IC Vraagt en Draagt MASSA-FLANEL Hebt U keu pat Kaas- en Vischhandel Fongers' Heerenrijwielen De Groote Uitverkoop. In de üoordster Langeviele bij de Markt - Middelburg RECLAME H. RABBERS Co. Wit Vlaamsche Reus (Voedster) Port Port n Samos Santa Maura Schilletje Cherry Brandy D. C. Bouwense vanaf f 3,90. LITTOOIJ OLTHOFF, scheurt niet af, verwarmt uw lichaam, 40 cent per el, (alleen-verkoop). M a g a z ij n „DE V L IJ T" Onze restanten Stoffen worden zeer voordeelig aangeboden. Zie Etalage. Zie Etalage. KOSTHUIS. twee ongemeubileerde Kamers Vlasmarkt K 150, Middelburg voor B0KKIN6, HARDERWIJKERS KIPPERS en SPROT is „VITAMIN" PHOTO ALBUMS, POSTZEGELALBUMS werden thans spot goedkoop UITVERKOCHT. PROFITEER DAARVAN. H. H VAN 'TWESTENDE, Nog slechts 8 dagen duurt HEEREN- en DAMES SCHOENEN in Bruin, Zwart en Gekleurde GORTSTRAAT 16. Chr. Georganiseerden BREE. BT PRIMA AFWERKING. Neemt een proef met onze prima per Liter f 1,00 per flesch f 1,00 per flesch f 0,75 en ons heerlijk en per flesch slechts f 1,00. Noordstraat C 33 - Middelburg (Schaubeck's) Korte Delft 6 3 en F 25. PROFITEERT DAAROM NU NOG! Aan de INSTALLATEURS en Electroteohnische Bureaux wordt bekend gemaakt, dat de gelegenheid epen staat zich ais installateur te laten inschrijven, waarvoor benevens een zekere bekwaamheid een borgstelling van f 100,-- verelscht wordt. Aan het PUBLIEK wordt aanbevolen op geen andere offerten in te gaan dan die van erkende inge schreven installateurs, aan wien een gewaarmerkt bewijs wordt uitgereikt. Voor nadere Inlichtingen gelieve men zloh te vervoegen aan het KANTOOR DER MIDDENGROEP, Lampsenstraat 30, Vlisslngen. Aanmelding van nieuwe leerlingen kan dagelijks tusschen de school uren geschieden. ooo rrr (Nadruk verboden) Goedkoope Aanbiedingen! Kinderzakdoeken 5 cent Kinder jarretels 19 cent Baddoeken 39, 21 cent Geel Katoen voor Hemden 221/2, 19, 15 cent Geei Keper 17 cent Flanel 29, 25, 18 cent Molton 29 cent Theedoeken 29, 221/2> 14 cent Blauwe Handdoeken 29, 19 cent All o vernet vo or Gordij nen 18 cent PLuchette Gordijnen wet rand, per stel 1050 cent Samoa Karpetteu 140 x 180 809 cent Afgepaste Matten 140 x 180 140, 79 cent Karpetmatten 140 x 180 225 cent Gekleurd Katoen voor Onderjurken 32!/2 cent Overhemden 275, 225, 175 cent Damesschorten 98, 49 cent Wit Katoen voor hemden 321/2, 19 cent Schortenbont, dubbel breed 25 cent Randbont voor Schorten 80, 55 cent Gekleurde Kunstzijde, nieuwe dessin 55 cent Gekleurde Mouseline, nieuwe dessin 25 cent Pluche Tafelkleedeti 790 cent Kunstzijde met rand 80 cent Kasha m'et rand per coupon van 3 el voor lange miouwen 125 cent Zwaar Oogjes voor Luiers 24 oent Kinderkousen 25, 19, 16 cent Dames Kousen 321/2, 25 cent Dames jarretels 95, 65, 55 cent Damescorsetten 180, 140, 98 dent Zijden Hieeren Sokken 75, 65 cent Zijden Dameskousen 150, 140, 95 cent Geel katoenen Manshemden 88 cent Jaeger Broeken 95 cent Trico Broeken 88 cent