ficus MIDDELBURG BRILLENMAKERS REGHSTE1NER MIDDELBURG Gevoelt gij zoolang de voorraad strekt. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. m DE BESTE HET SPECIAALHUIS Magazijn „DE VLIJT" Langeviele bij de Markt - Middelburg. No. 19. Woensdag 6 Februari 1929. Drie en Dertigste Jaargang. ingezonden Mededeelingen. Verloren en wedergevonden BEDDEN EN MATRASSEN. C. HOOFTMAN, Zoo jong nog Daarom is hei 't beste dadelijk in te wrijven met VOORDELIGER DAN ANDEREN D® reputatis van is ook een waarborg voor de deugdelijkheid van Uw WERKKLEEDIN6. Manch. Broeken - 2,95 Blauw Keper Jassen - 2,75 Jassen - 7,75 Blauw Keper Broeken - 1,95 Jekkers - 9,50 Simson Jassen - 4,50 Moleskin Broeken 2,65 Broeken - 4,00 Mouwvesten - 3,95 Overalls - 4,75 Khaki Hemden - 1 95 Werkoverhemden - 1,65 Alles in de betere kwaliteiten GISTSTRAAT 180 bij de Graanbeurs - - 1 VERSCHIJNT 'S WOENSDAGSMIDDAGS. ADVERTENTIEN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT. DE FAAM PRIJS DER ADVERTENTIEN Van 1-3 regels 45 et, iedere regel meer 15 ct. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bij abon nement voordeelige voorwaarden. UITGEVERSLITTOOIJ 8i QLTHQFF, POSTREKENING 42280. TELEFOON 238. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het Leveren, Repareeren en Stoom en van Tyken van bedden, Dekens enz. wor den gewasschen. Te koop Kapok, Al pengras en Zeegras. Altes tegen billijke prijzen. Waarvoor hij Uw gewaardeerde orders gaarne tegemoet ziet. Vernieuwt ook Rieten gaatjes Stoelen. Hoogachtend, (voorheen W. PENNOCK). Adres Bellinkstraat G 160, Oostkerk plein N 160, Middelburg. en toch pijnigt hem van tijd tot tijd reeds de rheumatiek, omdat hij niet lette op de eerste stekende pijnen. §liircsal c oplossing, Bij apothekers en drogisten verkrijgbaar. Een verhaal uit den Franschen tijd. door C. JACOBSZ. IV. (Slot) HEREENIGD. Bijna anderhalf jaar is na al het voor gevallene verloop-en. De brave pastoor heeft voor Marie gezorgd, zoo goed als hij' maar kon, daarbij krachtig door ve len van zijn geloofsgenooten gesteund. Een huisje in de Vlissingschestraat, dat aan de katholieke gemeente toebe hoort, is haar tot woning gegeven eni door milde handen van de noodige meu belen voorzien. Wat zlijin de menschen goed voor de arme vreemdelinge ge weest Als Zij' den pastoor telkens en telkens haren dank heeft betuigd, zegt deze -eindelijk, schertsend met den vin ger dreigend „Nu geen -woord meer, hoor Anders laat ik u onmiddellijk op straat zetten!" Marie glimlacht even, want ze wteet wel, dat haar •weldoener er niets van meent. Dan zegt ze „Toch mo-ogt u niets meer voor mij doen -en ik zal ook niets meer vragen. Want nooit zal ik uw goedheid kunnen vergeldenZélf wil ik voortaan in mijn onderhoud voorzien. Ik kan heel goed naaien „Wel, wel is dan het antwoord. „U wilt niets meer van mij vragen He-el goed, zoo PrachtigAlleen, -u verlangt naaiwerkMaar hoe zult u dat krijgen Ik ben dus genoodzaakt mijn vrouwelijke gemeenteleden en ver dere kennissen uw wensch mede te dee- len. Zóó kan ik wel aan den gang blijl- ven 1" Marie weet heel goed, dat deze woor den niet gemeend zijn, en heel even verheldert een lachje haar bleek gelaat. Veel Middelburgers hebben „Fran sche Marie", zooals ze vrij! algemeen genoemd wordt, in den beginne meteen wantrouwend oog aangezien. Is zij1 niet een Parisienne, en z'ijln alle Parijzenaars niet lichtzinnig en w-uft En haar naai werk geven Ja, dit wil men wel, want