Vereen. Handelsbelang. Versche Groenten is nu schaars en duur. Magazijn „De Zwaluw" Schilletje CherryBrandy Heerlijke Reuzelbollen flCilS MIDDELBURG BRILLENMAKERS ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Mm i De Winkel „De Zeeuwsche Boerin", m DE BESTE No. 18. Woensdag 30 Januari 1929. Drie en Dertigste Jaargang. Ingezonden Mededeelingen. Sjiircsal- Kennisgeving! Verloren en wedergsvenden W. VERSTRAATE, Haringplaats. Vlasmsrkt K 150, Middelburg een Huisje, VOOROEEUGER dan anderen Alweer Het beste is direct inwrijven met Lid dezer Vereeniging kunnen worden Mannelijke en vrouwelijke hoofden en Lelders(sters) van een handelszaak, die minstens zes maanden in Middelburg is gevestigd. Zij, die zich alsnog vóór Dins dag a.s. als lid aanmelden ont vangen o.a. nog de uitnoodiging tot het bijwonen der filmvertooning welke voor Handelsbelang wordt vertoond op Dinsdagavond 5 Februari des avonds 8V4 ure in den Schouwburg, Molen water. HET BESTUUR Secretariaat Goesche Korènmarkt 53. Z ET ONZE PRIJZEN Afdeeling Fijne Vieeschwaren. ONS HEERLIJK per flesch slechts f I.OO, is en b I ij f t de meest gezochte LIKEUR aan lagen prijs en prima kwaliteit. VERSCHIJNT 'S WOENSDAGSMIDDAGS. ADV^RTENTIËN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT. DE FAAM PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1-3 regels 45 et, iedere regd meer 15 et. 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bij abon nement voordeelige voorwaarden. UITGEVERSLITTÖOIJ 8c QLTHQFF, POSTREKENING 42280. TELEFOON 238. die ondragelijke rugpijn, welke zich vooral bij het opstaan doet gevoelen. oplossing, Spirosal-oplojsing it reukeloot. Bij apothekers en drogisten verkrijgbaar- Een verhaal uit den Franschen tijd. door C. JACOBSZ. III. TE MIDDELBURG. Als de arme vrouwi uit haar verdoo- ving ontwaakt, ligit ze te bed. Een wal mende kaars werpt grillige schaduwen in het rond, en zij! ziet tot haar groofe verbazing, hoe een buurvrouw haar met koud water de polsen bevochtigt. Heer lijk is dat. Maar wat is er toch gebeurd? Is zijl plotseling ziek geworden, en heeft men haar te bed gebracht Dit m'oet wel zoo zijn, want ze voelt een steken de pijn in het hoofd, dlie da opgevou wen natte doek, welke het voorhoofd bedekt, niet in staat is te verjagen. Ge lukkig, dat de goede buurvrouw zoo lief voor haar is, nu Jean blijkbaar af wezig is. Maar hij! zal wel spoedig te- rugkeeren. Waar is hij heen Heeft hiiji er iets van gezegd De hevige hoofd pijen belemmert het denken. Kwam hij maar Zou het nog lang duren En plotseling dringt het tel wreed tot de ongelukkige door, dat zijn afzijn wel eens lang, zeer lang zal kunnen duren, want eensklaps herinnert zij zich het ge beurde van Voor eenige uren. Woest snikt de arme haar verdriet uit in de armen der medelijdende vrouw1, die het schokkende lichaam houdt omvat, en haar troost, zoo goed zij' kan, want zij is reeds van het gebeurde op de hoogte. „Maar hij wordt zeker in vrijheid gesteld Geloot dat tochUw man is immers volkomen onschuldig Het is slechts een misverstand Zoo troost en bemoedigt de goede ziel, maar zij gelooft haar eigen woor den niet. Doch haar doel is bereikt, want gre tig klemt Marie zich aan dezen zwak ken stroohalm vast, en schept weer een weinig