ABDIJSIROOP Orgels -k Mystellawijn. Personeel gevraagd. Blauw Serge Costuums, HET SPECIAALHÜÏS Reclame Blauw Gostuum a 145,- RECHSTEINER TZZ, MIDDELBURG WINKELJUFFROUW SANGÜINOSE I De Drogisterij SCHULTE t THIEME, jj ANIJSSUIKER Gevoelt gij MIDDELBURG. wmOVALINE ALEWIJNSE'S OCHTENDVOEDER Stalhouderij W. ROOSE. ijsvermaak Het voorjaar 1929 TE MIDDELBURG. pr. Duitsche Eierkolen f 1,40 p. Hl pr. Duitsche Stukkolen f 1,00 p. Hl nunnnnnnnununnnunnnnununnuun n n u n n n n nnnnnunumunnnnuunnuuumununnn de HOEST Hofberg Liebig Mannborg Lindholm Straube Hildebrandt Packard Worcester GEBRs VAN FLIERENBURG Denevers Frères, Naaisters, Leerling-Naaisters, Knipsters, Leerling-Knlpsters, Borduursters, Leerling Borduursters en Handwerksters Speciale Blauwe Etalage. C0KCU88EEHEN0 TE8EN HET BESTE MAATWERK. 0 13 a u u n n Wed. JOHN GAY's HARING en ROLMOPS Bismarck Haring in blik van 3, 6 en 12 stuks Nog slechts enkele dagen stellen wij U in de gelegenheid om van onze OPRUIMINGS-KOOPJES te profiteeren. Dames Broeken Dames Hemden Dames Nachthemden Dames Onderjurken Dames Directoirs Kinder Directoirs Dames Rokken Flanellen Heeren Sporthemden Heeren Flanellen dubb. borst Molton Manshemden dubb borst, lange mouw Molton Mansbroeken Heeren Overhemden met boord Luierbroekjes Stopsajet per knot Heerensokken Wollen Kinderkousen Katoenen Kinderkousen Dames Kousen Dames Corsetten Heeren Onderbroeken Heeren Borstrokken 49 cent 79 ii 149 1» 99 ii 59 ii 34 ii 49 ii 98 98 179 149 98 18 21 19 22 15 19 59 Wit Katoen, dubb. breed 19, 16, 14 cent Oeel Katoen voor Hemden 19, 16, 14 Linnen voor Lakens 49,45,39 Graslinnen voor Lakens 59, 55, 49 Vitrages 29, 25, 19 Zware Molton 35, 29, 25 Liberty Satinet alle kleuren 48 Groote Theedoeken 25,19,17 Groote Handdoeken 35, 29,25 Pracht Tafellakens 98,89,79 Pyama Flanel 29, 25,19 Cocoslooper prima 79, 69. 59 Een reuzen partij LAPPEN worden Al onze Wollen en Gestikte Dekens wordentegen spotprijzen opgeruimd AANGIFTE VAN NIEUWE LEERLINGEN D. C. BOUWENSE, Korte Delft G 3 en F 25. VELO Eiectrische Waschmachines MARAZIJN BROENENDRAAK winterhanden wintervoeten schrale lippen ruwe huid. Toch wijkt verzacht iiiiiiii geneest AKKER5 Voorde Borst. enz. NOG STEEDS kunnen geplaatst worden op de ZEEUWSCHE CONFECTIEFABRIEK, Molenwater M 255/256, Middelburg. Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden. is nog ver af Toch brengen wij U deze week reeds om U te over tuigen, dat wij onze reputatie, dat wij specialiteit zijn in dit jaar weer gestand zullen doen een Wij zullen U [ditj jaar Blauwe! Costuums brengen in prijzen van f 18 50, 25.-, 29.50, 35.., 40.., 45 -, tot 60... Naast ons waarmede wij vorig jaar zoo'n enorm succes hadden, brengen wij thans een nieuwe kwaliteit a f 40, Alvorens men zich verhuurt als WINKELJUFFROUW bij de FRANSCHE BAZAR hier ter stede, sporen wij met klem de meisjes aan, voor zij tot sollicitatie overgaan INLICHTINGEN TE VRAGEN bij de Algemeene Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, afd Middelburg. Beslist beste middel tegen Bloedarmoede en zenuwzwakte. GEMAKKELIJK - SMAKELIJK waaronder zijn lappen Vitrages, Flanel, Molton, Landhuisstof, Geel Katoen, Wit Katoen en Brabantsch Bont. WOLLEN DEKENS 2-persoons f 6,90 GESTIKTE DEKENS 2-persoons f 6,90 MOLTON DEKENS f 0,68 vanaf DINSDAG 15 JANUARI tot en met DONDERDAG 24 JANUARI 1929, telkens des voormiddags van 9.30—12 uur, bij den Directeur der School (Molenwater, ingang Zuidsingel), uitge zonderd des Maandags. Ingeschreven wordt voor de vakken TIMMEREN, HUISSMEDEN, MACHINE-BANKWERKEN, HUISSCHILDEREN, ELECTRO- TECHNIEK en MEUBELMAKEN. Toegelaten kunnen worden, zij, die den leeftijd van 12 jaren be reikt hebben en dien van 17 nog niet zijn ingetreden. Bij de aangifte moet volgens art. 14 der Nijverheidsonderwijswet een geneeskundige verklaring worden overlegd, uit welke blijkt, of de leerling voor het gekozen ambacht, vak of beroep lichamelijk al dan niet geschikt is. De plaatsing zal niet worden geweigerd uitsluitend op grond van de overweging dat deze verklaring niet gunstig luidt. Verder wordt aan oud-leerlingen (ook van andere Ambachts scholen) die in het bezit van een einddiploma zijn, de gelegen heid geboden zich voor Assistent-Machinist te bekwamen. (Opleiding voor het voorloopig Diploma zoowel practlsch ais theoretisch. Vermoei U niet, Moeder, laat Uw Haard, Kachel en Fornuis poetsen, 3 x zwarter, 't halve werk. Probeer eens een doosje van een dubbeltje. VELO Waschmachine Mij. - Langedelft A 90-91 Middelburg. 