EN ZWARTE „Sncces BW Cosine VERKOOPHUIS „AMERIKAAN" 0 BALANS-OPRUIMING E. H. Boasson Co. En fff- n Flinke Dienstbode ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. 0 LAATSTE WEEK DEE Lappen TAPIJT. AXMINSTER KARPETTEN met kleine fouten ver onder den prijs. Restanten TAPIS RELGE KARPETKLEEDJES. LINNEN GORDIJNEN. BAGDAD STORES. D. C. Bouwense Leerling Magazijnbediende Irheumatiek: Nette Meisjes No. 17. Woensdag 23 Januari 1929. Drie en Dertigste Jaargang. ingezonden Mededeelingen. Het beste tegen Jnwrijven met Dringt in de spieren! Verloren en wedergevonden Advertentlën. Moffsl-hrichting Lange Singelstraat No. 238 ONZE COLLECTIE van f 36,00 van f 42,50 f 17.00, 22.50, 27.50, 29.50, 3250, 36.00, 39.50, 42.50, 49.50, 52.50, 60.00. Zie ONZE AFDEELING speciaal voor deze COSTUUMS Ingericht. LANGE NOORDSTRAAT C 24. E3 El El El ETC. ETC. INT- ZIE ETALAGES. -Wê ONDER DE LUIFEL. □□□□E1G0QE1E3E] Wassoherlj Nieuwe Vllsslngsoho weg E 83. Alpacca Tafel- en Dessert- LEPELS EN VORKEN, Tafel- en Dessertmessen, Prachtsorteerlng In THEE-, ONTBIJT- EN TAFELSERVIEZEN. Thans Spotgoedkoop Korte Delft G 3 en F 25. Te huur een Bedenwoning Timmermansleerjongen gevraagd boven de 14 jaar. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden Zeeuwsche Confectiefabriek. Molenwater M 255-256, Middelburg, Na opleiding hoog loon. een Meisje net Dagmeisje FLINKE DIENSTBODE flinke Dienstbode. een Dienstbode, nette Dienstbode een Dienstbode. een Dienstbode. net Meisje. flink Dagmeisje Dagmeid gevraagd. Alle soorten KLOMPEN 6 BENSDORP REEPEN voor 25 cent C.HUIJSMAN, Lange Geere K 250 VERSCHIJNT 'S WOENSDAGSMIDDAGS. ADVERTENTIËN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT. DE FAAM PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1-3 regels 45 et, iedere regel meer 15 et 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bij abon nement voordeehge voorwaarden. UITGEVERSLITTÖOIJ 8s QLTHQFF, POSTREKENING 12230. TELEFOON 238. Bij apothekers en drogisten verkrijgbaar. Een verhaal uit den Franschen tijd. door C. JACOBSZ. II. GESCHEIDEN. Aan de meest 'tegenstrijdige gedach ten ten prooi keerde Jean huiswaarts, gedreven door een ongerustheid, die hij1 onmogelijk wist te onderdrukken. Kwam het door de onverwachte ontmoeting met Charlotte de Gorday Maar, iets buitengewoons was dit toch niet. Toch was haar gedrag vreemd, zelfs raadsel achtig te noemen. Wat was de betee- kenis van haar laatste woorden, waarom stopte zlij! hem hare beurs toe Uit medelijden Of vond deze buitenge wone mildheid bovendien nog in iets anders hare oorzaak De volte en het rumoer der straten was in één woord beangstigend. Echter, hoe kon dit anders, waar het ontzet tende schrikbewind, de vreeselijke ter- r nog slechts een aanvang had ge- Bj ,en De dorst naar bloed was bij nci, •volk1 vooralsnog niet gestild, en mei c dan twee jaren zouden nog moe ten voorbijgaan, voor Bonaparte met forsche hand der revolutie onverbidde lijk n nekslag toebracht. Marie, yerbeidde haren echtgenoot met ongeduld. Ze sloeg haar armen rond1 zijn ha]s, en, terwijl ze haar wang tegen de zijne vleide, fluisterde ze met trillendla lippen „God zij' dank, Jean Ik was zoo angstig, toen je weg was. Maar nu is alles weer goed Zacht voerde hij haar naar den eeni- gen leunstoel, dien zij1 bezaten. Het was koeler geworden, en een frissche wind drong door het geopende vensterde