aank. Pakhuisknecht Voor Benzine en Petroleum Drinkt Natuurwijnen. Uitvoering van Muziek en Tooneel Antoine Mes, |flinkeLoopjongen Manufacturen. VERSCHE KIPPERS. MOOI IRUKWEIK m 'I' LITTOOIJ OLTBOFF Dienstbode gevraagd. tweede Meisje. ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN. Nette Loopjongen Piano's Orgels - Radio Port a Port Samos Santa Maura Schilletje Cherry Brandy onze bekende SPATTEES Alleen Magazijn „DE OOIEVAAR", Markt. voor kinderen Leerjongen Behanger en Stoffeerder No. 16. Woensdag 16 Januari 1929. Drie en Dertigste Jaargang. ingezonden Mededeelingen. Sjiircsal c Zeeuwsche Kolenmaatschappij Verloren en wedergevonden Chateau Bellegarde Chateau Monfbazillac Denevers Frères, Een Mangel op Zaterdag 2 Februari 1929, f Viasmarkt K 150, Middelburg PEPERMUNT Werkvrouw gevraagd een Werkvrouw Een Werkvrouw Nette Werkvrouw net Meisje, nette Dienstbode Nette Dagdienstbode flinke Dienstbode net Meisje, „VITAMIN" een Burgerwoning, BR EE. net Meisje flink Dagmeisje tweede Meisje, Dagdienstbode gevraagd. Dii bedriegt ookU Het beste is direct inwrijven met Teleph. 172. Advertentlën. MUZIEKKORPS van den „HOUTHANDEL WALCHEREN") Na afloop BAL. Groot Jazz-Band Orkest. Vraag! U ook bij ons prijs «n condities. STEEDS RUIME KEUZE- Gortstraat Middelburg. Neemt een proef met onze prima per Liter f 1,00 per flfsch f 1,00 per flesch f 0,75 en ons heerlijk an per flesch slechts f 1,00. niet Een uitzondering hierop vormt Vele kinderen lusten gaarne pepermunt omdat deze, dank zij de origineele samenstelling, geen scherpen of bitteren bijsmaak heeft. Gevraagd een leeftijd 15 tot 17 jaar. Hoog loon. Adres Firma K. Meertens, Korte Delft. Weder ontvangen Noordstraat C 33. Aanmelding van nieuwe leerlingen kan dagelijks tusschen de school uren geschieden. LEVERT EEN ZEER SOLIED ADRES U MOET ER VLUG B!J ZIJN tot boven de Knie. Nieuwste Uitvoering. Gevraagd VERSCHIJNT 'S WOENSDAGSMIDDAGS. ADVERTENTIËN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT. DE FAAM PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1-3 regels 45 ct., iedere regel meer 15 ct 3 maal plaatsing wordt slechts 2 maal berekend. Bij abon nement voordeelige voorwaarden. bekend met chauffeuren. Adres bureau van dit blad'. ANTOINE MES GORTSTRAAT. DUIvi-AU örAi>IJAAI\L/C|l I pa Jt UITGEVERS LIT.TOOIJ QLTHQFF, POSTREKENING 42280. TELEFOON 238. als U niet direct de eerste stekende pijnen van beginnende rheu- matiek bestrijdt. oplossing, VRAAGT UWEN WINKELIER SP00R's MOSTERD Nederlandsch Fabrikaat van de Firma W. A. SPOOR Jr., Culemborg. BURGERLIJKE STAND MIDDELBURG. VAN Spirosal-oplossing is reuketcos. Bij apothekers j?n drogisten verkrijgbaar. Een verhaal uit den Franschen tijd. door JACOBSZ. C. I. TE PARIJS. In den namiddag van den llden Juli van het voor Frankrijk zoo vreeselijke jaar 1793, verliet Jean Delcroix zijin woning, gelegen in1 de Rue des Abbes ses te Parijs. Zij!n jonge, lieftallige vrouw, die hem, zooals steeds haar gewloonte was, van uit een venster der derde étage nakeek, wachtte thans tevergeefs naar z'ijh vr-oo- lijk tot haar opzien en den dikwijls toe geworpen handkus. En toen zijl hem in het drukke straatgewoel niet meer kon bespeuren, sloot het teleurgestelde vrouwtje het raam1, en zette zich aan de tafel, teneinde eenig linnengoed te verstellen. Maar het naaiwerk bleef on aangeroerd, want zij scheen aan iets te denken, dat verre van aangenaam was, en dit tobben duurde voort. Zoo zat zijl onbeweeglijk, het hoofd in de handen, en de druppel, die van