Firma H. L. HENDRIKSE - Gravenstraat - Middelburg Voor Hoest en Keelpijn KLAVIER en ORGELLES ALEWIJWSES OGHTEHDVOEDER Uitvoering van Muziek en Tooneel Stalhouderij W. ROOSE, WIENER Co ukf PU ROL der BALANS-OPRUIMING IiMM BoprdsMtj 0 51, Helton KORT maar KRACHTIG Firma F. B. DEN BOER. Zelfs is IJ de grootste vijand van Uwe portemonnaie, wanneer U verzuimt te profiteeren van de geweldige koopjes bij den ONZE PRIJZEN ZIJN ZOO LAAG dat b.v. wanneer U 3 el stof koopt er 1 el voor niets bij is. DE HEL pr. Duitsche Eierkolen f 1,40 p. H.L. pr. Duitsche Stukkolen f 1,50 p. H.L. YimuttR LAKENS - SLOOPEN HAND- THEEDOEKEN LINGERIES Schoo qaande Kinderen fmrOVALINE 11 Alle Manufacturen, Karpetten, Vitrages, Japonstoffen, Bedden, Matrassen, Gestikte ©n Molton Dekens, Wollen Ondergoederen, Corsets, Kousen, Keper, Geel en Wit Katoen, 11 Graslinnen (hemden-, sioopen- en lakenbreedfe), Lingeries, Sloopen, Lakens, Baby-artikelen etc. tegen fabrieksprijzen. „DE ZEEUNE BQE9SH", rWinterteenen*% Kloosterbalsem MA8A2IJN 6ROEMENDRAAK GEBRs VAN FUERENBURS op Zaterdag 2 Februari 1929, Voorzetting C, VAN DER KLEUN, Noordstr. D. C. BOUWEMSE, Korte Delft G 3 en F 25. Slechts enkele dagen duur onze OPRUIMING van doozen POSTPAPIER LEDERWAREN, BOEKEN en FANTASIE ARTIKELEN. VAN DE zijn de beste aanbevolen middelen Zie onderstaande prijzen Theoretisch Practisch. f 1.00 per les. „Geen goud zoo goed" 2V2 Kilo f 0,65 S Kilo f 1,20 25 Kilo f 5,25 50 Kilo f 9,50 In de 5, 25 en 50 Kilo's is een mooi cadeau verpakt NOC STEEDS MUZIEKKORPS van den „HOUTHANDEL WALCHEREN" J|lfr° Na afloop BAL. Groot Jazz-Band Orkest, Ik wil Sanatogen gebruiken totdat mijn Zenuwen beter zijn „Ik schrijf Sanatogen meer en meer voor, om dat het zonder uitzondering op den langen duur goed verdragen wordt en snel en deug delijk tot de toeneming der krachten en algemeene beterschap bijdraagt". MIDDELBURG. Na de Balans bieden wij U aan tegen uiterst verlaagde prijzen Een zeer mooie gelegenheid tot aanvulling van Uw linnenkast. ZIE ETALAGES. ZIE ETALAGES. a Contant en in Huur. Langedelff A 90-91, Middelburg. krijgen vaak ruwe handen schrale huid m verzacht- geneest m H. VAN DRIEL Cz., BRANDSTOFFEN. Zie de vale Koopjes in d® Etalage. Staat alles U tegen? Aangesloten hij het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 14 uur. Rente 3 pCt, van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen @n pensioen per giro Spaarbank No. §2296 worden gaarne verstrekt. Jm m met Woensdag us. Ufèe Aoapet van f fe pand Capjidfnecs Qcame tewten- Splilecwien^ antaanqi 2 pand Vermoei U niet, Moeder, laat Uw Haard, Kachel en Fornuis poetsen, 3 x zwarter, 't halve werk. Probeer eens een doosje van een dubbeltje: maar enkalen gaan hier inkoop doen, deze worden echter ook ernstig verzocht: „gaat de FRANSCHE BAZAR voorbij", totdat ook deze Firma bereid zal zijn, met de organisatie te onder handelen over loon en werktijden van 't personeel, maar bovenal de bedienden het recht om zich te organlseeren niet langer onthouden zal worden. Tot zoolang koopt niemand onzer bij zoo'n werkgever. ALGEHEELEN UITVERKOOP Zeer fijne zoute Jujubes Drop 16 eentperons