zijl zal terdege met de dameskleeding op -de hoogte z'ijln, want Parijs gaf toen reeds, en nog veel vroeger, op het ge bied der mode den toon aan. Spoedig ziet Marie haar verlangen vervuld een onafhankelijk bestaan is haar deel. Zoo nadert de maand December van het jaar 1794 met rassche schreden. Deze wintermaand zal in de geschiedenis van het vaderland een zeer belangrijke zijn. Hoewel in Juli het vreeselijke schrik bewind in Frankrijk is ten Val gebracht, wenschen de Franschen toch' alle vol ken de zegeningen der vrijheid te bren gen. Door de Zuidelijke Nederlanden trekken ze -over de bevroren rivieren ons land binnen, tot onuitsprekelijke vreugde der talrijke -ontevredenen hier te lande, want -ook in Holland smeult het onzalige vuur der revolutie en al lerlei ordeverstoringen z'ijh sinds lang aan de orde van den dag. Weinig te genstand wordt den voortrukkenden Franschen geboden en stadhouder Wil lem V vlucht met zij'n gezin naar Enge land. Hij zal land en volk nimmer te rugzien. En de patriotten juichen. De tiran1 is gevlucht, en de Fransche broeders zijn gekomen Nu zal een gouden tijd aan breken Hoezee Vrijheid, blijheid Hoe ze zich vergisten O-ok Middelburg is in de laatste jaren herhaaldelijk het to-oneel van hevige on lusten geweest. Het volk wenscht, even als overal elders, hervormingen op gno-o- te schaal. Ot het verbeteringen zullen zij'n, och, hieraan denkt men niet. Maar de Stadhouder is weg, den aristo craten werd de macht ontnomen, gewes telijke privilegiën zijn voor e-en groot de-el afgeschaft -en de bevrijders uit Frankrijk betreden -o-ok de Zeeuwsche hoofdstad. Waarlijk, de wereld zal een paradijs worden. Het spreekt vanzelf, dat de uitheem- sche broeders een schitterend -onthaal vinden, en iedereen, ja zelfs heel wat rijken, bereidt hun een waar Luilekker land. Mondje, wat lust je? Hartje, wat begeer je De indringers hadden het anders kunnen treffen Maar des avonds stijgt de feestvreug de ten top. Dan staat op de Markt, vóór VRAAGT) UWEN WINKELIER SP««r MOSTERD Nederlandisch Fabrikaat van de Firma W. A. SPOOR Jr., Culemlborg. het stadhuis, de vrijheidsboom geplant, een denne- ,o-f sparrebo-om, getooid met veelkleurige linten, of kransen van be schilderd blik. Op het puntje prijkt een hoed, het zinnebeeld der vrijheid. Het ruime plein wordt fantastisch verlicht door tientallen fakkels, en als de wind met de vlammen speelt, dan toovert hij! grillige schaduwen. Oud en jong, arm en rijk danst hand in hand rond den vreemd toegetakëlden boom, elk verschil in rang en stand is opgeheven. Dit is zeer verklaarbaar, want, thans Zijn allen broeders en zus ters het volk vormt één groot gezin. Ook de Fransche soldaten laten zich niet -onbetuigd en het festijn op de Markt wordt avond aan avond met on verflauwde animo herhaald. Marie heeft, zoolang ze te Middel burg vertoeft, met weinigen -omgang gezocht. Het jonge vrouwtje is het liefst maar alleen, alleen met haar gro-ot ver driet, dat nog onverminderd voortduurt. Slechts één vrouw- bezoekt haar nu en dan. 