straat, ver van het centrum1 der hoofd stad verwijderd, lag verlaten. Aan hare zijde plaats nemend, begon hij te vertellen van zijn vruchteloos zoe ken naar arbeid, van zijn ontmoeting met den weerzinwekkender man in het pakhuis. „Ga daar niet heen, Jean smeekte het vrouwtje, „Toe, beloof het mie..." Hij' stelde haar onmiddellijk gerust. Toen volgde het relaas van de ontmoe ting met zijin vroegere buurmeisje, wel ke ontmoeting zoo'n zonderling einde had genomen. Wat beteekenden die vreemde woorden toch „Is ze mooi, JeanEen ernstig gezichtje werd vragend tot hem opge heven. „Mooi, Marie? Ongetwijfeld. Maar jij wint het hoor, en bovendien ben je duizendmaal liever. Kom vrouwtje, geef me een kus, méér is ook goed, hoor! En dan wil ik; toch eens wetenl, wat die-beurs bevat." Bij één kus bleef het niet, och neen. Ze waren jong, en ondanks alle moeite en zorgen, zoo gelukkig met elkander. Toch was Jean tenslotte genoodzaakt, de. aandacht van zijn vrouw op het paars fluweelen beursje te vestigen. Vier goudstukken, benevens wat zil verstukjes En dat, terwijl men inplaats van gemunt geld sinds lang geen ander ruilmiddel meer kende dan de vrijwel waardelooze assignaten Sprakeloos van verbazing zagen ze elkander een wijle aan. Marie was de eerste, die de stilte verbrak. „Welk een ongedachte uitkomstWe droomen toch niet Nu is alle leed geleden En toch, JeanNeen, laten we pas in de allernoodzakelijkste omstandigheden van dit geld gebruik maken Ik weet niet, wat ik er van denken mioet Jean antwoordde niet dadelijk. Inder daad, vreemd1 was het, en vreemd zou het wiel blijven. „Later geef je het mij terug, maar alleen dan, wanneer ik je dit persoonlijk vraag. Vaarwel! Je zult (spoedig van mij hooren." Zóó had Charlotte gesproken, en daarna was zij weggesneld. Voor welk raadsel stonden zij toch Den Zondag daaropvolgende het was de 14e Juli - deed1 een ontzettend straatrumoer het echtpaar reeds bij het aanbreken van den dag ontwaken. Er moest iets bijzonders zijn voorgevallen, want tot dusver was het in de' afgele gen straat vrij rustig gebleven. Ook de overige bewoners van het huis schenen uit den slaap gewektdeuren werden geopend en dichtgesmeten, velen sche den zich haastig naar buiten te spoeden. VRAAGTi UWEN WINKELIER SPOOR' MOSTERD Nederlandisch Fabrikaat van de Firma W. A. SPOOR Jr., Culemborg. En ook Jean ging, maar om bijna dadelijk weer terug te keeren, want bijna onmiddellijk vernam hij de oor zaak der buitengewone opwinding. Wat was er dan geschied Marat, een dier ellendigste hoofden van d'e revolutie, en dus biji het zoo gemakkelijk te misleiden volk zeer geliefd, was den vorigen avond door het mes eener vrouwi ge dood. Twee malen aan zijn woning af gewezen, was zijl, een de'rde poging wa gende, gelukkiger. Daar zij1 voorgaf, den gevreesden man iets zeer belang rijks te willen mededeelen, verklaarde hij tenslotte, de bezoekster gehoor te wil len verleenen. Zij vond hem1 zittende in een badkuip, bezig met schrijven, ter wijl een plank tot tafel diende. Niet on welwillend was de ontvangsteen kort gesprek volgde, totdat de vrouw1 plot seling een mies trok en het den man in de borst stiet. Een zwakke hulpkreet nogen toen was het leven1 reeds gevloden. Marat was door de hand eener vrouw gevallen. Die vrouw was Charlotte de Corday. Dit wist Jean op dit ©ogenblik nog niet, doch hij zou het maar al te gauw