die vin gers gleed, werd spoedig door meer dere gevolgd. Zij schreide. Was het verzuim van haren mlan van deze tranen de porzaak Och neen', er waren ande re, veel gewichtiger redenen. Frankrijk zuchtte onder het wee van de revolutie. Het volk was door jaren lange afpersingen verbitterd en eischte. als de derde stand1, zijn rechten. Ging dit in den beginne op vreedzame wijze, geheel anders werd de toestand, toen overal het gepeupel, de sansculottes, in opstand kwam. Met een niets ont- zienden haat werden alle bestaande in stellingen omver geworpende adel lijken zagen zich den kerker ontsloten, de geestelijkheid was hetzelfde lot be schoren, en de Christelijke godsdienst werd, als zijnde totaal overbodig, een voudig afgeschaft. Bijna zonder uitzon dering wachtte den gehaten aristocraten de dood de guillotine, „het nationale scheermes", werkte zonder ophouden, de koninklijke familie zuchtte in de vreeselijke gevangenis „de Temple" en nog vóór de eerste maand van het jaar 1793 ten einde was, had de onge lukkige Lodewijk onder de valbijl het léven moeten laten. Handel en nijverheid lagen stil, ellen de en ontbering heerschten overal'. Had Jean Delcroix zijn wioning ver laten, ten einde zich onder het verdier lijkte gepeupel te begeven, om wel licht te gaan luisteren naar een vlam mende rede van den volksmenner Ma- rat, of wilde hijl zich gaan verlustigen in het zien van de uitvoering der vele doodvonnissen Och neen, daarom ging hijl niet. Wat hij! zocht, was iets anders. Werk wilde hij, arbeid, die het nijpende broodsge brek zou weren. Dat al zijn pogingen ïjldel zouden zijn, wist hij maar al te goed, en tochvolhouden'niet opgevenhad hij eenige dagen te voren niet eenige stuivers verdiend door een onbekende den weg te wijken Toen had zijin goede vrouw, de lieve Marie, een brood kunnen koopen. Welk een weelde Het brood' was wel slecht, maar toch leverde het een koningsmaal, vergeleken bij! den afval, dien zij wel gedwongen waren te nuttigen. Verwondert het u nu, dat zijn gedach ten zoo somber waren Had zijn vrouw tot schreien geen reden En Jean liep verder. Zijin denken voer de hem1 terug naar Caen, zijn geboorte plaats, door hem voor eenige jaren verlaten, om zich metterwoon te Pa rijns te vestigen, waar hijl als zilversmid volop en goed betaald werk vond. Hier- van was thans natuurlijk geen sprake meer en alle arbeid', hoe zwaar ook, vatte hiji aan. Afkeerig van het geweld der revolutie, verlangde hij niets dan een rustig en bliji leven aan de zijde van zijin Marie, een vrouwtje uit dui zenden. Maar, hoe kon men rustig zijin te Pa rijs in het jaar 1793! Hoordaar naderde van ver een dof geruisch, lang zaam', maar gestadig aanzwellend als het geromlmiel van den donder een me nigte van duizenden en duizenden was in aantocht. En Jean, wetende, hoe het volk van Parij's zijin bloedige triomfen vierde, sidderde bij het aanschouwen van de wioeste drommen, die brallend en krijischend elkander voortstuwden. De brandende Julizon blakerde de in lompen gehulde ellendigen, doch zijl merkten het blijkbaar niet. Woest zwaai den de uitzinnigen bijlen en pieken, uit brullend hun afschuwelijke liederen.... Ca iraAllons enfants de la Pa- trie.... Vrijheid, gelijkheid en broe derschap Een afzichtelijk wijf droeg op een lange speer een nog bloedend mem- schenhoofd, getooid met de roode muts der Jacobijnen, de verstarde trekken getuigden nog van bangen doodstrijd. Jean Delcroix vluchtte een steeg in. Vrouwen en mannen holden hémi voorbij, om zooi snel