't Is de weduwe Van der Grijp, een buurvrouw. Op dit -oogenblik bevindt zij' zich in den winkel van Kestelo-o, den bakker. „Ik moet wat bitterkoekjes hebben", deelt de goedige, maar praatzieke vrouw hem mede. „Ik ga even een buurpraatje maken, -weet je „Zoo, zek-er bij- „Fransche Marie", is het antwoord. En als de vrouw' be vestigend knikt, zegt de bakker, terwijl hij! op zijn gewone langzame wijze de koekjes begint af te -wegen „Ja, jaMen mag zeggen, wat men wil, maar z-e is een pront vrouwtje! T-oen ze hier pas in de straat woonde, dacht ik Nouzo-o'n schepsel uit Parijis, dat zal niet veel zaaks wezen. Maar neen, hoor 'k Zag al gauw, dat ze anders is. Naaien van den morgen tot den avond. En ze is niet duur -ook, zegt mijln vrouw. Daarom heeft ze ze ker zooveel werk. Vreemd, dat ze bijna met niemand spreekt, hé D'r zijin er anders genoeg, die wat graag met haar zouden willen trouwen, want knap is ze, daar gaat niets van afAlleen, ze mo-est niet altijd zoo treurig kijken... Ik geloof echter, dat ze haar man nooit vergeten zal, -en dat vind ik braaf van haar. Nu buurvrouw, hier zijln de koek jes. B'ij! gelegenheid, asjeblieft Een oogenblik later treedt ze bij' Ma rie de kamer binnen, en deze wischt snel de ro-ode -oo-gen afde arme heeft weer geschreid. De bezoekster poogt haar dadelijk' af leiding te bezorgen en praat daarom zo-nder ophouden, 't Is een -eigenaardig mengelmoes van Fransch -en Hollandsch, doch Marie verstaat het w-el. De droef heid echter vermindert niet, integendeel, de tranen beginnen weer rijkelijk te vloeien. ,,'t Is vandaag de 29e December jammert ze. „Heden zou Jean zijln der tigsten verjaardag- vieren De buurvrouw begrijpt wel, dat troost redenen op dit -oogenblik weinig resul taat zullen hebben, maar toch wil ze nog een poging wagen. „Je mo-et nog eens een wandelinge tje maken, dat verzet de zinnen't Is zulk mooi weer." Marie schudt het hó-ofd. „Ik heb geen lustis haar antwoord. „Hier ben ik eenzaam, en buiten evenzeer. Van avond moet ik deze jap-on wegbrengen. Dan k'orn ik toch op straat „Ga anders vanavond eens naar de Markt", raadt de babbelzieke buur vrouw. ,,'t Is daar zoo gezellig bovendien zie je dan nog heel wat landslui ook." Er volgt ge-en antwoord. Want Marie stelt zich voor, hoe anders deze dag had kunnen zijin, indien Jean no-g leef de, en dan niet te Middelburg in de Vlissingschestraat, maar te Parijs, in de Rue des Abbesses. De go-ede -oude presenteert nu van bakker Kesteloo's koekjes, die terecht in de stad een groote vermaardheid ge nieten. Maar noch het dringend nood-en der welmeenende babbelkous, noch de verleidelijke inho.ua van het grauw pa pieren peperhuis is in staat Marie uit haar smartelijk peinzen -o-p te w'e'kken. Zwijgend schudt zij' het ho-ofd. En als de bezoekster even later de huisdeur achter zich dichttrekt, mom pelt ze meewarig.„Het is toch wat te zeggen Vlug gaat de naald door de gebloemd zijden jap-on. Marie heeft beloofd, haar vóór achten te zullen afleveren, en als het maar -eenigszins kan, zal dit -o-ok geschieden. Ze wil mevrouw De Kanter niet gaarne teleurstellen, want deze toch is een van haar beste klanten. Daarom haasten de nijvere vingers zich zoo-, en waarlijk, nog vóór de stadhuistoren acht slagen heeft do-en hooren, is de japon reeds in de No-ordstraat bezorgd en be geeft Marie zich langs de Markt huis waarts. Daar is het gewo.el weder in vollen gang de menschen juichen, zingen en dansen bij' bet grillige, afwisselende licht der toortsen en pekkransen, en hoog in de lucht verheft zich het bont getooide symbool der verworven vrij heid. Mari-e blijft even kijken. Daar nadert van de Zij-'de der Lange- viele een groote troep joelende jongens en meisjes, en als het publiek wat te rugwijkt, om de rumoerige schaar te laten passeeren, stoot een Fransch sol daat haar onzacht tegen den arm. „Pardonklinkt