vernemen. Het zou mijl te ver voeren, in bijzon derheden te treden omtrent de beweeg redenen, die het overspannen meisje tot het plegen van haar gruwelijke daad brachten. Genoeg zij het te vermelden, dat zij biijna onmiddellijk werd gegre pen. En reeds den dag na de misdaad, dus des Zondags, werd de revolutionaire rechtbank door de Nationale Vergade ring gelast, de zaak te vervolgen en twee dagen later onderging die schul dige haar eerste verhoor. Het is bekend, dat de zittingen van de revolutionaire rechtbank steeds dtoor een woeste menigte werden biijgelwoond, doch thans was de belangstelling zoo mogelijk nog grooter dan gewoonlijk. Men wilde de jonge vrouw1 aanschou wen, haar, de moordenares van Marat, den vriend dés volks, en het dood vonnis vernemen. De openbare aanklager, de afschuwe lijke Fouquier Tinville, las met luide stem de acte van beschuldiging voor, en daarop nam het verhoor een aam vang, telkens onderbroken! door de woeste kreten en bedreigingen! van het wraak eischende gemeen. Kalm en onbewogen stoind hetschóiot- ne meisje voor hare rechters, haar hel dere stern verried niet de minste vrees. Ja, zelfs toen een officier der Nationale Garde bezig was haar gelaat af te tee kenen, veranderde zij! van houding, om hem dit gemakkelijk te maken. Op de vraag van Robespierre, of zij medeplichtigen had, antwoordde zij ont kennend niemand wist van haar voor nemen. Doch nauwelijks had zij deze woor den op weiluidenden toon geuit, of in een der voorste banken vloog een woest uitziende kerel overeind, die met da verende stem riep „Zij liegt, burger president Het rumoer, dat op deze woorden volgt, is niet te beschrijven. Hamer slag op hamerslag volgt, maar tever geefs. De stem van den voorzitter gaat in het gehuil der massa verloren. En als eindelijk heel even een moment van stilte intreedt, vraagt Danton „Kunt ge dit bewijzen Een dreunend „Ja is het antwoord. Ongeveer terzelfder tijd' verlaat Jean woning, want hij wil trachten 'wlat le vensmiddelen te koopen. Marie verge zelt hem niet. Niet dat z'ij' dit niet gaar ne doen zou, maar het gepeupel, de in lompen gehulde, gewapende mannén en bovendien de vrouwen, furiën in den meest afschuwelijken zin des woords, boezemt haar een vreeselijken angst in. Zijl ziet haren echtgenoot slechts noode vertrekken, maar het kan niet an ders. En als hij behouden wederkeert, dan buigt zij in ootmoedigen dank de knieën. Ook thans verbeidt zij hem met on geduld. Ver te loopen heeft hij niet, en het aantal boodschappen is gering. Trouwens, er is niet veel te krijgen, en wat voorhanden is, is voor velen niet te bereiken, want de prijzen der levens middelen stijgen met den dag. Jean zal dus spoedig terug Zijn. Een uur gaat voorbijer gaan twee uren voorbij' Marie begrijpt er niets van. Wat doet hem toeven Mogelijk heeft hij en kennis ontmoet, en praat even. Elk ©ogenblik kan zijln welbekende voet stap de traptreden doen kraken tot on gerustheid is geen reden. Traag kruipen de uren voort, en de arme vrouw is nog steeds alleen. Er moet iets vreeseiijiks gebeurd zijn wie zal de wanhoop der ongelukkige be schrijven Zij wilde buren vragen, maar niemand is thuis onophoudelijk turen de rood gekreten oogen door het open venster, maar de straat blijft verlaten. En de schemering daalt, het wordt avondde arme schreit en kermt haar wanhoop uit, tot ze eindelijk geen tranen meer