moed. Tegien den avond verlaat zij1 haar woning. De gevangenis der Concierge- rie is het doel van haren tocht. Naarmate zij het treurige gebouw nadert, neemt de drukte meer en meer toe Charlotte de Corday zal naar de guillotine wor den geleid, en dit schouwspel wil het volk' voor geen geld missen. Lang behoeven zij echter niet te wach ten, de op bloed verzotte Parijtaiaars, want zie, daar nadert te midderr van een talrijk escorte de treurige kar met de ter dood verwezene. En als Marie haar ziet, de handen op den rug vastge snoerd, maar ondanks dat het schoone hoofa fier geheven, trotseerend de ver- wenschingen van het verbitterde volk, dan wendt zij1 het hoofd af en sluit de moe geschreide oogen. Zoodra de menigte zich wat verspreid heeft, vervolgt ze haren weg, en bij de sombere gevangenis gekomen, wapent zijl zich met al den moed, waarover zij beschikt. Schildwachten loopen met langzamen tred heen en weer, anderen staan in groepjes bijeen. De soldaat voor de poort ziet haar nijdig aan, als Marie hem met zachte, trillende stem smeekt, even haar man Je mogen zien. Ruw wijst hij de arme verlatene af, want hoevelen hebben dien dag niet een zelf de verzoek gedaan, en al dat gezeur verveelt hem. Zij' richt zich nu tot de anderen, maar zij bejegenen haar even onbarmhartig, of veroorloven zich wal gelijke scherts. Wat geven zij om' de tranen der zwaar beproefde de man nen der Nationale Garde, waardige pa triotten als ze zijn, kennen sinds lang geen barmhartigheid meer. Daar treedt een der oudsten op haar toe, en als Marie met wankelende schre den wil heengaan, vat hij haar bij den arm', en spreekt zacht, op gejaagden toon „VluchtAls ge uw leven lief- hebt, verlaat Parijs dan onmiddellijk Uw man is niet te redden Weer thuis gekomen, wacht der zwaar beproefde een ontzettende tijding. Een troep kerels heeft het huis doorzocht, van den zolder tot den kelder, want ook de vrouw van den medeplichtige mag niet worden gespaard. Maar zij zullen terugkeeren, en wel zeer spoedig, en wee de rampzalige, indien men haar dan thuis vindt. Het eenvoudige huisraad is verbrij- zeld, nu, zoo'n kleine genoegdoening mochten de edele vaderlanders zich al vast wel even verschaffen Thans weet Marie dat de raad van den grijzen snorrebaard welgemeend en goed is gleweest. Maar waar zal zij heen gaan Familie heeft zij' niet te Parijs, en Jean evenmin. Kennissen Wie zal haar willen huisvesten Het zou een noodeloos tarten van de volkswoede zijln. Neen, Zij moet Parijls, en als het kan, Frankrijk verlaten. Naar het bui tenland dan Het zal het beste zijn. Te Middelburg, in de Nederlanden, woont sedert een tiental jaren haar eenig over gebleven familielid Paul Gentil, een oom, de broer harer moeder. Tot hem!, den vertegenwoordiger van een1 Parijl- schen wijnhandelaar, zal zij' zich wenden, en hij zal haar geen hulp onthouden. Was zij! als kind niet steeds gaarne bij' hem En ook hijl hield veel van het aanvallige meisje. Haastig bergt zij! in een oud valies haar kleeren, die de woede der vanda len heeft verschoond, en bovendien zoo veel mogelijk dingen, aan Jean toebe- hoorende een gedachtenis De vluchtelinge snelt naar beneden ze omhelst de brave vrouw, die haar zoo, liefdevol bijstond, en drukt haar eenige