272 Kilo f 0,65 5 Kilo f 1,20 25 Kilo f 5,25 50 Kilo - f 9,50 In de 5, 25 en 50 Kilo's is een mooi cadeau verpakt. HOEK LANGEVIELE. verzacht en geneest I Doos 3O ■60-90ct. -geeft ruwe huid Laat het nooit zoover komen, dat Gij aan Uw hoest went en Uw vrienden U er reeds op een afstand aan her kennen. Evenmin moet Ge een hardnek- kigen hoest trachten te ontgaan dooi minder diep adem te halen. Dit kan voor de gezondheid van Uw adem halingsorgaan noodlottig worden. Verzorg iederen hoest, hoe schijnbaar onbeteekenend ook, onmiddellijk met de verzachtende en versterkende Akker's Abdijsiroop. Of zoo Ge tot dusverre vergeefs getracht hebt met andere middelen van een verwaarloosden, hardnekkigen en benauwden hoest af te komen, begin dan vandaag nog de oorzaak van den hoestprikkel - vastzittend slijm - te verdrijven met Per koker: f 1.50, f 2.75, f 4.50 LAGE PRIJZEN LEVERING FRANCO Betaling desgewenseht op zeer gemakkelijke voorwaarden. KORTE BURG A 33. Beleefd aanbevelend, Telefoon 55 0. Geen Snelschoenmakerij maar pr. Hand werk. Heeren Zolen en Hakken f 2.25. Dames Zolen en Hakken f 1.50. Ook je adres v. genaaid werk. Laat uw schoe nen vak. rep. C. v. d. Broek, Wal A 5 Deze zoete FRANSCHE NATUUR WIJN is iets fijns en goedkoop. Beter dan de vele aangeboden Kunstwijnen. Per flesch slechts f 1.25. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs MIDDELBURG. Namens de afd. Middelburg van de „Algemeene", J. H. AKKERMAN, Secretaris. Sanguinose is een zuiver plantaardig tonicum en een degelijk versterkingsmiddel voor zwakken en herstellenden. Het wordt met vrucht toegepast bjj bloedarmen, bjj zenuwhoofdpijn en zenuwzwakte, bjj jonge moeders, bij klierachtige kinderen, bij herstellenden van 1 typheuse koortsen en in alle die gevallen waar de normale bloed- vorming geleden heef'. Zij werkt degelijk en geleidelijk en zonder schadelijke bijwerking. De Sanguinose is „het" middel voor alle ge vallen van uitputting en algexeene verslappingstoestanden. Prijs per flesch met gebruiksaanwijzing f 2.6 fl f 11.—, 12 fl f 21, Verkrijgbaar bjj Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK! De Riemerstraat 2c4, VAN DAM Co., Den Haag. Te Middelburg bjj N.V. v.h. C. A. SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en PAUL VAN SLÜIJS Co., Vlasmarkt K 157. 2rS; r' A\ 5 jj' •l-ïr- heeft steeds in voorraad per ons 25 cent. Eéa theelepeltje is voldoende voor een kop melk. IN RONDE GLAZEN BANDDOPPOTTEN. üar EEN DELICATESSE! -Wö N V. „DE HOUTTUINEN", AMSTERDAM C. U huive ig, koortsachtig of loom, pijn in armen of beenen, de verschijnselen wijzende op een gevatte kou, gebruik dan de bproemde Apotheker H. VAN AKEN, specialist te KOORTSPOEDERS van Selzaete. Bij kiespijn, aangezichtspijn, zenuwhoofdpijn, rheumatische pijnen, spierpijn ig één KOORTSPOEDER voldoende om de hevigste pijnen te stillen. De KOORTSPOEDERS van APOTHEKER H. VAN AKEN zijn het ZEKERSTE geneesmiddel. Per dnosjn 60 cent. Hoofd-depot V. Holland SCHULTE THIEME, postbox 53 Middelburg Verder bjj apothekers en drogisten. Balans-Opruiming! it 1! II 11 II II II I II II II 11 11 ii ii ii ii H ii ii ii ii ii ii Verkoophuis Bortstr. 18, UWillWH Een reuzengemak voor de Huisvrouw. GROOTE SORTEERING IN ALLE PRIJZEN. Gemakkelijke Conditiën. De VELO blijft steeds DE GOEDKOOPSTE zoowel in hand- als in DE BESTE eiectrische machines Bezoekt ons Depot Bode ROELSE, Domburg, biedt te koop aan Tuinschelpen en Schelpgruia (voor kippenloopen) voor 45 ct. p. H.L. Bestelhuis te Middelburg bjj Qabriëlse, Café de Koophandel. BESTE en BILLIJKSTE ADRES voor trouwrjjden. Voor de coupé staan twee Goudvossen paarden. Men wordt beleefd verzocht om zelf prijs te komen vragen

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 3