ANTQINE MES, Ia deWascli PUROL ZEELANDiA-VERBRUIKSTERS een mooie Blauw ot Rood Japansch Theeservies (15 deelig) GROOTE OPRUIMING Van Damme's Zeer lage prijzen. Prachtig Orgel, Balans-Uitverkoop I D. C. BOUWENSE, Wiï Kvais: SANGUINOSE De beste BRILLEN Laagsten prijs HELDER' Brillen. REDDIE, Radio-Philips Magazijn „DE MAAN", Piano's Orgels - Radio TE MIDDELBURG. STUDIE-PIANO'S H. COZIJN, schrijnende handen Gebruikt allen Zeelandia Artikelen en spaart de bons voor mooie cadeaux! Zeeuwscbe Piano- Orgelhandel, E MES - MIDDELBURG. F. A. KRAAT, Sigarenmagazijn, Vlasmarkt K 148. AANGIFTE VAN NIEUWE LEERLINGEN Middelburg. Ruime Bovenwoning Voor RECLAME geven wij tijdelijk op 108 bons BT CADEAU. HS® ieubilhandei P. J. JONGEPIER, Veersche Singel 44, M'burg Piano- en Orgelhandel NOORDSTRAAT L 187 MUZIEK - VIOLEN - CELLO'S - MANOOLINEN VIOOL-ETUI's - STRIJKSTOKKEN - GRAMAPKOONS - PLATEN - VIOOL-, CELLO-, MANDOLINE-SNAREN ETC ETC. Groote Jaarlijksch© van all© artikelen. Hooi? üscczme snelle» zeig@z?e Langedelff. „DE WEEFSTOEL D. C. BOUWENSE. Korte Oelft. Ghr. Besturen Bond Middelburg op Vrijdag 25 Januari as., Alle soorten Philips-Toestellen en Luidsprekers voorradig. "üitÉiÉUifÉfiii mêaa& 8, 10, 12 en 15 ct. welke voor eenhsidsprijt 8 ct. verkocht worden, BONAFIDEN WINKELIER TOT LAGEREN PRIJS vanaf DINSDAG 15 JANUARI tot en met DONDERDAG 24 JANUARI 1929, telkens des voormiddags van 9.3012 uur, bij den Directeur der School (Molenwater, ingang Zuidsingel), uitge zonderd des Maandags. Ingeschreven wordt voor de vakken TIMMEREN, HUISSMEDEN, MACHINE-BANKWERKEN, HUISSCHILDEREN, ELECTRO- TECHNIEK en MEUBELMAKEN. Toegelaten kunnen worden, zij, die den leeftijd van 12 jaren be reikt hebben en dien van 17 nog niet zijn ingetreden. Bij de aangifte moet volgens art. 14 der Nijverheidsonderwijswet een geneeskundige verklaring worden overlegd, uit welke blijkt, of de leerling voor het gekozen ambacht, vak of beroep lichamelijk al dan niet geschikt is, De plaatsing zal niet worden geweigerd uitsluitend op grond van de overweging dat deze verklaring niet gunstig luidt. Verder wordt aan oud-leerlingen (ook van andere Ambachts scholen) die in het bezit van een einddiploma zijn, de gelegen heid geboden zich voor Assistent-Machinist te bekwamen. (Opleiding voor het voorloopig Diploma zoowel practisch als theoretisch. Door inruiling enkele zeer goede voordaelig aan te bieden met 5 jaar schriftelijke garantie. Radio Spoelen 49 cent Radio Stekkers 12 cent Radio draad en snoer per Meter 8 cent Luidsprekers f 11,50 Prima Engelsch RIJWIEL, compleet, 2 jaar garantie, contant kost slechts f 39,95. Gravenstraat 257 - Middelburg. Volgens de Cadsauxlijst kost zoc'n Servies 220 bons, dus nu een TIJDELIJKE reductie van 120 bons. WEGENS VERPLAATSING DER ZAAK van alle voorradige Meubelen, Karpetten, Tafel-, Kapstok- en Divankleeden, Loopers, Gordijnstoffen en Leidsche-, Wollen- en Gestikte Dekens enz. (bij het Stadhuis). voor extra lagen prijs. Bezichtigt enz© uitstalkasten en U zult verbaasd zijn over d@ buitengewoon Saag-gestelde prijzen. ENORME KEUZE OP ELK GEBIED. Profiteert van deze speciale