mlogelijk de treu rige stoet te zien pgsseeren, en dé nau we straat lag weldra verlaten. Uit een pakhuis klonk het eentonig snerpen van een zaag. Daarheen richtte de eenza me wandelaar zij;n schreden, want, er scheen hier tenminste één menscb te zijin, die den arbeid hooger schatte dan het zien naar de uitspattingen van het woedende gemeen. Wellicht bood de gelegenheid nu kans tot slagen. Delcroix klopte op de gesloten voor deur, doch, geen antwoord vernemende, overwon hij ten slotte alle aarzeling en trad binnen. In een kleine, benauwde ruimte zat te midden van hoopen brand hout een dikke kerel, die met een s'me- rigen, bonten doek het zweet van zijn voorhoofd wischte. Den binnentredende zag hij met een breeden grijnslach aan. T oen opende de groote mond zich. Wel, vriend Is er nieuws, goed nieuws Hebben ze de Oostenrijksche opgehangen Hi, hi, hi Hoor ze daar ginds eens razen en tieren Een pret tige tijd tegenwoordig 'k' Had er ook bij moeten wezen, miaar, m'ijln vrouw moet brandstof hebben voor de wasch'. 't Vuur moet eten hebben, net als de guillotine.... Ha, haMaar wat wou je eigenlijk „Werk 1" antwoordde Jean vastbera den. ,Neen, maar 1" schaterde de kerel, terwijl hij' van pret op de knieën sloeg, „Werk 1 Zeg, wie denkt er aan werk tegenwoordig: D'r is wel wat beters te doen, zou ik rneenen. Maar wacht...", vervolgde hij' opstaande, terwijl hijl de mouwen van zijn vettigen kiel opstroop^ te, „D'r schiet mij1 toch wat te binnen! Kom morgenochtend eens terug, dan zijin er wel een paar sou voor je te ver dienen, als je tenminste niet kieskeurig bent uitgevallen." En hij gaf Jean met zijin b'reede hand een vriendschappelijken slag op den schouder, terwijl plotseling een vreemde glans in zijn waterige oogen blonk. Onmiddelijk na het heengaan van Del croix mompelde hij „Dat mannetje be valt mij niet 1 Zijn zachte stem1 en die beleefde maniertjesZeker zoo'n ver vloekte seigneur'k Ga hem eens stilletjes achterna.... men kan nooit weten Wat mocht de oorzaak Zijin „Vertel eens iets van je vrouw", on derbrak zij' even later zijn woorden, „Een Parisienne Nu, dit wilde Jean wel. Over Marie 'werd hij nooit moe te spreken. Char lotte moest goed bégrijpen, hoe lief en goed zij' was, met welk een bewon- derenswaardigen moed zij zich steed's in de zwaarste ontbering wist te schikken. „Arme, lieve vrouw:prevelde het schoone meisje met trillende lippen. „Hier, Jean, neemt dit beursje met geldNeen, ik weet het wel, je be delt niet 1 Later geef je het mij' terug, maar alleen dan, wanneer ik je dit per soonlijk vraag. Vaarwel.... Je zult spoe dig van mij' hooren." Het beursje werd hem tusschen de vingers gedrukt, en nog vóór de ont hutste man eenig antwoord had kun nen vinden, snelde het meisje heen en Was in een oogwenk om den hoek in het gewoel verdwenen. Van 7—15 Januari. ONDERTROUWD A. P. Verburg, 21 j. en W. F. Versluijs, 22 j. F. H. J. Good, 33 j. en G. die Klerk, 29 j. J. van Moolenbroek, 23 j. en C. Ver meulen, 24 j. C. Verhage, 27 j. en P. IKlossok, 27 j. GETROUWD J. Jansen van Roseb- daal, 21 j. en S. Overwijk, 17 j. BEVALLEN C. Heijnsdijk, geb'. De Schrijver, z. K. E. M. Kroon, geb. Fe lix, z. A. Adelaar, geb. van der Beek, d. M. Jansen, geb'. Clement, z. M. Go verse, geb. Van Riel, z. M. V. J. Stoopman, geb. Schliiter, d. W. Ce- vaal, geb. de Klerk, d. OVERLEDEN J. Min et, man van C. Spaeter, 59 j. M. A. de Keijzer, wed. van C. J. Evertse, 78 j. Oude FRANSCHE BORDEAUX WIJ NEN, tijdelijke voordeelige aanbieding Oude Roode Bordeaux, gewas 