heeft. Zware voetstappen dreunen, de ka merdeur trilt van een harden slag, en' als ze opengeworpen wordt, treden drie mannen de kamer binnen de laatste houdt een brandende lantaren omhoog. Wild staart de arme verlatene de be zoekers aan, een sergeant, vergezeld door twee soldaten der Nationale Gar de. De havelooze, gebaarde kerels kij ken elkaar even aan, en: de sergeant vraagt met een gemeenen grijlnslach „ls u de weduwe Delcroix De rampzalige slaakt een rauwen kreet: „Weduwe....?" De miooie oogen staren in do odelijken angst. Het drie tal amuseert zich kostelijk. „Nu, jatroost de spreker, „Zoo ver is het nog niet, maarlang zal het toch 'niet duren. Je m!an logeert in de gevangenis der Gonciergeriehij is medeplichtig aan den moord op Ma ratnu, de rest kun je di'r wel bij denken In de geopende kamerdeur verschijnt een vierde bezoeker. Een rood baaien hemd geeft hem iets duivelachtigs en zijln oogen zijn die eens tijlgers. Ook hij' lacht recht genoeglijk, maar zij!n lach is vreeselijk. Marie is bewusteloos neergezegen. (Wordt vervolgd) Het vonnis kon moeilijk anders luiden. Reeds des anderen daags, Woensdag den 17en, tegen den avond, viel haar hoofd onder het driehoekige mes der guillotine. NIERKWALEN MAKEN U SPOEDIG OUD! Het komt in den middelbaren leef tijd en daarna maar al te vaak voor, dat men last krijgt van rugpijn, duize ligheid, zenuwpijnen en urinekwalen. Dit is gewoonlijk een gevolg van over spanning der nieren het zijn waar schuwingen van de nieren, dat zij sinds lang hulp behoeven. Want gedurende uw heele leven, dag en nacht, werken de nieren om de vergiften uit uw bloed te filtreeren. Als zij hierin falen, kun nen ernstige en diepgaande kwalen zich ontwikkelen. Urinezuur-zouten hoopen zich dan in het bloed op, en vormen de kristallen, die zenuwpijnen en rheumatiek veroor zaken of wel wordt een onvoldoende hoeveelheid water aan het bloed ont trokken, waardoor zich waterzuchtige zwellingen kunnen vormen. Ook kun nen ontstaan blaasstoornissen, niersteen, niergruis, blaasontsteking, ischias, spit, vermagering, zenuwachtigheid en ge brek aan energie. Vermijd de ontwikkeling dezer ver schijnselen. Wek de nieren op en ver sterk ze met Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Dit specifieke niermiddel werkt rechtstreeks op de oorzaak van uw kwaal, reinigt en versterkt de nieren, lenigt de urinekanalen en regelt de wer king der blaas. Zoowel mannen als vrouwen kunnen baat vinden bij het gebruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let fier vooral op) bij apotheken en drogisten k f 1.75 per flacon. BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. Van 1422 Januari. ONDERTROUWD: C, J. Friesema, 19 j. en J. Steeman, 24 j. GETROUWD M. Paauwe, 20 j. en J. H. Ludikhuize, 22 j. N. C. J. van Pieterson, 26 j. en J. C. de Leeuw1, 19 j. OVERLEDEN E. Knoet, z. 12 j. J. van den Bergen, wedn. van J. B. van Kooten, 78 j. A. C. Goverse, 7 d. J. van Sluijs, geh. met M. Midavai- ne, 77 j. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Diverse Handschoenen en Sleutels, Damesridicule, Tabakspijp, Slinger van een Auto, 2 Contactstoppen, Zakkam, Rozenkrans in etui. b'. Bijl ingezetenen: Heerenhandschoen1, A. v. d. Broeke, Noordweg B 8, St. Laurens Zakkammetje, L. Boone, Ka- relsgangi T 51 Sjaal, H. Raats, Noord singel S 180 Damesport. met inh., Ac- da, Achtersingel Q 165 Broché (verm. goud), Bosdijk (Fongers), Langedelft H 19 Bruine port., N. v. d. Broeke, Klein Vlaanderen' M 183 Rekenboek1 en Ca hier, H. v. Boven, Winterstraat Q 99 Belastingmerk in etui, J. Mondeel, Seis- straat Q, 15aBruine port. met inh., Graafhuis, Bogardstraat D 47 Broche (verm. goud), L. den Engelsman, Korte Geere K 360a Mantelband, J. Wonder- gem, Van Epenpark W 190 Blauwe Muts, v. Nieuwen huize, Lange Giststr. F 199 Timmermanspotlood, L. Boller, Spuistraat F 106 Stuk Linnen, W. C. Langejan, Lange Giststraat F 195 Kam in etui, M. Cornelisse, Eigenhaardstraat P 209 Damesport. (wit), L. Huisheer, Gravenstraat I 269 Lederen Riem, J. Dijkstra, Hendrikstraat W 63 Kinder handschoentje, C. v. d. Berge, Molen straat O 119 Port. met inh., M. v. Tatenhove, Oude Kerkstraat B 77 Handbeschermer, A. Schipper, Nederstr. O 201 Rozenkrans, Mej. Munter, Vol- derijlaagte M 123 Kinderport. met inh., A. J. Reijnhoudt, Nieuwe Vliss. Weg E 114. Inlichtingen aan het bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. Laat UW RIJWIEL nu SCHOONMA KEN, NAZIEN, MOFFELEN ENZ. Nu is de tijti er voor. Wij Moffelen voor U in Zwart, Grijs, Harley en Indian kleur. Bovendien wordt door ons tot en met 15 Februari 20 pCt. korting gegeven op Moffelwerk. Uw plicht is daarvan te profiteeren. Beleefd aanbevelend, Een telefoontje op Woensdagmorgen maakt het mogelijk, dat door middel van „De Faam" geheel Middelburg en Walcheren weet wat U adverteert voor het AANSTAANDE SEIZOEN, bevattende BLAUWE, ZWARTE EN BLAUW EN ZWART FANTASIE ia weer Tip-Top in orde. Evenals vorig jaar brengen wij ons SCHITTEREND H en ons onovertroffen dat geen verdere aanbeveling noodig heeft. Verder bevat deze COLLECTIE COSTUMES in den prijs van El EI El El El El TE KOOP of TE HUUR PAKHUIS, omtrek Seisplein. Inl. Seisbolwerk M 208. Aan komen loopen WIT EN ZWART POESJE, goed tehuis gezocht. i Adres Branderijmolengang M 237. in Bellinkstraat G 190. gevraagd'. Adres D. M. Geuze, Zusterstraat. kan geplaatst worden op de Zeeuwsche Confectiefabriek, Molenwater N 255-56, leeftijd 14 tot 16 jaar. Zich persoonlijk aan te bieden. Mevr. Huizenga, Rott. Kade 225, vraagt voor dag en nacht. Gevraagd een niet beneden de 16 jaar. Adres Modemagazijn' „De Vlinder", Korte Delft F 21a. Wegens teleurstelling tegen 15 Fe bruari gevraagd een voor dag en nacht. Aanmelden Donder dag en Zaterdag a.s. Adres Mevr. Rivière, Kortedelft O 20 Gevraagd een Adres Sociëteit „De Vergenoeging", Markt. Mevrouw Hioolen vraagt tegen Mei of eerder die kan koken en huiswerk verrichten. Gevraagd een tegen 15 Februari, voor dag en nacht. Adres Mevrouw Polak, Lange Gort- straat 1 329. De Heer Callenfels, Dwarskade, vraagt tegen Maart Koken geen vereischte. Terstond benoodigd Adres Rouaansche Kade G 122. gevraagd voor klein gezin te Wassenaar, wegens huwelijk tegenwloordige. Loon f 400.8 dagen vacantie en reisgeld. Wasch buitenshuis. Werkvrouw aanwe zig. Brieven met opgaaf leeftijd enz. onder letter W. bureau van dit blad. Gevraagd in een klein gezin Adres Klein Vlaanderen 191. Wegens ziekte een gevraagd, als noodhulp of Vodr vaste betrekking. Adres Mevr. van Hasselt, Brakstr. O 259 Adres bureau van dit blad. Bruinkolen, Turf, Kachelhout. Borstelwerk, Bezems, Dweilen, Vegers, Sponzen, Kastpapier. Prima Bakbloem, Krenten, Rozijnen, Boterolie, Slaolie, enz.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1