Borstrokken met Wol 138 cent Dameshemden 79 cent Dames Nachthemden 140 cent Sporthemden, groote maat 124 cent Dames Directoirbroeken 130, 120, 95,89 cent Badstof, extra zwaar 60, 55 cent Molton Dekens 69 cent Onbreekbare Kachelzeilen 59 Cent Feston 6 cent C. MERK, gevoelt ge U huiverig, koortsachtig, loom, pjjn in armen of beenen, neem 4 dan direct de Koortspoeders van H. VAN AKEN, Apotheker te Selzaete. Ze zullen U verlichting geven en na enkele dagen genezen. B;i Kiespijn, Aangezichtspijn, fleurecijn in het hoofd en op de tanden is een VAN AKEN's Koortspoeder voldoende om de hevigste pjjn te stillen. Een doosje Koortspoeder van H. VAN AKEN Apotheker-Specialist te Selzaete is onmisbaar in ieder huisgezin. Hoofdd. v. Holland SCHÜLTE EN THIEME Postbox 55, Middelburg. Verder by apothekers en drogisten in doo jes van 60 cent. Colbert Costnnms n. maat TE KOOP ENGELSCH HEERENRIJWIEL, Crown, Nieuwe Banden, Kettimgkast, Spotprijs f 17.50. Adres Station 3de klas Wachtkamer; Vanaf heden mooie Stoofappelen a 25 en 30 ct. p. K.G., Stoofperen 25 Ct. p. K.G., Kastanjes 16 ct. en 20 ct. p. pond, Brusselsch Lof 35 ct. p. K.G., Pakjes Vijgen 18 en Studentenhaver 20 ct. p. pakje. Heden ontvangen zeer zoete Si naasappels 5 a 25 ct. enz. enz. bij ROSKAM op de Lange Burg Bil TE KOOP 1 Geëmailleerde Keukenkachel, 1 Ka mer Kookkachel, een als nieuwe Pathé foon met 48 nummers en goede Graftna- phoonplaten. Adres Noordweg S 209 Chr. Onderwijzer vraagt tegen 1 Fe bruari een Brieven met opgave van prijs onder letter O bureau van dit blad. GEVRAAGD met of zonder pension. Brieven onder letter M bureau v. d. blad TE KOOP Adres Jasmijnstraat W 159. v.h. M. J. TIMMERMANS, Rotten markt K 173 heeft voorradig Gekl. en Gngekl. Brei katoen, groote knotten 4 cent, Wol met Zijde 47!/2 ct. per knot, Bollen en Stren gen Wol 5 en 7 cent, Haakgaren en Haakzijde, beste kwaliteit, Brei- en Haakpatronen, Breinaalden, guimpvor- ken. Tevens Dameshemden en Panta lons vanaf 70 cent, Wollen en Zijden Kousen, Kinderkousen, Sportkousen, eigen gebreide Manskousen, Blauw1 ke per Jassen en Broeken, soliede kwaliteit f 2.75, Zw. Kielen, Simson Jassen en Broeken, ijzersterk, Geel kat. Manshem'- den f 1.45, Heeren Flanellen f 1.30 en nog vele anderen artikelen. Beleefd aanbevelend. WEER eenige sterke gebruikte te koop. Adres Langedelft 19. TE KOOP EEN NIEUW K1NDERLED1KANTJE, wit gelakt met Bedje. Adres Delfia, Spanjaardstraat. IJ Prov. Zcturtc EMrftililaMg BEZOEKT de lezing van den Heer H. Wetselaar, met het onderwerp': „DE VERHOUDING DER CHR. VAKBE WEGING TOT DE POLITIEK", Don derdag 24 Jan. a.s. des avonds 8 uur in het Catechisatiegebouw Koorkerkhiof. Gok vrouwen of verloofden zijd welkom De Ontwikkelings-Comm. C. B. B. LITTOOIJ LITTOOIJ LITTOOIJ tu H fci tU U. LU hHH OOO a5£>cS OOO OOO hhh Hhh IL.U.IJU tt.tt.lu OOO irr hhh jjj OOO dÖ eÓ cö OO 00 H H HHH J n H ui tutti tt.tt.tu OOO rrr hhH J OOO cij cÖ cö HHH HHH Üj