zilverstukken in de hand, en dan spoedt de eenzame zich voort, het verre onbekende tegemoet. Hoe ging het Marie op haren tocht Waarde lezers en lezeressen ik weet het niet. Deze gebeurtenissen zijn waar lijk voorgevallen, maar ik heb niet kun nen ontdekken, of de arme vrouwl ge durende d'e verre reis met groote moei lijkheden heeft t e kampen gehad. Hoe zij uit Parijis geraakte, het is mij! even min bekend. Doch dit staat vast Marie bereikte het doel harer reize, die ongetwijfeld vol moeite en gevaren moet zijn ge weest. Weken zullen er mede gemoeid zijln geweest, aangewezen als Zijl na tuurlijk was op schuit en wagen, de langzame, vaak gebrekkige vervoermid delen van dien tijd. En welke tijd was hetBovendien, wat onheil kon een schoone, alleen reizende vrouw in die bange dagen niet dreigen Toen de diligence van Vlissingen de Vlissingsche poort binnenreed, gutste de regen in stroomen neer. Augustus bracht dat jaar veel regen en koude, en de dag, op welken Marie voor de eer ste maal de Zeeuwsche hoofdstad aan schouwde, kon zooeven meetellen. Van haar medereizigers in de dili gence had zijl reeds gepoogd' inlichtin gen te verkrijgen omtrent de woonplaats van haren oom, maar helaas niemand scheen haar te verstaan. Toch geeft zij' den moed niet op, want volgens den laatsten briei, dien de heer Gentil haar een jaar geleden schreef, moet hij in de Gortstraat wonen. De stroomende regen en de gure wind doen haar huiveren van de koude en spoedig is de arme zwervelinge door nat. Zij! doolt door onbekende straten en tot eiken voorbijganger wendt zij zich tot het verkrijgen van inlichtingen, maar als de Francaise telkens met na druk het woord Gortstraat herhaalt, dat zijl natuurlijk uitspreekt, alsof het een woord harer moedertaal is, dan glim lacht men en haalt de schouders op. Moedeloos gaat de vreemdelinge ver der, tot plotseling een reddende gedach te haar te hulp komt. Zij! belijdt de Katholieke leer, en hier zullen wiel' ge- loofsgenooten wonen, en, indien dit het geval is, moet er ook een pastoor zijn. Tot hem wil ze zich wenden. Met langzame schreden nadert een oud, eerwaardig heer en ook hem spreekt Marie aan. De vriendelijke grijs aard luistert met aandacht, en tot haar onuitsprekelijke blijdschap antwoordt hij in vloeiend FranSch. „Mijnheer de pastoor Hij woont in deze straat. Welk een geluk, nietwaar Ik zal U zijln woning wijzen." En als de vriendelijke geleider even later den klopper heeft doen vallen, zijn vriendelijke woorden en een bevallig neigen van het schoone kopje zijin be looning. Gelukkig is de pastoor thuis, en Marie wordt dadelijk blij; hem toegelaten. Na tuurlijk is hij als beschaafd Hollander de Fransche taal machtig en vol deernis hoort de go,ede man het verhaal van haar wedervaren aan, terw'ijll' hij nu en dan meewarig het hoofd schudt. Hij! valt haar niet in d«e rede, maar als de bezoekster met spreken ophoudt, legt hij zijin hand op haren schouder en blikt in de vochtige oogen. 