DRIE RESTANTEN- EN LAPPENDAGEN. KLAVIER en ORGELLES. VON HEIMBURG Brandstoffen, Gezond en Krachtig De Reclame-Aanbieding ZEEL ANDIA-Artikelen een BLAUW et ROOD Melig JAPANSCH THEESERVIES!! ALEWIJKSE'S OGHTENDVOEDER Advocaat. Fa M, W. VAN AARTSEN Adverteert in De Faam. Waterschade. J. J. COZIJN. OVALINE Voor lijdenden Herstellenden fijne Advocaat Pellets ven Dr. I. B. Meenk JUuve scftndk fluid JU*Ut \r een groene Vulkachel met Tegelplaat IMF" SüT tegen halve prijzen, "Hij 7 FEBRUARI 8 FEBRUARI 9 FEBRUARI Donderdag Vrijdag Zaterdag met Sanatogen D. C. BOUWENSE, Korte Delft G 3 en F 25. op 100 Bons duurt voorloopig tot 1 Mei a.s. F. A. KRAAT, Sigarenmagazijn, Vlasmarkt K 148. MA8AZIJN 6R0ENENDRAAK ■Hoest, Keelpijn» De nog voorradige partijen Manufacturen, waaronder nog een schitterende keuze van de nieuwste dessins Katoenen-, Zijde-, Wollen Japonstoffen, Mousellnes, Popellnes, Vitrages, Schortenbont, Keper, Pellen, Mantel voering, Geel en Wit Katoen, Grasiinnen Laken- en Hemdenbreedte, Fantasie- en Dienstboden Schorten, Kindersohorten, Lingeries, Kousen, Baby-artikelen, Ondergoederen, Vloerkleeden, Japanmatten eto. Een groot aantal Coupons Japonstoffen, Vitrage, Flanel, geel en wit Katoen, Landhuisstof, Graslinnen, Zephir, Molton, Keper eto. Theoretisch Practisch. JV f 1.00 per les. Moffel-lnrichting Lange Singelstraat V.V. „Wikuna" te Amsterdam Loonende Huisarbeid. DONDERDAG a.s. bij gunstig weer op de MARKT (middenrif) voortzetting van den UITVERKOOP van beschadigde Goederen zooals OVERHEMDEN, LAPPEN, LINGERIËN enz. P.S. Deze goederen worden niet aan den winkel verkocht of geruild. WILT U AL WERKENDE DEN GRIEPTIJD H. VAN DRIEL Cz., BRANDSTOFFEN. Krachtig bloed, sterke zenuwenen een taai uithoudingsvermogen, dat zijn de eischen, die Uw werk vóór alles aan U stelt. Ca eens bij U zelf na, of ge U in alle op zichten zoo krachtig en flink gevoelt als 'gezoudt wenschen. Het werk gunt U geen fust, ook al voelt ge U bij tijden slap en spoedig vermoeid. Om gezond te blijven hebben spierén en zenuwen voedsel noodig, dat de krachten 'opbouwt. Geef hun dat voedsel met Sanatogen. Sanatogen voert aan Uw lichaam en ze nuwen juist die stoffen toe phosphor en albumine die noodig zijn om nieuwe kracht op te bouwen. Een bekend Engelsch arts schrijft: Geniet een krachtige gezondheid met: Vermoei U niet, Moeder, laat Uw Haard, Kachel en Fornuis poetsen, 3 x zwarter, 't halve werk. Probeer eens een doosje van een dubbeltje. VAN Idereen heeft dus tijd een SERVIES te sparen Zeelandla-Artikelen geven U de beste kwaliteit. De laagst mogelijken prijs. De MOOISTE CADEAUX, dank zij den grooten omzet. VRAAGT ZE UWEN WINKELIER!! Ziet gij ouder uit dan gij zijt? 27s Kilo 5 Kilo 25 Kilo 50 Kilo f 0,65 f 1,20 f 5,25 f 9,50 8, 10, 12 en 15 ct. welke voor eenheidsprijs 8 ct. verkocht worden, BONAFIDEN WINKELIER TOT LAGEREN PRIJS A\ Ik AW in de 5, 25 en 50 Kilo's is een mooi cadeau verpakt. roeit RATTEN en MUIZEN radicaal uit Speciale» aanbieding! onzer bekende f 2,15 per flesch. Markt C 2. Advert ent ie-Bureau UTTQOIJ OLTHOFF belast zich met het plaatsen van -: ADVERTENTIËN In alle Bladen. Deze Maand sluiting van de Fa H.L.HENDRIKSE, Gravenstraat, Middelburg Adres Lange Singelstraat 178 (boven). .Laat Uw RIJWIEL nu SCHOONMA KEN, NAZIEN, MOFFELEN ENZ. Nu is de tijd er voor. Wij Moffelen voor U in Zwart, Grijs, Harley en Indian kleur. Bovendien wordt door ons tot en met 15 Februari 20 pCt. korting gegeven op Mof fel werk. Uw plicht is daarvan te profiteeren. Beleefd aanbevelend, Middelburg Vlasmarkt L 22, Telef. 