OLTHOFF. LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ DATUMSTEMPELS, HANDTEEKENING- STEMPELS, NUMMERSTEMPELS, HORLOGESTEMPELS, NIKKELEN ZAK- DOOZEN MET STEMPEL, LAKSTEMPELS DOOSJE MET ZES KANTOORSTEMPELS, STEMPELCIJFERS IN VERSCHILLENDE GROOTTEN, ALPHABETS IN VERSCHIL LENDE GROOTTEN, GEËMAILLEERDE NAAMPLATEN WORDEN SPOEDIG EN GOEDKOOP DOOR ONS GELEVERD SPANJAARDSTRAATi MIDDELBURG OLTHOFF. OLTHOFF. OLTHOFF. HHH HHH i 9?Q?Q? OOO HHH HHH 331 OOO HTIH -n-n-n HHH HHH HHH C?«P?P OOO HHH HHH 3UX3C OOO H T] TJ Tl Tl Tl HHH HHH HHH OOO OOO LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ OLTHOFF. LITTOOIJ OOO HHH HHH m OOO Tl Tl Tl Tl Tl Tl OLTHOFF. OLTHOFF. OLTHOFF. XVI. Niet bij vader en moeder, maar in de zee Plons hoorden onze beide vrienden Op een gegeven oogenblik En Pietje riep wat is het nat hier En Teun vroeg proestend waar ben ik Ze knepen even met hun oogen, En zetten ze toen open wijd Jongen zei Teun dat lijkt een haai wel, Die daar zoo langs mijn beenen glijdt. Waar zijd we wel te land gekomen Vroegen ze beiden tegelijk. Je bent hier sprak een zwemmend vischje In 't hartje van het visschënrijk. Het visschënrijk? riep Teun verwonderd Het visschënrijk riep Pietje mee. Ja heusch herhaalde 't vriend'lijk vischje, Je bent hier midden in de zee. Kijk maar eens even om' je henen', 't Zijn niets dan visschen, die je ziet, En op den bodem zie je schelpen, Verscholen in het donker riet DE LOTGEVALLEN VAN tTiEUN MEST EN PIETJE DEFTIGHEER. Maar jullie moeten j' eerst gaan m'elden Bij onzen witten Groot-Vizier, 't Is maar een heel klein eindje loopen, Beslist niet meer dan een kwartier. Het is hier steeds zoo de gewoonte, Dat ied're nieuwe vreemdeling Bij hem zijn opwachting gaat maken, Het is een on vermijd'lijk ding. Maar ik kan jullie daad'lijk troosten, Want onze Groot-Vizier die is, Zooals jullie zult ondervinden, Een heele vriendelijke visch. Hij' ligt steeds in een glazen huisje En draagt een mooie witte jas Vooral de kleine zwakke vischjes Staan altijd bij hem in de pas. Ga dus maar rustig met miji miede, Ik breng je waar je wezen moet Als jullie antwoordt op zij'n vragen, Ja, aan komt alles heusch wel goed. Dan mogen jullie hier vast blijven, En dat is leerrijk ook misschien, Want ik verzeker-jullie dat hier Veel pracht'ge dingen zijn te zien. Dat zouden jullie niet gelooven, Maar wat ik zeg is waarlijk waar, We hebben hier de mooiste dingen, Vraag gerust ied're visch ernaar Er zijn hier blauwe en roode schelpen, O, die Zij'n groote schatten waard En strakjes zie je visschen zwemmen Met zilv'ren of een gouden staart. Het is hier heel best uit te houden, We leven vroolijk met elkaar Er is zoo af en toe wel ruzie Onder de visschen hier en daar. Maar zoo iets duurt toch nimmer lang hier, En is toch nooit zoo erg, o nee, Want dadelijk komt Groot-Vizier dan En maakt onmiddellijk weer vreê. i (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 4