1918, Per flesch f 1.25. fijne zoete Witte Bordeaux. Per flesch f 1.30. Wijnimporteurs Middelburg. TE KOOP, zoo Adres Smederij! ïoed als nieuw, schuitvlotstraat. Had hij slechts even den blik naar de andere zijde der straat gericht, dan had hij' achter een uitspringend muurtje wellicht den man bemerkt, die een paar uren te voren zoo> ijverig aan het zagen Was geweest. (Wordt vervolgd) Koningin Marie Antoinette. te geven door het iu de GROOTE ZAAL van het SCHUTTERSHOF. Bureau open 7,30 uur. Aanvang 8 uur. Toegangsprijs f 0,50 per persoon. Stedelijke Belasting f 0,07, Donateurs(trices) hebben toegang op vertoon van bun bewjjs van lidmaatschap tegen betaling der Stedelijke Belasting. T>r>mD Toegangskaarten verkrijgbaar vanaf 19 Januari bjj A. J. F. DEN BOER, Nieuwstraat G 212, de leden en op den avonl van uitvoering aan de Zaal. Sluiting der deuren 9 uur. HET BESTUUR. STOP DIE RHEUMATIEK! Verwaarloos nimmer de geringste aanval van rheumatiek. Die kan u maandenlang pijn en ongemak kosten. Ofschoon weinig menschen bij vochtig of koud weer geheel van rheumatiel bevrijd blijven, behoeft deze kwaal niet die kwelling te zijn als het geval is. De oorzaak is gewoonlijk urinezuur, en zooals bekend, is het de taak der nieren om dit urinezuur en andere schadelijke bestanddeelen uit het bloed te filtreeren. Men kan derhalve in het algemeen zeg gen, dat men bevrijd kan blijven van rheumatiek, als de nieren gezond en geregeld werken. Bij slecht weer en nu een gevatte koude, of als ongewone inspanning de nieren verzwakt heeft, is derhalve de eenige veilige weg om de werking de zer allerbelangrijkste organen te ver sterken. Daarvoor wordt geen middel sterker aanbevolen dan Forster's Rug pijn Nieren Pillen, want tenzij de nie ren gezond zijn en goed werken, hebt gij kans niet van rheumatiek verschoond te blijven. Verzuim geen kostbare tijd. Neem Foster's Pillen zoodra gij de minste rheumatische pijn voelt; wek de trage nieren op en versterk ze, en be vrijd u zoodoende van nierverschijnselen als rugpijn, spit, ischias, rheumatiek en die ellendige urinestoornissen. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten a f 1.75 per flacon. Mismoedig zette Jean zijn tocht voort, en, nergens uitkomst vindende, schreed hij' éindelijk door de overvolle straten huiswaarts. Het gewoel en getier scheen van oogenblik tot oogenblik nog te ver meerderen, en, plotseling ontwaarde hij1 in het gedrang den man uit het pakhuis naast zich. Maar deze bemerkte hem niet, althans, dit scheen zoo1. Toen onze zilversmid met groote moeite een veel minder drukke zijstraat had weten te bereiken, stond hij: daar eensklaps voor een slank en mooi meis je, eenvoudig, doch smaakvol gekleed. „Jean Delcroixsprak zij met stillen glimlach. „Kent ge mij! nog „Mademoiselle Charlotte ant woordde de aangesprokene vragend!, en de jonge vrouw knikte bevestigend. Ja, hij herkende haar, Marie Anne Charlotte de Corday d' Armont, dochter van een oud, doch verarmd adellijk geslacht. Voor tien jaren, wanneer hij' zijin ge boortestad Caen verliet, gold zij reeds als veertienjarige voor een der schoon ste meisjes van het stadje. Inderdaad', de teere, veel belovende knop had zich tot een schoone bloem ontwikkeld. En zij' babbelden als oude bekenden, want dezelfde straat bevatte beider woonhuis. Had hij niet, kort voor zijin vertrek naar de hoofdstad haar zilveren armband hersteld, een der laatst over gebleven familiesieraden „Weet ge het nog Hij had het niet vergeten. Maar hér ontging hem