slechts cadeaux geven op bons van goederen die bij hen zelf zijn gekocht. Koopt dus ZEELANDIA ARTIKELEN bij 1 vasten winkelier. Bovenstaande artikelen uitsluitend voor H.H. Winkeliers verkrijgbaar bij NX Th. G. i. SGHULTE GQ. en Firma SGHULTE THIEME. a Contant en In Huur. Langedclft A 90-91, Middelburg. BLUE BAND Ti -3 De ware oorzaak van die ellendige pijnen, die ongeschikt maken voor eiken arbeid, Is nog weinig bekend. Maar de ervaring heeft geleerd, dat masseeren met Akker's Kloosterbalsem in staat is, de pijn aanmer kelijk te verzachten. Gij behoeft niet oud te worden, voordat ge oud zijtl De Catalogus met ongeveer 3000 nrs., van de Leesbibliotheek vanaf heden GRATIS. Firma R. M. SMITS, Boekhandel, Dam 28, (by de Graanbeurs) MIDDELBURG. Voortdurend worden nieuwe nrs. aan de Leesbibliotheek toegevoegd. Catalogus afgehaald kosteloos. Telefoon 147 Bezorgd 5 cent. Sanapirin-tabietten. Buisje 75, 40, 25 ct. Anga-siroop. Flacons van 1 gld. en f 1,75 By 'Apoth. en Drogisten. UI FBANSGHB BIZAR Namens de afd. Middelburg van de „Algemeens", J. H. AKKERMAN, Secretaris. v KORTE BURG A 33 - MIDDELBURG. - Bericht de ontvangst van een nieuwe Adres voor het maken en vermaken van Heeren- en Dameskleeding. Zy die stof hebben vragen prijsopgaaf. Langeviele K 405. Eischt dit "'SHfe gv w fabrieksmerk. UtrBClit. Deze vermaarde Pillen hebben de eigenschap de Maagpijn en Slijm weg te nemen en de aanwas van gal te voor komen de bijzondere gunstige werking die ziji op de maag uitoefenen, doet de Spüjisverteering bevorderen en den eet lust opwekken. Als zuiverings- en pur geermiddel kunnen die pillen niet ge noeg aanbevolen worden, daar zij do,or hunne zachte werking volstrekt geen on aangenaam gevoel veroorzaken en mten in staat blijft zijn gewone bezigheden te verrichten. Verkrijgbaar a 27!/2 ct. het verzegelde doosje met geb r ui ksaanwijzing, te Mid- delburg bij Eischt vooral merk GROOTENDORSTi WACHT U VOOR NAMAAK. Verkoopdepöt Neemt proef met onze Botersprits, Utrechtsche Sprits, Boter janhagel en Kletskopjes. Bakker VAN DAMME. Kart® Oartstraat I 340.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3