496, houdt zich beleefd aanbevolen tot het leveren van alle soorten is tevens vertegenwoordiger der en geeft nadere inlichtingen en onder richt. Bjj aankoop eener Wikuna onderricht gratisis ook aan huis te ontbieden. doormaken, gebruik dan 10 maal per dag een van de Polletjes van Dr. J. B. Meenk. Deze bedaren het hoesten, geven een vochtige keel en nemen de prikkeling van den hoest weg. Ruim 100 Pellets in een doosje voor f 0.30. Verkrijgbaar bjj H.H. Apotekers en Drogisten. Let op het portret van Dr. J. B. Meenk op het doosje en de driehoekzegel E. M. B. achterop Er is veel in den han del, wat Uw belang niet is, Dit is Uw belang, dat U de ontvangt. Waar niet verkrijgbaar, zendt E. M. BRASKAMP, Rijswijk (Z.H.) U zonder kosten een doosje, of meldt U een adres, waar te be komen. en springende lippen Dooi 30-60. Tub. 80 ct. Bi) Apoth. co Drogisten Brandstoffenhandel Langeviele K 390 Telefoon 401. Postcheque- en Girodienst No. 31540. Ondergeteekende beveelt zich met deze beleefd aan voor de levering van beslist eerste kwaliteit Door levering van uitsluitend prima kwaliteit Eierkolen, Belgische Anthraciet 20/so en 3%o, Duitsche Stukkolen enz. zal hij zorgdragen het reeds verworven vertrouwen voor deze branche te hand haven. Beleefd aanbevelend. Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg by Gabrf&te, Café de Koophandel. „Sanatogen wordt gemakkelijk verteerd en heeft'n directe en buitengewone uit werking, die men controleeren kan door de voortdurende toename van lichaams gewicht en spierkracht". SANATOGEN Het Zenuwsterkend Voedsel Verkrijgbaar in alle Apotheken en Drogisterijen vanaf/I.per bua. Slechte spijsverte ring. verstopping, maagkwalen enz., werken nadeelig op uw humeur en ge stel. Foster's Maag- pillen zijn een zacht- werkend laxeermid del. dat uw kwaal doet verdwijnen. Foster's Maagpillen Alom verkrijgbaar a f 0.65 per flacon. De Directie der Gulden Vlies Sigarenfabrieken verklaart, dat de Miskleur sigaren, mits voorzien van een ring met den naam GULDEN VLIES, ge- banderoleerd zjjn tot den oorspronkeljjken prijs waarvoor deze merken in lichte kleuren verkocht worden. Deze aanbieding geschiedt ten behoeve van H.H. Rookers om hen in de gelegenheid te stellen bij den kwaliteit sigaren te koopen in overeenstemming met den prijs dien de banderolle aangeeft. Door dezen waarborg is misleiding uitgesloten, hetwelk herhaaldelijk in valuta winkels, op markten enz. met onbekende merken voorkomt. Verkrijgbaar ALLEEN hij ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE. die verzwakt zijn door koortsen, typhus, influenza, of dergelijke onder mijnende ziekten, is de Sanguinose het middel, dat het éérst de levensopgewektheid terugbrengt. voor wie het er op aan komt, de verloren krachten spoedig te her overen wier eetlust moet worden opgewektdie aan diepen en ver- kwikkenden slaap behoefte hebt het middel dat u snel en zeker daaraan helpt is de Sanguinose. Bij alle Apothekers en goede Dr gisten. SANGUINOSE kost per fl. f 2,-, de 6 fl. f 11,—, 12 fl. f 21,—. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c-4 Den Haag. Te Middelburg bijN.V. v.h. C. A. SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. HOEK LANGEVIELE. Versche Varkenspooten 10 ct. p. stuk, Versche Varkenskoppen 50 ct. pi. Kilo, Gehakt of Versche Worst 50 ct. p. 5 ons, Lr. doorr. Runderlappen 60 ct. p. 5on6, Pr. Kalfslappen 50 ct. p. 5 ons, Kalfs- krippen 30, Buik Schapenvl. 40 ct. p. 5 ions, Bakbloedw. 8 ct., Gebr. Rollade 20 ct. p. ons, Varkenshoofdkaas 10 ct., Zure Zult 10 ct. per ons. H. C. FREDERIKS, Wagenaarstraat, Telefoon 455. Doosjet -pan 50 cent en fl.- B(j alle Drogisten. TE KOOP Adres Vlasmarkt K 151. Spanjaardstraat B 71, MIDDELBURG Mijnhardt's Hoesttabletten. Doos 30 cent Mijnhardt's Keelpijntabletten 60 en 30 cent Bij Apoth. en Drogisten.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2