't Is, of hijl even aarzelt, maar dan zegt de geestelijke met bewogen stem „De heer Gentil is de vorige maand overledenIk diende hem de genade middelen onzer Kerk' toe Met smartelijk verwrongen gelaat hoort de verlatene de verschrikkelijke mededeeling aan, die haar laatste hoop vernietigt. En als ziji in stille smeekimg de handen tot hem opheft, bemoedigt en troost de brave geestelijke haar, 200 goed hijl kan, al verraadt het trillen zij ner diepe, klankvolle stern een hevige ontroering. De pastoor zwijgt een «ogenblik. Ma lie wil hem danken voor zijin hartelijke woorden, maar de tong weigert haar eiken dienst. Toch, al blijven de lip pen zwijgen, de schoone oogen blikken in dankbaar vertrouwen tot hem! op. Dan gaat hij! voort „Naar Frankrijk terugkeeren kunt en moogt ge niet. Het zon een roiekeloios spelen met den dood beteekenen. Het beste zal dus wel zijn, hier te blijven. Onmogelijk, zegt ge Kijk eens Ik zal u dadelijk' naar de keuken brengendaar is vuur, want het is hoog noodig, dat ge onmiddellijk' de natte kleeren droogt. Mijln huishoudster zal u dan van eten en drinken voorzien, want ook daaraan zult ge wel behoefte hebben, en, m'ocht er nog iets zijin, dan zegt u het maar. Onderwijl ga ik dan eens op bezoek bijl enkele leden mijner gemeente. Licht vind ik' iemand, die u voor eenigen tijd wil herbergen, want, als vrouiwi alleen zie ik u liever niet in een logement." „Ik heb bijna geen geld meer zegt Marie treurig. De brave man maakt een afwerend gebaar. „Mijn dochter Denk toch niet aan geldStaat er niet geschreven, dat de barmhartigen barmhartigheid zullen vinden Welnu dan De tijden zijln wel vreeselijlk', maar, Godlof er is hier nog liefde tot dien naaste. Den moed dus niet geheel ver loren Hoe ik' u verder helpen zal, weet ik nog niet, maar we zullen wiel een middel vinden En nu naar de keuken! Mag ik' u maar even voorgaan (Slot volgt) GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Diverse Handschoenen, een Brief, Mantelgeps, Kinderschoentje, Belasting- merk, Ketting (doublé). b. Bij ingezetenen Manchetknoop, B. Janse, Branderijmolengang M 246 Sle de, L. Vader, Puntpoortstraat O 211 Zijden Handschoen, A. Homburg, Pen- ninghoeksingel L 65 Notitieboekje, Hoek, Molenberg K 90Stel lederen Riemen, Leijinse, Segeerstraat A 90 Gouden Ring, L. den Engelsman, Korte Geere K 360 Zwarte Kat, M. Cozijin, Teerpakhuizenstraat (Logement) Gou den Broche, J. Adriaanse, 't Zand D 14 Zakmes, J. den Hollander, Span jaardstraat E 74Koperen voorwerp met vier vleugels, C. Mannie, Oude Vliss. Weg V 27 Lap Satinet, C. v. Hercules, Vliss. straat K 48 Sleuteltje, H. Hubrechtse, Schuitvlotstraat N 165 Schop, Groenhardterrein Loskade Re- dicule, A. Schuit, Winterstraat Q 101 Manchetknoop, Nortier, Sleperssingel Q 185Overschoen, M. P. Simonse, Zach. VKAAUli UWEN WINKELIER: Spook mosterd Nederlandisch Fabrikaat van de Firtna W. A. SPOOR Jr., Culemibora. Jansenstraat S 91 Armbandhorloge, Wink, Singelweg 21, Vlissingen Redi- cule, de Pauw, Kinderdijk P 118; Hand schoen, P. de Kam, Volderijlaagte M 88 Kindermuts, C. Beekman, Oude Dorp, N. en St. JooslandGouden Knoop, K. Bruinooge, SeisWeg R 117 Handschoen, C. v. d. Berge, Molenstr. O 109. Inlichtingen aan liet bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 2329 Januari. GETROUWD J. van Moolenbroek, 23 j. en C. Vermeulen, 24 j. A. P. Verburg, 21 j. en W. F. Versluijs, 22 j. BEVALLEN A. G. M. de Vries, geb. Draaisma, z. E. Huiszoon, geb. Spruijt, d. P. Schoonaard, geb. Roeda, d. M. J. Verdaasdonk, geb. Step, d. OVERLEDEN