Al AFUFPI F IIITX/rRKAOP êF^L Ih%h21 mm Eb» mm bh mm mm I I w lm Hm Hm w IT Liquidatie-Uitverkoop. Firma H. L. HENDRIKSE. Drogisterij SCUTE TUE Eén kwaliteit: DE BESTE! BLOEMISTERIJ BALJEU. Msspaarbant Bogarilstraai D 51 Hairs Krachtig en Onvermoeid Zoete Roode Kaapsche De Fransche Bazar De beste BRILLEN Laagsten prijs HELDER' Brillen. Zoete Afrikaansche Missiewijn Nog slechts korten tijd duurt onze Alles van de beste fabrieken tegen fabrieksprijzen. GRAVENSTRAAT - MIDDELBURG. V: Laat deze kans U niet voorbij gaan. Later moet U voor dezelfde goederen den dubbelen prijs betalen. Profiteert van onze fabrieksprijzen, ze komen nooit weer. E in het Huis met de Roode Pilaren Denevers Frères, tegen zijn Langedeift. Denevers Frères, Nog een groote partij VITRAGE voor het voorjaar ontvangen, Wit en Geel Katoen, Graslinnen (voor hemden en lakens), Engelsche Hemden, Japonstoffen, Karpetten, Japanmatten, Satinet Dekens, Molton Dekens, Bedden, 3-deelige Matrassen, Stroomatrassen, Baby-Artikelen, Wiegen, Lingerieën, Gemoltonneerde en Tricot Dames- en Heeren Ondergoederen, Katoen-, Wollen-, en Zijden Dames- en Kinderkousen, Schortenbont, Landhuisstof, Handdoeken in katoen en linnen, Tafelgoederen, Baddoeken, Flanel, Pellen, Corsetten, Keper, Pyama en Sport-Flanellen, Zakdoeken, Wollen Dames- en Kindervesten etc. etc. schuin over de Nleuwstraat In de Lange Delft Prijzen f 4.05, f 4 50, f 4.80, f 4.90, f 5.60 en f 6 25. 1 pond JUfst a 25 ets. of4 Keepm gmüs. Aangesloten bi] het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. Eiken dag geopend van 10-1 uur, Donderdags van 10-12 uur en 1-2 uur, Woensdag- en Zaterdagavond van 7-8 uur. Rente 3 pOt van één tot 10.000 gulden, per dag berekend. Sedert Jaren gelegenheid tot betaling van belasting door tusschen- komst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent en omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioen per giro Spaarbank No. 92296 worden gaarne verstrekt. iederen dag veer Het Zenuwsterkend Voedsel H. VAN DRIEL Cz., BRANDSTOFFEN. HEEFT VOORHANDEN I s Jot en niet Woensdag, a.s. jSif eik pond THeiange a 75 Jjgn a 60 x4 pcima a 50 cis. ALLEEN GELDIG IN ONZEN WINKEL LANGEDELFT, MIDDELBURG. SEISWEG R 235 TEL. INT. 353 MIDDELBURG. LOSSE BLOEMEN, BLOEMWERKEN. GROOTE EN JARDINIÈRE VARENS. RUIME KEUZE IN PALMEN EN ANDERE SIERPLANTEN. DIVERSE BLOEIENDE PLANTEN. SIERKURK, MAKART-ARTIKELEN, BILLIJKE PRIJZEN. z/Z^W^ ^AUsij lijd, Zenuwachtigheid Gebrek aan eetlust Spoedige vermoeid heid Bloedarmoede Algemeene Slapte Slapeloosheid dan hebt gij Sanatogen sf/// iw st/ l' noodig ^f//' ol opgewektheid iederen dag opnieuw. en energie, Zoo zoudt ge wenschen dat het was en zoo kan het ook zijn. Want Uw vermoeidheid en loom heid, dat gebrek aan lust tot werk of ontspanning is slechts een gevolg van het feit, dat er te veel van Uw zenuwkracht is gevergd. Nieuwe kracht moet worden toegevoerd, extra kracht is noodig in lichaam en zenu wen, om vermoeid heid te overwinnen, om energiek en krachtig te blijven. Neem daarom eens enkele weken Sanatogen. Daarmede zult ge Uw lichaam juist die stoffen phos phorus en geconcentreerd melk- eiwit toevoeren, die bloed, ze nuwen en spieren noodig hebben om nieuwe kracht ui top te bouwen. „Sanatogen is het beste verster kingsmiddel. Het wekt den eetlust op en doet zwakken en herstel lenden in kracht toenemen, schreef Dr. J. C. van Es te Leiden. Reeds na een kortstondig gebruik van Sanatogen zult ge bemerken dat ge U krachtiger voelt, het werk U minder in spant en 't gevoel van o ververmoe idheid 's avonds U niet langer bekruipt. 5ANATOGEH1 •Bij alle Apothekers en Drogisten vanaf Iper bus Brandstoffenhandel Langeviele K 390 Telefoon 401. Postcheque- en Girodienst No. 31540. Ondergeteekende beveelt zich met deze beleefd aan voor de levering van beslist eerste kwaliteit Door levering van uitsluitend prima kwaliteit Eierkolen, Belgische Anthraciet 2G/so en ®Yö0i Duitsche Stukkolen enz., zal hjj zorgdragen het reeds verworven vertrouwen voor deze branche te hand haven. Beleefd aanbevelend juist geïmporteerd. Is een fijna zoete NATUURWIJN, fij ner dan Port en Samos. Prijs per flesch f 1.25. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs MIDDELBURG. is nog steeds niet bereid, met de organisatie overleg te ple gen omtrent SALARIS, VRIJE MIDDAG en WERKUREN, be treffende HARE BEDIENDEN. Tot zoolang koopt geen en kel georganiseerd ar-, beider(ster) in deze zaak, bespreekt onze propaganda daar waar dit mogelijk is. Namens de af deeling Middelburg van de „Algemeene", HET BESTUUR. uit de Wijnbergen der Witte Paters van Algiers. Wilt U iets fijns en goedkoop, drinkt dan deze geheel zuivere Natuurwijn der Paters. Drinkt liever een glas minder maar niet de vele aangeboden Kunstwijnen. Zeer geschikt voor feesten, ook zieken en herstellenden. Per flesch f 1.30. Alleen verkoop voor Zeeland Wijnimporteurs. Middelburg. Ie kw. doorregelde Runderlappen fl.20 p. Kilo, Kalfslappen fl.00 p. Kilo, Kalfs- krippen 60 ct. p. Kilo, Prima Schapenvl. 80 ct. p. Kilo, Rund- of Varkensgehakt of Versche Worst f 1.00 p. Kilo, Versche Varkenspooten 10 ct. p. stuk, Varkens koppen 50 ct. p. Kilo, Gebr. Rollade 20 ct. p. ons, Bakbloedworst 8 ct. p. ons. H. C. FREDERIKS, Wagen.str., Tel.é55

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 2