Katjesdrop 16 Zoute Knoopdrop 16 Menthol Kruisdrop 18 Borst caramels 14 Haverstroo Pastilles 10 Kassia tegen Hoest en Asthma 20 Hoestrollen 10 cent per rol. Salmiakrollen Zoute Droprollen Mentholrollen Hoesttablet-rollen Broksrollen Prima schuine Salmiak-Pastilles 14 cent per ons Are .nem-Tabletten 10 et. per stuk. KORTE GORTSTRAAT Adres Lange Singelstraat 178 (boven). Geen Snelschoenmakerij maar pr. Hand werk. Heeren Zolen en Hakken f 2.25. Dames Zolen en Hakken fl.50. Ook je adres v. genaaid werk. Laat uw schoe nen vak. rep. C. v. d. Broek, Wal A 5 U behoeft niet met winterteenen te blijven o .pen. Maar U moet er wat tegen doen. E i U künt er wat tegen doen. Akker's Koosterbalsem herstelt de cellen der huid, verzacht onmiddellijk de pijn en voorkomt ernstiger ontstekingen. Akker's HOEK LANGEVIELE. Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruis (voor kippenloopen) voor 45 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bij Gabriëlse, Café de Koophandel. Beleefd aanbevelend Telefoon 5 50. te geven door het in de GROOTE ZAAL van het SCHUTTERSHOF. Bureau open 7.30 uur. Aanvang 8 uur. Toegangsprijs f 0,50 per persoon. Stedelijke Belasting f 0,07. Donateurs(triees) hebben toegang op vertoon van hun bewijs van lidmaatschap tegen betaling der Stedelijke Belasting. Toegangskaarten verkrijgbaar vanaf 19 Januari bij A. J. F. DEN BOER, Nieuwstraat G 212, de leden en op den avon 1 van uitvoering aan de Zaal. Sluiting der deuren 9 uur. HET BESTUUR. BESTE en BILLIJKSTE ADRES voor trouwr\jden. Voor de coupé staan twee Goudvossen paarden. Men wordt beleefd verzocht om zelf prijs te komen vragen Als het werk meer inspanning kost dan vroe ger, als ge spoediger vermoeid zijt en kleine tegenslagen U prikkelbaar maken, neem dan het vaste besluit Uw lichaams- en zenuw krachten te sterken met Sanatogen. Sanatogen voert juist die stoffen toe phos phor en albumine die noodig zijn om de cellen van bloed en zenuwen te voeden, waardoor ge Uw vroegere weerstandsver mogen in korten tijd terugkrijgt. De bekende Berlijnsche Prof. Dr. Eulenburg schreef dan ook: Koop nog heden een bus Sanatogen en ge zult U weldra sterker en gezonder voelen. sanatogen Het Zenuwsterkend Voedsel Verkrijgbaar in alle Apotheken en Drogisterijen vanaf 1per bus. e Verkoopd'»pot 1 B. andst' fienhaudel Langeviele K 390 Telefoon 401. Postcheque- en Girodienst No. 31540. Ondergeteekende beveelt zich met deze beleefd aan voor de levering van beslist eerste kwaliteit Door levering van uitsluitend prima kwaliteit Eierkolen, Belgische Anthraciet 2%0 f*11 ®Vs0t Duitsche Stukkolen enz., zal hj) zorgdragen het reeds verworven vertrouwen voor deze branche te hand haven. Beleefd aanbevelend. Gebrek aan eetlust Verstopping Slechte spijsvertering en alle voedingsstoornissen moeten spoedig zwichten voor Foster's Maagpil- len, die uw geheele or ganisme verkwikken. Foster's^ Maagpillen Alom verkrijgbaar a f 0.65 per flacon. Geldig in onzen Winkel LANGEDELFT, Middelburg en KLEINE MARKT, Vlissinglen fbansche bazar Namens de afd. Middelburg van de „Algemieene", J. H. AKKERMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3