C. Krijger, wed. van C. Nierse, 82 j. J. Luijk, ongeh. d., 49 j. C. C. de Jong, geh. met C. J. van Hateren, 47 j. M. Midavaine, wed', van J. Langejan, 61 j. S. Dingemanse, wed. van C. Meliefste, 66 j. J. J. Clarijis, man van J. Janse, 34 j. P. de Wit, geh. met M. den NooSjier, 78 j. J. C. Post, geh. met N. de Buck, 86 j. S. Mulder, ongeh. d. 76 j. WAARSCHUWINOSSIGNALEN. Als uw organisme zelf u door pijn en kwalen, een duizelig gevoel, oorsui zingen en andere stoornissen waar schuwt, dat de nieren het urinezuur en andere vergiftige stoffen niet behoorlijk uit het bloed filtreeren, dient gij u in acht te nemen. Gij kunt het spoedig ge noeg zelf uitmaken. Let er op of gij last hebt van rug pijn, rheumatische pijnen, ischias of spit, een prikkelbaar, zenuwachtig, af gemat gevoel, een gevoel of uw ooren suizen of gonzen, te vaak of te weinig aandrang tot urineeren, troebel, te don ker of te licht gekleurd water. Bran dend en pijnlijk bij de loozing. Zan derig, gruisachtig of draderig bezinksel. Elk dezer verschijnselen kan beteeke nen, dat uw nieren hulp behoeven. Ge bruik dan onmiddellijk Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Zij worden aanbevolen als het middel, dat de verzwakte nieren opwekt, de urineloozing regelt en u bevrijdt van rugpijn, rheumatiek en die andere ellendige verschijnselen van nier aandoening. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten f 1.75 per flacon. AdvsrtentlAn Ontvangen PUIKE WESTKAPELSCHE AARDAPPELEN 6 cent per Kilo, per 10 Kilo 55 cent, Kleine Aardappelen 4 cent per Kilo bij H. GABRIËLSE, Oude Kerkstraat. PRIMA HAM 20 en 25 cent per ons. PLOCKWORST 20 cent per ons. ZEER MALSCHE ROOKVLEESCH 18 cent per pns. ONTBIJTSPEK 16 cent per ons. PRIMA ROOKWORST 16 cent p. ons. FIJNE BOTERHAMWORST 13 cent per ons. CORNED BEEF. 12 cent per ons. BLOEDWORST 10 cent per ons. HAAGSCHE LEVERWORST 9 cent per ons. Enz. Enz. KORTE GORTSTRAAT. Stoofperen, Zoete en Zure Appels, Busgroenten (Hero), Zoete Sinaasappels en Mandarijnen, Zuurkool, Uitgewogen Spinazie, Bananen 25 et. per pond. WIJ HEBBEN ECHTER VOOR U Blanke witte Stukjes Appelen per pond 55 cent. Blanke Schijfjes Appelen p. pond 55 ct. Prachtige Pruimen per pond 2225 ct. Pruimedanten per pond 30 cent. Nieuwe Abrikozen per pond 5070 ct. Nieuwe Busgroenten. Snijboon en per blik 55 cent, per half blik 33 cent. Spercieboonen per blik 55 cent, per half blik 33 cent. Spinazie per blik 40 cent, per half blik J25 cent. Doperwten per blik 50 cent, per half blik 33 cent. Nieuwe Soepgroenten per ons 22 cent, per pakje 10 cent. en Versche Varkenspooten 10 ct. p. stuk, Versche Varkenskoppen 50 ct. pi. Kilo, Gehakt of Versche Worst 50 ct. p. 5 ons, Pr. doorr. Runderlappen 60 ct. p. 5 ons, Pr. Kalfslappen 50 ct. p. 5 ons, Kalfs- krippen 30, Puik Schapenvl. 40 ct. p. 5 ons, Bakbloedw. 8 ct., Gebr. Rollade 20 ct. p. ons, Varkenshoofdkaas 10 ct., Zure Zult 10 ct. per ons. H. C. FREDERIKS, Wagenaarstraat, Telefoon 455. TE KOOP in een der volksbuurten waarin winkel in Kruidenierswaren en aanverwante artikelen. Benoodigd kapi taal f 1500.— a f 2000.—. Brieven onder letter Z bureau v. d. blad ELKEN DONDERDAG VANAF 9 UUR DE REGT, Molstraat 84.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1