zijn verontschul diging. Hevig ontsteld ziet Marie hem aandie stem en dan geeft ze een schreeuw- van blijdschap. „Jean gilt ze en als de krijgsman verwonderd naar haar omziet, klinkt zijn stem „MarieMarie Man en vrouw werpen zich in elkan ders armen. En de omstanders staren het schouw spel met bevreemding aan, niet wetend, wat te denken. Maar ieder voelt, dat hier op dit oogenblik iets buitengewoon ernstigs plaats grijpt, en eerbiedig wijkt men wat terug. Ik heb reeds gezegd, dat het boven medegedeelde waarlijk is voorgevallen. Deze gebeurtenissen hebben lang als overlevering voortgeleefd, doch thans, meer dan honderd en dertig jaren later, zijin ze reeds lang vergeten en weini gen zal het verhaalde bekend zijln Veel kan ik van Jean en Marie niet meer zeggen. Alleen nog dit Jean werd kort na den dood van Charlotte de Corday in vrijheid' gesteld, omdat men geen voldoende bewij'zen voor zij'n medeplichtigheid kon aanvoe ren. Marie was uit Parijis verdwenen, en daar niemand hem omtrent haar ver blijfplaats kon inlichten, nam hij' in wan hoop bij' e-en der legers dienst en zo-o geraakte hij in Middelburg1, en daar vond hij' de geliefde weer. Weinige dagen daarna ontving bijl bij een schietoefening een verwonding, die hem voor den militairen dienst blijvend ongeschikt maakte, en Jean en Marie keerden naar Parijs terug. Ik hoop van harte, dat het hun daar bij voortduring is welgegaan. En gij, lezer, stemt zeker met dien wensch in. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Diverse Handschoenen, Huissleu tel, Zakmesje, Vulpotlood, Zakje inh. blikken do-os, Sleutel, Belastingmerk, contactsleutel (F-ord), Spiegeltje, Kin derport., 2 Sleutels, Belastingmerk. b. Bij ingezetenen Geldstuk, de Lan ge, Bre-e E 134; Manchetknoop', Cor- nelissen, Veersche Singel S 134 Bo-od- schaptasch met inh., Mej. Flierenburg, Breestraat O 181 Scho-oletui, Leijnse, N-oordsingel R 55 Deksel Melkbus, Hendriks-e, Klein Vlaanderen M 193 Kinderhandscho-en, v. d. Berge, 'Lange Breestraat O 181 Melkbus, v. 3. Vij ver, Seisweg R 137 Kinderhandschoen, Pluijmers, Veersche Singel S 48 Pakje met inh., C. C. Leemans, Kapoenstraat A 17Zilveren Speld, D. de Visser, Veersche W-eg B 150 Kinderport. met inh., H. A. Acd'a, Achtersingel Q 165 Damesscho-en, Waage, P-enuingho-eksin- gel L 53 Gouden Ringetje, M. v. d. Berge, Jasmijnstraat W 127 Stuk van gouden ketting, Ilmer, Veersche Singel S 81 Dubbeltje, Dr. Orbaan, Dam N.Z. G 39 paar Dameshandscho-enen, M. Moes, Kerkstraat C 112, 't Zand'; Melk- sleutel, A. Schipper, Nederstraat O 201; Rozenkrans in etui, A. Tilro-e, Jacob Catsstraat S 103 Fotoalbum en Huis sleutel, Jobse, Bastion N 73 Heeren handschoen, W. J. Camper, Korte Delft A 86-87 Broche verm. goud', L. Vr-oeg- op', Rozenstraat W 209 paar Dames- handschoen-en, Leijnse, Noordsingel R 55 Zwarte Roes, Wagenaar, Bed'de- wiijkstraat K 206 Kinderport., J. Speii- er, Langevi-ele K 204Kinderhand- schoen, F. W-ondergem, Spuistraat F 102. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. Adverlflnt'ën. EEN PATHÉFOON -TE KOOP MET 36 PLATEN. Adres Mej. de Wed. J. Maas, St. Jansgang I 69. U huive ig, koortsachtig of loom, pijn in armen of beenen, de verschijnselen wijzende op een gevatte kou, gebruik dan de beroemde KOORTSPOEDERS vau Apotheker H. VAN AKEN, specialist te Selzaete. Bij kiespijn, aangezichtspijn, zenuwhoofdpijn, rheumatische pijnen, spierpijn is één KOORTSPOEDER voldoende om de hevigste pjjnen te stillen. De KOORTSPOEDERS van APOTHEKER H. VAN AKEN zjjn het ZEKERSTE geneesmiddel. Per doosje 60 cent. Hoofd-depot v. Holland SCHULTE THIEME, postbox 53 Middelburg Verder bjj apothekers en drogisten. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. a Van 25 Januari5 Februari. "ONDERTROUWD: J. J. de Kok, 25 j. en Th. L. Smit, 22 j. GETROUWD C. Verhage, 27 j. en P. Klossok, 27 j. P. J. Sturm, 24 j. en A. S. Rottier, 20 j. J. Flohil, 45 j. en C. A. Schrier, 31 j. BEVALLEN J. J. F. Kok, geb. Din- gens, z. C. van Offenbeek, geb. Jo- ziasse, z. C. A. de Kat, geb. Hu- bregtse, 2 d. OVERLEDEN C. P. Fagel, vrouw van L. Thomassen, 74 j. R. Minet, z. 1 j. D. Griep, man van A. Filius, 55 j. A. S. Huijsman, wed. van M. V. Goeman, 69 j. BEVRIJD UW LICHAAM VAN URINEZUUR Bij verzwakte nieren brengen urine zuur en andere vergiftige onzuiverhe den uw heele gestel in de war. Daarom is het zoo gevaarlijk om waarschuwen de verschijnselen te verwaarloozen zoo als rugpijn, urinestoornissen, blaaskwa- len, rheumatische pijnen, stijve en ge zwollen gewrichten, gruis of neerslag in de urine, ischias en spit, gerommel in de ooren, hoofdpijn, duizeligheid en zenuwachtigheid. Gij dient de behoorlijke werking uwer nieren te herstellen, waardoor zij de vergiften uit uw bloed filtreeren. Het is onverantwoordelijk om de kans te loo- pen, dat zich blaasontsteking, chronische rheumatiek, waterzucht, steenvorming in de nieren of blaas, en gevaarlijke chro nische nierziekten ontwikkelen. Duidelijk is, dat gij bijtijds uw nieren moet opwekken en versterken. Wacht niet langer 1 Gebruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen, het specifiek niermiddel, in geheel Nederland om zijn succes be kend. Duizende dankbare mannen en vrouwen zeggen, dat Foster's Pillen hen geholpen hebben, en zij kunnen ook u gezond maken en houden. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten f 1.75 per Februari-Aanhieding Allovernets v-oor Glasgordijnen 90 breed 22, 25, 29 cent Allovernets, prima kwaliteit, nieuwe patronen, 90 breed 75, 55, 42i/2, 39 cent Etamine 35, 18, 12'/2 cent Landhuisstof 29 cent Zijden Damast, diverse kleuren f 1.25 per el. Pl-uchette Gordijnen, moderne randen, per paar f 10.50 Eiken Garnituurs f 1.95 Pluche Taf-elkleeden f 9.50, f 7.90 Stoffen Tafelkleeden T 4.25, f 3.60 C-orsetlijfjes 39, 37 cent Wollen Lijfjes m-et zijden kant f 1.10 Dames Onderjurken met Wol f 2.20, f 2.10, f 2.00, f 1.90 Meisjes Onderjurken met wlo-1 vanaf 69 cent Dameskousen 321/2, 29, 25 cent Kinderkousen 29, 25, 19, l21/2 cent Kinderzakdo-eken 5 cent Dames Jasscho-rten f 3.25, f 2.90, f 2.60 Damesscho-rt-en met rand f 1.75 Kunstzijde, nieuwste patronen 55 cent Mouselihe, nieuwe dessins 25 cent Randbont 80, 59, 55 cent Kunstzijde met rand 80 cent Heeren Tricotbroeken 160, 140, 98 cent Heeren Jaegerbro-eken 160, 140, 98 cent Heeren Sporthemden 117 cent Heeren Overhemden 275, 225, 175 cent Geel Katoen voor hemden 30, 25, 22l/2, 16 cent Wit Katoen voor hemden 45, 37i/2. 321/2, 19 ct. Oraslinnen voor lakens 6772, 6272» 55 cent Oogjes vo-or Luiers (prima kwaliteit 35, 30, 24 cent Flanel 40, 34, 2V\ït 25, 19 cent Fransche Flanel 39 cent Jarretelbanden 110, 90, 75, 55 cent 'Sp'o-rtcorsetten 180, 140, 98 cent Ledikantkleedjes 140, 69 cent Bedspreien f 4.25, f 3.10 Heeren Sokken, Fill d'Ecosse 80, 65, 59 cent J. C. MERK, - r"""" - - - -

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1