aanbieding. KORTE DELFT G 3 en F 25. e® grevcgglooge werltjug Bloedarmoede en Zenuwzwakte. tegen zijn WOL, SAJET en BREIKATOEN da goede Schoenpoets, kost 25 cent de twee groote doezen en Is zoo zuiver als goud, zwart en bruin. LOKAAL DEN BOER, GISTSTRAAT. Koopt uw Radio-Installatie of Onderdeelen in want Radio uit „DE MAAN" staat overal VOORAAN. Betalingen bij overleg. IJHHARPT'S Hoofdpijn Laxeer ft(\ Zenuw jrt Mfbfa;75c Vraagt U ook bij ons prijs en condities zonder eenige verplichting. Steeds ruime keuze. 5RsS»?^®SSBW»38 wsmsfö&^wgn ëüks sw» De Directie der Gulden Vlies Sigarenfabrieken verklaart, dat de Miskleur sigaren, mits voorzien van een ring met den naam GULDEN VLIES, ge- banderoleerd zyn tot den oorspronkeljjken prjjs waarvoor deze merken in lichte kleuren verkocht worden. Deze aanbieding geschiedt ten behoeve van H.H. Rookers om hen in de gelegenheid te stellen bij den kwaliteit sigaren te koopen in overeenstemming met den prijs dien de banderolle aangeeft. Door dezen waarborg is misleiding uitgesloten, hetwelk herhaaldelijk in valuta winkels, op markten enz. met onbekende merken voorkomt. Verkrijgbaar ALLEEN bij ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE. heeft men vaak Dit schrijnen houdt dadelijk op door TE HUUR. Smidsblolwerk. f 2.per week. Ontvangen PUIKE WESTKAPELSCHE AARDAPPELEN 6 cent per Kilo, per 10 Kilo 55 cent. Kleine Aardappelen 4 cent per Kilo bij! H. GABRIËLSE, Oude Kerkstraat. SLAGERIJ VARKENSMARKT. Runderlappen, Stukjes en Rollade 65 cent, Rosbief 80 cent, Biefstuk 100 cent, Gehakt 55 cent. Alles per 5 ons. Ook puik Lams- en Schapenvleesch. LION COHEN. V V v 'U/',:. l -- .'.v.. f - .'v.; 14 Registers, doorloopende harp, zeer fraaie noten kast, eerste klasse merk 5 JAAR GARANTIE OP ZEGEL. Betaling desgewenscht op zeer gemak kelijke voorwaarden. Korte Burg A 33, Middelburg. lian €361S V <rh f «ie weaderbdrè peedfeiea ««mi la ei 4 i sender weerga M Aanbevolen tegen Slapeloosheid, gebrek aan kracht en energie, gedurige vermoeidheid, lusteloosheid en moedeloosheid, zenuw hoofdpijn, gebrek aan eetlust, pijn in de maag, in den rug en de lenden, kortom alle verschijnselen van Prijs per fl. f 2.6 fl. f 11.12 fl. f 21. Te verkrijgen bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c4, VAN DAM Co., Den Haag. Te Middelburg bjjN.V. v.h. C. A. SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en PAUL VAN SLÜIJS Co., Vlasmarkt K 157. 8 NERGENS MÜMI I vindt U zoo'n mooie Collectie als in het magazijn LANOEVIELE K 405. 55 's avonds 8 uur, De vergadering is vrij toegankelijk voor alle Chr. georganiseerden KOMT ALLEN HET BESTUUR. tabletten 30 en \J\/C tabletten \j\Jc tabletten kJg ^SJrtten 90c Apoth. am Dr^Qisimx le kvv. door regelde Runderlappen f 1.20 p. Kilo, Kalf slappen f 1.00 p. Kilo, Kalfs koppen 60 ct. p. Kilo, Prima Schapenvl. 80 ct. p. Kilo, Rund- of Varkensgehakt of Versche Worst f 1.00 p. Kilo, Verse he Varkenspooten 10 ct. p. stuk, Varkens koppen 50 ct. p. Kilo, Gebr. Rollade 20 ct. p. ons, Bakbloed worst 8 ct. p. ons. H. C. FREDERIKS, Wagen.str., Tel. 455

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2