niet, dat het meisje tegen over hem in hooge mate gejaagd scheen, nerveus zelfs. GEVONDEN VOORWERPEN. Als zoodanig zijn aan 't bureau van politie gedeponeerd de navolgende voor werpen a. Moer van een Wagen, Diverse Handschoenen, Contröleboekje, Port. met inhoud, Boterhamzak, Motorhand- schoen, Gewichtje (50 gram), Handbe schermer van Rij'wiel. b. Bij' ingezetenen Handschoen, H. v. d. Bliek, Dokstraat P 170 Kinder handschoen, R. Koppejan, Nederstraat O 110 Brief gen., J. Kwekkeboom1, Noordweg R 9 Portemonnaie, W. Stam, Dam N.Z. F 162 Handschoen, M. Boo ne, Mil. Tehuis, NieuwstraatBruin harigen Bok, H. Best, Beenhouwerssin gel K 67 Oed. van Goud Slot, Wiele- maker, Rozenstraat W 209 Lipssleutel, Broodman, Smidsblolwerk O 92 Zilv. Broche, A. Dekker, Seisweg R 107 Handschoentje, C. Janse, Spanjaardstr. E 89 Damesparapluie, Corstanje, Zus terstraat I 224 Glacé Handschoen, W. Jacobse, Seisweg R 139 Kinderhand schoentje, A. Steutel, Simpelhuisstraat L 172 Damesmesje (rood), C. v. Nieu- wenhuize, Lange Giststraat F 199 Een Riem, A. Wagenaar, Jeronimusstraat M 113 Heerenhandschoen, A. Steutel, Sim pelhuisstraat L 172 Lippssleutel, C. v. d. Staal, Singelstraat N 181 Spoorboek je, J. J. v. d. Vijver, Seisweg R 137 Snoer Koralen, O. de Nooijer, Korte Sin gelstraat O 295 Schaats, C. Buijs, Arm. Schuitvlot Q 264Kinderhandschóen, Overweel, Pluim straat E 16v Vulpen, A. H. Eiff, Volderijlaagte M 114 Dikte- meter, A. Poortvliet, Seisweg R 146 Rijtuiglantaarn, Heerenstraat H 122 Bankbiljet, L. A. J. Goedhals, Veere Handbescherm'er (rij'wiel), J. Schroevers, Arnemuiden, Markt A 143 Glacé Hand schoen, Mesu, Achtersingel Q 128. Inlichtingen aan Tiet bureau van po litie, alleen des Zaterdags tusschen 7-8 uur. kan geplaatst worden. gevraagd, liefst eenigen tjjd op het vak werkzaam geweest. Adres H. J. Clement, K. Noordstraat 76. voor enkele dagen per week. Adres van Heusden, Sigarenmagazijn!, j Langedelft I 20. Mevrouw van Hoek, Rouaansche Kade, vraagt voor des Vrijdags van 9—2 uur. gevraagd voor den Zaterdag. Adres Wagenaarstraat E lila. gevraagd voor Donderdags en Vrijdags 's morgens.Aanmelden na 7 uur. Adres Heerengracht M 39. Ter opleiding in bovenstaand vak kan geplaatst worden een niet beneden 16 jaar. Eigenhandig ge- j schreven brieven worden ingewacht on- der letters A B, bureau van dit blad'. Mevrouw Peterm'eijierDönszelmann vraagt een v.g.g.v. Zich aan te melden Lange Singelstr. 179 gevraagd. Adres Firma Hoogenboom1, Langie- viele K 214. Wordt gevraagd in jong gezin tegen j Maart een zelfstandig kunnende werken en met koken bekend. Zich aan te mlelden) bij' Mevr. Berdenis van Berlekom', Noord- bolwerk 234, 's avonds na 7 uur. Mevr. Ploegsma, Noordsingel R 52 A, vraagt tegen Febr. een niet beneden 17 jaar, van! 8 tot half Vijf 'uur. Zondags vrijt. Te koop1 of te huur tegen/ 1 Febr. a.s. gelegen a. d. Noordweg bij Middelburg (Gem. St. Laurens). Huurprijs f 28. per maand. Te bevragen van 95.30 uur, Dokstraat P 130, Middelburg. SPANJAARDSTRAAT MIDDELBURG Adres Hotel Abdij- Mevrouw Tichelman, Houtk'ade 116, vraagt een net Gevraagd een niet boven de 16 jaar. Adres Nieuwe Haven I 103b'. Terstond een gevraagd, niet beneden de 15 jaar, van 8 tot 5 uur. (Zondags vrij). Adres bureau van dit blad. Mevrouw Dumon Tak, Molenwater 267, vraagt met 1 of 15 Februari een net lietst niet beneden 20 jaar. Zich aan' te meld-en 's avonds na 7 uur. Adres bureau van dit blad. OPNIEUW ONTVANGEN

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1929 | | pagina 1